• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 646 items
 1. diáktanácsadó

        A szakirányú továbbképzési szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak és képesek a közoktatásban, a szakképzésben, illetve a felsőoktatásban tanuló diákok körében – egyéni és csoportos formában – végzendő információs és mentálhigiénés tanácsadási feladatok ellátására.     A képzés során elsajátítandó kompetenciák:   - segíteni tudják a diákok tájékozódását a közoktatás, a szakképzés, illetve a felsőoktatás rendszerében, az oktatás, illetve képzés során és a befejezés után elérhető tanulási és munkavállalási lehetőségekben, beleértve a tájékoztatás fenti témákra vonatkozó nemzetközi információit is;   - segítséget, tanácsot tudnak nyújtani a közoktatási, a szakképzési, illetve a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez, a beilleszkedéshez, a tanulmányi, tanulási, valamint az oktatás vagy képzés időszakában jelentkező életvezetési, magánéleti, karriertervezési problémák megoldásához, ennek során képesek megítélni, mely problémák esetén szükséges más szakemberek (pszichológus, orvos, jogász, szociális munkás, munkavállalási tanácsadó stb.) bevonása, ezen lehetőségek igénybevételéhez megfelelő információkkal rendelkeznek;   - képesek hozzájárulni a tanulók vagy hallgatók pályafejlődéséhez, személyes lehetőségeik kibontakoztatásához, a szakképzésbe, a felsőoktatásba vagy munka világába való belépéshez szükséges döntési, alkalmazkodási és karriertervezési stratégiák kialakításához;   - személyes kompetenciájuk, képességeik és készségeik kifejlesztése révén alkalmasak és képesek a tanulók vagy ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. drámapedagógus

  * a dramatikus munkaforma elméleti hátterének elsajátítása, * a dramatikus munkaforma alkalmazási lehetőségeinek megismerése, * az iskolai nevelés kontextusába beépíthető legfontosabb dramatikus technikák készségszintű elsajátítása: vizuális, verbális és akusztikus szinten egyaránt, * a dramatikus foglalkozások vezetéséhez szükséges megfelelő szintű szakmai önismeret kialakítása  * a pedagógiai munka során szükséges önismeret és autoreflektív gyakorlat megerősítése, * képesség a korosztályi illetve személyes szellemi-lelki fejlődés problémáinak felismerésére és segítségnyújtás a helyes válaszok megkereséséhez, * képesség a pedagógus-személyiségnek mint erőforrásnak a kreatív alkalmazására, * képesség a ’dráma és tánc’ tantárgyak önálló stúdiumként és integrált formában (irodalom, történelem, hittan, nyelvoktatás, osztályfőnöki óra) való színvonalas oktatására,  * képesség valamilyen művészeti tevékenység iránti igény felkeltésére, a kreativitás és a lelki egészség karbantartása céljából, * olyan szakemberek képzése, akik nevelési-oktatási, illetve közművelődési intézményekben (tanteremben és tantermen kívül) képesek a dráma (játék) és a színház eszközeivel a hagyományos értékek tiszteletére nevelni, oktatni a különböző korú, nemű, képességű tanítványaikat.   ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben

  A gyakorlatvezető, mentorpedagógus alkalmas: * hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra;  * az intézményi (óvodai, bölcsődei) gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére a pedagógusképző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelően; * a hallgatók, pályakezdő pedagógusok változatos szervezeti keretekben történő tapasztalatszerzésének irányítására; * a hallgató, pályakezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, konstruktív értékelésére, visszacsatolás facilitálásra; * a szakmai kompetenciák meghatározására, fejlesztésére, mérésére, értékelésére; * a hallgató, pályakezdő pedagógus önreflexiójának szakszerű, korszerű szempontok szerinti alakítására, fejlesztésére;  * az önművelés igényének felkeltésére, ösztönzésére, az elkötelezettség erősítésére; * az adott szakterület korszerű, jó gyakorlatainak szakszerű bemutatására; * a hallgató, pályakezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására, segítésére;  * a hallgatóval, pályakezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre; * az egész életen át tartó tanulás, a hallgatók, pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációjához szükséges kompetenciák megalapozására, fejlesztésére.   A gyakorlatvezető, mentorpedagógus rendelkezik: * a csecsemő- és kisgyermek-ellátási, a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismeretével; * a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógia ...

  Awarding bodyApor Vilmos Katolikus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

  A képzés célja:  Proszociális értékrendű és problémaérzékeny, gyermekekkel, ifjakkal és családjukkal foglalkozó segítő szakemberek képzése, akik az alapképzésben szerzett tudásukra épített ismeretek és készségek birtokában képesek a gyermekek érdek- és jogérvényesítését segítő szakmai tevékenységre, valamint a család működésének erősítésére, a gyermekeket és a fiatalokat védő, szükségleteik kielégítését és fejlődésüket szolgáló beavatkozásokra a gyermekvédelem alap- és szakellátási intézményrendszerének keretében.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik: – a gyermekjólét és gyermekvédelmi ellátás hatókörébe kerülő gyermekek, fiatalok és családjaik sajátos problémáit, jellemzőit, szükségleteit és reagálás-módjait, – a veszélyeztetettség egyedi, családi és környezeti forrásait, – a védelemre szoruló gyermekek, fiatalok és családjaik számára nyújtható segítség lehetőségeit, a segítségnyújtás jogi szabályozását és intézményi hátterét, – a preventív beavatkozások elméleti és módszertani hátterét, valamint alkalmazásainak feltételeit, – a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi intézmények működését, jogi és igazgatási hátterét, – azokat a segítő intézményeket és szakmákat, amelyekkel együttműködve a kliensek problémája megoldható, – a segítő és preventív beavatkozások szociális, pedagógiai és pszichológiai módszereit, és azok alkalmazásának feltételeit.      A szakirányú továbbképzésben végzettek szakmai kompetenciájuk alapján képesek: – a gyermekeket, fiatalokat és cs ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. koragyermekkori zenepedagógus

  A képzésben megszerezhető kompetenciák tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- zenebölcsőde és zeneóvoda önálló szervezése, tervezése, vezetése,- különböző korosztályú és zenei adottságú gyerekekre adaptálva foglalkozások összeállítása,- a különböző pedagógiai, zenepedagógiai ismeretek birtokában az adott csoportra legjobban alkalmazható oktatási, nevelési és zenei módszerek felhasználása,- zeneelmélet és zeneirodalom ismerete, adaptálása a zenebölcsődére és zeneóvodára,- néphagyományok és szakrális néprajz ismereteinek adaptálása zenebölcsőde és zeneóvoda vezetésben,- hangszeres játék,- csoportkohézió kialakítása,- zeneóvoda- és zenebölcsőde-vezetés, vezetési technikák.  Személyes adottságok, készségek:- jó kommunikációs-, szervező-, vezetőkészség,- kreativitás,- készségszintű hangszeres játék,- képes használni a különböző információkat és tudáselemeket,- képes a gyermeki igények feltárására és elemzésére,- képes tisztázni a képzési célokat, ezeket összevetni az igényekkel és végigvinni az oktatási folyamatot. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- A továbbképzést elvégzett hallgatók képesek zenebölcsődei és zeneóvodai foglalkozások szervezésére, tervezésre, vezetésére.- Művelődési házakban, társintézményekben zenebölcsődék és zeneóvodák szervezése, tervezése, vezetése.- Korszerű módszerek, pedagógiai eljárások, népzenei és komolyzenei ismeretek adaptációjának segítségével hatékony oktatás a képzési területen. ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. kutyaterápiás fejlesztő szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kutyás terápiát mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai tevékenységükben, különböző szakemberekkel (orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus) együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek a hazánkban még kevéssé elterjedt, állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, konduktív pedagógiában, illetve pszichoterápiában, ezen belül a kutyás terápiával és ennek ágaival. Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a kutyás aktivitás beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, illetve pszichoterápiás munka a kutya szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják a kutyás aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelő szakterületen alkalmazhatnak. Ezen kívül, betekintést nyernek az állatok viselkedésének és gondolkodásának tanulmányozásába, a zoopedagógiába, valamint megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival. Az oklevél megszerzésének feltétele a saját – engedelmességi vizsgával rendelkező – kutyával, a képzésben meghatározott terápiás protokoll teljesítése egyéni és csoportban végzett terápiás eljárásokban. A képzés során elsajátítandó ismeretek, kompetenciák:     ...

  Awarding bodyKaposvári Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. közoktatási intézményi mentor

    A mentorok azok a tanárok, akik a tanárjelöltet segítik a gyakorlati féléve, éve során a tanári pályára való szocializálódási folyamatban. A jelölt segítése igen összetett feladat, aminek magas szintű teljesítése csak úgy lehetséges, ha a mentor pedagógiai/pszichológiai, valamint az adott szakterületen/szakterületeken és neveléstudományból is naprakész, széleskörű tudással rendelkezik. Éppen ezért ezen mentorképzési modell négy pillére épül: szakterületek, tantárgypedagógiák, pedagógia/pszichológia, valamint a résztvevők praxisának tökéletesítése az új tanármodellnek megfelelően.   A képzés résztvevői megismerik a pedagógiai folyamatok megfigyelésének, elemzésének és értékelésének szempontjait és eljárásait, majd képessé válnak azok alkalmazására. A tantárgyi kurzushoz kapcsolódó tevékenységek közben és eredményeképpen képessé válnak arra, hogy a saját pedagógiai tevékenységüket reflektíven szemléljék.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   életkor-pedagógiai ismeretek; prevenciós ismeretek; kutatásmódszertani ismeretek; tanuláselméleti ismeretek; a legújabb tantárgypedagógiai kutatási eredmények; a legújabb diszciplináris kutatási eredmények; probléma- és feladatközpontú szemlélet; digitális pedagógiai módszer- és eszköztár; differenciált munkaformák tevékenységcentrikus és élményszerű alkalmazása; tehetségfejlesztési és felzárkóztatási ismeretek; környezetpedagógiai ismeretek; tanácsadási és krízisfeloldási ismeretek.       Személyes adottságok, kés ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. matematikapedagógiai tehetséggondozó pedagógus

    A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik megbízható ismeretekkel rendelkeznek a tehetségazonosítás és -fejlesztés témakörében; képesek a különböző életkorú és társadalmi helyzetű tehetséges gyerekek, ifjak, felnőttek szenzitív fejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására, gazdagítására.   A szemeszter során a hallgatók megismerkednek a sikeres versenyeztetéshez szükséges, legfontosabb szakmai ismeretekkel. A legegyszerűbb, rutin ötletekből kiindulva modellalkotáson keresztül eljutnak a komplex problémamegoldáshoz és problémafelvetéshez.   A tervezett és részletezett tematikák alapján, versenyfeladatokon keresztül kerülnek feldolgozásra az egyes elméleti tézisek. Kör-körösen építkezve többször és egymástól viszonylag távol álló területek közötti összefüggéseire is rávezetik a hallgatókat, mely által olyan begyakorlása történik az ötlettárnak, mely alkalmassá teszi a hallgatót a sikeres iskolai szakköri munkára, de a regionális tehetséggondozásra is.   A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   tehetségpedagógiai és -pszichológiai ismeretek; a tehetségre vonatkozó legfontosabb tudományos kutatások eredményeinek ismerete: a tehetségfogalom és -modellek, a tehetség összetevői, a tehetségtípusok kiemelt területei; képesség a tehetséges tanuló identifikációjára, a tehetségígéretek felkutatására; a mérőeszközök problematikájának ismerete; a komplex megközelítés elvén alapuló diagnosztizálási jártasság ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Montessori-szakpedagógus

  A szakirányú továbbképzés célja:  Olyan pedagógus szakemberek képzése, akik képesek a mintegy százéves hagyományokkal rendelkező Montessori-pedagógia ma is progresszív szemléletét alkalmazni, a fejlesztő eszközök használatára épülő oktatási elveit érvényesíteni a közoktatás különböző területein.    A képzés ezen kívül nagy hangsúlyt fektet a gyermeki szükségletekkel adekvát, a befogadásra és differenciáló fejlesztésre épülő pedagógia elveinek és módszereinek megismertetésére és gyakorlására. Ennek eredményeként e pedagógusok olyan innovációs készségre és módszertani kultúrára tesznek szert, amellyel biztos alapon, hatékonyan tudnak a hagyományos oktatási-nevelési intézmények keretei között is tevékenykedni, valamint képesek a Montessori-módszer és Montessori-eszközök megfelelő használatára, amellyel hatékonyan tudnak tevékenykedni a speciális Montessori intézményekben is.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A szakirányú továbbképzésen szerzett ismereteik, jártasságuk, készségeik alapján a közoktatási intézményekben (elsősorban olyan óvodában, általános iskolában, ahol integrált oktatást, nevelést folytatnak) eredményesen képesek alkalmazni a fejlesztő eszközökre épülő módszereket a tanulás-tanítás folyamatában, anyanyelvi, matematikai, természettudományi oktatás területén.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzésben részt vevő minden pedagógus az oklevél megszerzéséig az alábbi ismereteket, képességeket és attitűdöket sajátítja el.   Ismeretek: * ismeri a reform- és alternatív ped ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. pedagógus gyógytestnevelés szakirányon

  A gyógytestnevelés szakirányú továbbképzés a következő elsajátítandó kompetenciákat és ismeretanyagokat tartalmazza:    A végzettek:  * ismerik az óvodás és kisiskolás korban leggyakrabban előforduló mozgásszervi elváltozásokat és belgyógyászati betegségeket; * rendelkeznek az emberi test felépítésének, működésének alapvető (anatómiai, élettani) ismereteivel, továbbá alapvető ortopédiai ismeretekkel; * ismerik az elváltozások, betegségek habilitációjának, rehabilitációjának mozgás- és sportterápiáját, és azt tudják alkalmazni a rendellenességek típusának és szintjének megfelelően;  * rendelkeznek az óvodás és kisiskolás korú gyermekek egészségmegőrzésével kapcsolatos prevenciós feladatok ellátásához, illetve a már kialakult elváltozások korrigálásához szükséges ismeretekkel.   Személyes adottságok, készségek:   A végzett hallgatók rendelkeznek:  * a 3?12 éves gyermek testi, lelki és értelmi fejlődését figyelembe vevő hatékony módszerekkel;  * magas szintű szaktudással; * korszerű, holisztikus szemlélettel és felelősségtudattal; * megfelelő motoros kompetenciával, és folyamatosan fejlesztik személyiségüket, szakmai tudásukat; * az egészséges emberi magatartás befolyásolásához szükséges kommunikációs és szociális készségekkel.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   Az óvodapedagógusok és tanítók – az alapképzésben szerzett pedagógiai, pszichológiai, testnevelési műveltségtartalmak és a szakirányú továbbképzésben elsajátított ismereteik birtokában – képesek: * az óvodás és k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages