• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 87 items
 1. Psiholoģija- Prof. mag. studijas

  Profesionālās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” mērķis ir attīstīt un pilnveidot praktiskās iemaņas, kā arī paaugstināt studentu teorētisko zināšanu apguves līmeni izpratni par psiholoģijas zinātni, lai iegūtu profesionālo maģistra grādu un psihologa kvalifikāciju kādā no šiem psiholoģijas virzieniem: - klīniskā psiholoģija; - izglītības psiholoģija; - organizāciju psiholoģija; - juridiskā psiholoģija Maģistrantūras programmas uzdevumi: 1.nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa profesijas standarta prasībām; 2.sekmēt spējas pielietot un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģiskās novērtēšanas, konsultēšanas un psihoterapijas metodes; 3.veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju; 4.veicināt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas; 5.sekmēt spējas analizēt psiholoģijas zinātnes likumsakarības, mijiedarbību starp bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem procesiem; 6.veicināt prasmi izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu psiholoģisku pētījumu. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ekonomika- Mag. studijas

  Studiju programma «Sociālo zinātņu magistrs Ekonomikā» ir bakalaura programmas loģisks turpinājums. Tā ir vērsta uz starptautiska līmeņa speciālistu sagatavošanu organizācijām, kuras paplašina savu darbību starptautiskajā tirgū un piesaista ārvalstu kapitālu. Programmas mērķis ir koncentrēts uz studējošo analītisko un pētniecisko spēju attīstību, kā arī mūsdienu ekonomikas un starptautisko finanšu analītiķa eksperta profesionālo iemaņu iegūšanu. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ekonomika- Bak. studijas

  Apakšprogrammas: − Uzņēmējdarbības ekonomika; − Transporta ekonomika; − Vides ekonomika; − Lietišķā ekonomika; − Grāmatvedība un finanses. ...

  Provider NameTransporta un sakaru institūts

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Ekonomika un uzņēmējdarbība- Bak. studijas

  Studiju virzieni (specializācijas iespējas): - Ekonomikā; - Finansēs; - Mazumtirdzniecībā. Studiju laikā studējošie iegūst plašas zināšanas ekonomikā un biznesā, kā arī uzņēmējdarbības pieredzi. Programma aptver tādas jomas kā ekonomika, finanses, grāmatvedība, vadības, organizāciju kultūra un stratēģija. Izvēles kursi tiek piedāvāti sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kā arī personības attīstības jomā. Ar iegūto bakalaura grādu var strādāt grāmatvedības, nodokļu, banku un citu finanšu institūciju jomā, informācijas tehnoloģiju, reklāmas un mārketinga uzņēmumos, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības vai ražošanas uzņēmumos u.c. ...

  Provider NameRīgas Ekonomikas augstskola - STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS IN RIGA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Ekonomika- Finanšu un grāmatvedības vadība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas "Ekonomika" studiju modulis "Finanšu un grāmatvedības vadība". Programmas saturs Vispārizglītojošie studiju kursi - A daļa Matemātika, Svešvaloda uzņēmējdarbībā (Angļu/Vācu), Socioloģija, Pētnieciskā darba organizācija, Ekonomikas mācību vēsture, Vides ekonomika, Sports Nozares teorētiskie pamatkursi - B daļa Informātika, Darba un civilā aizsardzība, Ievads uzņēmējdarbībā, Statistika ekonomikā, Publiskās finanses, Mikroekonomika, Grāmatvedības pamati, Makroekonomika, Statistika, Tirgzinība, Vadības teorija, Naudas teorija, Finanšu plānošana Nozares specializācijas kursi - B daļa Dokumentu pārvaldība, Reģionālā ekonomika, Starptautiskie ekonomiskie sakari, Projektu vadīšana, Nekustamā īpašuma vērtēšana, Darba un komerctiesības, Studiju darbs mikroekonomikā, makroekonomikā vai tirgzinībā, Finanšu grāmatvedība, Uzņēmējdarbības plānošana, Starptautiskās valūtas un norēķinu operācijas, Vērtspapīru tirgus, Nozaru grāmatvedība, Vienkāršā grāmatvedība, Uzņēmējdarbības analīze, Personālvadība, Studiju darbs grāmatvedībā, Grāmatvedības praktikums, Apdrošināšana, Audita pamati, Datorgrāmatvedība, Inovāciju vadība, Vadības grāmatvedība, Kreditēšana, Studiju darbs finansēs, analīzē, nodokļos, Nodokļu administrēšana, Budžeta iestāžu grāmatvedība Brīvās izvēles kursi - C daļa Studentiem tiek piedāvāti studiju kursi brīvai izvēlei. Absolventu iespējas studēt maģistrantūras studiju programmās un veikt zinātniskos pētījumus; strādāt profesionāli izvēlētajā nozarē strādāt par kredītiestāžu, ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tiesības un diplomātija- Bak. studijas

  Programma paredzēta studentiem, kas nākotnē vēlas strādāt ārlietu dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Izpratne par politikas jautājumiem un konfliktu risināšanu, kā arī starptautisko attiecību tiesisko regulējumu padarīs kandidātus īpaši piemērotus arī daudziem citiem amatiem darba tirgū. Studiju programmas tiesību priekšmeti ietver starptautisko organizāciju un Eiropas Savienības institūciju tiesisko regulējumu starptautisko attiecību kontekstā. Mācības sniedz izpratni par galveno tiesību jomu mijiedarbību ar starptautiskajām attiecībām, kā arī diplomātiem svarīgas juridiskās zināšanas. To starpā diplomātiskās un konsulārās tiesības un starptautiskās privāttiesības, kuru pārzināšana nepieciešama konsultācijām starptautiskai videi raksturīgiem tiesību konfliktiem. Diplomātijas studijas iesniedzas vēsturē, kultūrā un politikas zinātnē, īpašu vērību veltot konfliktu risināšanai un sarunu vadīšanai. Mācību kursos vispusīgs teorētiskais skatījums apvienots ar praktisko pielietojumu un pasaules pieredzi. Pētnieciskie uzdevumi un kursa darbi papildinās minēto priekšmetu apguvi. Valodu kursu centrā angļu valoda kā pasaules valoda, īpašu uzmanību veltot tiesību, starptautisko attiecību un biznesa terminoloģijas apguvei. Līdztekus studentiem ir iespēja izvēlēties tradicionālās franču diplomātiskās valodas kursus, kā arī vācu valodas kursus. Citi izvēles priekšmeti ir atsevišķos tiesību, starptautisko attiecību, biznesa, kultūras un vēstures jautājumos. Studiju programma tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Unive ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Juridiskā augstskola"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Eiropas studijas- Mag. studijas

  Programmu raksturo tās starptautiskā vide – Latvijas un ārvalstu studenti, mācībspēki un nozaru eksperti. Studijas notiek latviešu un angļu valodā, un programmā ir arī franču valodas kursi. Programma piedāvā apgūti ekonomikas, politikas zinātnes un tiesību zinātnes sasniegumus Eiropas telpā, kā arī specializācijas moduļus divās apakšprogrammās: „ES ārējas attiecības: Austrumeiropa un Krievija” un „ES ārējas attiecības: Ziemeļu un Latīņamerika, Āzija un Āfrika”. Eiropas studiju maģistra studiju programmas pamatmērķis ir gatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kuri būtu spējīgi risināt ar Eiropas integrācijas procesiem saistītas aktuālās problēmas, strādājot dažādās starptautiskās institūcijās t.sk. uzņēmējdarbības jomā, valsts un nevalstiskajās organizācijās. To iespējams realizēt programmas ietvaros nodrošinot maģistrantiem iespējas apgūt jaunākos ekonomikas, politikas un tiesību zinātņu sasniegumus, kas saistīti ar Eiropas telpu un Eiropas Savienības darbību. Programma arīdzan ir orientēta sniegt maģistrantiem tādu akadēmiskās kvalifikācijas līmeni, lai tie būtu spējīgi turpināt studijas doktorantūrā. Būtiskākie maģistra studiju programmas uzdevumi: •veicināt iepriekš iegūtās specialitātes tālāku apguvi atbilstoši mūsdienīgajam Eiropas studiju raksturam un tajā iekļauto priekšmetu (ekonomika, politikas zinātne, tiesību zinātne, reģionālās studijas) prasībām; •sekmēt jaunas starpdisciplināras zināšanas un mūsdienīgu prasmju apguvi; •pielietojot jaunas pasniegšanas metodes, attīstīt studentu spējas patstāvīg ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ekonomika- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt augstāko izglītību ar ievirzi ekonomikā; apgūt ekonomikas zinātnes teorijas bāzi gan vietējo, gan ārvalstu vieslektoru vadībā; darboties grupās un diskutēt par aktuālām ekonomikas problēmām ar nozares speciālistiem. Maģistra programmu veido teorētiskie studiju kursi dažādos ekonomikas virzienos (finansēs un kredītā, uzņēmējdarbības ekonomikā, makroekonomikā, matemātiskajā ekonomikā, statistikā u.c.) un maģistra darbs, kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā dod tiesības turpināt studijas doktorantūrā. Doktorantūras skola: Maģistrantūras studenti var iesaistīties doktorantūras skolas „Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana” darbībā, kas ļauj veikt starpdisciplinārus pētījumus, iesaistot jaunos zinātniekus un veicinot sadarbību starp dažādajām LU struktūrvienībām, kā arī vietējām un ārzemju universitātēm, institūcijām un tautsaimniecības nozaru ekspertiem. Maģistra studiju programmas mērķis ir bakalaura grādu ieguvušajiem dot iespējas padziļinātu zināšanu apguvei, ekonomikas procesu analītiskas un kritiskas izpratnes veidošanai un augsti kvalificētu profesionālu, organizatorisku funkciju un pētniecības prasmju pilnveidošanai un attīstībai. Galvenie uzdevumi mērķa sasniegšanai ir : •sniegt studējošajiem dziļas teorētiskas zināšanas plašā ekonomikas apakšnozaru un saskares zinātņu jomās, nodrošinot konkurētspējīgu sta ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Politikas zinātne- Mag. studijas

  tudiju programma ir vērsta uz zināšanu padziļināšanu par politikas veidošanas procesu nacionālajās un starptautiskajās institūcijās un uz šim procesam nepieciešamo prasmju un iemaņu izkopšanu. Atbilstoši studējošo interesei programmas ietvaros tiek piedāvātas trīs specializācijas: - Eiropas publiskā pārvalde; - Starptautiskās attiecības; - Politikas teorija un salīdzinošā politika. Specializācija „Eiropas publiskā pārvalde” ir visvairāk piemērota studentiem, kuri saista savu profesionālo karjeru ar darbu Eiropas Savienības vai Latvijas pārvaldes institūcijās. Specializācija „Starptautiskās attiecības” ļauj padziļināt zināšanas par starptautisko politiku un pārnacionālajām organizācijām, veidojot lielisku pamatu turpmākam darbam diplomātiskajā dienestā vai starptautiskajās organizācijās. Specializācija „Politikas teorija un salīdzinošā politika” ir īpaši noderīga politisko procesu analītiķiem, kas vēlas strādāt plašsaziņas līdzekļos, domnīcās, nevalstiskajās organizācijās. Jebkuru specializāciju apguvušie absolventi var turpināt studijas politikas zinātnes doktorantūras programmā. Programmas mērķis un uzdevumi Politikas zinātnes maģistra studiju programmas mērķis ir gatavot Latvijas sabiedrības, valsts un pašvaldību vajadzībām akadēmiski izglītotus un profesionāli kvalificētus politologus, kuri spētu realizēt savu profesionālo un cilvēcisko potenciālu un būtu konkurētspējīgi darba tirgū, kā arī nostiprināt LU Politikas zinātnes nodaļu kā nozīmīgāko politikas zinātnes maģistru sagatavošanas institūciju Latvijā. L ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Socioloģija- Mag. studijas

  Programmas mērķis un uzdevumi Socioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgai darbībai pētniecībā un pētnieku grupas darba vadībā, akadēmiskās karjeras turpināšanai doktora studijās, darbībai socioloģijai atbilstošās profesionālās darbības jomās – sociālajos un mārketinga pētījumos, sabiedrības pārvaldē, sociālās politikas analīzē un sociālā darba vadībā. Studiju procesā tiek izmantota individuāla pieeja un LU noteiktajā kārtībā ir iespējams atzīt iepriekš iegūto neformālo izglītību un profesionālo pieredzi, ja tā atbilst studiju programmas specifikai. Programmas noslēgumā, ja students ir izpildījis visas prasības, tiek iegūts akadēmiskais maģistra grāds socioloģijā. Lai sasniegtu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: sagatavot augsti kvalificētus speciālistus socioloģijā, sociālās politikas un sociālā darba vadībā Latvijas sociālās attīstības vajadzībām; sniegt studentiem zināšanas par jaunākajām tendencēm un inovatīvām pieejām mūsdienu socioloģijas teorijā; attīstīt studentos zinātniski pētnieciskā un analītiskā darba iemaņas, sagatavot studentus patstāvīgam zinātniskam un pētnieciskam darbam socioloģijā un atbilstošās profesionālas darbības jomās; attīstīt prasmes pielietot zināšanas nepazīstamā situācijā un plašākā starpdisciplinārā kontekstā, kas saistīts ar viņu studiju jomu; veidot studentos prasmes iegūtās zināšanas izmantot sabiedrības pārvaldības laukā, attīstīt prasmes sociālo problēmu identificēšanā, analīzē, risināšanā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages