• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 19 items
 1. Mining and Geotechnical Engineer

  A képzés célja bánya és geotechnikai mérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági, menedzsment és jogi (bányajog) ismeretekkel rendelkeznek és képesek az ásványi nyersanyag kitermelése és feldolgozása során jelentkező műszaki és gazdasági feladatok megoldására. Célja továbbá ezen műveletekből következő természeti veszélyek és környezeti problémák felismerése, kezelése. A szakon végzettek alkalmasak a bányászati tevékenység, speciális felszín közeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során jelentkező geotechnikai feladatok ellátására. Szakmai gyakorlat után jogosultságot szerezhetnek a szilárdásvány bányákban és ásvány- előkészítő üzemekben felelős műszaki vezetői, vezető helyettesi feladatkör, továbbá hites bányamérői feladatok ellátására, a robbantástechnikai tanulmányokra alapozva és a jogszabályban előírt továbbképzést sikeresen elvégezve robbantómesteri, illetve robbantás vezetői feladatok ellátására, bányászati létesítmények tervezésére, valamint a létesítményekkel és a műveletekkel kapcsolatos eljárásokban való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bánya- és geotechnikai mérnök a) tudása - Ismeri a bányászat természetes közegét, a földkéregben lévő ásványi nyersanyag lelőhelyek főbb típusait és jellemzőit. - Készségszinten ismeri a bányászatban előforduló természeti eredetű elemi bányaveszélyeket és az ellenük való védekezés módjait. - Is ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Oil and Natural Gas Engineer

  A képzés célja olaj- és gázmérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olaj- és gázmérnök a) tudása - Ismeri a komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgázelosztó rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, törvényeket, szabályokat. - Ismeri a komplex szénhidrogénipari létesítmények tervezéséhez és irányításához alkalmazható módszereket, folyamatokat, berendezéseket. - Ismeri a fluidumtermelő (kőolaj, földgáz és víz) kutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Petroleum Engineer

  A képzés célja olajmérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez és szállításához szükséges technológiai és infrastrukturális rendszerek tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati ismereteivel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen készségekkel, képességekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület feladatainak végzésére és irányítására. Képesek a jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olajmérnök a) tudása - Ismeri a szénhidrogéniparral kapcsolatos gazdasági folyamatokat. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket és rendelkezik a fúrások megtervezéséhez szükséges ismeretekkel. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésekor tipikusan előforduló üzemzavarokat és elhárításának módszereit. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutakban termelés során lejátszódó folyamatokat, jelenségeket. - Ismeri a (felszálló, mechanikus) termelés során használatos berendezéseket, a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és hévíztelepekben található fluidumok, va ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Petroleum Industry Logistic Engineer

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   A végzett ismeri   a főbb logisztikai tevékenységeket, a kőolaj és kőolajtermékek különböző szállítási módjait és ezek jellemzőit, a szénhidrogének tárolására vonatkozó alapismereteket, a szállítási és tárolási feladatokat, a különböző szállítási módokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a fuvarszervezési és karbantartási tevékenységeket, a szabványos termékminőségeket és a bio-üzemanyagokat, a termékminőség ellenőrzési feladatait, a logisztika EBK vonatkozásait, az ellátási lánc menedzsment fóliáit, felépítését és módszereit, a logisztika szerepét az ellátási láncban, a logisztikai ütemezést és a készletmenedzsmentet, a fuvareszközök optimálását, a projekt menedzsment alapismereteit. Személyes adottságok és készségek: A végzett logikus gondolkodással rendelkezik, folyékonyan használja a szaknyelvet anyanyelvén és idegen nyelven, érzékeny a gazdasági folyamatokra, fogékony az újdonságokra, jó kompromisszumos képességekkel rendelkezik, minőségtudatos magatartása párosul a környezet iránt érzett felelősséggel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett képes a gyakorlatban is alkalmazni: - a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságossági számításokat (NPV, IIR), - a szénhidrogén logisztikában alkalmazott benchmarking technikákat, - a kulcs teljesítménymutatókat, - a hatékonyságjavítás gyakorlati megvalósítását, - a gyakorlatban használt fontosabb mérőeszközöket ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Külszíni bányász

  A képesítéssel rendelkező képes: Gondoskodni elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközökről Elsősegélyt nyújtani Alkalmazni az elektromosságon alapuló gépek elektrotechnikai működésének alapjait Működtetni az alapvető gépeket (motorok, erőátviteli berendezések, szivattyúk, kompresszorok, hőcserélők, stb.) Szállító berendezéseket beállítani, átépíteni, áthelyezni Betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzvédelem, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat Felismerni a különböző talajféléket, kőzeteket, alkalmazni az alapvető hidrogeológiai és tereptani ismereteket Gépek, berendezések, egyéb technikai eszközök működési környezetét ellenőrizni, meggyőződni biztonságos voltukról Napi karbantartási műveleteket végezni Eseményekkel kapcsolatos információkat, adatokat dokumentálni Mérési eredményt értékelni, rögzíteni Munkacsoportokat kialakítani, együttműködést szervezni a munkacsoportok között Ásványvagyont felmérni, termelvényt, készletmennyiséget becsülni, mérni Meddőt elhelyezni, hányófelületet kialakítani Felszíni vízelvezetést kialakítani Művelési határokat, tevékenységi területeket kijelölni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. hidrogeológus

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   - a Föld felszín alatti szféráiban lejátszódó vízföldtani folyamatok megértése, komplex értelmezése korszerű műszaki földtudományi módszerekkel való jellemzésére;   - képesség a terepi és laboratóriumi észlelések és elméleti megfontolások összehangolására;   - a műszaki földtudományokra jellemző elméletek, elképzelések és elvek ismerete és alkalmazása tervezői, szakértői és vezetői szinten;   - kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása és kutatási beszámolók elkészítése, korszerű technikák alkalmazása a terepen és a laboratóriumban, az adatok és ismeretek bizonytalanságainak kezelése;   - az ivóvízkészletekkel való gazdálkodás, a mennyiségi és minőségi felszín alatti vízvédelem szakszerű és magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása. A hidrogeológus szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett szakképesítésük és a szakirányú továbbképzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában   - átlátják az ivóvízkészletekkel való gazdálkodás korszerű rendszerét,   - képesek a korszerű vízkészlet-gazdálkodás ismereteinek áttekintésére, és alaposan ismerik Magyarország és a szomszédos országok határon átnyúló víztestjeit,   - rendelkeznek az ivóvízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, hasznosításához, mennyiségi és minőségi védelméhez, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel,   - képesek vízkészlet-gazdálkodási terv ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. földgázellátási szakmérnök

  A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik rendelkeznek földgázellátáshoz, a földgáz és megújuló vagy mesterségesen előállított éghető gázok szállításához, tárolásához, elosztásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá az infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására. A továbbképzés során szerezhető ismeretek:   - magas szintű elméleti ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterület művelését hazai és nemzetközi szinten,   - széleskörű módszertani ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterületi feladatok magas technikai szinten történő gazdaságos megoldását,   - a földgázellátással összefüggő ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,   - alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes tervezésben és elemzésben,   - a szakértői feladatok megoldásához szükséges sokoldalú, komplex szemléletmód kifejlesztése,   - a szakterületet érintő EU irányelvek és gyakorlatok ismerete,   - vezetői, munkairányítói és -ellenőrzési ismeretek,   - a kutatáshoz, tudományos munkához elengedhetetlen, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,   - a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mé ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. hévízkészlet-gazdálkodó

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   - a Föld felszín alatti szféráiban lejátszódó vízföldtani folyamatok megértése, valamint ezen folyamatok komplex rendszerben való kezelése, képesség a földi anyagi minőségek és jelenségek tulajdonságainak felismerésére, azonosítására, valamint ezek műszaki földtudományi módszerekkel való jellemzésére;   - képesség a terepi és laboratóriumi észlelések elmélettel való összehangolására a megfigyelés, felismerés, szintézis és modellezés munkafolyamat sorozaton keresztül;   - a földtudományokra jellemző elméletek, paradigmák, elképzelések és elvek ismerete és alkalmazása tervezői, szakértői és vezetői szinten, a földi erőforrások fenntartható kitermelésével kapcsolatos tudatosság;   - a termálvizekkel való gazdálkodás, a mennyiségi és minőségi felszín alatti vízvédelem szakszerű és magas szintű megoldásához szükséges a földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása. A hévízkészlet-gazdálkodási szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett szakképesítésük és a szakirányú továbbképzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában   - átlátják a termálvíz-készletekkel való gazdálkodás korszerű rendszerét,   - képesek a korszerű hévízkészlet-gazdálkodás ismereteinek naprakész áttekintésére, és alaposan ismerik Magyarország és a szomszédos országok határon átnyúló termálvíz-testjeit,   - rendelkeznek a hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, hasznosításához, mennyiségi és minőségi véd ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. mélyfúrási szakmérnök

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják- a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó és más nyersanyag készletek kutatásához, feltárásához, kitermeléséhez és tárolásához szükséges fúrási és mélyfúrási technológia magas szintű elméleti és gyakorlati ismereteit, amelyek lehetővé teszik a szakterület művelését hazai és nemzetközi szinten;- azokat a széleskörű módszertani ismereteket, amelyek a fúrási rendszerek tervezési, létesítési és üzemeltetési feladatainak magas technikai szinten történő gazdaságos megoldásához szükségesek;- a szaktárgyak keretein belül a szakterületet érintő nemzetközi és EU irányelveket;- a vezetői ismereteket;- a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági, jogi szabályozás, a környezetvédelem alapvető ismereteit;- a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Személyes adottságok, készségek:- jó problémamegoldó képesség;- rendszerszemléletű gondolkodás;- összetett folyamatokat áttekintő képesség. A szakképzettség alkalmazása: A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a képzést elvégző szakmérnökök képesek lesznek- a mélyfúrási technológiai rendszerekben lejátszódó speciális folyamatok megértésére és számítására;- szakmailag magas szinten megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat;- a mélyfúrási technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok becslésére, havár ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. geotechnikai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja az okleveles építőmérnöki oklevéllel rendelkező és a mélyépítésben dolgozó szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése. A geotechnika új területeinek megismerésével lehetővé válik az e területen működő vállalkozások fejlesztése. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a geotechnika és kapcsolódó rokon szakmák legújabb ismereteit:* alapos elméleti ismeretek a geotechnika minden területén, * korszerű számítógépes módszereket támogató ismeretek,* talaj és szerkezet egymásra hatása alapozási kérdésekben földrengés esetén,  * mérnökgeológia és geofizika ismeretei,   * mélymunkagödrök és mélyalapozások ismeretei, * földmunkák legújabb ismeretei.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok ellátására, a szükséges vizsgálatok elvégzésére többek között:* talajvizsgálati jelentések készítésére, * komplex feltárási tervek készítésére, feltárások irányítására, * alapozások és mélymunkagödrök tervezésére, kivitelezésére, * geotechnikai számítógépes szoftverek elmélyült alkalmazására,  * felszínmozgások, földművek károsodásának elemzésére, * a szerkezetek vízzel kapcsolatos problémáinak jobb megítélésére, * megoldások alkalmazására a környezeti geotechnika problémáira.  Személyes adottságok, készségek:* elemző, problémamegoldó készség, képesség.  * áttekintő-képesség,  * szakmai elhivatottság, * ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages