• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 123 items
 1. agrár és természettudományi szakfordító

  A nyelvi alapozó tárgyak a felsőfokú írásbeli kommunikáció és fordítás elsajátítását szolgálják idegen nyelvről magyar nyelvre és magyarról idegen nyelvre. A szaktárgyi csoport tananyaga alkalmas civilizációs ismeretek, a mindennapi szakmai és tudományos életben elvárt szókincs megszerzésére, szakmai, publikációs képességek fejlesztésére. A szakfordító oktatás célja: olyan, az idegen nyelvet felsőfokon ismerő szakemberek képzése, akik képesek a szakirodalom nyomdai igényű fordítására, szakmai tárgyalásra, szakmai külkapcsolatok ápolására, illetve ezen a területen való aktív, tényleges közreműködésre. A képzés feladata, hogy a középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók a 4 félév/ heti 8 órai oktatással felsőfokú nyelvi szintre jussanak, és szakfordító képesítést szerezzenek. A Fordításelmélet és technika tantárgycsoport intenzív idegen nyelv oktatással és fordítási gyakorlatokkal bővíti a nyelvi ismereteket és elméleti háttérismereti tantárgyakat is tartalmaz. A Szaknyelvi szóhasználat modulban a fokozatos szakmai specializálódás mellett a hallgatók az üzleti élet és az EU-szaknyelv egyes részterületeivel is megismerkedhetnek. A fordítási készségek fejlesztésén túl a szóbeli üzleti kommunikációra és a munkahelyeken elvárható idegen nyelvi feladatokra is hangsúlyt fektetünk. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. angol gazdasági és üzleti szaknyelvtanár

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik   - az üzleti és a gazdasági kommunikáció fogalmát, fajtáit, angol nyelvű lexikai, grammatikai és szintaktikai sajátosságait;   - az angol nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció alapvető szóbeli és írásbeli műfajait, nyelvi fordulatait;   - a szaknyelvek tanításának módszertanát;   - a magyar nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció jellemzőit;   - az aktuális gazdasági folyamatokat, a gazdasági fejlődés elemeit, a gazdasági szaknyelvet és rendelkeznek alapvető gazdasági, gazdaságpolitikai ismeretekkel. Kibontakozó személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek   - az angol gazdasági és üzleti szaknyelv adekvát használatára;    - a különböző szintű és igényű szaknyelvi kommunikációt előtérbe helyező tankönyvek európai referenciális keretű nyelvtudási szintjeinek általános nyelvi tudáshoz való illesztésére;   - a szaknyelvi kommunikációs helyzeteknek megfelelő grammatikai, lexikai és szintaktikai ismeretek elsajátíttatására a kezdő nyelvtanulói szinttől a haladóig. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek   - alkalmasak magas szintű idegen nyelvi szakmai írásbeli és szóbeli kommunikáció folytatására;   - angol nyelven magas színvonalú szakmai (gazdasági és üzleti) nyelvtudással rendelkező szaknyelvtanárokká válnak, akik gazdasági alapismeretek, szaknyelvtudás és szaknyelvoktatási szakm ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. nemzetközi két idegennyelvű szakfordító (első idegen nyelv megnevezése)- (második idegen nyelv megnevezése) idegen nyelvekből és (anyanyelv megnevezése) anyanyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek:    - a fordítási tevékenység elméleti kérdései,   - nyelvi és kulturális ismeretek a forrás- és célnyelveken, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika),   - a fordító szakma működésének ismerete, kommunikációs alapismeretek, tolmácsolási alapismeretek. A szakon végzettek alkalmasak:    - írásbeli nyelvi közvetítésre (fordítás, szakfordítás),   - terminológiai gyűjtemények készítésére,   - fordítástámogató eszközök használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok:    - elemzőképesség,   - döntésképesség,   - kreativitás,   - ítélőképesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:   - megbízáselemzés,   - szövegelemzés,   - stratégiatervezés,   - szövegalkotás,   - tematikus előkészítés,   - felkészülés, időgazdálkodás. A szakképzettség alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban:   - a szakon végzettek képesek lesznek szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítői feladatok (fordítás, szakfordítás, lektorálás, (szak)nyelvi tanácsadás, általános összekötő/tárgyalástolmácsolás, szaktolmácsolás) ellátására gazdasági, jogi, politikai-diplomáciai, közigazgatási, műszaki stb. területen a nemzetközi intézményekben, a hazai közigazgatásban, önkormányzatoknál, hazai és multinacionális vállalatoknál, a médiában. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács (első idegen nyelv megnevezése)- (második idegen nyelv megnevezése) idegen nyelvekből és (anyanyelv megnevezése) anyanyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek: Konferenciatolmács tevékenység elméleti kérdései, nyelvi és kulturális ismeretek a forrás- és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika), a tolmácsszakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok), kommunikációs ismeretek. A szakon végzettek alkalmasak: Szóbeli nyelvi közvetítésre (tolmácsolás/konferenciatolmácsolás), terminológiai glosszáriumok készítésére, tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok: Elemzőképesség, lényeglátó-képesség, döntésképesség, kreativitás, ítélőképesség, stressztűrő képesség, empátia, gyors reagálóképesség, magabiztosság, rugalmasság, tolerancia, fizikai állóképesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:Megbízáselemzés, stratégiatervezés, háttéranyagok gyűjtése és elemzése, tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás, memória, figyelemmegosztás, jegyzeteléstechnika, magasfokú koncentráció, rugalmas beszédsebesség, tiszta artikuláció, szintetizálás. A szakképzettség alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban:A szakon végzettek képesek lesznek tolmácsi/konferenciatolmácsi feladatok (tárgyalástolmácsolás, konszekutív és szinkrontolmácsolás) ellátására gazdasági, jogi, politikai-diplomáciai, közigazgatási, műszaki stb. területen a nemzetközi intézményekben, a hazai közigazgatásban, önkormányzatoknál, hazai és multinacionális vállalatoknál, a médiában, rendezvényeken. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. nemzetközi három idegennyelvű konferenciatolmács (első idegen nyelv megnevezése)- (második idegen nyelv megnevezése)- (harmadik idegen nyelv megnevezése) idegen nyelvekből és (anyanyelv megnevezése) anyanyelvből

  A szakon szerezhető ismeretek: Konferenciatolmács tevékenység elméleti kérdései, nyelvi és kulturális ismeretek a forrás- és célnyelven, bizonyos háttérismeretek (gazdaság, jog, politika), a tolmácsszakma működésének ismerete (etikai és protokolláris szabályok), kommunikációs ismeretek. A szakon végzettek alkalmasak: Szóbeli nyelvi közvetítésre (tolmácsolás/konferenciatolmácsolás), terminológiai glosszáriumok készítésére, tolmácsberendezések használatára. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok: Elemzőképesség, lényeglátó-képesség, döntésképesség, kreativitás, ítélőképesség, stressztűrő képesség, empátia, gyors reagálóképesség, magabiztosság, rugalmasság, tolerancia, fizikai állóképesség. A szakképzettség gyakorlásához szükséges készségek:Megbízáselemzés, stratégiatervezés, háttéranyagok gyűjtése és elemzése, tematikus előkészítés, felkészülés, időgazdálkodás, memória, figyelemmegosztás, jegyzeteléstechnika, magasfokú koncentráció, rugalmas beszédsebesség, tiszta artikuláció, szintetizálás. A szakképzettség alkalmazási lehetőségei a gyakorlatban:A szakon végzettek képesek lesznek tolmácsi/konferenciatolmácsi feladatok (tárgyalástolmácsolás, konszekutív és szinkrontolmácsolás) ellátására gazdasági, jogi, politikai-diplomáciai, közigazgatási, műszaki stb. területen a nemzetközi intézményekben, a hazai közigazgatásban, önkormányzatoknál, hazai és multinacionális vállalatoknál, a médiában, rendezvényeken. ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. egészségtudományi szakfordító-tolmács angol nyelvből és magyar nyelvből

  a) a szakképzés során szerezhető ismeretek: - angol nyelvi felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikációs készségek, - kontrasztív országismeret, - Európai Uniós ismeretek, - egészségtudományi terminológiai ismeretek, - egészségtudományi műfaji és szövegtani ismeretek, - magyar nyelvhelyességi ismeretek, - számítógéppel támogatott fordítási ismeretek, - elméleti és gyakorlati egészségtudományi fordítási ismeretek, - elméleti és gyakorlati egészségtudományi tolmácsolási ismeretek. b) a szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak: - angol nyelvű egészségtudományi szakszövegek magyar nyelvre történő fordítására, - magyar nyelvű egészségtudományi szakszövegek angol nyelvre történő fordítására, - angol nyelvű egészségtudományi szakszövegek magyar nyelvre történő tolmácsolására, - magyar nyelvű egészségtudományi szakszövegek angol nyelvre történő tolmácsolására. c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - kreativitás, precizitás és módszeresség, - jó memória, információ-feldolgozási képesség, - jó kommunikációs készség, - igény az elmélyült és minőségi munkára, - a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás, - nyitottság, tolerancia, elfogadó attitűd, - önismeret, - kritikai szemlélet. A képzés célja orvostudományi, gyógyszerésztudományi vagy egészségtudományi szakterület alap vagy mester szakain végzettséget szerzett szakemberek angol szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzése. Olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik – Magyarország EU tagságát figyelembe véve – k ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra szakreferens

    A képzés során elsajátítandó tudáselemek és ismeretek:   A képzésben résztvevők átfogó képet kapnak a német nemzetiség nyelvi, irodalmi, kulturális és történeti fejlődéséről, bepillantást nyernek a nemzeti kisebbség két- és többnyelvűségébe, nyelvjárásaiba, a német nyelvészet modern tendenciáiba. Az irodalomtudományi, irodalomtörténeti modul keretében az interkulturális irodalomtudomány mezsgyéjén megismerhetik tágabb régiónk német nyelvű irodalmának történetét, különös tekintettel az egykori és a mai Magyarország határain belül alkotó írók, költők, gondolkodók munkásságára. A kultúratudományi, kultúrtörténeti modul az interkulturalitást középpontba helyezve lehetőséget nyújt a közép-, kelet- és délkelet-európai német kisebbségek történetének és kultúrájának tanulmányozására. A szakmai projekt és az egyéni kutatómunka keretében személyre szabottan, gyakorlatorientáltan sajátíthatják el a hallgatók a legfontosabb szociolingvisztikai, stratégiai, szociokulturális és nyelvi kompetenciákat.       Elsajátítandó kompetenciák:   A német kisebbségi nyelv, irodalom és kultúra szakreferens   -       rendelkezzen magas szintű célnyelvi kommunikációs kompetenciával (legalább C1-es szinten), legyen képes magabiztosan alkalmazni az adott nyelv szabályait, legyen jártas a stílusok és stílusrétegek (regiszterek) alkalmazásában;   -       rendelkezzen átfogó ismeretekkel a hazai német kisebbség történetéről, tárgyi és szellemi kultúrájáról, továbbá olyan szociolingvisztikai kérdésekről, mint a kétnyelvűség, diglosszia és nyel ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. német gazdasági és üzleti szaknyelvtanár

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik   - az üzleti és a gazdasági kommunikáció fogalmát, fajtáit, német nyelvű lexikai, grammatikai és szintaktikai sajátosságait;   - a német nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció alapvető szóbeli és írásbeli műfajait, nyelvi fordulatait;   - a szaknyelvek tanításának módszertanát;   - a magyar nyelvű gazdasági és üzleti kommunikáció jellemzőit;   - az aktuális gazdasági folyamatokat, a gazdasági fejlődés elemeit, a gazdasági szaknyelvet és rendelkeznek alapvető gazdasági, gazdaságpolitikai ismeretekkel. Kibontakozó személyes adottságok, készségek:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek   - a német gazdasági és üzleti szaknyelv adekvát használatára;    - a különböző szintű és igényű szaknyelvi kommunikációt előtérbe helyező tankönyvek európai referenciális keretű nyelvtudási szintjeinek általános nyelvi tudáshoz való illesztésére;   - a szaknyelvi kommunikációs helyzeteknek megfelelő grammatikai, lexikai és szintaktikai ismeretek elsajátíttatására a kezdő nyelvtanulói szinttől a haladóig. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzési szakon végzettek   - alkalmasak magas szintű idegen nyelvi szakmai írásbeli és szóbeli kommunikáció folytatására;   - német nyelven magas színvonalú szakmai (gazdasági és üzleti) nyelvtudással rendelkező szaknyelvtanárokká válnak, akik gazdasági alapismeretek, szaknyelvtudás és szaknyelvoktatási szakmód ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. francia-magyar bölcsészettudományi szakfordító

  Az elméleti és gyakorlati órákat egyaránt tartalmazó képzés során a magas szintű nyelvi, szaknyelvi, fordítói és stilisztikai ismeretek mellett a hallgatók történelmi, irodalmi és civilizációs ismeretanyagokat sajátítanak el. A képzésben részt vevő hallgatók a forrás- és célnyelvi országokon kívül tájékozottak lesznek az Európai Unió intézményrendszerével és annak működésével kapcsolatban is. Az elméleti ismeretek megszerzése francia és magyar nyelven történik, hogy a hallgatók a forrás- és a célnyelven is birtokában legyenek az adott szakterületen szükséges nyelvi és tárgyi tudásnak. A képzésben a fentieken kívül fontos szerepet kapnak a kulturális kompetenciák is, amelyek lehetővé teszik a hitelesebb fordítói munkát. Ezen felül külön gondot fordítunk arra, hogy önállóan és megbízhatóan dolgozni tudó fordítókat képezzünk, akik megállják helyüket a munkaerőpiacon a 21. század kihívásai között is. Elsajátítandó kompetenciák: Fordítói kompetenciák: • a forrásnyelvi és célnyelvi szöveg nyelvi, szakmai és stílusbeli megfeleltetése;• a felmerülő problémák felismerése és megoldása;• szakmai felelősségvállalás az elkészített munkáért;• a fordítói társadalomba történő beilleszkedés és az azzal történő együttműködés.  Kulturális kompetenciák: • a forrás- és célnyelvi kultúrák alapos ismerete és ezen ismeretek felhasználásának képessége a fordítás során;• a szükséges jogi, politikai, gazdasági ismeretanyag alkalmazásának képessége;• az Európai Unió intézményrendszerének, működési mechanizmusának, intézkedéseinek ismerete ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. olasz kulturális referens

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:- az általános nyelvészet és irodalomkritika újabb eredményeinek ismerete,- Olaszország történelmének és kultúrájának ismerete,- a mai Olaszország politikai és kulturális jelenségeinek megértése,- az olasz nyelv történetének, jelenének, társadalmi és földrajzi rétegzettségének ismerete,- az olasz nyelv kulturális és interkulturális ismeretanyagának birtoklása,- a vonatkozó kommunikációs alapismeretek birtoklása. Személyes adottságok, készségek:- idegennyelv-tudás,- jó kommunikációs képesség és íráskészség magyar és idegen nyelven,- alapos, részletes önellenőrzés és kritikai érzék,- kreativitás,- jó memória és koncentráció,- folyamatos önképzésre való készség,- minőségre való érzékenység. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A végzettek- fordítóirodákban, - olasz nyelvi lektorátusoknál, - egyetemi oktatásban,- olasz kulturális központokban,- olasz érdekeltségű magyarországi vállalatoknál,- könyvkiadókbana következő tevékenységek végzésére alkalmasak:- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzése: fordítás, szakfordítás,- magas (irodalmi) szinten célnyelvi szövegalkotás,- szövegelemzés, tartalmi összefoglalók készítése,- olasz-magyar vonatkozásban a kultúraközvetítés feladatainak ellátása,- kiadványszerkesztés. ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages