• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 163 items
 1. takarmányozási szakmérnök

  A Takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakirányú továbbképzés célja az állami-, illetve magánszektorban az állattenyésztés és a takarmányozás területén dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek továbbképzése. A mezőgazdasági üzemekben, a szaktanácsadással foglalkozó cégekben és intézményekben, valamint a szakigazgatási és minőségellenőrzési intézményekben a takarmányozással foglalkozó szakembereket régebbi ismereteik elmélyítésével, illetve új ismeretek nyújtásával segíti feladataik szakszerűbb ellátásában, akik szakmai ismereteik bővítésével képesek lesznek a legújabb takarmányozási módszerek alkalmazására. Képesek a takarmányozás új kutatási eredményeinek alkalmazására, valamint a minőségbiztosítási rendszer érvényesítésére. Általános kompetenciák:* a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmód, * a rendszerszerű és integrált szemléletmód,* az információ- és az ismeretfeldolgozás képessége.  Szakmai kompetenciák:* A takarmányozás és takarmánygazdálkodás tudományos hátterének, technológiai alapjainak, munkaeszközeinek és eljárásainak ismerete.* Jártasság a takarmányelőállítás és felhasználás technológiai folyamatainak, eszközeinek tervezésében, megvalósításuk, kivitelezésük irányításában.* A takarmányozásban és takarmánygazdálkodásban alkalmazott technológiák fejlődésének követése, a technológiák alkalmazásának irányításához szükséges ismeretek állandó fejlesztése.* Képesség a takarmányelőállítás- és felhasználás minőségügyi és minőségbiztosítási rendszereinek kialakításában és műk ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Agricultural Engineer

  A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A mezőgazdasági mérnök a) tudása - Ismeri a mezőgazdasági termelést megalapozó természettudományi, műszaki, technológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, gazdálkodási és gazdasági alapfogalmakat. - Ismeri a mezőgazdasági ágazatokban használatos korszerű technológiákat és azok gyakorlati alkalmazását. - Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében. - Ismeri az agrárium Európai Uniós és magyar intézményrendszerének felépítését, jogi szabályozását. - Birtokában van mindannak az ismeretnek, amely képessé teszi szabatos szakmai kommunikációra, mezőgazdasági termelésben való közvetlen részvételre, annak támogatására, továbbá K+F+I projektek gyakorlati megval ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Engineer of Viticulture and Oenology

  A képzés célja szőlész-borász mérnökök képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására, a K+F+I tevékenységben történő részvételre a szőlészet és borászat területén. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A szőlész-borász mérnök a) tudása - Ismeri az agrárgazdaság egészére, a mezőgazdasági termelésre és az élelmiszerlánc-biztonságra vonatkozó alapfogalmakat, azok főbb jellegzetességeit és összefüggéseit, valamint a szőlészeti és borászati ágazat szereplőinek szerepét, azok funkcióit és az ágazathoz kötődő folyamatokat. - Tisztában van a szőlészetet és borászatot megalapozó természettudományi (matematika, biometria, fizika, alkalmazott informatika, kémia, növénytan, növényélettan, genetika, általános mikrobiológia) és mérnöki alapismeretekkel, valamint a szakma műszaki és gazdaságtudományi alapjaival (közgazdaságtan, üzemtan). - Birtokában van a szőlész-borász szakma általános szakmai ismeretköreivel az élelmiszer- és borászati kémia, az analitika, az egészségtan, az élelmiszerlánc-biztonság, a mikrobiológia, az élelmiszer-ipari alapműveletek (mérés és automatizálás, munkavédelem, hő- és anyagátadás), a géptan területén. - Tisztában van a rovartan, a kórtan, az agrometeorológia, a talajtan, a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Horticultural Engineer

  A képzés célja olyan kertészmérnökök képzése, akik ismerik a kertészet termelési ágazatainak legfőbb sajátosságait, valamint azok agrárgazdaságon belüli szerepét és lehetőségeit. Képesek üzemi méretű termelési folyamatok tervezésére, irányítására és szervezésére, az áruvá készítés, a termékek forgalmazása és tárolása során jelentkező feladatok vezetésére, a kertészet területén speciális szakigazgatási alapfeladatok ellátására. Alkalmasak önálló kertészeti gazdaságok létrehozására és azok gazdaságos üzemeltetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A kertészmérnök a) tudása - Ismeri a kertészeti növényekben lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat. - Tisztában van a kertészeti termesztés biológiai és technológiai alapjaival, az egyes ágazatok agro- és fitotechnikai sajátosságaival és ezek szabályozási lehetőségeivel, a kertészeti termesztésben károsító szervezetekkel és abiotikus hatásokkal, valamint az ellenük alkalmazható hatékony védekezési módokkal. - Tisztában van azzal, hogy a kertészeti termesztésben előállított termékek az élelmiszerlánc részét képezik, ezzel kapcsolatban tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. - Ismeri a kertészeti szakmához kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését. - Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági folyamatokat. - Átlátja az egyes kertészeti ágazatokban ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Rural Development Engineer

  A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A vidékfejlesztési agrármérnök a) tudása - Ismeri a mezőgazdasági termelés és az agrárgazdaság egészére vonatkozó vidékfejlesztési térbeli alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns agrárgazdasági szereplőket, funkciókat és folyamatokat hazai és nemzetközi szinten. - Ismeri az élelmiszerlánc-biztonság alapvető összefüggéseit. - Rendelkezik a vidékfejlesztés és mezőgazdaság szakterületén az alapvető jogi és etikai szabályok ismeretével. - Ismeri az agrárgazdaságot és vidékfejlesztést működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó hazai és nemzetközi jogszabályi hátteret. - Ismeri a vidékfejlesztésben és az agráriumban végbemenő folyamatok közgazdasági, pénzügyi összef ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. legeltetésre alapozott állattartási specialista

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett legeltetésre alapozott állattartási specialisták képzése, akik rendelkeznek a legmodernebb, gyakorlatba átültethető komplex ismerettel a legeltethető állatok szaporodásbiológiája, takarmányozása és tartástechnológiája területén. Felkészültek a kérődző gazdasági haszonállatok, valamint a lovak okszerű táplálóanyag ellátására, a legelőfű és a téli takarmány előállítására. Szakterületükön képesek tervezői és irányítói feladatok ellátására. A képzés elméleti és gyakorlati ismereteket ad a legeltetésre alapozott állattartás szakterületén. Tudása: Nem mezőgazdasági jellegű alapképzésére építve megtanulja és tudja a mezőgazdasági alapismereteket, biológiai, kémiai, élettani, agrárinformatikai és általános agrártermelési ismereteket. Ismeri -       a legeltetésre alapozott állattartás általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez; -       a kérődző haszonállatok és lovak szaporodásbiológiájának, takarmányozásának és tartástechnológiájának, valamint a legelő- és rétgazdálkodásnak és a legelőhasználatnak, legeltetéstechnikának összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát. -       a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a legeltetésre alapozott állattartás sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait; -       a legeltetésre alapozott állattartás szakmai szókincsét, az írott és beszélt nyelvi k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. legeltetésre alapozott állattartási szakmérnök

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett legeltetésre alapozott állattartási szakmérnökök képzése, akik rendelkeznek a legmodernebb, gyakorlatba átültethető komplex ismeretekkel a legeltethető állatok szaporodásbiológiája, takarmányozása és tartástechnológiája területén. Felkészültek a kérődző gazdasági haszonállatok, valamint a lovak okszerű táplálóanyag ellátására, a legelőfű és a téli takarmány előállítására. Szakterületükön képesek tervezői és irányítói feladatok ellátására. A képzés gyakorlati ismeretek nyújtásával részletes és új ismeretekkel bővíti az agrár képzési területen szerzett mérnöki alaptudást a legeltetésre alapozott állattartás területén. Tudása: Ismeri -       a legeltetésre alapozott állattartás általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterület kapcsolódását a rokon szakterületekhez; -       a kérődző haszonállatok és lovak szaporodásbiológiájának, takarmányozásának és tartástechnológiájának, valamint a legelő- és rétgazdálkodásnak és a legelőhasználatnak, legeltetéstechnikának összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát; -       a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a legeltetésre alapozott állattartás szakmai szókincsét, az írott és beszélt nyelvi kommunikáció sajátosságait: legfontosabb formáit, módszereit és technikáit anyanyelvén, valamint legalább egy idegen nyelven; -       a legelő- és rétgazdálkodás, valamint a legeltetésre alapozott állattartás sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereit, absztrakciós tec ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. alternatív növénytermesztő szakmérnök

  A képzés célja a megfelelő termesztés technológiai szemléletének kialakítása, valamint olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése mezőgazdasági szakterületen, akik elméleti felkészültségük, szakismereteik és gyakorlati ismereteik birtokában képesek az alternatív gabonafélék (tönköly, durum búza, triticale), a cirokfélék (takarmánycirok, szemescirok, silócirok, szudánifű és seprűcirok), az alternatív pillangósok (csicseriborsó, lóbab, tarka koronafürt), olajnövények (ricinus, mustár), olaj- és takarmánytök, csicsóka, rostnövények (len, rostkender), köles, bíborhere, bükkönyfélék (tavaszi [takarmány] bükköny, szöszös bükköny, pannon bükköny), zöldbab, szárazborsó, lencse [étkezési és takarmány), csillagfürt, dohány, valamint mák, sáfrányszeklice, somkóró, szarvaskerep, szegletes lednek és a szója termesztési, növényvédelmi, termék-feldolgozási technológiáinak fejlesztésére, a fejlesztési eredmények elemzésére, értékelésére, alkalmazására, valamint a felmerülő termesztési problémák kezelésére, megoldására.  A képzés során megszerezhető ismeretek, elsajátítandó tudáselemek:   A hallgatók -       megismerik: ·     az érintett növények növényélettani ismereteit, víz- és tápanyagigényüket; ·     Magyarország klimatikus viszonyait, az ország éghajlati viszonyaihoz alkalmazkodó alternatív növényfajtákat; ·     az érintett növénycsoportok vízigényét; ·     a növénytermesztési, növényvédelmi technológiák sajátosságait, azok illeszkedését a különböző növénytermesztési stratégiákhoz; ·   ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. nemzetközi bormarketing szakembere

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a legfontosabb borrégiókat Európában és Európán kívül, tisztában vannak a borkészítési alapokkal és a nemzetközi trendekkel, a bor szerepével a gasztronómiában.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:              A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató ismeri: – a nemzetközi borpiac és borkészítés legfontosabb trendjeit; – a borkészítés, borkóstolás alapjait; – és használni is képes a terület szakszókincsét; – az online és mobilmarketing működését, eszközeit; – a piacorientált stratégiai menedzsment, valamint az innovációmenezsment alapjait; – a rendezvények és egyéb események élményturisztikai szempontrendszerű megközelítését, megtervezését; – az olyan nagy borrégióknak a jellegzetességeit, mint Dél-, Nyugat- és Kelet-Európa, valamint az Európán kívüli térségekét; képes: – piacorientált vállalkozások vezetésére; – a piac, a fogyasztói szokások kutatására, és az ennek megfelelő marketingstratégia kialakítására; – a termékek megfelelő reklámstratégiájának kialakítására; – nemzetközi borvásárokon, kiállításokon való megjelenés megtervezésére  és lebonyolítására; – sajtótájékoztatók, egyéb megjelenések megszervezésére; – egyedi módon alkalmazni a stratégiai, valamint az innovációmenedzsment során tanultakat; – egyéni és csoportos projektmunka megtervezésére, lebonyolítására és értékelésére; – a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikáció alkalmazására,  a szervezet/cég egységeivel, munkatársakkal, ügy ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. precision farming expert

  Precíziós gazdálkodási szakember képzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: ·        a modern adatnyerési technológiák és az adatelemzés területein az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; ·        a távérzékelési adatok és a földfelszín tulajdonságok közötti összefüggések elméleti és gyakorlati ismerete;  ·        GNSS-technológiai ismeretek és alkalmazásuk az adatnyerésben és mezőgazdasági gépek vezérlésében; ·        gyakorlati ismeretek a precíziós gazdálkodás előnyeiről és a hozzá tartozó technológiai háttérről, gépi eszközökről és berendezésekről; ·        a precíziós mezőgazdasághoz szükséges térinformatikai adatbázis felépítéséhez szükséges ismeretek: több forrásból származó, különböző típusú adatok jellemzőinek és integrálási módszereinek ismerete; ·        alkalmazói szintű ismeretek a távérzékelés-alapú szakirányú vizsgálatok, a problémamegoldás/tervezés kérdéseiben; ·        a távérzékelés-alapú növénymonitoring alapismeretei; ·        a talajműveléshez kapcsolódó és a növénytermesztési időszakban felmerülő kérdések és problémák felismerése és javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra; ·        interdiszciplináris ismeretek (műszaki, térinformatikai, agrár) integrálása a precíziós gazdálkodásba; ·        a precíziós mezőgazdaság területén jelentkező szervezési, szabályozási, tervezési és ellenőrzési feladatrendszerek felismerése, azok értelmezése, majd azok magas szintű menedzsment szemlélettel történő megoldása. E szakképzettség ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages