• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. társasági jogi és cégjogi szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a gazdasági társaságok és más társasági formákba tartozó társaságok működéséhez kapcsolódó komplex (a társasági jog mellett a cégjog, a pénzügyi jog, a versenyjog, az értékpapírjog, a munkajog, a felszámolási és csődjog, a számviteli jog és az európai társasági jog anyagát is felölelő) jogi ismeretek elméletileg megalapozott, a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó megszerzését, amelynek birtokában a jogi feladataik szakmailag megalapozottabb és hatékonyabb ellátására válnak képessé   Elsajátítandó kompetenciák:   A képzésben való részvétel képessé teszi a hallgatókat arra, hogy átlássák a társaságok komplex működési folyamatait, s az alkalmazott jogi megoldásokat ezekhez igazítsák. A képzés segítséget nyújt abban, hogy a társaságoknál tevékenykedő más szakemberekkel – közgazdászokkal, pénzügyi és számviteli szakemberekkel – együttműködve a szakjogász hatékonyan vehessen részt a társaság jogi problémáinak kezelésében.   A jogász alapképzésben széttagoltan tárgyalt ismereteket a társaságok köré csoportosítva és a szabályok gyakorlati alkalmazása során nyerhető tapasztalatokat feldolgozva a hallgatók alkalmassá válnak e szabályok komplex alkalmazására is.       Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a társasági jog és a cégjog törzsanyagának az alapképzést meghaladó szintű ismerete. A vonatkozó jogszabályok részletes ismeretén túl a terület szakirodalmát és a jogalkalmazási gyakorl ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Távol-Kelet referens

  A képzés célja olyan társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit, történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket:a) a nemzetközi rendszer Távol-Keletre vonatkozó gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére,b) képesek elhelyezni a térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között, c) ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris, valamint alapszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:a) a távol-keleti térség meghatározó államainak, ezeken belül is elsősorban Japán, Kína és India történetét, kultúráját, politikai és jogrendszerét, társadalmi sajátosságait, valamint gazdaságának főbb jellemzőit, b) a globalizációnak a távol-keleti térségre gyakorolt hatásait, c) a regionális együttműködési  formák modelljeit. d) nyelvi tudásuk alkalmassá teszi őket arra, hogy a mindennapi életben eligazodjanak, egyszerűbb szövegeket megértsenek, illetve maguk is megfogalmazzanak. A szakirányú továbbképzésen végzettek alkalmasak:a) önálló elemző munka elvégzésére, b) a távol-keleti politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok megértésére, előrejelzésére, c) döntések előkészítésére és szakmai vitákban való részvételre, d) az integrált ismeretek széleskörű alkalmazására a társadalomtudományok és a külügyi elemzés t ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. térségi turizmus szakközgazdász

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A kurzus képesítésének megfelelő munkakörök maradéktalan betöltésének feltételeként a hallgatók tanulmányaik végén képesek lesznek arra, hogy - értsék és lássák a turizmus rendszerét, földrajzi meghatározottságát, - értsék és tudják a gyakorlatba is átültetni a turisztikai attrakciók, a rendezvények szervezési, értékesítési, lebonyolítási feladatait, piacra jutásának módszereit, intézményeit, vállalatait, - ismerjék Magyarország védett természeti területeit, - legyenek képesek a védett természeti értékek és az agrárpolitika integrált, fenntartható fejlesztését koncepcionális szemlélettel megérteni és látni, valamint ismerjék a megvalósíthatóság lehetőségeit és korlátait, - rendelkezzenek ismeretekkel az agrárfejlesztés, regionalitás, államigazgatás kapcsolatának terén, - legyenek képesek az agrárfejlesztés, regionalitás, államigazgatás területeit kölcsönhatásukban, analitikusan és rendszerszemléletűen vizsgálni, - értsék és lássák a területfejlesztés speciális területeinek, falusi-, öko-, agroturizmus összefüggéseit, - ismerjék a fejlesztés finanszírozásának különböző forrásait, lehetőségeit, és legyenek képesek a projekteket levezényelni, - legyenek képesek a települési és térségi marketing és menedzsment megszervezésére.    Személyes adottságok, készségek:  A képzést elvégző hallgatóknak leendő szakmájuk sikeres gyakorlása érdekében a következő személyes kompetenciákkal kell rendelkezniük: - rendszerszemléletű, logikus gondolkodás, - kreativitás, - jó kommun ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. tőkepiaci és bank szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogász szakképzettséggel rendelkező szakemberek számára széleskörű bankjogi, továbbá a pénz- és tőkepiacra vonatkozó jogi, illetve az ezt megalapozó közgazdasági (makro- és mikroökonómiai, banküzemtani, kockázatkezelési) ismereteket adjon, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzügyi szolgáltatásokat, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat valamint a befektetési, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél, továbbá  a központi banknál, a pénzügyi piacokat felügyelő hatóságoknál és más közigazgatási szerveknél jogalkalmazói, illetve jogalkotói tevékenységet ellátó jogászok, az ilyen típusú jogügyletekre, az ezekkel kapcsolatos jogviták ellátására szakosodott, illetve szakosodni kívánó bírák, ügyészek és ügyvédek számára.  Elsajátítandó kompetenciák:Általános kompetenciák: áttekintési és rendszerező képesség, probléma felismerési és probléma megoldási képesség, konfliktuskezelési és tárgyalási képessség. Szakmai kompetenciák: a pénzügy piacok intézményrendszerére, azok felügyeletére, a pénzügyi és befektetési szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok, a releváns európai uniós iránymutatások, a vonatkozó szakirodalom, valamint az alapul fekvő makro- és mikroökonómiai összefüggések elmélyült ismerete, ezen szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznositására vonatkozó képesség, a jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására vonatkozó képesség.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A pénzügyi piacok működésére, sz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. versenyjogi szakjogász

  A cél olyan, a versenyjog és versenypolitika komplex kérdéseivel foglalkozó jogi szakemberek képzése, akik ismerik a piacok működése és a versenyjog összefüggéseit, és a piaci magatartásokkal kapcsolatos jogi problémákra adekvát gyakorlati megoldásokat képesek találni. Ennek érdekében a képzés a jogi alapképzés során megszerzett ismeretek elmélyítésére, azok gyakorlat- és problémaorientált feldolgozására helyezi a hangsúlyt. A képzés újdonságot kínál abban, hogy komplex elméleti és gyakorlati tudást kínál a versenyjog minden területével kapcsolatban, mindezt interdiszciplináris jelleggel. Kiemelkedő helyet foglal el a jog közgazdasági megalapozottsága és a versenypolitikai ismeretek. Kompetenciák:* általános kompetenciák: a probléma felismerési és probléma megoldási képesség, versenyjogi megfelelőségi programok kidolgozására képesség, eljárási kérdések és problémák ismerete,* szakmai kompetenciák: a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete, a szakterület nemzetközi, illetve európai uniós szabályainak ismerete a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség az adott szakterület szakmai és határtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.     Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a szak szakmai törzsanyagának (irodalom és jogszabályok) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. vezető animátor

  A képzés célja A hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével animátorként a munkaerőpiacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. Szakmai felkészültségükkel garantálni tudják az animátori munka legmagasabb minőségét a társadalmi elvárásoknak megfelelően. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma, valamint a hangsúlyosan megjelenő szakmai gyakorlat modul olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (animáció elmélet és gyakorlat, önmenedzsment, turisztika), amelyek az animátori tevékenységen túl vállalkozás vezetésére is alkalmassá teszik az animátort.   A szakirányú továbbképzés során szerezhető ismeretek: - személyiségfejlesztési ismeretek, - tárgyalási stratégiák és módszerek ismerete, - pályaorientációs ismeretek, - animáció elméleti ismeretek, - animáció módszertani ismeretek, - animáció gyakorlati oktatási ismeretek, - turizmus ismeretek, - szállodai ismeretek, - protokoll ismeretek, - beszédtechnikai ismeretek, - kommunikációs ismeretek, - vállalkozási jogi ismeretek, - reklámelméleti ismeretek.   A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: A hallgatók megismerik a régió nyújtotta lehetőségeket, a munkáltató pedig az animáció nyújtotta előnyöket (betegnapok-, hiányzások számának csökkenése, munkakapcsolatok erősödése, hatékonyabb munkavégzés, egészséges munkavállalók- és munkakörnyezet, stb.).   Az így kialakult munkakapcsolat, a munkáltatók munkaerő-keresletének találkozása a munkatapasztalattal és szakirányú ismeretekkel rendelkező végzős hallgatókat a helyi gazdasági szereplőknél tö ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. vállalati (szervezeti) kommunikációs szaktanácsadó

  A vállalati kommunikáció szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a marketing és a marketing kommunikáció összefüggéseit, - a vásárlói magatartás determináns tényezőit, - piackutatás legfrissebb eredményeit és korszerű módszereit, - marketingkommunikáció eszközeit, - médiakutatás és -tervezés kiemelkedően fontos elemeit, ezek kapcsolatát, - marketingkommunikáció tervezése módszertanát, - gazdasági jog és etika vállalati kommunikáció szempontjából meghatározó tényezőit, - reklámpiaci és ügynökségi ismereteket.   A vállalati kommunikáció szakirányú továbbképzésen végzettek képesek és alkalmasak: - a szakterület fogalmainak, jelenségeinek, folyamatainak megértésére, okok és összefüggések átlátására, - a vállalat piaci helyzetének és a fogyasztói-társadalmi igényeknek felismerésére, piackutatásra, információgyűjtésre és -elemzésre, a kutatási adatok elemzésére, értékelésére, marketingstratégia és marketing mix tervezésére, - racionális döntési változatok kidolgozására, ezek elemzésén alapuló, hatékony döntéshozatalra, - a gazdasági szereplők érdekeinek, viselkedésének elemzésére, értékelésére, - az elmélet és gyakorlat szintetizálására, példák, esettanulmányok elemzésére, - jogszabályok értelmezésére, - SWOT analízis készítésére.   A Vállalati kommunikáció szakirányú továbbképzésen végzettek személyes adottságai és készségei: - szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, - döntésképesség, - megbízhatóság, precizitás, - felelősségtudat, - logikus gondolkodás,  - kreativitás, - problémamegoldó képesség, - sikeres ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. város- és várostérség fejlesztő

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a városhoz, a várostérséghez kapcsolódó nemzetközi, európai és magyar tudománytörténeti (társadalomföldrajzi és szociológiai) elméleteket, azok kritikai elemzéseit;* a globalizáció elméleteit, a globalizáció gazdasági, társadalmi, térszerkezeti, és városfejlődésre gyakorolt hatásait;* a globális urbanizáció főbb szakaszait, történeti trendjeit, a nemzetközi, az európai, és magyarországi város, és várostérségi fejlődés sajátosságait, a különbségek és hasonlóságok jellegzetességeit;* az európai, és magyarországi városi tér funkcionális (gazdasági, társadalmi és fizikai környezeti) átalakulását, a várospusztulást, a városmegújulás (a rehabilitáció) trendjeit, és társadalmi hatásait, a térbeli kirekesztés jelenségeit, a marginalizáció, a dzsentrifikáció folyamatait;* az európai, és magyarországi városi gazdaság alakulását meghatározó folyamatokat, a városi, a várostérségi gazdaság területi szerkezetét, a funkcionális átalakulását, a koncentrációs és dekoncentrációs jelenségeket, a globális és a lokális gazdaság kapcsolatrendszereit;* az európai, és magyarországi regionális terek alakulását, a regionális egyenlőtlenségek sajátosságait, a város és térsége kapcsolatrendszereit, és ellentmondásait, a kezelés módjait, a globális és történeti hátterek szerinti várostipológiákat, és a településhálózati jellegzetességeket;* az európai, és magyarországi városi, a várostérségi (gazdasági, társadalmi, környezeti, területhasználati) problémákat és konfliktusokat, a meghatár ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. vízellátás-csatornázás szakmérnök

  Kompetenciák:– a vízellátás-csatornázás szakterületen jelentkező üzemeltetés irányítása, fejlesztési feladatok önálló megoldása;– építési, akadálymentesítési, fenntartási-üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok emelt szintű ellátása;– a víziközmű szakterületen tervezői, vezető tervezői, szakértői munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása; – víziközmű-építési műszaki ellenőri munka ismereteinek, a jogosultság megszerzésének megalapozása. Tudáselemek:– hidraulikai, informatikai, vízkémiai és vízbiológiai speciális ismeretek,– a vízszerzés-víztisztítás-vízellátás folyamata,– a csatornázás, a szennyvíztisztítás és a telepi iszapkezelés korszerű módszerei,– a szennyvíziszap hasznosítás/elhelyezés műszaki, közegészségügyi, környezetvédelmi és jogi követelményei, korlátai,– kapcsolódó gépészeti, és szabályozástechnikai ismeretek,– a szakterület gazdasági és jogi vonatkozásai.Megszerezhető ismeretek:– a tudáselemeken alapuló elméleti és gyakorlati ismeretanyag,– kiterjedt esettanulmányok kapcsán a problémamegoldó technikák elsajátítása.Készség:– elemző, összehasonlító és kiértékelő készség a vízellátás-csatornázás szakterületén adódó műszaki feladatok megoldása területén,– kapcsolódó rendeletek, jogszabályok, szakhatósági határozatok helyes értelmezése– műszaki-gazdasági elemzés alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása    A végzett szakmérnök rendelkezik az alábbi személyes adottságokkal, készségekkel:- kreativitás, rugalmasság,- problémafelismerő és -megoldó készség,- intuíció és mód ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. államháztartás pénzügyei szakközgazdász

  Az államháztartás területén (központi és helyi költségvetési szervek, központi és helyi önkormányzati szervek, társadalombiztosítási alapok, elkülönített állami pénzalapok) dolgozók, illetve gazdasági vezetők képzése. A szak ajánlott azoknak a szakembereknek, akik a közgazdasági felsőoktatás intézményeiben alapképzésben szerzett közgazdász oklevelüket kiegészíteni kívánják az államháztartás számviteli és pénzügyi szakterület magas szintű ismereteivel.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) Államháztartás pénzügyei szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: * a költségvetés tervezési rendszerét, a tervezés célját, folyamatát, módszertanát, a tervezési folyamat szereplőit, irányítóját, közvetlen és közvetett közreműködőit átlátva végzi feladatait, * az alrendszerek közötti kapcsolatrendszert, a tervezési feladatok időbeni és térbeni lefolyását,  * a központi költségvetés pénzügyi egyensúlyi helyzetét, az egyenleg statisztikai számszerűsítésének módszereit, * az államháztartás szervezeteit és jellemzőit, * az államháztartási számvitelt,  * a társadalombiztosítási alapok költségvetését, a társadalombiztosítási feladatok ellátásához szükséges sajátos bevételeket, kiadásokat, az alapokat kezelő szervezeteket és működésüket, * a kincstári és az elemi költségvetés készítési kötelezettségét, szerkezeti felépítését, tartalmát, rendeltetését, célját, * a szakmai feladatok ellátásához a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi, hatásvizsgálati szempontok ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages