• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. Philologist in Czech Language and Literature

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik változó korunk legkülönfélébb, gyakorlati és elméleti kihívásait is szem előtt tartva megfelelő szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a cseh nyelv művelése és alkalmazása terén. Képesek a cseh nyelv oktatásában és kutatásában önálló kutatói, alkalmazói feladatokat ellátni, továbbá részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat elvégezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a cseh nyelv és irodalom, de tágabb értelemben a szlavisztika hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész a) tudása Ismeri a cseh nyelvet felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén. Összefüggéseiben is átlátja a cseh nyelv és irodalomelméleti problémáit, annak diakrón és szinkrón dimenzióiban. A cseh nyelv és irodalom vonatkozásában tudományos megalapozottságú tudással rendelkezik, annak a magyar és az európai identitás kulturális és szellemi konstrukciói szempontjából is releváns hátterével. Ismeri az irodalmi, nyelvi, nyelvészeti és a kulturális szövegek és jelenségek vizsgálatának eljárásait, és az értelmezés lehetséges módozatait. Pontosan felismeri a stílusvariánsokat, le tudja írni a cseh nyelv regionális változatait, rálátása van a cseh nyelv fejlődésére. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a cseh nyelv- és irodalomtudomány területére jellemző hagyományos és elektronikus forrás ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Astronomer

  A képzés célja csillagászok képzése, akik átfogó csillagászati ismeretekkel és a csillagászattal érintkező interdiszciplináris területeken, továbbá a tágabb körben használható, a tudományos kutatáshoz, a tudományos szaknyelv használatához, a csapatmunkához, a tudományos kutatási eredmények kommunikációjához szükséges készségekkel rendelkeznek, képesek multidiszciplináris összefüggésekben felmerülő új vagy szokatlan problémák megoldására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A csillagász a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri és tudja alkalmazni a csillagászat és az űrtan (műszertechnikai és spektroszkópiai ismeretanyag; a legkorszerűbb hazai észlelőeszközök használata; a megfigyelések feldolgozásának standard számítógépes módszerei; és a csillagászat valamennyi főbb területének elméleti ismeretanyaga) főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Összefüggéseiben ismeri a csillagászat elméleti, megfigyelési, számítógépes módszereit, valamint a fizika, matematika és az informatika csillagászatot és űrtant érintő területeit. Jártas a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció alapvető módszereiben. Tisztában van a modern csillagászat lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Magas szinten rendelkezik természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. Ismeri azokat a csillagászattal, asztrofizikával és űrtannal kapcsolatos terepi, labor ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Art and Design Manager

  A képzés célja széleskörű gyakorlati ismeretekkel, releváns nemzetközi kitekintéssel rendelkező design- és művészetmenedzserek képzése, akik a kreatív iparágak, a művészeti szféra és a designkultúra érdekérvényesítő irányítóiként, szervezőiként és kommunikátoraiként a vizuális kultúra piacát jól ismerik, vállalkozásuk vagy munkájuk révén tevőlegesen alakítják. Képesek a művészetek és a design eltérő területein a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak figyelembe vételével kulturális projektek és termékek elemzésére, tervezésére, megvalósítására és kommunikációjára. Alkalmasak a köz- és magánintézményekben, kulturális vállalkozásokban felvetődő menedzsment feladatok elvégzésére, továbbá a vizuális kultúra intézményeiben és vállalkozásaiban (design és kreatív stúdiók, reklámügynökségek, múzeumok, galériák) a kezdeményező, felelős munkavégzésre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A design- és művészetmenedzser a) tudása Átfogó ismeretekkel bír a design- és művészetmenedzsment hatókörébe tartozó tervezési és előadó-, illetve alkotóművészeti folyamatokról. Mélyreható ismeretekkel rendelkezik legalább egy, a hallgató által preferált design- és művészetmenedzsment területről. Széleskörűen ismeri a választott design- és művészetmenedzsment terület szakirodalmát, anyagait, technológiáit és infrastrukturális igényeit. Alapos áttekintése van a választott design vagy művészeti ág és a kapcsolódó rokon ágak történeti és elméleti kont ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Expert in Design Theory

  A képzés célja design- és művészet teoretikusok képzése, akik az elsajátított diszciplináris ismeretanyag (design- és művészettörténet, társadalomtudományok, filozófia, kommunikációelmélet) birtokában, továbbá a tárgy-, tér- és képalkotás elméletének és gyakorlatának alapos ismeretében alkalmasak ez utóbbi művészeti területek történetének, intézményeinek, alkotásainak és azok társadalmi befogadásának önálló kutatására, illetve interdiszciplináris, kritikai szemléletű feldolgozására. Az elsajátított fogalomkészlet és eszköztár birtokában e területek jelenségeinek értő befogadójává és avatott közvetítőjévé válnak. Kulturális és kutató intézményekben, köz- és magángyűjteményeknél, szaklapoknál, a média és a design változatos területein működő cégeknél helyezkedhetnek el vagy önálló vállalkozóként dolgozhatnak, tudásukkal segítve a design, a kreatív ipar és környezetkultúra magasabb szintre emelését. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A design- és művészet teoretikus a) tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik a design és a művészetek történetéről és elméletéről, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik a művészet- és designelmélet koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű ismeretekkel rendelkezik a művészet- és designelmélethez kapcsolódó tágabb kulturális konte ...

  Awarding bodyMoholy-Nagy Művészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Avionikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a vil munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni. kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni. meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat ...

  Awarding bodyBudapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető

  A képesítéssel rendelkező képes: informatikai hálózatokat építeni LAN hálózatokat konfigurálni hagyományos távközlési hálózatokat szerelni optikai hálózatokat építeni és szerelni kábelrendezőket telepíteni és konfigurálni hálózatokat minősíteni hibahelyet detektálni kábelhibákat javítani távközlési végberendezéseket, modemeket installálni informatikai eszközöket installálni biztonsági rendszereket beállítani útvonalkonfigurálást, címzések beállítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Fashion and Textile Designer

  A képzés célja textil- és divattervezők képzése, akik megszerzett tervezői és tudományos ismereteik birtokában, tudatos és felelősségteljes tervezői magatartásukkal képesek felismerni a társadalom és a kultúra, valamint a piacgazdaság és környezet kihívásait, és azokra rugalmas, hatékony és innovatív megoldásokkal tudnak reagálni a design, divat és textiltervezés eszközeivel. Munkájukat a divat- és a textiltervezés, és az ahhoz kapcsolódó termékfejlesztés, továbbá a designkutatás valamennyi fázisában képesek önállóan és más szakemberekkel együttműködve, csoportmunkában is végezni, akár a divat és textiltervező-, valamint multidiszciplináris designkutató-csoportok vezetőjeként is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A divat- és textiltervező művész a) tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik a divat- és textiltervezés elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel is rendelkezik a divat- és textiltervezés területéhez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel re ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. documentum film director

  A képzés célja dokumentumfilm-rendezők képzése, akik művészi színvonalon képesek önálló dokumentumfilmes alkotásokat létrehozni. Érzékenyen, hatásosan, egyéni látásmóddal tudnak a társadalmi élet problémáira, a jelenkor és a múlt eseményeire, jelenségeire reagálni és műveikkel, valamint közéleti megnyilvánulásaikkal képesek terjeszteni, szolgálni a magyar és az egyetemes dokumentumfilmes és mozgókép kultúrát. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A dokumentumfilm-rendező művész a) tudása Általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a dokumentumfilm-rendezés elméletéről és gyakorlatáról. Specializált ismeretekkel rendelkezik a dokumentumfilm-rendezéshez kapcsolódó előkészítő, kutató munka módszereiről, folyamatairól. Specializált ismeretekkel rendelkezik egy dokumentumfilm eredetiségének felismerésével kapcsolatban. Specializált ismeretekkel rendelkezik a dokumentumfilmes műfaj főbb elméleteinek, stíluskorszakainak és kortárs irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről. Behatóan ismeri a dokumentumfilm-készítéshez kapcsolódó munkafolyamatokat, azok szabályait, technikai eszközeit, gyakorlati lehetőségeit, szakmai követelményeit. Szerteágazó ismeretekkel rendelkezik a dokumentumfilm-rendezés és más művészeti ágak, szakterületek közötti kapcsolódási pontokról, valamint az alkotó- és előadó-művészeti területek közötti dinamikus kölcsönhatásról. Alaposan ismeri a hazai dokumentumfilmes pályázati szisztémákat, a filmek előké ...

  Awarding bodySzínház- és Filmművészeti Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Expert in Health Policy, Planning and Financing

  A képzés célja egészségpolitikai szakértő szakemberek képzése, akik az egészségügy területén képesek önálló egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői (elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni és ez által hozzájárulni a tevékenységük színterét jelentő intézmény, térségi (országos, regionális, kistérségi) rendszer teljesítményének, eredményességének javításához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségpolitikai szakértő a) tudása Alaposan ismeri az egészségügy makro- és mezo-szintű rendszereinek, intézményeinek és szolgáltatásainak elemzéséhez és a tervezéshez szükséges módszertant. Alaposan ismeri a kormányzat, az önkormányzatok, a magánszektor, a szakmai és civil szerveződések lehetséges szerepét az egészségpolitikai célok elérésében. Alaposan ismeri a forrásteremtés és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása elméleti kérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait. Alaposan ismeri az egészségügyi kiadások elemzési módszereit. b) képességei Képes az egészségügy nemzetközi folyamatainak és a magyar egészségügyre gyakorolt hatásuknak az elemzésére. Képes az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelésére, folyamatainak, lehetséges jövőbeli alternatíváinak társadalmi, gazdasági és nemzetközi összefüggéseikben történő elemzésére. Képes az egészségügyi ellátás mezo-szintű rendszerei teljesítményének, problémáinak sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, elemzésére, döntési ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Health Psychologist

  A képzés célja egészségpszichológusok képzése, akik az egészség- és a pszichológiai tudományok releváns ismereteinek elsajátításával és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a mentális egészségfejlesztés és egészség- rehabilitáció területén jelentkező feladatok ellátására, a lakosság mentális és szomatikus egészségi állapotának javítására, a kedvezőtlen egészségmagatartások leküzdésében pszichológiai segítséget, valamint az ezen a területen dolgozó más szakembereknek pszichológiai szupervíziót, támogatást és konzultációs lehetőséget nyújtva. Képességeiket azon országban, intézményben alkalmazhatják a gyakorlatban is, ahol az érvényes jogszabályok, irányelvek, protokollok ezt lehetővé teszik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az egészségpszichológus a) tudása - Ismeri az egészségpszichológia átfogó tárgykörének általános és specifikus jellemzőit, legfontosabb irányait és határait, a szakterületnek a rokon szakterületekhez való kapcsolódását, szakmai irányelveit. - Részletekbe menően ismeri a pszichológia és az egészségpszichológia főbb tudományos elméleteit, az egészségtudományok kapcsolódó területeinek legfontosabb ismereteit. - A biopszichoszociális modell keretében képes értelmezni a szomatikus állapot pszichoszociális tényezőkkel (kogníció, affektusok, életmód: egészségvédő és egészségkárosító magatartásmódok) való összefüggéseit, a stressz és a megküzdés, valamint a társas támasz szerepét az egé ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages