• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2054 items
 1. multilaterális diplomáciai szaktanácsadó

  A képzésben végzettek olyan szakspecialisták, akik a multilaterális diplomácia elméletének és gyakorlatának teljes ismeretét kapják.A három félév folyamán a hallgatók hozzájutnak a szakdiplomácia strukturális ismeretéhez, a fogalomrendszerek pontos használatához, és annak gyakorlati alkalmazására is kompetenssé válnak. A képzés folyamán olyan szakspecialistákká válnak, akik itthon és külföldön, a nemzetközi, állami, társadalmi működések különböző területein - elsősorban az Európai Unióban alkalmasak lesznek országunk számára előnyös kapcsolatok kialakítására, építésére és irányítására. A hallgatók megismerik:­ a klasszikus diplomácia és a modern hatalmi politika eszközeit, különös tekintettel a XIX-XX. századi és a jelenkori nemzetközi folyamatok diplomáciai hátterére;­ a multilaterális diplomácia történetének, tartalmának és gyakorlati eleminek tárházát, színterét, szereplőit, fővonásait, technikáit, a konferencia diplomácia szabályait, a konkrét példák felhasználásával. A hallgatók gyakorlati, a mindennapi munka során használható tudást szereznek a tárgyalástechnika, érdekérvényesítés és protokoll területén. A képzés célja szilárd elméleti tudással megalapozott gyakorlati szakemberek felkészítése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A multilaterális diplomáciai szaktanácsadó- képessé válik a multilaterális diplomácia fogalomrendszerének értelmezésére, használatára;- elsajátítja a diplomáciai szemléletet, képessé válik nemzetközi stratégiai gondolkodásra;- megismeri az Európai Unióban fellelhető gazdas ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Public Relations kommunikációs szaktanácsadó

  A képzésben végzettek a PR fogalmi kereteinek teljes ismeretét kapják, alapvető készségükké válik a szakma elhelyezése mind a tudomány, mind a teljes kommunikációs szakma területén.Mivel a képzés kiemelt hangsúlyt fektet a hazai és nemzetközi gyakorlatban sikeresen alkalmazott technikák ismeretére, így mind itthon mind nemzetközi szinten versenyképes, azonnal alkalmazható tudást sajátít el a képzésben résztvevő, amelynek gyakorlati alkalmazhatósága a személyes tehetségek és elkötelezett szándékokon túl is biztosított. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   A PR kommunikációs szaktanácsadó* képessé válik a PR fogalomrendszerének értelmezésére, használatára,* a PR-t képes a szakmák és a tudomány területén elhelyezni,* a sajtókapcsolatokat magas szinten kezeli,* krízis esetén releváns megoldási módokat felvázol,* egy márka építésének folyamatát érti, annak folyamatában alkotó módon részt vesz,* a hírnév, image, arculat kérdéseit kezeli,* a szervezetek kapcsolatrendszerét értő módon építi,* az Issue Management technikáit használja,* a társadalmi felelősségvállalás fogalomkörét a gyakorlatban alkalmazza,* önálló és támogató kommunikációs folyamatokat létrehoz, vezet. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:Tudáselemek:* stratégiai gondolkodás,* a kommunikáció menedzsment funkcióként való kezelése,* modern kommunikációs eszközök felhasználása,* sajtókezelés,* issue menedzsment technikák,* vállalati kapcsolatrendszer kezelés,* Public Affairs típusú ügykezelés, márkaépítés. Ismeretek:   A PR kommuniká ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szóvivő és kommunikációs vezető

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ­ szóvivői gyakorlati ismeretek,­ prezentációs ismeretek,­ média, gazdasági, és sajtó ismertek,­ válságkezelési gyakorlati és elméleti ismeretek,­ kommunikációs technikai ismertek,­ vizuális kommunikáció alapjai,­ menedzsment gyakorlati és elméleti ismeretek,­ tanácsadás, felkészítés,­ megjelenés, protokoll és rendezvényszervezés,­ társadalmi szintű tájékoztatás. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: ­ társadalomtudományi alapismeretek,­ kommunikáció elméleti és gyakorlati ismertek,­ szervezet- és csoportlélektani ismeretek,­ alapvető marketing és PR ismertek,­ a kommunikáció jogi és etikai alapjai,­ médiagazdaságtan és média ismeretek. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudás megszerzése e képzési idő alatt:­ szakmai tapasztalatok,­ esetfeldolgozások,­ szakmai terepmunkák. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek:Kiváló szóbeli kifejező készség:­ választékos szóhasználat,­ gazdag szókincs, ­ nyelvhelyesség, ­ a beszéd megszerkesztése, logikai felépítése. Nem szóbeli kifejező készség ­ kapcsolat a partnerrel, szemkontaktus, a közönség pásztázása, ­ gesztusok, testtartás, ­ aktív figyelem jelei,­ írásbeli kifejező készség,­ lényegkiemelés, ­ stílus, ­ helyesírás, ­ struktúra, gördülékenység. Beszédtechnikai képességek ­ kellemes hangszín, ­ a helyzetnek megfelelő hangerő, beszédtempó, ­ kiváló érthetőség, artikuláció Helyzetmegoldó képesség­ jó megjelenés, ­ találékonyság, ­ jó fellépés,­ stressz tolerancia,­ gyors tájékozódó és reagá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Tourism enterprise manager

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* a hazai és nemzetközi turizmus, valamint a turisztikai szuprastruktúra elemeit alkotó turisztikai, elszállásolási és vendéglátó vállalkozások keresletét és kínálatát alkotó és az ezeket befolyásoló tényezőket;képesek:* felismerni és sikeresen kezelni az üzemeltetést megelőző és a menedzselés során felmerülő kockázati tényezőket;rendelkeznek:* az ismereteket, képességeket és készségeket szintetizáló kompetenciákkal, beleértve a logikus gondolkodás által vezérelt gyakorlatias feladatértelmezést és az ennek megfelelő munkaszervezést, az együttműködést és a kompromisszumkészséget, a döntési és felelősségvállalási képességet, kiegészítve a sikerorientáltságon alapuló tervezési képességgel.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A turisztikai menedzsment szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a nemzetközi turisztikai, szálloda- és vendéglátóipari szektor szereplőinek összehangolt érdekeit szolgáló szervezet menedzselésére, turisztikai vállalkozásokban e tevékenység gyakorlására alkalmas munkakörök betöltésére. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. cross média újságíró

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * tömegkommunikációs és média ismeretek; * digitális kép-, hang- és mozgókép-feldolgozási ismeretek; * általános cross média újságírói ismeretek. A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek * újságírói ismeretek; * cross média műfaji ismeretek; * multimédia ismeretek; * digitális képkészítési-, képfeldolgozási ismeretek; * mozgókép-készítési és -feldolgozási ismeretek; * digitális rádiózási ismeretek; * tipográfiai ismeretek. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek A képzést elvégző * egyszerre lesz képes több médiumban gondolkodni; * fejlődik a számítógépes kép- és hangfeldolgozáshoz való hozzáállása; * fejlődik a projektszemlélete; * fejlődik a problémamegfogalmazó- és -megoldó képessége; * fejlődik az újságírói érzéke. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben A képzés elsődleges célcsoportját olyan személyek adják, akik vagy már jelenleg is, vagy a jövőben kívánnak újságíróként dolgozni. Akik a nyomtatott sajtónál dolgoznak, azok számára a képzés a televíziós és rádiós ismereteket erősíti, akik a televízióknál, vagy rádióknál dolgoznak, azoknak az on-line újságírói ismeretei gyarapodnak.  Minden csoport számára hasznos lesz az újságírói ismeretek és képességek keresztirányú kiterjesztése, az átjárhatóságok bemutatása, a cross média megoldások szoftveres és technikai hátterének megismertetése. Más tekintetben a képzés azok számára nyújt hasznos ismereteket és gyakorlatot, akik már jelenleg is, vagy a jövőb ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. bank- és pénzinformatikus szakember

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő banki, pénzügyi és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek a szakterületnek és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre: - a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására; - a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására; - az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére. A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a pénzintézeti szektor üzleti folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket a pénzintézeti szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A képzés során olyan átfogó tudással rendelkező, komplex szemléletű szakemberek képzése a cél, akik: - ismerik pénzintézeti szektor, valamint a vállalati pénzügyi alrendszerek üzleti folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését,  - együttműködési rendszerét,  - technológiai hátterüket,  - valamint képesek információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíte ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakvizsgázott vezető óvodapedagógus

  A) Kötelező ismeretkörök A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a közoktatás rendszerét, és az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó közoktatási intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását.   A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek    A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a pedagógus ismeri  a pedagógus munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, és tudja a kötelezettségeit, jogait; a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni a számára fontos szabályozásoknak; az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit; azt, hogy az óvodák szervezeti kultúráját miként lehet fejleszteni; az intézmények eredményes irányítását, kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére; és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, s így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekben; az EU munkáját, szervezeti felépítését; és érti a társadalmi változások és a közoktatás összefüggéseit.   Személyes adottságok, készségek   A képzést elvégző pedagógus képes különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni; a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni; együttműködni a nevelőtestületével; különböző folyamatsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakvizsgázott pedagógus, drámapedagógia szakterületen

  A) Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretekA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretekA drámapedagógia szakirányú képzés hallgatója ismeretekre tesz szert a különböző dramatikus tevékenységtípusok területén (gyakorlatok, dramatikus játék, színházi munka, tanítási dráma, szakértői dráma, színházi nevelési program). Ismeri a verbális és a nemverbális kommunikáció általános törvényszerűségeit. Ismeri a szerepjáték fajtáit, azokat a célnak megfelelően tudja alkalmazni. Ismeri az improvizációs technikát. Ismeri a hatás- és előadáselemzési eljárásokat (azok alkalmazásában jártasságra tesz szert). Ismereteket szerez a játékelmélet területéről, valamint a tánc-, a zene- és a színháztörténet területéről. B) Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretekKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.Választható ismeretekKreativitás, ötletgazdagság. Új ötletek, megoldások kipróbálása. Improvizációs képesség. Problémaelemzés, problémafeltárás. Tervezési készség. Ismeretek megfelelő helyen és időben történő alkalmazása. Gyakorlatias feladatértelmezés.A drámapedagógusok számára rendkívül fontos a fenti ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szociális terepgyakorlat vezető

  A képzés célja:  A szociális képzések számára terephelyként szolgáló intézményekben dolgozó szakemberek felkészítése a gyermekvédelem és/vagy a szociális szféra terepgyakorlatainak irányítására, értékelésére, valamint saját szakmai tudásuk minél hatékonyabb és eredményesebb átadására. Megszerezhető ismeretek: - szociális elméleti ismeretek; - a szociális képzések rendszere és jellemzői; - tereptanári, gyakorlatvezetői ismeretek és készségek fejlesztése (tervezés, vezetés, felügyelet, ellenőrzés, esetmegbeszélés, szupervízió); - készségfejlesztés (kommunikációs, tanácsadási és konfliktuskezelési technikák); - befolyásolás elmélete; - mentálhigiénés ismeretek. A végzett hallgató legyen képes - a terepgyakorlatokat szakszerűen megtervezni; - a szolgáltatások és a munkatevékenység bemutatását megszervezni; - a gyakorlaton részt vevő hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatok megszerzését elősegíteni; - a terepgyakorlaton részt vevő hallgatók szakmai fejlődését támogatni; - a gyakorlati képzés fejlesztésében részt vállalni. A végzett hallgató rendelkezzen - jó kommunikációs- és szervezőkészséggel; - integráló készséggel a képzőhely, a terephely és a gyakornokok elvárásainak, céljainak és lehetőségeinek tekintetében; - hatékony felügyeleti és ellenőrzési készségekkel és eszközökkel. A szakképzettség alkalmazása: A végzett hallgatók a megszerzett szakképzettséget a szociális szakmai területhez tartozó szakképzések terepgyakorlatainak szervezésénél, tervezésénél, kialakításánál és megvalósításánál tudják alkalmazni a ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. egyházzenei vezető (római katolikus)

  A képzés célja, hogy szakmailag felkészült szakemberek végezzék a római katolikus templomokban az egyházzenei feladatokat.   A végzett hallgatók - ismerik a római katolikus egyház liturgikus törvényeit és rendelkezéseit, és azokat a liturgikus gyakorlatban alkalmazni tudják (énekrend készítése, direktórium használata stb.); - tudják a klasszikus gregorián tételek megszólaltatását és vezénylését szemiológiai ismeretek alapján; - ismerik a magyar egyházi népénekek történetét a kezdetektől fogva, továbbá a gyűjtemények énekanyagát, sajátosságaikat és szerkezetüket, és képesek ezek stílusos megszólaltatására; - képesek több, az egyházi zene különböző korszakaiból való igényesebb kórusmű betanítására és elvezénylésére; - ismerik és gyakorlatban alkalmazzák a teljes klasszikus összhangzattan anyagát szerkesztéssel és számozott basszus játékkal; - tudják orgonán a SZVU énekeket és az ismert ordináriumokat szabályos pedáljátékkal megszólaltatni, továbbá néhány barokk, romantikus és könnyebb XX. századi orgonaművet stílusosan előadni.   A végzett hallgató legyen képes  - az elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek alkalmazására az egyházi keretek között végzett munkájában; - az egyházzenei ismeretek élményszerű átadására; - az egyházi környezetben való együttműködésre; - a társintézményekkel, fenntartókkal való kapcsolattartásra; - önálló tanulással és/vagy szervezett továbbképzésekkel új kompetenciák elsajátítására; - a vonatkozó szakirodalom, valamint egyéb források kritikus felhasználására;  - a képzés tartalmáh ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages