• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 68 items
 1. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojan koulutuksessa kaikille pakollinen tutkinnon osa sisältää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan opintoja, ennaltaehkäisevän toiminnan ja onnettomuustilanteissa toimimisen opintoja, viranomaistoiminnan ja yksityisen turvallisuusalan toiminnan periaatteita sekä voimankäyttöä. Valinnaisissa tutkinnonosissa opiskellaan vartijan ja järjestyksenvalvojan työtä, uhkatilanteiden hallintaa voimankäytön ja hätävarjelun periaatteita sekä turvallisuusteknistä toimintaa. Lisätietoja Luksian netti-sivuilta ...

  Provider NameLuksia, Lohja, Toivonkatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Bachelor and Master Degree in Military Science

  Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa. Ne sisältävät tutkinnon yhteiset opinnot (80 op, sis. kandidaatintutkielma seminaareineen), koulutusohjelmakohtaiset opinnot (vähintään 40 op) ja opintosuuntakohtaiset opinnot (enintään 90 op). Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuuntakohtaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot (80 op, sis. pro gradu -tutkielma), kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot (25 op) ja pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op) sekä kieli- ja viestintäopinnot (äidinkielen ja vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte, 5 op). Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella määrättyä palkkaa. Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Sotatieteiden maisteri (Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma)

  Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää: - pääaineen syventävät opinnot (80 op, ml. pro gradu -tutkielma) - sivuaineopinnot (25 op) - asiantuntijuutta syventävä harjoittelu (10 op) - kieli- ja viestintäopinnot (5 op). ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Safety and Security, VQ

  Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa 45 osp Turvallisuusalan toiminta 45 osp Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat* 90 osp Vartiointitoiminta 30 osp Turvallisuustekninen toiminta 30 osp Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp Uhkatilanteiden hallinta 15 *Opiskelijalla on mahdollisuus painottua oman kiinnostuksen mukaan erilaisilla valintamahdollisuuksilla oman HOPSin mukaan. Ammattialan suuntautumismahdollisuudet ovat: vartiointi-, pelastus- tai turvallisuustekninen toiminta. ...

  Provider NameKouvolan seudun ammattiopisto, Utinkatu 44

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusala on monipuolinen ja jatkuvasti kasvava ala. Turvallisuusalan perustutkinto antaa laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Suuntautumisvaihtoehtoina tutkinnossa on pelastustoiminta, turvallisuustekninen toiminta, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, ympäristöturvallisuustoiminta, turvallisuusalan palvelutoiminta, kiinteistötekninen toiminta, logistinen turvallisuustoiminta, tietoturvallisuustoiminta ja kansainvälinen turvallisuustoiminta. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy teoriaopintojen lisäksi työssäoppimista ja soveltavia harjoituksia oppilaitoksessa. Vartija ja järjestyksenvalvojakoulutuksessa on monipuolisia fyysisiä harjoituksia ja tutkintoon kuuluvia voimankäyttöharjoituksia. Turvallisuusalan ammattilaisen ominaisuuksiin kuuluvat mm. hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, paineensietokyky, hyvät sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusala on monipuolinen ja jatkuvasti kasvava ala. Turvallisuusalan perustutkinto antaa laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Suuntautumisvaihtoehtoina tutkinnossa on pelastustoiminta, turvallisuustekninen toiminta, vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, ympäristöturvallisuustoiminta, turvallisuusalan palvelutoiminta, kiinteistötekninen toiminta, logistinen turvallisuustoiminta, tietoturvallisuustoiminta ja kansainvälinen turvallisuustoiminta. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy teoriaopintojen lisäksi työssäoppimista ja soveltavia harjoituksia oppilaitoksessa. Vartija ja järjestyksenvalvojakoulutuksessa on monipuolisia fyysisiä harjoituksia ja tutkintoon kuuluvia voimankäyttöharjoituksia. Turvallisuusalan ammattilaisen ominaisuuksiin kuuluvat mm. hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, paineensietokyky, hyvät sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen työskentelyyn. ...

  Provider NameOmnia Koulutus, Leppävaara, Nuorten koulutus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojaksi opiskelet oikeissa työelämän projekteissa, joissa valmistaudut kohtaamaan alan haasteet. Opiskelusi sisältää mm. turvallisuustekniikkaa, riskien hallintaa, rakenteellista turvallisuutta, turvaurakointia, turvakonsultointia, teknisiä turvajärjestelmiä, tietoturvallisuutta sekä yritysturvallisuutta. Opiskelussa painotetaan käytännön tekemistä ja osa opiskelustasi tapahtuu työpaikoilla. Saat laajat perusvalmiudet erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin sekä hyvät jatko-opintomahdollisuudet. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Varkaus, Osmajoentie 75

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Safety and Security, VQ

  Turvallisuusvalvojaksi opiskelet oikeissa työelämän projekteissa, joissa valmistaudut kohtaamaan alan haasteet. Opiskelusi sisältää mm. turvallisuustekniikkaa, riskien hallintaa, rakenteellista turvallisuutta, turvaurakointia, turvakonsultointia, teknisiä turvajärjestelmiä, tietoturvallisuutta sekä yritysturvallisuutta. Opiskelussa painotetaan käytännön tekemistä ja osa opiskelustasi tapahtuu työpaikoilla. Saat laajat perusvalmiudet erilaisiin turvallisuusalan tehtäviin sekä hyvät jatko-opintomahdollisuudet. ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Varkaus, Osmajoentie 75

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Security Officer, SQ

  Tutkinnon suorittanut- tuntee turvallisuussuunnittelun ja eritasoisten turvallisuussuunnitelmien periaatteet- tuntee lakisääteisten turvallisuussuunnitelmien vaatimukset ja sisällön- tuntee yritysturvallisuuden osa-alueet- kykenee hankkimaan turvallisuussuunnitteluun liittyvät tiedot- pystyy laatimaan luonnostason turvallisuussuunnitelmia- osaa opastaa organisaatiota tai yritystä suunnitteluun liittyvissä asioissa- tuntee yksityistä turvallisuusalaa säätelevän lainsäädännön sekä yksityiseen turvallisuusalaan liittyvien tehtävien osalta alaan oleellisesti liittyvän muun lainsäädännön- tuntee myös työnjohto- ja esimiestehtäviin liittyvän lainsäädännön, kuten työsuojelu- ja työaikalainsäädännön sekä työsuhteita ja henkilöturvallisuutta koskevan lainsäädännön perusteet- osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön työtehtävissä ja erilaisissa ongelmatilanteissa- osaa perustella edellä mainittuihin tilanteisiin liittyvät ratkaisunsa- muu osaaminen määräytyy sen mukaan, mitä osia hän on valinnut- hallitsee hyvät yhteistyö-, asiakaspalvelu- ja viestintätaidot sekä tuntee alan säädökset ja määräyksetYksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 20 §:n perusteella henkilö voidaan hyväksyä vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi, jos hän on suorittanut turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon osat turvallisuuslainsäädäntö sekä vartioimisliiketoiminnan ja vartiointityön perusteet sekä yhden vapaavalintaisen osan ja hän lisäksi täyttää muut lain-säädännössä hänelle asetetut edellytykset Tutkinnon suorittanut ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Security Guard, FQ

  Tutkinnon suorittanut- tietää vartiointialan, vartioimisliiketoiminnan, vartijan tehtävien ja niiden suorittamisen sekä vartijan oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet- tuntee tarvittavilta osin vartijan tehtäviin liittyvän lainsäädännön- ymmärtää ammattinsa asiakaspalveluluonteen- tietää vartijan työhön liittyvät riskit- hallitsee itsesuojelun ja hätäensiavun- osaa hahmottaa teknisten turvallisuus-/viestintäjärjestelmien, rakenteellisen turvallisuuden ja henkilövalvonnan kokonaisuuden sekä erilaiset vartiointimuodot- tuntee työssä tarvittavien asiakirjojen laadinnan ja raportoinnin periaatteet- tuntee työssä tarvittavat vartiointivarusteet ja voimankäyttövälineet- tietää, miten toimia oikein vahinko-, ongelma- ja uhkatilanteissa- tietää järjestyksenvalvojan tehtävät, järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen, järjestyksenvalvojan tunnusmerkit ja toimivaltuudet, järjestyksenvalvojan asettamisen lainsäädännön perusteella sekä järjestyksenpidon erilaisissa tilaisuuksissa- on suorittanut tulityökurssin sekä SPR:n ensiapukurssin tai sitä sisällöltään vastaavan koulutuksen- tuntee vartiointityötä sivuavat viranomaisorganisaatiot ja niiden ydintehtävät, pääosin yritysturvallisuuteen kuuluvat toiminta-alueet sekä yhteiskunnallisista muutosprosesseista johtuvat uhat- tietää pelastustoiminnasta sekä poikkeusoloihin varautumisesta- tuntee kiinteistön paloturvallisuuden kannalta olennaiset seikat, kuten erilaisten osastointien perusteet, varapoistumisteitä, poistumistievalaistusta ja opasteita koskevat määräykset- tietää, mit ...

  Provider NameSavon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, Presidentinkatu 1 ja 3

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages