• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7602 items
 1. Musiikin osaamisala

  Musiikkialan perustutkinnon suorittanut ilmaisee itseään selkeästi ja luottamusta herättäen, markkinoi osaamistaan ja suorittaa työtehtävät asiakkaan näkemykset huomioiden. Hän pyrkii työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen. Tietoteknisten perustyökalujen lisäksi hän käyttää työtehtäviinsä liittyviä tietotekniikan erityissovelluksia. ...

  Provider NameJoensuun konservatorio

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Siirtohaku: Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus

  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksessa perehdyt erityisesti rakennustuotantoon, korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitteluun. Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saat laajan perusosaaminen rakennustekniikan eri aihealueilta. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opiskelija oppii tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suorittaneella on myös valmiudet verrata vaihtoehtoisia työmenetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi. Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opitaan ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkitys kiinteistön ylläpidossa. Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamisen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi.   ...

  Provider NameKajaanin ammattikorkeakoulu, Insinöörikoulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sosiaali- ja terveysalan ylempi amk, Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: johtamisosaamisosaamiseen, tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyöviranomaisten kanssa. Vapaasti valittavia opintoja on 5 op, jotka voidaan suorittaa myös muissa korkeakouluissa. Opinnäytetyön laajuus on 30 op. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööri (ylempi AMK), Ympäristöteknologia

  Koulutus tähtää laajentamaan LVI-tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja. Koulutuksessa opit ymmärtämään rakennusten energiatehokkuus- ja ympäristövaatimukset sekä erilaisia energian tuotantomuotoja. Koulutuksen jälkeen osaat energiatehokkaan rakentamisen periaatteet ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuudet rakennuksissa. Koulutuksessa opit tuntemaan pienimuotoisten sähkön ja lämmön tuotantomuotojen yhteensovittamisen periaatteet. Opit huomiomaan kylmälaitosten kylmäaineita ja -prosesseja sekä niiden ympäristövaikutuksia. Koulutuksen jälkeen hallitset rakenteiden lämpö- ja kosteusdynaamisen mallintamisen perusteet. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin.   ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Tradenomi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

  Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta, liiketoimintaa ohjaavat tietojärjestelmät, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja yrittäjyys. Opetussuunnitelman painopistealueina ovat liiketoiminnan ydinopintojen ohella liiketoimintaprosessit, niiden mallintaminen ja johtaminen sekä prosessien ohjauksessa käytettävät tietojärjestelmät. Opintoihin sisältyy myös yhteisiä monialaisia opintoja, joita opiskellaan yhdessä muiden yamk-tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan verkko- ja monimuoto-opetuksena, jossa lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 8-16. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Kätilö (AMK)

  Kätilökoulutuksessa suoritetaan ensin sairaanhoitajan opinnot. Sairaanhoitajan osaamisalueissa korostuvat sairaanhoitotyön sekä perus- että soveltava osaaminen (ks. sairaanhoitaja). Kätilötyön syventävissä opinnoissa opiskellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä osaamisalueita ovat mm. raskauden ja synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen kätilötyö sekä eri-ikäisten naisten kätilötyö. Opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (AMK), Konetekniikka

  Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöön kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan. Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritetaan ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä. Opiskelijalla tulee olla oma kannettava tietokone mukana lähiopetuksessa. Verkko-opintoja varten olla internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala

  Koulutuksessa yhdistyvät ammatillinen ja teoreettinen osaaminen. Opinnoissa painotetaan työssä tarvittavia erityistaitoja, kuten tiedontallennusta ja -hakua sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta, asiakaspalvelu- ja käyttäjäkoulutustaitoja sekä tietoteknistä osaamista. Myös kirjastojen tapahtumatuotantoon opiskelija saa koulutuksessa valmiuksia. Ammatillista osaamista tukevat monipuoliset kieli- ja liiketalouden opinnot. Opinnoissa tehdään myös tiimityötä projekteissa ja työelämälähtöisissä toimeksiannoissa. Opintoihin liittyy 30 opintopisteen eli 20 viikon harjoittelu kirjastossa tai tietopalveluyksikössä. Opiskelu on lähiopetusta, mutta opintoihin sisältyy myös verkko-opintojaksoja. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

  Insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opinnoista opiskelija saa valmiudet myös näihin. Laite- ja tuotesuunnittelussa opiskellaan mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua. Opinnoissa keskitytään elektroniikkaan, tietoliikenteeseen ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Yhtenä soveltamiskohteena on terveysteknologia, jossa opiskellaan ihmisen mittaamista ja hyvinvointiin liittyvien laitteiden suunnittelua. Ohjelmistokehityksessä opiskellaan työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä. Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä. Heti ensimmäisten viikkojen aikana opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen vuoden ajan. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat lähtevät yrityksiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Projektin aikana opiskelijaa auttavat yrityksen ja Oamkin ohjaajat yhdessä. Projekteissa tehdään esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä. Opiskelijalla tulee olla käytössään kannettava tietokone. Verkko-opintoja varten opiskelijalla tulee olla myös internet-yhteys, kuulokkeet ja mikrofoni sekä web-kamera.  ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Agrologi (ylempi AMK), Maaseudun kehittäminen

  Master -koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan: - johtamisosaamiseen- tutkimus- ja kehittämisosaamiseen ja liiketoimintaosaamiseen. Näistä osaamisteemoista opiskelija rakentaa osaamisensa kehittymistä ja urakehitystään palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Lähipäiville voi osallistua myös etänä ja ne nauhoitetaan soveltuvin osin. ...

  Provider NameOulu University of Applied Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages