• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 306 items
 1. Materials Engineer

  A képzés célja anyagmérnökök képzése, akik a műszaki anyagok (fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok, új funkcionális anyagok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek ezen anyagok gyártási, alakítási és feldolgozási technológiáinak tervezésére és azok magas színvonalon való működtetésére, a szakterülethez kapcsolódó szervezési és irányítási feladatok rendszerszerű végzésére, az anyagmérnöki célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. 8.1 Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az anyagmérnök a) tudása - Részletes ismeretekkel rendelkezik az anyagmérnöki szakmához kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletek és gyakorlati eljárások tekintetében. - Részletesen ismeri a specializációjának megfelelő szerkezeti anyagok fontosabb tulajdonságait, alkalmazási területeit. - Részletesen ismeri a műszaki dokumentáció készítésének szabályait. - Áttekintő ismeretekkel rendelkezik a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközök és módszerek tekintetében. - Áttekintő ismeretekkel rendelkezik a szakmagyakorláshoz szükséges jogszabályokról. - Rendelkezik a területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Alapvetően ismeri a szakmai tevékenységéhez kapcsolódó információs és kommunikációs technológiákat. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a korszerű anyagszerkezetek és anyagtechnológiák terén. b) képességei - Képes megfogalmazni a szak ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Biochemical Engineer

  A képzés célja biomérnökök képzése a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, a szakterületükön - a széles körűen értelmezett ipari, környezeti és egészségvédelemmel kapcsolatos, valamint élelmiszer-ipari biotechnológia területén - tervezői, kutatási-fejlesztési és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biomérnök a) tudása - Rendszerezett tudással rendelkezik a biológiai, biokémiai, mikrobiológiai területeken. - Rendszerezett tudással rendelkezik a modern molekuláris biológiai területeken, ismeri a korszerű molekuláris biológiai technikákat és azok összefüggéseit. - Rendszerezett tudással rendelkezik a biotechnológiai és környezetvédelmi területeken. - Ismeri és laboratóriumi szinten használja a biológiai analitikai módszereket, ismeri ezek kidolgozására és továbbfejlesztésére alkalmas eljárásokat. - Rendszerszinten ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar műveleteit és ezek belső összefüggéseit. - Rendszerszinten és elemeiben ismeri a biológiai, biotechnológiai ipar több gyártási technológiáját és ezek belső összefüggéseit, a tervezési alapelveket. - Ismeri és érti a környezetvédelemi szabályozás elveit, a minőségügy, a fogyasztóvédelem és a termékfelelősséggel összefüggő fol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Avionikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a megfelelő kéziszerszámok, ellenőrző berendezések és kiszolgáló eszközök használatával ellenőrizni, karbantartani és javítani a fedélzeti műszer rendszereket, a hírközlő és rádió navigációs rendszereket, a hajtómű ellenőrző és vezérlő rendszereket, a vil munkája során felismerni és alkalmazni a megfelelő jogszabályi és humán faktor környezetet angol nyelvű karbantartási dokumentációt használni. kiszerelt repülőelektronikai és elektromos komponenseken ellenőrzést, karbantartást és hibajavítást végezni. meghatározni és felismerni, valamint vezetni a szükséges dokumentációkat ...

  Awarding bodyBudapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Energetics Engineer

  A képzés célja energetikai mérnökök képzése, akik képesek lokális (üzemi, intézményi, települési) energiaellátó rendszerek koncepciójának kidolgozására, megtervezésére és egészséget nem veszélyeztető és biztonságos üzemeltetésére, valamint nagy, összetett energiaellátó, elosztó és felhasználó rendszerek áttekintésére és üzemeltetésére. Alkalmasak energetikai folyamatok modellezésére, a modellek matematikai megfogalmazására, az emberi egészségre és biztonságra kiható hatásmechanizmusainak felismerésére, megoldására és gyakorlati bevezetésére, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására az energetika területén. Felkészültek az energetikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és oktatás feladatainak ellátására, a hazai, illetve európai szintű mérnöki feladatok megoldására, az egészségfejlesztési programokba való aktív részvételre, azok szervezésére, továbbá a tanulmányok doktori képzés keretében történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az energetikai mérnök a) tudása - Ismeri az energetikai mérnöki szakmához szorosan kapcsolódó természettudományos és műszaki elméletet és gyakorlatot, rendelkezik a megfelelő szintű manuális készségekkel. - Ismeri a vezetéshez kapcsolódó szervezési eszközöket és módszereket, az energetikai létesítmények tervezésével, létesítésével, üzemeltetésével és ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályokat. - Rendelkezik az energetikai területhez kapcsolódó méréstechnikai és méréselméleti ismeretekkel. - Részletesen ismeri az energetikai műszaki do ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Mechanical Modelling Engineer

  A képzés célja gépészeti modellező mérnökök képzése, akik képesek alkalmazni a különböző gépészeti területeken felmerülő műszaki feladatok igényes modellezésen alapuló megoldásának elméleti hátterét, numerikus és kísérleti módszereit, amelyek kezelése a mechanika, az áramlástan, a termodinamika és az elektronika alapján lehetséges. Képesek az olyan gyakorlati feladatok megoldására, amelyek kiemelten igénylik az időben változó folyamatok modellezésének és a modellek matematikai kezelésének ismeretét. Felkészültek a vezetői feladatok ellátására, a gépészmérnöki kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó részvételre, a nemzetközi ipari kutatási-fejlesztési irányok felismerésére és kijelölésére, az azokban való nemzetközi együttműködésre, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gépészeti modellező mérnök a) tudása - Rendelkezik megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel, valamint módszertani ismeretekkel az összetett gépészeti rendszerek és folyamatok tervezéséhez, gyártásához, modellezéséhez, üzemeltetéséhez és irányításához. - Ismeri a gépészmérnöki kutató-fejlesztő munkában meghatározó természettudományi (matematikai, mechanikai, áramlástani, hőtani és elektronikai) elméleteket és számítási módszereket. - Ismeri a korszerű kísérleti és a numerikus módszerekre támaszkodó modellezési technikákat. - Ismeri a gépek és gépészeti rendszerek időben változó folyamatainak modellezését, a folyamatok analízisét. - Ismeri a rendszers ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Mechanical Engineer

  A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A gépészmérnök a) tudása - Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. - Ismeri a műszaki szakterület alapvető jelentőségű elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiát. - Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a fejlődés, fejlesztés várható irányait. - Ismeri és érti a műszaki szakterülethez kapcsolódó és a szakmagyakorlás szempontjából kiemelt fontosságú más területek (elsősorban logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági, munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek) terminológiáját, főbb előírásait és szempontjait. - Ré ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Ipari gépész

  A képesítéssel rendelkező képes: műszaki méréseket, vizsgálatokat, minőségellenőrzést végezni gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerelni, üzembe helyezni áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerelni, javítani, hibát elhárítani hőerőgépeket szerelni, javítani, hibát elhárítani gépeket és berendezéseket üzembe helyezni gépkönyv alapján elvégezni a szükséges karbantartásokat a gépeken és berendezéseken meghibásodás esetén elvégezni a hibás alkatrészek cseréjét javítás utáni beüzemeléssel szükséges mértékű műszeres méréseket végezni, azok eredményeinek jegyzőkönyvben történő rögzítésével munkavégzése során a szabványos minőségi követelményeket biztosítani katalógusokból, szabványból, pótalkatrészeket kiválasztani a munkavégzés és üzembe helyezés során a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat betartani kézi és gépi forgácsolásokat végezni forgács nélküli hidegalakításokat végezni forrasztásokat, hegesztéseket készíteni egyéb fémipari munkákat végezni gépszereléseket, gépbeállításokat és üzembe helyezéseket végezni műszaki rajzokat olvasni, értelmezni és készíteni jegyzőkönyvet készíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Pharmaceutical Engineer

  A képzés célja gyógyszervegyész-mérnökök képzése, akik a megszerzett magas szintű természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán, munkahelyi egészségvédelmi és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén, a szakterület, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek megfelelően - a bioaktív anyagok diszciplínáján belül - gyógyszer-, növényvédőszer- és finomkémiai ipari területen kutatási- fejlesztési, tervezői és magas szintű szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A gyógyszervegyész-mérnök a) tudása - Ismeri a gyógyszervegyész-mérnökség területéhez kapcsolódó matematikai, fizikai és kémiai, valamint biológiai tudásanyagot. - Ismeri a kémiai munka során alkalmazható korszerű analitikai módszereket. - Átfogó alap- és alkalmazott, valamint ipari szerves kémiai tudással rendelkezik. - Komplex technológiai ismeretekkel rendelkezik, amely kiterjed a hatóanyaggyártások technológiájára és a készítménytechnológiára. - Ismeri a környezetbarát szintézisek és technológiák tervezéséhez szükséges zöldkémiai tudásanyagot. - Magas szintű növényvédőszer-kémiai és növényvédőszer-ipari ismeretekkel rendelkezik. - Magas szintű gyógyszerkémiai ismeretekkel rendelkezik. - Rendelkezik a szükséges biológiai és biologikumokhoz kapcsolódó ismeretekkel. - Ismeri a szakmához köthető elméletet és gyakorlatot, valamint mérnöki szemlélettel és tudással rendelkezik. - Magas s ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Info-Bionics Engineer

  A képzési cél info-bionikus mérnökök képzése, akik szilárd elméleti alapokra épülő, a tudásuk fejlesztését hosszú távon biztosító képzés alapján természettudományos, elektronikai, információs technológiai és orvostudományi ismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberekként képesek a bio-info-medicinális tudományterületeken önállóan kutatási, alkalmazási-fejlesztési és egészséget támogató és biztonságos működtetési tevékenységet egyaránt végezni. A képzés jellegéből adódóan rendelkeznek továbbá e tevékenységek magas színvonalon történő kivitelezéséhez nélkülözhetetlen problémamegoldó és együttműködési készséggel is. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az info-bionikus mérnök a) tudása - Részletes ismeretekkel rendelkezik az információtechnika matematikai alapjai, tér-időbeli jelek és rendszerek, szoftvertechnológia alapjai, orvosi képdiagnosztika és adatbányászat területeken. - Érti és átlátja a modell-hierarchiát a fizikai szinttől a különböző szintű funkcionális modellekig (molekula, eszköz, áramkör, hardver-rendszer, működtető program, funkció- modell) valamint a szerves anyag (molekulák, DNS, sejtek, neuronok) kémiai biológiáját és fizikáját (a „soft matter science” alapjai, nanobiotechnológia). - Ismeri az életet kísérő fizikai, kémiai jelenségeket megfigyelő diagnosztikai eszközöket és képalkotó rendszereket [például computer tomográf (CT), funkcionális mágneses rezonancia elven működő képalkotó rendszer (fMRI), atomerő mikroszkóp (AF ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Vehicle Engineer

  A képzés célja járműmérnökök képzése, akik a járművek és mobil gépek szakterülethez kapcsolódó magas szintű természettudományos, specifikus járműgépészeti műszaki, informatikai és gazdasági-menedzsment ismereteik birtokában alkalmasak a vasúti, a közúti, mezőgazdasági, a vízi és a légi járművek, az építő és anyagmozgató gépek fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenő folyamatok kutatására. Alkalmasak ezen járművek és gépek, továbbá a belőlük alkotott szállító rendszerek és géprendszerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagazdálkodás követelményeit figyelembe vevő üzemben tartására, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és javítására. Felkészültek a tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A járműmérnök a) tudása - Érti és alkalmazza a műszaki szakterület műveléséhez szükséges, a járműmérnöki szakmához kötött általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Átfogó ismeretekkel rendelkezik a globális társadalmi és gazdasági folyamatokról. - Érti és széles körűen tudja alkalmazni a járművek és mobil gépek szakterület kidolgozott elméleteit, összefüggéseit és az ezeket felépítő terminológiákat. - Ismeri és érti a műszaki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait és a járműtechnikában megvalósuló fejlődés, fejlesztés várható irányait. - Részletekbe menően ismeri és érti a műszaki szakterület ismeretszerzési, ada ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages