• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 136 items
 1. Master of Science in de Plant Biotechnology

  1. Een verdiepende theoretische kennis van en inzicht hebben in de verschillende subdisciplines in de plantenbiotechnologie. 2. Geavanceerde kennis en technieken aanwenden bij het oplossen van complexe wetenschappelijke probleemstellingen in de Plantenbiotechnologie. 3. Zelfstandig een hypothese of probleemstelling formuleren op basis van wetenschappelijke literatuur met het oog op het kritisch evalueren van hypothesen, technieken en theoretische modellen of het ontwikkelen van nieuwe inzichten en technologieën. 4. Een gestructureerde aanpak voorstellen voor een complexe vraagstelling binnen het fundamenteel en/of toegepast onderzoek in de Plantenbiotechnologie, steunend op wetenschappelijke onderzoeksmethoden. 5. Op zelfstandige wijze gepaste experimentele methoden selecteren met het oog op een wetenschappelijk gefundeerde conclusievorming. 6. Plantenbiotechnologische experimenten uitvoeren, controles ontwerpen, data analyseren conclusies formuleren en integreren met de bestaande literatuur. 7. De resultaten van eigen en/of recent onderzoek zowel schriftelijk als mondeling op een heldere wijze kunnen presenteren, individueel en in teamverband. 8. Opportuniteiten herkennen om innovatieve toepassingen te ontwikkelen of onderzoeksresultaten te valoriseren. 9. Zelfstandig kritisch reflecteren over eigen denken en handelen en binnen een onderzoeksgroep, handelen naar de opgestelde voorschriften wat betreft veiligheid en wetenschappelijke integriteit. 10.Het onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke con ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Master of Science in de ziekenhuishygiëne

  De leerresultaten van de Master of Science in de ziekenhuishygiëne bouwen voort op deze van de Master of Medicine in de Geneeskunde. Medisch deskundige: 1. Een grondige kennis van en inzicht in bezitten in infectieziekten- en bronnen, preventiemaatregelen voor infecties en epidemieën en antimicrobiële middelen. Medisch deskundige/gezondheidspromotor: 2. Effectief meewerken aan het opstellen van een beleid ter preventie en ter bestrijding van infecties en epidemieën (inclusief een antibioticum beleid), conform de wet - en regelgeving. De nodige vaardigheden bezitten om dit beleid mee uit te voeren. Communicator: 3. Op gepaste wijze communiceren en rapporteren binnen een ziekenhuiscontext, met name van betreft infecties en infectiepreventiemaatregelen. Wetenschapper: 4. Surveillance data verzamelen en interpreteren, een wetenschappelijke vraagstelling formuleren en uitvoeren conform de gangbare wetenschappelijke methodes binnen het domein van de ziekenhuishygiëne en de epidemiologie. Wetenschapper/organisator: 5. Een gedetailleerde procesanalyse uitvoeren ter verbetering van de kwaliteit van de zorg, gebaseerd op huidige wetenschappelijke kennis, en de resultaten van persoonlijk en internationaal wetenschappelijk onderzoek. Professional: 6. Blijk geven van een attitude van permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van nieuwe wetgevingen, financieringskaders en wetenschappelijke bevindingen in het domein van de ziekenhuishygiëne. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Master of Science in de internationale betrekkingen en de diplomatie

  1. De master kent de belangrijkste theorieën, benaderingswijzen en concepten van de internationale betrekkingen en diplomatie om de internationale politiek te kunnen analyseren. 2. De master kent de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de discipline van de internationale betrekkingen en diplomatie. 3. De master heeft inzicht in politieke, historische, juridische en economische problemen en ontwikkelingen uit de internationale politiek. 4. De master herkent belangen en machtsverhoudingen in de internationale politiek, en kan deze kennis gebruiken bij het voeren van onderhandelingen. 5. De master heeft inzicht in de institutionele architectuur en de besluitvorming in het domein van de internationale betrekkingen en diplomatie, en kan aan de hand hiervan beleid verklaren. 6. De master kan op een creatieve en probleemoplossende wijze omgaan met complexe vraagstukken uit de internationale politiek en daarover een weloverwogen – en indien nodig ethisch - standpunt innemen. 7. De master kan zelfstandig een onderzoeksvraag binnen het vakgebied van de internationale betrekkingen en diplomatie opstellen, en die vraag via de wetenschappelijke onderzoeksmethoden eigen aan het studiegebied beantwoorden. 8. De master is in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de voorbereiding en uitvoering van internationale onderhandelingen. 9. De master heeft het vermogen op een kritische wijze te kijken naar problemen in de internationale politiek en is in staat om hierover mondeling en schriftelijk – zowel zelfstandig ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 4. Master of Science in Public Health

  1. Demonstrate insight and knowledge in public health related disciplines such as epidemiology, demography and bio-statistics, management and political sciences, social and behavioural sciences, and environmental sciences. 2. Discuss the relative role of health care and other determinants in improving health and wellbeing of populations. 3. Apply theoretical frameworks and appropriate research methods to analyse health systems at local and (supra-)national levels taking all stakeholders’ perspectives into account. 4. Apply quantitative and qualitative research methods to analyse, monitor and evaluate specific health problems, their determinants and prevention/control interventions/ 5. Formulate policy advice for health systems’ management. 6. Formulate evidence-based and context-specific health programmes/interventions and plan their implementation, taking the resources, perspectives and priorities of providers and beneficiaries into account . 7. Retrieve, appraise, synthetise and report scientific and colloquial evidence for decision-making in public health in a systematic and transparent way. 8. Effectively communicate the analysis of health (care) problems and related solutions in a scientifically grounded way to expert and non-expert audiences, both in writing and orally. 9. Function responsibly and independently in a professional team, demonstrating analytical and problem solving skills as well as communication and negotiation skills. 10. Demonstrate abilities for life-long learning. 11. Critically reflect ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 5. Master of Science in de maritieme wetenschappen

  1. Gespecialiseerde kennis van en inzicht hebben in het domein van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde, mede opgebouwd door ervaring vanuit de vervoers- en havenwereld en de juridische praktijk. 2. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om haalbare oplossingen voor concrete bedrijfsgerichte problemen uit te werken en te implementeren. 3. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake haven en vervoer voor te bereiden, te nemen en op te volgen in de brede maritieme, haven- en transportsector. 4. Binnen de grenzen van de eigen competenties een verantwoordelijke rol opnemen in verschillende functies binnen nationale en internationale bedrijven uit de maritieme en havensector. 5. Een kritische persoonlijke positiebepaling ontwikkelen met betrekking tot de interactie tussen haven-vervoer en de samenleving en de impact van deze interactie op maatschappelijke structuren en het functioneren van bedrijven en organisaties correct evalueren. 6. Bedrijfskundige inzichten en hedendaagse ontwikkelingen binnen een geglobaliseerde economie kritisch beschouwen vanuit een ethisch perspectief, met aandacht voor de relevantie van de positie van een manager in de samenleving. 7. Zelfstandig een onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker in de maritieme wetenschappen. ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 6. Master of Science in de medische stralingsfysica

  1. Een goede basiskennis bezitten van de medische en biomedische wetenschappen relevant voor het professioneel handelen binnen de context van de medische stralingsfysica. 2. Een grondige theoretische en praktische kennis bezitten van kernfysica, technieken, wettelijke aspecten en ICT relevant voor de medische stralingsfysica. 3. Een goede kennis bezitten van de ethische aspecten van het onderzoek in de medische stralingsfysica. 4. Vakliteratuur, ook anderstalig, opzoeken en gebruiken in functie van onderzoek en ontwikkeling. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven. 5. Door onafhankelijke studie nieuwe domeinen in het vakgebied kunnen verkennen en zich nieuwe inzichten, resultaten en methoden eigen maken. 6. De essentie van een situatie kunnen identificeren en hiervoor een werkend model opstellen. Experimentele en/of theoretische procedures kunnen ontwerpen om hedendaagse problemen rond onderzoek in de medische stralingsfysica te bestuderen en bestaande oplossingen te verbeteren. 7. Zelfstandig experimenten of berekeningen uitvoeren, statistisch verwerken en evalueren met een kritisch-wetenschappelijke houding. 8. In staat zijn om onafhankelijk en met zin voor verantwoordelijkheid beslissingen te nemen rond stralingsbescherming. 9. Inzicht hebben in faalwijze en gevolgenanalyse voor processen in de medische stralingsfysica. 10. De resultaten van eigen onderzoek kunnen rapporteren aan nationale en/of internationale vakgenoten en aan een breder publiek, zowel schriftelijk als mondeling. 11. In sta ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 7. Master of Science in Conflict and Development

  1. Een diepgaande kennis bezitten van het conflict en ontwikkeling gerelateerde begrippenkader en dit kunnen aanwenden om relevante politieke problemen te analyseren en te evalueren. 2. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in conflict- en ontwikkelingsdynamieken, -oorzaken, -processen en gevolgen in en van het Globale Zuiden, en deze kunnen identificeren en analyseren. 3. Kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste instellingen, actoren en processen van besluitvorming en beleidsvoering met betrekking tot conflict en ontwikkeling. 4. Kennis hebben van relevante methoden van sociaal - wetenschappelijk onderzoek binnen conflict en ontwikkeling. 5. Zelfstandig een binnen het domein van conflict- en ontwikkelingsstudies relevante onderzoeksvraag formuleren, een onderzoeksplan opzetten, uitvoeren, de onderzoeksresultaten kritisch evalueren en eventueel beleidssuggesties afleiden. 6. Op wetenschappelijk verantwoorde wijze helder en gevat presenteren en rapporteren, zowel schriftelijk als mondeling, aangepast aan het doelpubliek. 7. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden inzetten om door te groeien naar deskundig samenwerken binnen het domein van conflict en ontwikkeling. 8. Verworven expertises en vaardigheden inzetten om te interveniëren met doelgroepen en professionals in een multidisciplinaire en internationale context. 9. De verworven kennis en vaardigheden aanwenden om binnen het domein van conflict en ontwikkeling weloverwogen beleidsadviezen te leveren bij, en evaluaties te maken ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 8. Master of Science in de actuariële wetenschappen

  1. Zijn in staat om een relevante onderzoeksvraag te formuleren, een onderzoeksplan op te stellen en gepaste onderzoeksmethoden te selecteren; zij kunnen onderzoek uitvoeren op creatieve, zelfstandige, effectieve en correcte wijze en leggen een kritische attitude aan de dag wat betreft de verkregen resultaten. 2. Zijn in staat om hun onderzoeksresultaten en praktische oplossingen voor actuariële vraagstukken te presenteren, op wetenschappelijke wijze, schriftelijk en mondeling. 3. Kunnen methodologie kritisch analyseren, het plan van aanpak voor en gerapporteerde resultaten van actuariële problemen kritisch evalueren. Zij hebben een kritische instelling verworven ten aanzien van assumpties onderliggend bij financiële of actuariële modellen. 4. Engageren zich voor zelfstandig leren en hebben een attitude ontwikkeld gericht op levenslang leren. Zij zijn in staat om nieuwe kennis te verwerven door de gepaste bronnen in internationale wetenschappelijke literatuur te raadplegen. 5. Hebben geavanceerde kennis over een breed gamma van actuariële technieken, hun interrelaties en hun toepassingen. 6. Hebben met betrekking tot de waardering, pricing en risk management van producten kennis over de verschillen en overeenkomsten inzake ‘finance’ en ‘actuarial science’. 7. Zijn in staat om de meest aangewezen techniek te kiezen en te gebruiken om hiermee een specifiek actuarieel probleem op te lossen. 8. Hebben kennis over de specificiteiten van de verzekeringsindustrie met betrekking tot hun business model, rechtsregels, bo ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 9. Master of Science in Digital Humanities

  1. Possess the required competencies in digitalization techniques and tools to be able to successfully conduct research and successfully act as a professional in Digital Humanities. 2. Possess advanced knowledge and understanding of the relevance and applicability of digital tools and techniques for research questions in the Humanities or the Behavioral Sciences. 3. Have the ability to independently analyze, model and design solutions for problems involving the integration of digitalization in the Humanities or Behavioral Sciences research and to critically interpret the results of digital analysis and computationally produced out-comes. 4. Are able to critically evaluate and assess novel problems in and solutions to digitalization issues in the Humanities or Behavioral Sciences context and situate the limitation of the state of the art. 5. Are able to independently select appropriate technological means and constructively apply them to a problem in the Humanities or Behavioral Sciences. 6. Are able to independently collect, consult and critically interpret scientific sources from different media. 7. Have the ability to independently integrate digitally driven research goals and methods with discipline specific inquiry in a subfield of the Humanities or Behavioral Sciences. 8. Are able to clearly and accurately report on scientific findings in the Digital Humanities, both in written and in oral form. 9. Are able to follow-up and critically situate, within a sub domain of Digital Humanities, new scientific devel ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 10. Master of Science in de milieusanering en het milieubeheer

  Leerresultaten 1 tot en met 8 zijn in consensus uitgeschreven door de Master in de milieuwetenschap (Universiteit Antwerpen), de Master in de milieusanering en het milieubeheer (manama, Universiteit Gent), de Master in Environmental Sanitation (Universiteit Gent). In de set van acht kernleerresultaten wordt een gezamenlijk leerresultatenkader geschetst voor de academische milieuopleidingen: dit kader is geënt op het Nederlands-Vlaams referentiekader voor academische milieuopleidingen. Leerresultaten 9-13 zijn specifiek van toepassing op de Master in de milieusanering en het milieubeheer en vormen dus een opleidingspecifieke verbijzondering op de gemeenschappelijke stam. 1. Heeft de competentie om een (complex) milieuvraagstuk als mens-milieuprobleem te herkennen, kritisch te analyseren en een probleemstelling terzake te formuleren. 2. Kan milieuvraagstukken in een dynamisch, maatschappelijk (zoals beleidsmatig, juridisch, economisch, technologisch) en wetenschappelijk perspectief plaatsen, van lokaal tot mondiaal en geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling. 3. Is in staat zelfstandig relevante informatie over een afgelijnd milieuvraagstuk te ontsluiten en onderzoek naar dat milieuvraagstuk op te zetten, uit te voeren, daarover te rapporteren en aanbevelingen te formuleren voor interventie en voor verder onderzoek. 4. Is in staat om op basis van verworven inhoudelijke en methodische kennis en vaardigheden ten aanzien van kennisintegratie, een verdiepende bijdrage op academisch niveau te leveren di ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community

Pages