• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 725 items
 1. Bachelor Programme in Oriental Studies- Turkish

  Vill du förena ditt intresse för Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Sydasien med språkstudier i antingen arabiska, hindi, persiska eller turkiska? Orientalistikprogrammet i Uppsala är inriktat på språkliga och kulturella förhållanden som sträcker sig från Indien till Marocko och från Centralasien till Sudan. Genom historien har regionen alltid spelat en viktig roll i världens utveckling. Här har de stora världsreligionerna sitt ursprung. Kulturellt är regionen präglad av bland annat judar och greker, perser och araber, turkar och kurder, som gett upphov till dagens mångskiftande situation med olikartade politiska system och sociala strukturer. Du kommer bland annat att studera politiska, religiösa och språkliga/litterära förhållanden i historia och nutid. Förståelse av kultur och språk är tätt förbundna, varför språket utgör en mycket viktig del av utbildningen. Orientalistikprogrammet leder till filosofie kandidatexamen. Huvudområdet i kandidatexamen är det språk du har fördjupat dig i, det vill säga semitiska språk, indologi, iranska språk, eller turkiska språk. Karriär: Programmet erbjuder en specialutbildning för dig som avser att ägna dig åt internationell verksamhet där kombinationen av språklig kompetens och områdesexpertis är av betydelse, till exempel inom statliga myndigheter, massmedia, biståndsorganisationer, invandrar- och flyktingmottagningar. Ort: UppsalaStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Bachelor's Programme in English Studies

  Bachelor's Programme in English Studies ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Bachelor?s Programme in Language and Communication

  Bachelor?s Programme in Language and Communication ...

  Provider NameMälardalen University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Bachelors's Degree Programme in Language Studies

  Språkstudier öppnar dörrar! Goda språkkunskaper är en kompetens som är efterfrågad i många verksamheter och som dessutom är berikande för dig som person. I Kandidatprogrammet i språk får du goda färdigheter i det språkämne du väljer som huvudområde, och dessutom användbar kunskap och förståelse om språk, kultur och kommunikation.Du lär dig att analysera språkliga och kulturella fenomen, och tränar din skriftliga och muntliga kommunikativa förmåga. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Bachelor´s Programme in Language, Literature and Media

  Är du språkintresserad och vill arbeta med kommunikation? Här får du lära dig hur medier har påverkat våra språkliga uttrycksformer och föreställningar om samhället samt hur språk och litteratur fungerar i dagens medielandskap.Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier ger dig kritisk, analytisk och praktisk kunskap om hur kulturella och mediehistoriska förhållanden påverkar vår samtid. Dagens digitala omvandling av samhället innebär att text och information produceras och publiceras i en allt snabbare takt. I en mångkulturell och flerspråkig värld finns behov av värdering, tolkning och utformning av information och texter inom många områden. Utbildningen ger dig en bred litterär och språklig orientering, som i kombination med övning i att kritiskt läsa, bedöma, redigera och producera texter i olika genrer och medier gör dig väl förberedd att möta dagens mediala förändringar.Efter utbildningen är du kvalificerad att arbeta inom t.ex. kommunala och statliga organisationer, medie-, förlags- eller skolvärlden eller inom nationella och internationella företag. Du kan arbeta som kommunikationsanalytiker, redaktör, litteraturkritiker, översättare, språkvårdare eller med kommunikationsplanering i vid mening. Programmet ger behörighet för studier på avancerad nivå. ...

  Provider NameLinköping University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Balkanstudier

  Du specialiserer dig i et af sprogene serbokroatisk, tyrkisk, moderne græsk eller et andet selvstuderet Balkan-sprog. Du lærer at læse, skrive og forstå tekster på det pågældende sprog og får indsigt i det valgte sprogområdes kultur og samfund.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde inden for fx handel, turist- og kulturvirksomhed i balkanregionen, ved humanitære organisationer eller internationale organisationer som EU eller NATO. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni - Baltu valodu studijas - Literatūras un kultūras komunikācijas studijas Programmas saturs Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes. Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves strādāt zinātniskajā pētniecībā, izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības sistēmā, kultūras iestādē strādāt plašsaziņas līdzekļos un jomās, kur nepieciešamas latviešu un lietuviešu valodas zināšanas (apakšvirziena Baltu valodu studijas absolventiem) turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai Klaipēdas Universitātē, vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Baltu filoloģija- Bak. studijas

  2016. gadā topošajiem studentiem tiks piedāvātas šādas apakšprogrammas – valodniecība, literatūrzinātne un teātra zinātne. Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir – būt nacionālās kultūras vērtību saglabātājai un to tālākas attīstības nodrošinātājai, sagatavojot augstas akadēmiskās un zinātniskās kvalifikācijas latviešu valodniecības, literatūrzinātnes, folkloristikas, teātra zinātnes un baltistikas un lituānistikas speciālistus – humanitāro zinātņu bakalaurus filoloģijā, kuri: •labā līmenī apguvuši baltu filoloģijas pamatdisciplīnas - mūsdienu latviešu valodu, latviešu literatūras vēsturi, latviešu folkloru, lietuviešu valodu un teātra zinātni; •spēj turpināt studijas humanitāro zinātņu maģistrantūrās (Baltu filoloģijas, Baltijas jūras reģiona, Kultūras un sociālās antropoloģijas programmā u.c.). Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: •sniegt pamatzināšanas baltu filoloģijas pamatdisciplīnās – mūsdienu latviešu valodā, latviešu literatūras vēsturē, latviešu folklorā, lietuviešu valodā un teātra zinātnē; •veidot analītiskās un kritiskās domāšanas un argumentācijas pamatprasmes; •attīstīt teorētisko zināšanu un to praktiskā pielietojuma korelāciju. Darba iespējas Redaktors, korektors plašsaziņas līdzekļos, izdevniecībās, reklāmu aģentūrās; valodas konsultants valsts valodas un terminoloģijas centros, valodu aģentūrās u.c.; latviešu un lietuviešu valodas tulks un tulkotājs izdevniecībās, vēstniecībās u.c.; skolas vai augstskolas docētājs; pētnieks muzejos, pētnieciskajos in ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Brasilianske studier

  På brasilianske studier lærer du at tale og skrive den brasilianske variant af portugisisk. Du studerer også den brasilianske kultur og litteratur, og du lærer om samfundsforholdene i landet.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du bl.a. have mulighed for at få job inden for organisationer og virksomheder, der arbejder med kulturudveksling, handel eller udviklingsopgaver i Latinamerika. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Business English

  Objective(s) of a study programme: English for business study programme objectives are to prepare professionals who are able to communicate in English language in various business situations, to prepare business documents in English and Lithuanian language, monitor and mediate among business enterprises and foreign clients, to collect and analyse data necessary for solving professional problems, to communicate and cooperate with business partners in Lithuania and abroad, to develop the need for constant learning and development. Learning outcomes: Will communicate in business English language orally and in writing. Will have control over written communication knowledge in English and Lithuanian languages for business purposes. Will understand the methodology of documents preparation and will briefly convey information. Will apply common translation patterns, will have control over knowledge of vocabulary and grammatical transformation values. Will have ability to represent a business and contribute to the coordination and organization of a company. Will communicate in the second foreign language orally and in writing. Will be able to apply philological and business science research data in practical activities. Will know cultural and historical heritage when communicating and collaborating with other business institutions, colleagues and customers. Will prepare, formalise and organize documents management in accordance with the standards of the Republic of Lithuania and European Union. Will understand basic c ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages