• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 124448 items
 1. Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatti (3 v)

  Suurin osa KK-tutkinnon sisällöistä on jo suoritettu avoimen yliopiston opetuksessa ennen koulutukseen valintaa. Tutkinnosta puuttuvat yleisopinnot, vapaasti valittavat opinnot ja maturiteetti, jotka suoritetaan kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Degree Programme in Educational Leadership, Master of Arts (2 yrs)

  Advanced studies in Educational Leadership include studies in leadership, management and administration in educational organizations, developing leadership culture through ethical, pedagogical and collaborative leadership, international perspectives on education reform, intercultural communication competence, and leading knowledge and capacity building. In addition, students choose specialization studies of their interest in early childhood education, guidance and counselling, pedagogical issues, special needs education or education/adult education.  Research studies consist of academic skills, research methods and master’s degree thesis. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master's Degree Programme in Educational Sciences, Master of Arts (2 yrs)

  Advanced studies in Education include studies, for example, in international education policies and practices, educational cultures, intercultural competence, comparative pedagogy, and professional identity and agency. The programme also offers a unique opportunity to get firsthand experience on Finnish Education System. Research studies consist of academic skills, research methods and master’s degree thesis. In addition, students choose specialization studies of their interest in early childhood education, guidance and counselling, pedagogical issues, special needs education, education/adult education or educational leadership. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Psykologian laitoksen opetus nojautuu voimakkaasti laitoksella tehtävään tutkimukseen. Psykologian laitoksen opetus organisoidaan neljässä eri sektorissa: kehityspsykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia ja persoonallisuus- ja työpsykologia. Opiskelu tapahtuu päiväsaikaan ja vaatii läsnäoloa. Opinnot voivat sisältää luentoja, seminaareja, verkkokursseja, esseitä, kirjatenttejä ja ryhmätöitä. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

  Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä. Psykologian laitoksen opetus nojautuu voimakkaasti laitoksella tehtävään tutkimukseen. Psykologian laitoksen opetus organisoidaan neljässä eri sektorissa:kehityspsykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia ja persoonallisuus- ja työpsykologia. Opiskelu tapahtuu päiväsaikaan ja vaatii läsnäoloa. Opinnot voivat sisältää luentoja, seminaareja, verkkokursseja, esseitä, kirjatenttejä ja ryhmätöitä. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Varhaiserityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Opetussuunnitelma on rakennettu siten, että opintojen edetessä asiantuntijuus erityisopettajana ja alan asiantuntijana laajenee ja syvenee. Erityispedagogiikan perusopinnoissa perehdytään laajasti ja monitieteisesti oppijoiden moninaisuuteen, yksilöllisiin ominaisuuksiin ja oppimisen haasteisiin. Aineopinnoissa painopiste on pedagoginen ja keskittyy erityispedagogisten ratkaisujen ja menetelmien tarkasteluun sekä tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Syventävien opintojen tarkoituksena on tuoda esille erityiskasvatuksen historiallista, yhteiskunnallista ja filosofista perustaa sekä syventää omaa ammatillista kasvua ja kriittistä ajattelua tieteellisen ja käytännön tiedon soveltajana. Erityispedagogiikan opetussuunnitelmassa kuvataan tarkemmin opetuksen laajuus, opiskelutapa, arviointi ja osaamistavoitteet. Opiskelutavat vaihtelevat ja sisältävät sekä läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta (luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely), että itsenäistä opiskelua. Tutkinnon valmistuminen tavoiteajassa edellyttää päätoimista opiskelua ja läsnäoloa kontaktiopetuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Education and Psychology

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä harjoituksissa. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri medioihin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisen viestinnän mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä. Journalistiikan kandidaattiohjelman opinnot koostuvat journalistiikan ja viestinnän yhteisistä perusopinnoista ja journalistiikan aineopinnoista. Perus- ja aineopintoja opiskelet rinnakkain ja kummatkin aloitat ensimmäisenä opiskelusyksynä. Lisäksi kandidaattiohjelmaan kuuluu muita vapaavalintaisia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista, joita täydennät muilla opinnoilla. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Journalistiikan op ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa kirjallisuuden opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Perusopintojen tärkein sisältö muodostuu siitä, että tutustut kirjallisuudenhistorian päälinjoihin ja niiden edustavimpiin teoksiin. Perehdyt myös kirjallisuudentutkimuksen suuntausten pääpiirteisiin ja olennaisimpiin käsitteisiin. Opit kirjallisuustieteellisiä analyysitapoja ja pääset soveltamaan oppimaasi klassikoiden tulkintaan: laadit jo perusopinnoissa teosanalyysin. Aineopinnoissa perehdyt syvemmin kirjallisuuteen sekä kirjallisuuden teorioihin ja tutkimuksen eri suuntauksiin. Luet kirjallisuuden klassikoita eri näkökulmista - suhteessa tyylikausiin, lajeihin ja ilmaisukeinojen muutoksiin. Aineopinnoissa harjoittelet myös tieteellisen tutkimuksen tekoa, kun laadit kandidaatintutkielman. Maisterintutkinnossa kirjallisuuden opintosuunnan opinnot muodostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdossa sovellat myös kirjoittajan taitoja tutkielman taiteellisessa osassa. Muiden syventävien opintojen tärkein sisältö koostuu kirjallisuustieteen ja kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä.  Maisteriopintovaiheessa voit suorittaa myös harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä kolmen kuukauden työssäoppimisjaksoa opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työt ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat kattavat tiedot kielen rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärrys kielen merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Samalla karttuvat myös viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Koulutukseen sisältyy opiskelemasi kielen kieli-, viestintä- ja kulttuuriopintoja sekä diskurssintutkimukseen perehdyttäviä opintoja. Meillä ei lokeroida eri kieliä: oppiaineet tekevät paljon yhteistyötä ja tarjolla on myös runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Ohjelmaan kuuluu myös kursseja, jotka on toteutettu yhteistyössä viestintätieteiden kanssa. Näillä kursseilla voit oppia yhteistyötaitoja, joita tarvitaan myös tulevissa työtehtävissä eri kielten ja muiden alojen asiantuntijoiden kesken. Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti: kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Käytössä on runsaasti erilaisia opiskelumuotoja: pienryhmät, lukupiirit, luennot, itseopiskelun eri muodot, seminaarit, työssä oppiminen jne. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Kandidaatintutkinnossa museologian opinnot koostuvat perusopinnoista ja aineopinnoista. Museologian perusopinnot antavat museoasetuksen mukaisen ammatillisen pätevyyden museoalalle. Perusopinnoissa korostuu työelämälähtöisyys yhdistettynä laajempaan kulttuuri- ja luonnonperintöorganisaatioiden tarkasteluun.  Aineopinnoissa pureudutaan museologian alaan ja kulttuuriperintöprosesseihin liittyvään teoreettiseen keskusteluun ja etsitään sitä kautta omia museologisia kiinnostuksen kohteita.  Aineopintojen yhteydessä tehdään kandidaatintutkielma. Maisterintutkinnossa museologian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Maisterintutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, laaja tieteellinen tutkielma. Tutkielman aiheen valitset yleensä itse, mutta tutkimuskohteen ja -ongelman määrittelystä ja rajauksesta keskustelet ohjaajan kanssa. Pro gradu -tutkielma laaditaan itsenäisesti, mutta tutkielman laatimisen prosessiin kuuluu yhteydenpito ja neuvottelut ohjaajan kanssa. Pääosa muista syventävistä opinnoista nivoutuu ja tukee tutkielmaan perehtymistä ja sen laadintaa. Osa opinnoista on valinnaisia. Opintojaksojen valinnassa sinun kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, maisterintutkielmasi aihe sekä omat kiinnostuksen kohteesi. Laitos tarjoaa useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät laitoksella tehtävään tutkimukseen. Museologian opintojen kaikkiin vaiheisiin kuuluu vähintään kuuden viikon harjoittelujakso eli työssäoppimisjakso opiskeltavaan alaan li ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages