• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 187 items
 1. BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Pilot Studies

  BACHELOR OF SCIENCE (HONOURS) in Pilot Studies ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 2. Bachelor of Science (Honours) in Software Systems

  Bachelor of Science (Honours) in Software Systems ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 3. BACHELOR OF SCIENCE in Computing

  BACHELOR OF SCIENCE in Computing ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 4. Bachelor of Science in Computing and Multimedia

  Bachelor of Science in Computing and Multimedia ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen

  Leerresultaat 4 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaat 1-3 en 15 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de opleiding bio-ingenieur en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot de grondslagen en de toepassingen van de wiskunde en de natuurwetenschappen, met bijzondere aandacht voor de biologie, de chemie, de aard- en omgevingswetenschappen en de interacties tussen de levende materie en de abiotische omgeving. 2. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en basisingenieursvaardigheden hebben op een algemeen niveau binnen het domein van de toegepaste biologische wetenschappen. 3. Systeem- en toepassingsgerichte kennis, inzicht en ingenieursvaardigheden hebben op een meer gevorderd niveau binnen een kennis- en toepassingsdomein van de toegepaste biologische wetenschappen. 4. Grondig inzicht hebben in de theoretische basis en methoden, in de toepassingsmogelijkheden voor het schematiseren en modelleren van processen of systemen en in de aanwending ervan bij het oplossen van problemen binnen de ingenieursdisciplines. 5. Systeemgericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met aandacht voor de conceptuele implicaties van de specifieke casus. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Bachelor of Science in de biologie

  1. Inzicht hebben in de basisbegrippen binnen de subdisciplines van de biologie. 2. Inzicht hebben in (exacte) wetenschappelijke disciplines en hun integratie binnen de biologie. 3. Inzicht hebben in de verschillende stappen in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. 4. Onder begeleiding een vraagstelling formuleren en hierover hypotheses opstellen op basis van een (internationale) literatuurstudie. 5. Inzicht hebben in de manier waarop een eenvoudig biologisch probleem vertaald wordt naar een experiment. Data op correcte wijze analyseren (kwalitatief en kwantitatief) en op basis hiervan een gefundeerde conclusie formuleren. 6. Onder begeleiding waarnemingen verrichten en analyses uitvoeren binnen een labo - en veldomgeving. 7. Onderzoeksmethodes en interpretaties kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. 8. Een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze internationale wetenschappelijke informatie opzoeken. Blijk geven van een attitude van leergierigheid. 9. Een biologische probleemstelling, aanpak en conclusies zowel schriftelijk als mondeling communiceren. 10. In groep functioneren om probleemgestuurd samen te werken, en in consensus een antwoord te formuleren. 11. Het biologisch onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context, met inbegrip van de ethische dimensie. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Bachelor of Science in de biomedische wetenschappen

  1. Kennis in de basiswetenschappen aanwenden in een biomedische context, met name wat betreft het verwerven van inzicht in de processen betrokken bij het functioneren van het menselijk lichaam in normale en in ziekteomstandigheden. 2. Kennis hebben van en inzicht in de moleculaire mechanismes en hun interacties in het menselijk lichaam als systeem. 3. Schriftelijk en mondeling onderzoeksresultaten communiceren aan vakgenoten volgens de gangbare wetenschappelijke criteria. 4. Op basis van theoretische kennis en literatuuronderzoek eenvoudige hypotheses formuleren betreffende de ontstaans - en werkingsmechanismen van ziektebeelden. 5. Zelfstandig specifieke (Engelstalige) gegevens uit medisch-wetenschappelijke literatuur verzamelen en kritisch interpreteren in functie van het oplossen van een eenvoudige onderzoeksvraag. 6. Relevante biomedische onderzoeksmethoden - en technieken selecteren als basis voor het opstellen van een eenvoudig onderzoeksprotocol. 7. Kunnen reflecteren over de wisselwerking tussen biomedisch onderzoek en samenleving. 8. Blijk geven van een integere en kritische onderzoekshouding. 9. In staat zijn om een binnen een team te functioneren. 10. Basislaboratoriumtechnieken en vaardigheden onder beperkte begeleiding kunnen toepassen; kennis hebben van relevante veiligheidsaspecten in het laboratorium; inzicht hebben in de toepasbaarheid van technieken in de context van de onderliggende onderzoeksvraag. 11. Blijk geven van een ingesteldheid tot levenslang leren binnen het domein van de biomedisch ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Bachelor of Science in de biowetenschappen

  Leerresultaten 6 tot 14 zijn in een eerste fase uitgeschreven op het algemene ‘familie’ niveau van de bachelor ‘ingenieur’. Leerresultaten 1-5 zijn in een tweede fase uitgeschreven als een verbijzondering van de algemene leerresultaten: zij zijn enkel van toepassing op de bacheloropleiding biowetenschappen en profileren de opleiding ten aanzien van andere opleidingen in het ingenieursdomein. 1. Diepgaande en toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben met betrekking tot wiskunde, natuurkunde, statistiek, biowetenschappen en chemie, met het oog op ingenieurstoepassingen. 2. Basiskennis hebben van economische principes, ondernemerschap en consumentengedrag. 3. Toepassingsgerichte kennis, inzicht en vaardigheden hebben in de specifieke domeinen van de agro-productieketen en de omgeving. 4. Kennis van en inzicht in (bio)technologische processen kunnen aanwenden in het uitvoeren van kwaliteitscontrole en onderzoek in de gerelateerde domeinen. 5. Implementatiegericht en analytisch probleemoplossend denken, ontwerpen, ontwikkelen en creatief innoveren met betrekking tot milieu en natuur, plantaardige en dierlijke productie en/of de productie van voedingsmiddelen. 6. Doelgericht wetenschappelijke en technische informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren. 7. Uitgaande van het verworven inzicht, onderzoek-, ontwerp- en oplossingsmethoden selecteren, adequaat toepassen en de resultaten ervan wetenschappelijk en doelmatig verwerken. 8. Binnen een afgelijnd kader een probleemstel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Bachelor of Science in Food Technology

  Food Technology – to have in-depth qualitative as well as quantitative insight in the technical aspects of food products (chemical, biochemical, physicochemical, microbiological, technological and nutritional aspects). – to be familiar with the different aspects of product quality (food safety, nutritional value, sensorial quality, relation between food and health, image) and to know the techniques to integrate these aspects. – to understand qualitatively as well as quantitatively the different phenomena which affect food products during the production process, the preservation and the preparation of food as well as side products, combined with the implication on the different quality aspects and ways to manage this quality. – to understand the effects of non-technical aspects (i.e. the consumer, ethics, health, law, economics, durability) on the production chain of food products. – to have management and economical insight in order to be able to place the contribution of a process or a solution to a problem in a broader context. – to be able to conduct research in food technology and food articles and to be able to perform relevant analysis. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Bachelor of Science in Molecular Biotechnology

  Molecular Biotechnology – To be able to utilize knowledge of general concepts, model systems and application areas in Molecular Biotechnology in order to understand or solve frequently occurring scientific problems. – To be able to apply the processes of Life and to translate knowledge of model systems and molecular mechanisms into biotechnological applications. – To be competent in basic techniques in gene technology, molecular biology, genetics, microbiology, cell biology, physiology, immunology and biochemistry. – To understand the pervasive importance of the concept of evolution through natural selection in biology, and to be able to apply evolutionary approaches to biotechnological applications. – To be able to integrate and creatively utilize theoretical and practical knowledge about fundamental plant biotechnology and plant biotechnological techniques for the development of applications in the biomedical, plant and food sectors. – To understand and be able to apply bioinformatics and systems biology methods for biological data analysis. – To be able to integrate fundamental and practical knowledge about the link between fundamental cell biological processes and pathologies and to utilize such understanding for the development of biomedical applications. – To understand the regulatory, ethical and safety aspects of biotechnological production processes. – To be aware of the current best practices in the transfer of molecular biotechnology research results to industry and the development and commercializat ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages