• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2657 items
 1. Kemijsko izobraževanje (Chemical education)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je usposobiti bodoče učitelje kemije za gimnazije in srednje strokovne šole, ki temeljijo na večjem obsegu kemijskega znanja. Pri tem študent pridobi dovolj široko znanje kemije, splošne in specialne didaktike in je usposobljen za pedagoško raziskovanje (raziskovanje v šoli). Le tako izobražen bo suvereno in razumljivo ter uspešno poučeval kemijo in se bo sposoben vseživljenjsko izobraževati na strokovnem in specialno didaktičnem področju, kar je v današnjem času nujno potrebno, saj se znanje na področju kemije in ostalih naravoslovnih strok podvoji v petih letih. To pa zahteva tudi neprestano razvijanje in posodabljanje specialnih didaktičnih znanj. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Faculty of Chemistry and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Poučevanje (Teacher education)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 kreditnih točk. Program obsega tri smeri: Likovna pedagogika, Poučevanje na razredni stopnji in Predmetno poučevanje. Temeljni cilji študijskih programov so usposobiti študenta za poznavanje in uporabo ustreznih metod raziskovanja na področju pedagoških znanosti in prevzemanje odgovornosti za kakovostno poučevanje, ki temelji na evalvaciji in refleksiji lastne strokovne in pedagoške dejavnosti ter poklicnem razvoju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Socialna pedagogika (Social pedagogy)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za poglobljeno preventivno, razvojno, vzgojno ter socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi na področju podpore in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih. Študenti so usposobljeni za poglobljeno preventivno, razvojno, kompenzatorno, vzgojno ter socialno vključujoče socialno pedagoško delo s posamezniki, skupinami in skupnostmi pri podpori in pomoči ljudem v različnih življenjskih obdobjih in položajih pri obvladovanju življenja ter usposobiti študente za kakovostno svetovalno, raziskovalno in vodstveno delovanje v socialni pedagogiki. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Specialna in rehabilitacijska pedagogika (Special and rehabilitation pedagogy)

  Študij traja 1 leto in obsega 60 kreditnih točk. Študenti se usposobijo za kritično spremljanje in refleksijo novejšega razvoja teorije in prakse kot tudi za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstveno raziskovalnih metod pri reševanju kompleksnih problemov s področja specialne in reha pedagogike. Temeljni cilj programa je usposobiti študente za kakovostno izvajanje programov inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega in rehabilitacijskega dela za osebe s posebnimi potrebami v različnih organizacijskih oblikah, institucionalnih in neformalnih okoljih ter v vseh življenjskih obdobjih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Faculty of Education)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Anglistika (English studies (Teacher education programme))

  Enopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj pedagoškega magistrskega študijskega programa druge stopnje je zagotoviti kakovostno družboslovno in humanistično izobrazbo, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah in v povezavi z določenim predmetnostrokovnim področjem. Magistri profesorji anglistike imajo kompetence za poučevanje angleškega jezika na različnih ravneh in v različnih izobraževalnih okoljih v slovenskem in svetovnem prostoru. Diplomanti pridobijo vsa jezikovna in kulturna znanja ter jezikovno in medkulturno zmožnost oz. zavest, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in jezikovne zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Obenem znajo vsa pridobljena znanja in zmožnosti uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah ter glede na njihove sporazumevalne in kulturne posebnosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Filozofija (Philosophy)

  Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Temeljni cilj je usposobiti diplomante za kompetentno poučevanje filozofije v srednji šoli. Znotraj tega bodo študenti sposobni kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, obvladovanja raziskovalnih metod, postopkov in pro-cesov, kritične in samokritične presoje, uvida v filozofska vprašanja različnih vrst razprav, uvida v problem in njegovo reševanje, refleksije, problematizacije, argumentacije, refleksije in konceptualizacije lastne filozofske dejavnosti, odprtosti, strpnosti in zmožnosti vrednotenja pogledov in argumentacije drugih. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje Filozofija za otroke (en nastop v osnovni šoli) in Filozofija (dva nastopa v srednji šoli). Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni in teden dni v srednji šoli. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Madžarski jezik s književnostjo (Hungarian Language and Literature)

  Dvopredmetni pedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomant je po zaključku študija z vključenimi pedagoško-psihološko-didaktičnimi vsebinami usposobljen za didaktično prilagoditev jezikoslovnih in književnih vsebin ustrezni ciljni skupini. Program predvideva pedagoško delo študentov (pedagoški praktikum), ki je sestavljen iz opazovalnega in predmetnega praktikuma. Pedagoški praktikum sestavljajo hospitacije, nastopi in pedagoška praksa. Učne hospitacije se izvajajo pod vodstvom predmetnih didaktikov. Učni nastopi se izvajajo v osnovni in srednji šoli, in sicer za področje slovenskega jezika in književnosti (en nastop v osnovni šoli in en nastop v srednji šoli). Pedagoška praksa traja teden dni v osnovni in teden dni v srednji šoli. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Pedagogika (Pedagogy)

  Dvopredmetni študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Poleg splošnih kompetenc za vodenje organizacij na področju vzgoje in izobraževanja in načrtovanja vseživljenjskega učenja zna pedagog uporabiti različne pedagoške teorije pri razreševanju konkretnih problemov. Program predvideva praktično usposabljanje s področja svetovanja in vodenja v izobraževanju ter s področja učenja in poučevanja. Študenti praktično pedagoško usposabljanje opravljajo v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Študenti bodo v okviru kontaktnih ur, namenjenih praktičnemu usposabljanju, prejeli natančna navodila za delo pri praktičnem usposabljanju. Njihovo delo bo s strani fakultete spremljal visokošolski učitelj, na vzgojno-izobraževalni instituciji pa mentor. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Polonistika (Polish studies (Combined teacher education programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Drugostopenjski magistrski pedagoški program je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa in omogoča pridobitev poglobljenega znanja, usposobljenosti ali zmožnosti, ki ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam magistra polonistike, pripravljenega za učiteljski (profesorski) poklic. Z drugostopenjskim pedagoškim programom si diplomanti polonistike pridobijo široko in temeljno humanistično izobrazbo tako na teoretični kot uporabni ravni, poglobljeno znanje na področju poljske zgodovine, književnosti, kulture in predvsem specifična filološka znanja s področja glotodidaktike oz. poučevanja poljščine. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom učinkovito posredovanje znanja v okviru izobraževalnih ustanov vseh tipov ter delovanje na področjih, kjer je zahtevana pedagoška usposobljenost oz. znanje s področja jezikovnega izobraževanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Teologija (Education in theology)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je dati študentu poleg izobrazbe s področja teologije tudi potrebno izobrazbo s področja vzgojno-izobraževalni vedah in v povezavi z drugim predmetno-strokovnim področjem. Program posreduje temeljna, poglobljena in specializirana znanja s področja teoloških in religijskih ved (humanistično-filozofska, religijska, biblična, historična in dogmatično-ekleziološka znanja), usposablja študenta za prenos pridobljenih znanj v prakso ter za interdisciplinarno mišljenje, raziskovanje in delovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages