• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 117 items
 1. versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szakjogász

  Elsajátítandó kompetenciák: * jogi dokumentumok szerkesztéséhez szükséges készségek fejlesztése; * a közigazgatási döntésekkel szemben támasztott jogszabályi és bírósági gyakorlatból levezethető követelményeknek való megfelelés gyakorlati tudás átadásán keresztül; * ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása; * kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítása; * hivatali erőforrások allokációjához szükséges készség kialakítása; * az európai és magyar anyagi versenyjog alkalmazásához szükséges tudás megszerzése; * európai uniós és releváns globális versenyszabályok ismerete; * a versenyjog más területekhez (a gazdasági szabályozás, az alkotmányosság, a szellemi tulajdon, a választott bíráskodás, a magánjogi jogérvényesítés és a versenyjogilag szabályozott állam) való kapcsolásának elsajátítása; * a hatósági jogalkalmazás gyakorlati ismereteinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül; * a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény eljárási és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek kifejezetten a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárási szempontjából való alkalmazásában a gyakorlati ismeretek megszerzése a bírósági peres és nemperes gyakorlatra figyelemmel; * a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézményi modelljeinek ismerete.        Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják * a jogi dokumentumok szerkesztését; * a verse ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. versenyjogi és versenyfelügyeleti jogi szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: * közigazgatási jogi ismeretek elsajátítása; * közigazgatási jogi gondolkodás kialakítása; * kifejezetten a versenyjogi jogalkalmazáshoz szükséges közgazdasági ismeretek; * jogi dokumentumok szerkesztéséhez szükséges készségek fejlesztése; * a közigazgatási döntésekkel szemben támasztott jogszabályi és bírósági gyakorlatból levezethető követelményeknek való megfelelés gyakorlati tudás átadásán keresztül; * ügyfél-tanúmeghallgatásokkal kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása; * kartellek felismerhető jegyeinek gyakorlati azonosítása; * hivatali erőforrások allokációjához szükséges készség kialakítása; * az európai és magyar anyagi versenyjog alkalmazásához szükséges tudás megszerzése; * európai uniós és releváns globális versenyszabályok ismerete; * a versenyjog más területekhez (a gazdasági szabályozás, az alkotmányosság, a szellemi tulajdon, a választott bíráskodás, a magánjogi jogérvényesítés és a versenyjogilag szabályozott állam) való kapcsolásának elsajátítása; * a hatósági jogalkalmazás gyakorlati ismereteinek elsajátítása gyakorlati példákon keresztül; * a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény eljárási és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek kifejezetten a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) eljárási szempontjából való alkalmazásában a gyakorlati ismeretek megszerzése a bírósági peres és nemperes gyakorlatra figyelemmel; * a versenyjoggal kapcsolatos jogérvényesítés nemzetközi intézmé ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. vízjogi szakjogász

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a különböző területeken dolgozó jogászok számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vízjogi szakemberi, vállalkozói, igazgatási és más munkaterüleken – speciális jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és alkalmazza a vízügyre vonatkozó nemzetközi és uniós szabályozás alapintézményeit, hazai és nemzetközi gyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a szakterület legfontosabb elméleti kérdéseit.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A képzésben résztvevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vízgazdálkodás, vízközműjog, a vízrendezés, az öntözés, a vízvédelem, a vízügyi igazgatás, a vízkárelhárítás, az azzal összefüggő természet- és környezetvédelem, valamint a vízhasználat speciális esetei (halászat és horgászat, hajózás és vízi fuvarozás) és egyéb választható tárgyak témaköréből. A képzés során elsajátított adottságok, készségek:   A vízjoggal foglalkozó jogi szakemberekkel szembeni alapvető követelmény* a kapcsolódó jogszabályi környezet megismerése;* a jogszabályok készségszintű alkalmazása;* a jogalkalmazási készség továbbfejlesztése;* a stratégiai gondolkodásmód elemeinek elsajátítása;* a szervezői és igazgatási készségek továbbfejle ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. vízjogi szakokleveles tanácsadó

  A képzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a vízüggyel kapcsolatos tevékenységet végző egyéb diplomások számára biztosítsa a képzettségükhöz kapcsolódó mindazon jogi ismeretek szervezett továbbképzés formájában történő megszerzését, amelyek birtokában hatékonyabban képesek vízjogi szakemberi, vállalkozói, igazgatási és más munkaterületeken – speciális jogi szaktudást igénylő – feladataik ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák:A képzésben való részvétel képessé teszi a szakembert arra, hogy összefüggéseiben átlássa és alkalmazza a vízügyre vonatkozó nemzetközi és uniós szabályozás alapintézményeit, hazai és nemzetközi gyakorlatot, a kapcsolódó tudományos irodalmat, a szakterület legfontosabb elméleti kérdéseit.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A képzésben résztvevők az átfogó jogági ismeretek mellett elmélyült tájékozottságot szereznek a vízgazdálkodás, vízközműjog, a vízrendezés, az öntözés, a vízvédelem, a vízügyi igazgatás, a vízkárelhárítás, azzal összefüggő természet- és környezetvédelem, valamint a vízhasználat speciális esetei (halászat és horgászat, hajózás és vízi fuvarozás) és egyéb választható tárgyak témaköréből. A képzés során elsajátított adottságok, készségek:   A vízjoggal foglalkozó jogi szakemberekkel szembeni alapvető követelmény* a kapcsolódó jogszabályi környezet megismerése;* a jogszabályok készségszintű alkalmazása;* a jogalkalmazási készség továbbfejlesztése;* a stratégiai gondolkodásmód elemeinek elsajátítása;* a szervezői és igazgatási ké ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. adatbiztonsági és adatvédelmi jogi szakokleveles szakember

  A képzés célja, hogy a jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett a szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A jogi szakokleveles adatbiztonsági és adatvédelmi szakember képzésen végzett hallgató – alapvégzettségének megfelelő alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – a jogi alapismeretek elsajátítása mellett átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területéről, a NAIH gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendsze ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász

  A képzés célja, hogy az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász átlássa az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémákat, képes legyen kialakítani megoldási javaslatokat, illetve alkalmas legyen a megfelelő jogi megoldás kiválasztására. Az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász a szakterület alaposabb megismerésével alkalmassá válik a hatósági, illetve a peres és nemperes eljárások szakszerű vitele mellett az szakterület más szakembereivel, így különösen az adatvédelmi felelősökkel való együttműködésre.   Általános kompetencia: az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén felmerülő jogi problémák felismerése, azonosítása, a jogi helyzet rögzítése, a problémás helyzet áttekintése, elemzése, rendszerezése, illetve megoldása, megoldási alternatívák felvázolása és az érintettek képviselete.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: az adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen végzett hallgató – a jogi alapképzésben szerzett ismeretekre alapozva – átfogó és elmélyült ismereteket szerez az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, illetve a köz- és magánszféra adatkezelése területén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlatáról, az európai jogfejlődés pillanatnyi helyzetéről.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:  Az adatbiztonság és az adatvédelem, az információszabadság, ille ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. civilisztikai szakjogász

  A képzés célja:A civilisztikai szakjogász képzés célja, hogy komplex ismereteket nyújtson a képzésben résztvevő jogászoknak a polgári jog és a köré épülő civilisztika keretében felmerülő joggyakorlat minden aspektusára nézve. A jogi karokon folyó alapképzés a civilisztika terén nem nyújt a bírói, közigazgatási, közjegyzői és ügyvédi gyakorlatra is kiterjedő jogalkalmazói ismereteket, a tágabb, a jogágak közötti összefüggések feltárása helyett inkább az egyes civilisztikai tantárgyak dogmatikai alapjainak megismertetésével foglalkozik. Ezek az ismeretek nem adnak kellő alapot arra, hogy a gazdasági és társadalmi kapcsolatokban egyre fontosabbá váló civilisztikai kérdésekben a szükséges speciális ismeretekkel felvértezve járjanak el a különböző szakterületek jogalkalmazói. Erre figyelemmel a szakirányú továbbképzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa a gyakorló jogászok számára a civilisztika körébe tartozó alanyi és eljárási jogok elméletileg megalapozott és a jogalkalmazási gyakorlatot is feldolgozó ismeretanyagát, amelynek birtokában a jogi feladataik ellátása szakmailag hatékonyabban kivitelezhető.Mind a magánszférában, mind a közszférában ma már alapvető követelmény a hazai jogszabályanyag ismeretén túlmenően az Európai Unió joga és a széles értelemben vett nemzetközi jogot magába foglaló jogszabályanyag összefüggéseinek vizsgálata, ehhez pedig a képzésben szereplő tudományterületek alapos ismerete elkerülhetetlen. Az Európai Unió joga és a tagállami belső jogrendszerek, vala ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza

  A szakirányú továbbképzés célja* a gyermekvédelem komplex szemléletének kialakítása;* a jogalkalmazás területén működő jogászok a különleges szakértelmet igénylő gyermek- és fiatalkorúak ügyeiben képesek legyenek multidiszciplináris szemlélettel, a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek szem előtt tartásával a számukra legmegfelelőbb eredményt biztosítani különböző eljárásokban. Kompetenciák:Általános kompetenciák többek között:* probléma-felismerési és probléma-megoldási képesség;* tárgyalási és kommunikációs képesség;* konfliktuskezelési képesség;* rendszerező és áttekintési képesség.      Szakmai kompetenciák többek között:* a szakiránynak megfelelő szakirodalom, szakmai jogszabályok, kapcsolódó jogterületek, más határtudományi területek elmélyült ismerete;* a megnevezett szakmai ismeretek és információk gyakorlati alkalmazására és hasznosítására vonatkozó képesség;* az adott szakterület szakmai és határtudományi, illetve társadalomtudományi területein a változó szakmai ismeretek, jogszabályok önálló feldolgozására és alkalmazására való képesség.      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* mindazon hatósági eljárások anyagi és eljárásjogi szabályrendszerének elmélyült ismerete, amelyekkel a gyermek valamilyen eljárási pozícióban kapcsolatba kerülhet;* releváns nemzetközi dokumentumok megismerése;* gyermekvédelmi rendszer elmélete és gyakorlata;* gyermekpszichológia és áldozatvédelem – az állam és a civil szervezetek közreműködésével. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerbe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. jogi szakokleveles kommunikációs és médiaszakember

  A képzés célja: A képzés célja olyan média- és kommunikációs szakemberek képzése, akik mind a közszektorban (például központi közigazgatási szervek, szabályozó hatóságok, közszolgálati média) mind pedig a piaci, a magánszektorban képesek megalapozott jogelméleti és joggyakorlati ismeretekkel rendelkezve, szakmai feladatok minél magasabb szintű ellátására. A média- és kommunikációs szakemberek képzését mindenekelőtt az indokolja, hogy a média és kommunikáció területén olyan – több jogágon átívelő – speciális szabályozás érvényesül, amelyet a hagyományos osztatlan vagy mesterszakos képzésekben oktatott ismeretanyag nem, vagy alig foglal magában. A képzés megkezdését indokolja továbbá, hogy a média és kommunikáció területén folyamatosan növekvő igény mutatkozik olyan szakemberek iránt, akik a média és kommunikációs szakismereteken túl komplex jogi, igazgatási tudásanyaggal is rendelkeznek.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A jogi szakokleveles kommunikációs és médiaszakember képes felismerni és alkalmazni a média és kommunikációt érintő összetett jogi szabályozás elemeit; rendelkezik médiajogi, médiaszabályozási és médiaigazgatási ismeretekkel; tisztában van az ágazatot átszövő magán- és közjogi szabályozással, annak elvi, elméleti hátterével, nemzetközi jogi alapjaival és az Európai Unió médiaszabályozásával, továbbá a médiaigazgatási modellekkel és jogesetekkel; komplex ismeretekkel rendelkezik az infokommunikációs konvergenciával kapcsolatosan, ezen belül a média, a hírközlés ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. jogi szakokleveles köznevelési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:  - a különböző gyermekvédelmi, gyámügyi helyzetek felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása, - tanügyigazgatási jártasság, az intézmény igazgatási feladatainak helyes felismerése és gyakorlati helyzetekre történő adaptálása intézménytípusonként, - a köznevelés intézményrendszerében alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi ismeretek, iratkészítési és iratkezelési szabályok ismerete, gyakorlati alkalmazásának képessége, alakilag és tartalmilag megfelelő iratok készítésének képessége, - alapvető vezetési ismeretek, az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, figyelemmel a köznevelési intézmény vezetésének sajátosságaira, - pályázatfigyelés, pályázatírás, pályázatmenedzsment ismeretek, különös tekintettel a közösségi (uniós) pályázatírásra (gyakorlati példákon keresztül), - a köznevelési statisztikák, adatszolgáltatások, a pedagógusminősítés és pedagógiai szakmai ellenőrzés informatikai hátterének magabiztos használata, tantárgyfelosztás, órarend készítés.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: - alapvető családjogi ismeretek, a magyarországi gyermekvédelem intézményrendszerének és jogszabályi környezetének átfogó ismerete, gyermekvédelemmel, gyámügyi igazgatással kapcsolatos eljárásrendek készségszintű ismerete, - a magyarországi közigazgatás intézményrendszerének és működésének alapvető ismerete, azon belül a köznevelési intézményrendszer működésének közigazgatási kapcsolatai, tanügyigazgatási jogi ismeretek, a tanügyigazgatás alapvető dokumentumai, el ...

  Awarding bodyKároli Gáspár Református Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages