• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. rehabilitációs úszásoktató

  A képzés célja: a gyógypedagógia és gyógytornász szakirányú alapképzésben szerzett szakképzettségre épülő olyan speciális szakirányú szakképzettséget nyújtó képzés, amely korszerű elméleti és gyakorlati tudással rendelkező rehabilitációs úszásoktató szakember képzését segíti.   A szakon végzett hallgató: * ismeri az egészségkárosodással, valamint a fogyatékossággal járó állapotváltozásokat, annak egészségügyi, gyógypedagógiai, szociális és társadalmi következményeit, ezek hatását az érintett személyre, annak szűkebb és tágabb környezetére; * ismeri a komplex gyógypedagógiai folyamatdiagnosztika, illetve az egészségügyi diagnosztika elveit, módszereit, eljárásait;  * ismeri az egyéni és csoportos tervezés, valamint a nevelés, oktatás, fejlesztés szervezésének szempontjait; * jártas a komplex diagnosztika végzésében, az egyéni és csoportos rehabilitációs tervek készítésében; * ismeri a személyközpontú, fejlődés- és tevékenység-orientált gyógypedagógiai segítségnyújtás – nevelés, oktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés – elveit, eljárásait, módszereit; * ismeri a sportpedagógia, sportpszichológia, sportegészségügy érintettekre vonatkozó elveit, módszereit és ennek alapján képes a kompetencia körébe tartozó tevékenységeket adaptálni; * ismeri – a tevékenységhez szükséges egészségügyi, gyógypedagógiai szakismeretekre alapozva – a szubakvális terápia, szubakvális mozgásnevelés és úszásoktatás sajátosságait; * ismeri a fogyatékos személyeket ellátó egészségügyi, közoktatási, szociális és rehabilitációs intézményrendsz ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Special Needs Educator and Therapist (Autism Spectrum Disorders)

  A képzés célja gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. A választott szakirányon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportokat szakszerűen segítik, komplex gyógypedagógiai fejlesztést, nevelést, oktatást, habilitációt és rehabilitációt végeznek. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7.1.1. A gyógypedagógus a) tudása - Ismeri a fogyatékosságügy, a gyógypedagógia és a gyógypedagógiához kapcsolódó határtudományok fogyatékos, sérült, akadályozott személyekre vonatkozó történeti elemeit, alapvető társadalmi folyamatait, legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és probléma-megoldási módszereit. - Ismeri a komplex gyógypedagógiai diagnosztika, nevelés, oktatás, fejlesztés, terápia és rehabilitáció módszereit, gyakorlatát, valamint az integrált, inkluzív nevelés elméletét és eljárásait, azok alkalmazásának és továbbfejlesztésének lehetőségeit. - Átfogó funkcionális anatómiai és ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakvizsgázott pedagógus (fejlesztő, differenciáló pedagógia területen)

      Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      Kötelező ismeretek:A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismereteket szereznek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről.       Választható ismeretek:      A hallgató megismeri- a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait; - a sajátos személyiségszerveződés okait, tüneteit, különös tekintettel a tanulási nehézségek okaira, fajtáira, az érzelmi és viselkedészavarok megnyilvánulásaira, valamint a tanulási nehézségek és a gondolkodásfejlődés összefüggéseire, illetve a tehetség szerveződésének feltételeire;- a differenciálás lehetőségeit és specifikumait az egyes fejlődési-fejlesztési területeken, a 3-7 éves gyermekek, illetve a 6-12 évesek esetében. A dyslexia, dysgrafia, dyscalculia reedukció legfontosabb elemeit, valamint a tanulásban akadályozottak pedagógiájának alapjait.    Személyes adottságok, készségek:      Kötelező ismeretek:      Képessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben.      Választható ismeretek:      A hallgató képes lesz- az iskolai, illetve az óvodai foglalkozásokba ágyazottan a gyermekek tudatos, tervszerű fejlesztésére, az egyéni tanulási folyamat differenciált irányítására; - indokolt esetben a képességek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. szakvizsgázott pedagógus a gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakvizsgázott gyakorlatvezető, mentorpedagógus szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során magas szinten alkalmas: * hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra; * az intézményi (óvodai, bölcsődei) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére a pedagógusképző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelően; * a hallgatók, pályakezdő pedagógusok változatos szervezeti keretekben történő tapasztalatszerzésének irányítására; * a hallgatók, pályakezdő pedagógusok munkájának nyomon követésére, konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálásra; * a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; * a hallgatók, pályakezdő pedagógusok önreflexiójának szakszerű, korszerű szempontok szerinti alakítására, fejlesztésére;  * az önművelés igényének felkeltésére, ösztönzésére, az elkötelezettség erősítésére; * az adott szakterület korszerű, jó gyakorlatainak szakszerű bemutatására; * a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjának támogatására, segítésére; * az egész életen át tartó tanulás, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére.     Szakmai tudás: A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a hallgatók felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására. Ismeretek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. tudományos alkotásra felkészítő tehetséggondozó pedagógus

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tehetségpedagógiai és -pszichológiai ismeretek. A tehetségre vonatkozó legfontosabb tudományos kutatások eredményeinek ismerete: a tehetségfogalom és -modellek, a tehetség összetevői, a tehetségtípusok kiemelt területei. Képesség a tehetséges tanuló identifikációjára, a tehetségígéretek felkutatására; a mérőeszközök problematikájának ismerete; a komplex megközelítés elvén alapuló diagnosztizálási jártasság kialakítása. A tehetségfejlesztés színtereinek ismerete. Tehetségpedagógiai módszerek és stratégiák ismerete és alkalmazni tudása; differenciálás és individualizálás, gazdagító program, egyéni tehetségfejlesztő programok, kutatói utánpótlás nevelés programja. A tantárgyakon átívelő, a tanteremtől eltérő iskolai és iskolán kívüli tanulási helyszínek tehetségfejlesztésben játszott szerepének ismerete és érvényesítése.   Tudományos alkotó munkával összefüggő ismeretek; tudományos szervezetek ismerete, átfogó kutatás-módszertani ismeretek, tudományos műfajelméleti jártasság, tudományos szövegalkotás képessége, tudománytani és tudományrendszertani ismeretek, könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, kutatás-menedzsment alapismertek. Tudománypedagógiai és pedagógiai kreatológiai ismeretek; képesség a tudománypedagógia gondolkodásmód elsajátítására, képesség gyakorlati jellegű kutatási feladatok megoldására, képesség a 10-18 éves korosztály tudományos alkotómunkájának professzionális segítésére.       Személyes adottságok, készségek:   ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. társállat-terápiás fejlesztő szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az állatterápiát mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tevékenységükben, különböző  szakemberekkel (állattartó, -bemutató, zoopedagógus, kutyás terapeuta, állattenyésztő szakemberrel) együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek a hazánkban még kevéssé elterjedt, állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, konduktív pedagógiában, illetve pszichoterápiában, ezen belül az állatterápiával s ennek ágaival. Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a társállatokkal végzett munka beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, illetve pszichoterápiás munka a társállatok szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező  fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják az állattal végzett aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelően szakterületen alkalmazhatnak. Ezenkívül betekintést nyernek az állatok viselkedésének és gondolkodásának tanulmányozásába, a zoopedagógiába, valamint megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival. Lehetőség nyílik az állattartási ismeretek továbbfejlesztésére. A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák: Ismeretek:   - gyógypedagógiai   - konduktív pedagógiai   - pszichológiai   - did ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Ethnic Minority (Croatian) Pre-School Teacher

  A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására. A nemzetiségi szakirányt választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás (ki)alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az óvodapedagógus a) tudása - Rendelkezik az 3-7 éves gyermek harmonikus és komplex személyiség-kibontakoztatását, teljes körű egészségfejlesztését megalapozó és elősegítő szaktudományos és módszertani ismeretekkel. - Ismeri az óvodai nevelés szakterületének alapvető dokumentumait, tisztában van az óvodai nevelés általános céljaival, feladataival, a tevékenységi formák tartalmaival és ezek összefüggéseivel. - Ismeri az óvodai nevelésben alkalmazható tervezés különböző szintjeit, a tervezés elméletét és módszertanát, az egyes szintek összefüggéseit, sajátosságait. - Alapvető ismeretei vannak a 3-7 éves gyermek érési-fejlődési folyamatának pszichológiai, biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről és a gyermeki tanulás sajátosságairól. Tisztában van a koragyermekkor mint az egyéni életutat megalapozó fejlődési szakasz jelentőségével, a személyiség kibontakoztatásában és az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepével, továbbá a ...

  Awarding bodyEötvös József Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Ethnic Minority (Roma) Primary School Teacher

  A képzés célja tanítók képzése, akik - a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően - képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére. Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására A tanító a) tudása - Ismeri a tanító munkájának társadalmi-történeti összefüggéseit és jelentőségét, tájékozott az irányadó nemzeti és európai értékek körében. - Ismeri a 6-12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó tudományos elméleteket, az első hat iskolaévnek a személyiség formálódásában és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben betöltött szerepét. - Rendelkezik 6-12 éves gyerekek, gyermekcsoportok és környezetük megismerésére, az őket érintő társadalmi folyamatok értelmezésére vonatkozó elméleti és módszertani tudással. - Ismeri a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának, kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani alapjait, az első hat iskolaévben alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket. - Tisztában van a nemzetközi összehasonlító mérések eredményeivel összefüggő, r ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Ethnic Minority (Serbian) Primary School Teacher

  A képzés célja tanítók képzése, akik - a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően - képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére. Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelés-oktatás feladatainak ellátására, nemzetiségi szakirányon pedig az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán a nemzetiségi anyanyelvi nevelés nevelés-oktatás feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányok mesterképzésben történő folytatására A tanító a) tudása - Ismeri a tanító munkájának társadalmi-történeti összefüggéseit és jelentőségét, tájékozott az irányadó nemzeti és európai értékek körében. - Ismeri a 6-12 éves gyerekek személyiségének kibontakoztatását megalapozó tudományos elméleteket, az első hat iskolaévnek a személyiség formálódásában és az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésben betöltött szerepét. - Rendelkezik 6-12 éves gyerekek, gyermekcsoportok és környezetük megismerésére, az őket érintő társadalmi folyamatok értelmezésére vonatkozó elméleti és módszertani tudással. - Ismeri a tanulás támogatásának, a kulcskompetenciák megalapozásának, kibontakoztatásának tudományos és szakmódszertani alapjait, az első hat iskolaévben alkalmazható korszerű módszereket, eszközöket. - Tisztában van a nemzetközi összehasonlító mérések eredményeivel összefüggő, r ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Ethnic Minority (Slovakian) Pre-School Teacher

  A képzés célja, óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására. A nemzetiségi szakirányt választó hallgatók képzésének célja a fentieken túl, hogy végzett óvodapedagógusként képesek legyenek a 3-7 éves gyermek magyar nyelven történő nevelése mellett nemzetiségi nyelven történő nevelésére is, a korosztályhoz illeszkedően nemzetiségi identitás (ki)alakítására, nemzetiségi kultúra közvetítésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az óvodapedagógus a) tudása - Rendelkezik az 3-7 éves gyermek harmonikus és komplex személyiség-kibontakoztatását, teljes körű egészségfejlesztését megalapozó és elősegítő szaktudományos és módszertani ismeretekkel. - Ismeri az óvodai nevelés szakterületének alapvető dokumentumait, tisztában van az óvodai nevelés általános céljaival, feladataival, a tevékenységi formák tartalmaival és ezek összefüggéseivel. - Ismeri az óvodai nevelésben alkalmazható tervezés különböző szintjeit, a tervezés elméletét és módszertanát, az egyes szintek összefüggéseit, sajátosságait. - Alapvető ismeretei vannak a 3-7 éves gyermek érési-fejlődési folyamatának pszichológiai, biológiai tényezőiről, jellemzőiről, törvényszerűségeiről és a gyermeki tanulás sajátosságairól. Tisztában van a koragyermekkor mint az egyéni életutat megalapozó fejlődési szakasz jelentőségével, a személyiség kibontakoztatásában és az élethosszig tartó tanulásban betöltött szerepével, továbbá a ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages