• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 96 items
 1. stíluskommunikátor

  A megjelenés külső és belső harmóniáját megtestesíteni kívánó embert komplexen szemlélő stíluskommunikátor öltözködési tanácsokat ad, jártas a fodrászat és a kozmetika területén, ismeri a divattrendeket, illetve közvetíti a finom viselkedés normáit; egységes külső és belső stílust teremt a kézfogástól a parfüm kiválasztásáig. A multi- és interdiszciplináris oktatási forma olyan kompetenciákat kapcsol össze és mélyít el (divatközvetítés, viselkedéskultúra, menedzsment), amelyek a divatközvetítői, tanácsadói tevékenységen túl üzletvezetésre is alkalmassá teszik a stíluskommunikátort. A divatközvetítés, a viselkedéskultúra és a menedzsment szerves egységet képez, hiszen a mindenkori gazdasági folyamatoktól függő divat, mint nonverbális kommunikációs forma, meghatározó eleme a külső és belső harmóniát ötvöző stílusnak, amely minden vállalkozási szinten bővítheti az egyén érvényesülési lehetőségeit, és gazdasági előnyökhöz juttathatja a munkaadót.      Megszerezhető ismeretek: * divattörténeti, divatelméleti, színelméleti, divatzsurnalisztikai, divattrend-ismeretek;* divat-show-elemzés (de-konstrukció és konstrukció);* protokoll ismeretek;* beszédmagatartás (retorikai ismeretek);* beszédtechnika ismeretek;* kommunikációs ismeretek;* divatmarketing ismeretek;* vállalkozási jogi ismeretek;* reklámelméleti ismeretek;* információmenedzsment. A végzett hallgatók ismerik a divat körforgásával kapcsolatos elméleteket, a divat és a gazdasági folyamatok összefüggéseit, a divatközvetítés lehetőségeit és formáit. A képzés holi ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. íráselemző szakember

  A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű írásvizsgálati módszerek és elemző ismeretek felhasználásával képesek az íráselemző szakember végzettséget megkövetelő munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok eredményes teljesítésére, szakmai tanácsadásra.   Kompetenciák:  Szakmai felkészültsége alapján kézírás vagy más grafikus produktum elemzésével a vizsgált személy élethelyzetével kapcsolatos információkat  * kiegészítheti; * új megvilágításba helyezheti.   A szakirányú továbbképzési szakon megszerezhető ismeretek: * személyiségpszichológiai és az íráselemzés területén alkalmazott pszichológiai alapismeretek; * íráselemzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi és társadalomtudományi elméleti (történeti, kutatás-módszertani, kommunikációs, etikai alapismeretek) és gyakorlati szakismeretek;  * az íráselemzéshez kapcsolódó szakmai jogi szabályozás alapvető ismeretei.   Személyes adottságok és készségek: * kreativitás, kombinatív gondolkodás, autonómia; * problémafelismerő, -elemző és -megoldó készség; * intuíció és módszeresség, jó memória; * kommunikációs készség, empátiakészség, bizalomteremtés képessége; * alkalmasság az együttműködésre, igény a minőségi munkavégzésre.   Alkalmazás: Az íráselemző szakember felkérhető minden olyan területen való közreműködésre és konzultációra, amely az írásvizsgálati módszerek eredményeinek alkalmazásával kiegészítheti, illetve új megvilágításba helyezheti a kézírást vagy más grafikus produktum szerzőjének élethelyzetével kapcsolatos inform ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Expert in Communication

  A szak célja kommunikációs szakemberek képzése, akik ismerik a kommunikáció különböző színterein működő intézményeket, intézményrendszereket. Ismerik a társadalmi kommunikáció színtereit, az itt működő intézmények struktúráját, a kommunikáció és média fontosabb intézményeit, a kommunikáció és média működését. Megszerzett tudásuk, képességeik és attitűdjeik birtokában teljes mértékig alkalmasak a kommunikáció színterein lévő intézményekben kommunikációs munka végzésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A kommunikátor a) tudása - Ismeri a társadalomtudományi fogalomkészlet minden fontosabb elemét, érti az összefüggéseket, amelyek a társadalom és a társadalmi kommunikáció szaktudományos értelmezésének az alapját képezik. - Ismeri a társadalom működésével kapcsolatos összefüggéseket, az ezekre vonatkozó szaktudományos kontextusokat. - Ismeri és érti a kommunikáció és médiatudomány által vizsgált társadalmi jelenségek és alrendszereik működési mechanizmusait. - Áttekintéssel rendelkezik a szakterülethez tartozó társadalmi létszférák, azaz az intézmények mint a gazdaság, politika, tudomány, művészet, moralitás, vallás, nyelv, jog normatív rendszereiről és működési gyakorlatáról. - Ismeri a kommunikáció és média területét meghatározó társadalmi, strukturális, gazdasági és politikai folyamatok legfontosabb tényezőit, - Magabiztos módszertani tudással rendelkezik, érti és átlátja a módszertani innováció lehetőségeit és perspektíváit. b) képességei - Képes eligazodni szakterületén ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. science communication exper

  A szakirányú továbbképzés célja egyrészt, hogy a tudomány területén dolgozók vagy a tudománykommunikációval hivatásszerűen foglalkozni akarók megismerjék a média működését, annak legfontosabb színtereit (nyomtatott sajtó, televízió, rádió, online média), képesek legyenek hidat alkotni a tudomány és a média között. A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek a természettudománnyal kapcsolatos mediatizált kommunikációs folyamatok értékelésére, gondolataik szabatos és hatásos megjelenítésére, kifejtésére a  média különböző területein. Emellett a hallgatók képessé válnak a hazai és nemzetközi tudományos, technológiai és kulturális szféra aktuális jelenségeinek átlátására, megértésére és a nagyközönség számára érthető bemutatására, múzeumi és tudományos intézményi sajtókommunikációs feladatok elvégzésére, tudományos és kulturális kommunikációs stratégia kialakítására, tudományos és kulturális menedzsment feladatok ellátására, valamint kulturális kampányok megtervezésére és lebonyolítására. A képzés emellett felkészíti őket a tudományos és kulturális kommunikációs kihívások kezelésére, a tárlatvezetői, múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai feladatok megoldására, kiállításokkal kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: a tömegkommunikáció, a tömegkommunikációs eszközök és a tömegkommunikációs rendszer fogalmát, működésének értelmezését, a hatások felmérését, értékelését; a legújabb internetes műfajok alapvető jellemzőit, különös tekintette ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alkalmazott infokommunikációs fejlesztő

  A képzés célja alkalmazott infokommunikációs fejlesztő-elemző szakemberek interdiszciplináris képzése társadalomtudományi területen.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató    képes:* társadalomtudományi területhez kapcsolódva infokommunikációs tervezési és elemzői feladatok ellátására; * társadalomtudományi jellegű adatelemzésre megfelelő szakmai irányítás mellett;* tablet, mobiltelefon, internet, on-line média számára szoftver- és honlapfejlesztésre;ismeri* a rádió, a televízió, a számítógép- és adatátviteli hálózatok, elektronikus levelezés jellemzőit; * a hálózati protokollokat, képes működtetésükre, implementációra, tesztelésre;* az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses kötelezettségeket, előírásokat; * az infokommunikációs tevékenységek szakmai és etikai normáit; * a csoportvezetés sikeres stratégiáit;valamint* jártas a legelterjedtebb zárt és nyílt forráskódú asztali és mobil operációs rendszerekben;  * jártas vezetékes és vezeték nélküli hálózatok felépítésében, gyakorlati működésében;* rendelkezik kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretekkel.    Személyes adottságok, készségek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató* képes társadalomtudományi háttérszakmák képviselőivel hatékonyan együttműködni;* megfelelően alkalmazza az infokommunikációra vonatkozó jogi, pénzügyi, személy- és munkaügyi szabályzókat, szerződéses köteleze ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. foreign policy journalist and analyst

  A képzés célja: az újságírás színvonalának emelése, a szakszerű és közérthető kommunikáció erősítése a külpolitika területén, továbbá olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai eseményekről, folyamatokról, összefüggésekről a közvélemény számára érthető módon tudósítanak, adnak tájékoztatást. Közreműködésükkel javulhat a külpolitikai elemzés megjelenítése a médiában, valamint az ott közvetített információk szakszerűsége és közérthetősége. A program elsősorban olyan felsőfokú képesítéssel vagy nemzetközi gyakorlattal már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul, amely által a hallgató a szükséges nemzetközi kapcsolati és külpolitikai tudásanyag alapjaival rendelkezik.  A képzésen részt vevők a kapott új típusú ismeretek birtokában képessé válnak a külpolitika komplex folyamatainak megértésére, egy-egy nemzetközi történés ényanyagának, különböző aspektusainak világos és közérthető módon történő bemutatására.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A végzett hallgató * rendelkezik a nemzetközi intézményrendszer ismeretanyagával, a történeti kontextus ismeretével; * képes a külpolitika komplex folyamatainak megértésére; * rendelkezik azon készségekkel, amelyek az összetett információk megfelelő rendszerezésével világos és közérthető módon mutatják be egy nemzetközi történés tényanyagát, különböző aspektusait, különösen a Magyarországgal kapcsolatos összefüggéseket; * tisztában van a nemzetközi viszonyokat alapvetően meghatározó politikai, gaz ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. természettudományi médiakommunikátor

  A képzés során elsajátítandó általános kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:   a) Általános elméleti ismeretek:       – a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismeretek, kommunikációelméleti és általános kommunikációs ismeretek;       – a természettudományokat érintő intézményekről és legalább egy természettudományos területen folyó kutatási és innovációs tevékenységről átfogó ismeretek;      – a hatásos kommunikációhoz szükséges elméleti ismeretek: a vizuális és szöveges kommunikáció hazai és nemzetközi irányzatai, médiaművek elemzési módszerei, ismerete és alkalmazása;       – a médiával kapcsolatos kutatásmenedzsment-ismeretek: a tudományos eredmények közlésének megszervezése, megtervezése;       – a modern természettudományos kutatás módszereinek alkalmazói szintű ismerete és készsége, a korszerű pedagógiai paradigmáknak tudományos médiaművekben történő megjelenítésének képessége.    b) Szakmai tárgyi kompetenciák:      – a kutatás-fejlesztés működésének és intézményrendszerének ismerete;      – általános médiaelméleti, sajtó- és PR-ismeretek, az újságírás nyomtatott, elektronikus és televíziós műfajának alkotó ismerete, kreatív művelése, vizuális megformálása a megfelelő műfaji sajátosságok, hardver- és szoftvereszközök alkotói-, felhasználói szintű ismeretével;      – a közérdeklődésre számot tartó természettudományos problémák lényeges elemeinek közérthető kiemelése: szakértői anyagok készítése természettudományos területeken, a társad ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. természettudományos múzeumi kommunikátor

  A képzés során elsajátítandó általános kompetenciák, tudáselemek, ismeretek:   a) Általános elméleti ismeretek:       – a tudománykommunikáció sikeres műveléséhez nélkülözhetetlen, átfogó, interdiszciplináris természettudományos ismeretek;       – kommunikációelméleti és általános kommunikációs ismeretek;       – a hatásos kommunikációhoz szükséges elméleti ismeretek: a vizuális és szöveges kommunikáció hazai és nemzetközi irányzatai, médiaművek elemzési módszerei ismerete és alkalmazása;        – a médiával kapcsolatos kutatásmenedzsment ismeretek: a tudományos eredmények közlésének megszervezése, megtervezése.    b) Szakmai tárgyi kompetenciák:       – a múzeumi ismeretterjesztő munka megtervezéséhez, megszervezéséhez szükséges hazai és nemzetközi szakirodalom ismerete, hazai múzeumpedagógiai műhelyek saját élményeken, tapasztalatokon alapuló ismerete;        – a modern természettudományos kutatás, a gyűjteménykezelés módszereinek elvi ismerete;        – a korszerű pedagógiai paradigmák múzeumi közművelődési munkában történő megjelenítésének képessége;       – múzeumi közművelődési kiadványok, kiállítási ismertetők, látogatói tájékoztatóanyagok készítése, tartalmi, technikai és esztétikai megformálása a megfelelő műfaji sajátosságok, hardver- és szoftvereszközök alkotói, illetve felhasználói szintű ismeretével, közművelődési kiadványok szerkesztése, szövegezése a kortárs pedagógiai paradigmák alapján;       – múzeumpedagógiai és -andragógiai foglakozások, informális tanulási alkalmak szervezése a gyermek, fi ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. egészségügyi szakújságíró

  A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a médiakommunikáció elméleti és gyakorlati ismeretanyagán túl korszerű tudással rendelkeznek a hazai egészségügyi szolgáltatások rendszeréről, tartalmáról, működésének szintjeiről és szintereiről, ismerik annak jellemzőit, mutatóit és a szolgáltatások szakmai követelményrendszerét. A megszerzett ismeretek révén képesek az egészségügyi rendszer és a szolgáltatások tartalmának, valamint a működést meghatározó tényezők és folyamatok kritikai értékelésére, a hazai egészségügyben zajló folyamatok értelmezésére és a nemzetközi trendekkel történő összehasonlítására. Az elsajátított ismeretek és készségek segítségével képesek szakmailag megalapozott, aktuálpolitikától mentes tájékoztatásra az egészségügyi szolgáltatások rendszeréről és tartalmáról, valamint az azokat érintő változásokról. Képesek közérthető, objektív, tényszerű tudósításra, a történések korrekt interpretálására mind a politikai és gazdasági élet szereplői, mind a közvélemény számára.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzés az újságírói és kommunikációs kompetenciák fejlesztését hivatott elősegíteni elsősorban a szakmai ismeretanyag bővítésével az egészségügy, a népegészségügy és az egészségipar területén, valamint az egészségtudomány új eredményeinek értő értelmezésére való képesség kialakításával. Attitűdkompetenciák bővülését eredményező tapasztalatszerzésre a közvetlen eredménykimenettel rendelkező tevékenységről az egészségügyi szakújságírás hazai s ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. financial journalist

  A képzés célja: a hallgatók elsősorban azokkal a szakmai irányzatokkal ismerkedjenek meg az oktatás során, amelyek a pénzügyi-gazdasági világválság megjelenése óta egyre meghatározóbbá válnak a gazdaságpolitikában és a közgazdaságtanban. Ezzel olyan új, piacképes szemléletre tehetnek szert, amelynek bázisán, és a kapott kommunikációs-médiatudományi ismeretek birtokában jobban képesek kezelni és másokkal megismertetni a világ és Magyarország legfontosabb gazdaságpolitikai változásait. A képzésben részt vevők a kapott új típusú rendszerismeretek, szemléletmód és médiaismeretek birtokában kezdhetik meg munkájukat a hazai médiapiacon.  A program elsősorban újságírói tapasztalattal vagy szakirányú képesítéssel már rendelkező szakemberek tudásának továbbfejlesztésére irányul, de nyitott az újságírói ismeretekkel még nem rendelkezők, ugyanakkor a szakterület iránt elkötelezett alap- és mesterképzési szakot végzett hallgatók közpénzügyi szakújságírói továbbképzésbe történő bevonására.  A képzés kiemelt célja a hallgatók alábbi képességeinek fejlesztése: elemzőképesség; információrendszerező képesség; a nemzetközi komplexitás és a jó külföldi gyakorlatok ismerete, alkalmazása; a gazdasági kérdések felfogása, összefüggések meglátása.  A képzés során elsajátítandó kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * információrendszerező képesség, gazdaságpolitikai-közgazdasági, pénzügyi jogi folyamatok rendszerszintű kezelésének képessége; * személyes kompetenciafejlesztés; * a pénzügyi sajtó fejlődéstörténete; * jogi, ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages