• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2054 items
 1. szakközgazdász humánmenedzsment szakon

  A Humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak célja az emberierőforrás-menedzsmentben vagy az üzleti élet más területén szervezeti tapasztalattal rendelkező és a HR terület iránt érdeklődő, felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársak felkészítése a HR területen belüli középvezetői illetve más szervezeti egységek felé történő HR-es kapcsolattartói feladatkörökre. A képzésben résztvevők a legfontosabb elméleti alapozás után gyakorlati esettanulmányok alkalmazásával kapnak naprakész menedzsment ismereteket. A képzés célja a különböző emberierőforrás-menedzsment rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen készségek fejlesztése. A képzés során elsajátítandó tudáselemek: Az egyes EEM rendszerek szerepe a szervezeti stratégia eredményes megvalósításában; szervezetfejlesztési kezdeményezések támogatása az egyes EEM rendszerek adta keretek között; az emberi erőforrás rendszerekre vonatozó fejlesztési igények meghatározása. A képzés során megszerezhető ismeretek a következők:  - Az elméleti alapozó tárgyak célja az alapvető felsőfokú társadalomtudományi ismeretek átismétlése, illetve pótlása, továbbá az emberi erőforrások menedzsmentje szempontjából releváns és aktuális ismeretek átadása. - Az üzleti, gazdálkodási ismeretek körébe tartozó tárgyak áttekintést nyújtanak napjaink üzleti szervezeteinek vezetői kérdéseiről és leggyakrabban alkalmazott megoldásairól. - A módszertani tárgyak célja, hogy felkészítse a hallgatókat a gyakorlati relevanciával is bíró alkalmazott kutatásra, beleértve a szakdolgozat elkészítéséhe ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. ingatlanfejlesztő

  Az ingatlanfejlesztési szakirányú továbbképzési szak képzési célja: olyan szakemberek képzése, akik a korábban már megszerzett alapképzettségre építve speciális ismereteket kapnak az ingatlanértékelés, ingatlanforgalmazás, ingatlangazdálkodás, ingatlanbefektetés, ingatlanfejlesztés és az ingatlanvagyon kezelése területén.Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- informatika alkalmazása területén alkalmazói ismeretekkel kell rendelkezniük,- építészeti területen általános felhasználói ismereteket szereznek (építőanyagok, építészeti stílusok, épületszerkezetek),- közgazdasági szakterületen alkalmazói ismereteket szereznek finanszírozási és befektetési szakterületen,- ismereteket szereznek menedzsment, döntéshozatal, projekttervezés területen,- jogi ismereteik kiterjednek a közigazgatás, ingatlan-nyilvántartás és vagyonnyilvántartás területére,- ingatlanfejlesztési területen megtanulják az előzőek speciális alkalmazását. Személyes adottságok és készségek:- Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, kreativitás, kapcsolatteremtési, kommunikáció, problémamegoldás, konfliktuskezelés. Szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- Önkormányzati ingatlangazdálkodás (tervezés, értékelés, beruházás, fejlesztés, lakás- és helyiséggazdálkodás, adózás),- Ingatlanforgalmazás (szakértés, bérbeadás, ingatlankezelés),- Agrár szakterületen (termőföld értékelés és fejlesztés, erdőértékelés),- Banki ingatlanforgalmazás területén (értékbecslés, jelzáloghitelezés, ingatlanpiac). ...

  Awarding bodyÓbudai Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. intenzív szakápoló

  A képzés célja, olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik magas szintű szakmai és általános ismeretekkel, ennek megfelelő emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek, képesek a magyar és idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozására, valamint a korábbi és a jelen képzés során elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintű művelésére. A szakképzettség birtokában – összhangban a nemzetközi trendekkel – számos, korábban orvosi képesítéshez kötött diagnosztikai és terápiás tevékenység ellátására vállnak alkalmassá az ápolók. A képzés feladata A hallgatóval megismertetni az alábbiakat:* Az intenzív betegellátás fogalmi rendszere, keretei, szervezeti felépítése, jogi háttere* Az intenzív ellátásra szoruló betegek szükségleteink kielégítése, alapápolása* Speciális, intenzív szakápolói feladatok* Az intenzív betegellátás pszichés, szociális és etikai vonatkozásai* Az intenzív betegellátásban alkalmazott orvosi eljárások, eszközök, gyógyszerek, protokollok* Az intenzív szakápolás kutatása, fejlesztése, oktatása* A képzés célja továbbá a hallgatók azon kommunikációs készségének fejlesztése, mely munkája során segíti abban, hogy a kritikus állapotú beteggel, annak hozzátartozójával, illetve más egészségügyi szakszemélyzettel megfelelő kommunikációs stratégiát tudjon kialakítani, valamit képes legyen kommunikálni azokat a lelki problémáit, melyek az emberi szenvedéssel, a ha ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. környezet- és tárgykultúrát oktató szakember

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Művészettörténeti, designtörténeti, tervezéselméleti alapismeretek. Az épített és tárgyi környezet elemzésének elmélete és gyakorlata. Tárgy- és környezettervezési gyakorlatok, valamint ezek szakmódszertani elmélete. Plasztikai stúdiumok a mintázás, építés és a modellezés különböző anyagaival és technikáival. Vizuális művészeti ismeretek az ábrázolás és kifejezés területeire. Alapismeretek a formatan, a színtan és a fotó területéről, valamint a tervek prezentációs gyakorlatai. Különböző kézműves technikák, gyakorlatok a kínálatból szabadon választva. Személyes adottságok, készségek:Az épített- és tárgyi környezetet érintő elemző, döntés és alkotó képesség. Önállóság, problémafelismerő- és megoldó-képesség, realitásérzék és kreativitás. Kísérletezés, új ötletek, innovatív megoldások keresésének képessége. Önálló alkotóképesség, a folyamatos önfejlesztés képessége. A megszerzett elméleti és gyakorlati tudás adekvát átadásának képessége. Magas szintű vizuális kultúra a befogadó és az alkotó oldaláról egyaránt. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A végzett pedagógus szakképzettségének megfelelően elsősorban (szakma specifikusan) a tárgy- és környezetkultúra oktatásában, a vizuális nevelés teljes tantárgyi feladatrendszerében alkalmazza a megszerzett ismereteit. A terület jellegéből adódóan azonban a teljes iskolai oktató, nevelő munkájában felhasználja/használja szakképzettségét. A megszerzett szakképzettség speci ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. szakközgazdász marketing tanácsadó szakon

  A továbbképzés elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítása után a végzett marketing tanácsadók képessé válnak a különféle szervezetek marketingmenedzsmenttel, illetve marketingstratégiával valamint marketingkutatással kapcsolatos problémák megközelítésére és megoldására; tanácsadás során alkalmazott módszerek és a kommunikációs készségek gyakorlati átültetésére, vezetői kommunikációra. A szakon végzett hallgató ismeri:   * A vevőkkel, vásárlókkal, ügyfelekkel való etikus és a piaci kihívásoknak megfelelő magatartást és kommunikálást.   * A kereskedelmi marketingdöntések folyamatát és módszereit hazai és nemzetközi környezetben.   * A marketingmenedzsment feladatait, marketingtervezés folyamatát és módszereit.   * A marketing tanácsadás során alkalmazott módszereket.   * A szolgáltatások területén alkalmazott sajátos marketing döntéseket.   * A vállalkozásokon belüli kommunikációs és marketingkommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait.   * Az arculattervezés során alkalmazott módszereket, eszközöket. A szakon végzett hallgató alkalmas:   * A marketing ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására.   * A marketing menedzsment gondolkodás gyakorlatba ültetésére.   * A szolgáltatásmarketing és a kereskedelmi marketing területén felmerülő marketing problémák megoldására hazai és nemzetközi környezetben.   * Irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására.   * Az üzleti kommunikáció során elsajátított tárgyalási technikák alkalmazására a gyakorlatban.   * Marketingkutatási módszerek és eszközök ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. műtő szakápoló

  A képzés célja olyan felsőfokú végzettségű műtő szakápolók képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, szakképzettségüknek megfelelő szemlélet és magatartás alapján képesek nagyfokú felelősség és hivatástudat birtokában szakterületük magas szintű művelésére. A műtő szakápoló alkalmas számos területen az orvosi tevékenységi köréhez tartozó feladatok ellátására, másodasszisztensi munka végzésére, a műtéti tevékenységnél használatos gépek, műszerek kezelésére és zavartalan működtetésére. Figyelembe véve az egyes műtétekre fordított időt, a műtétek súlyosságát, sürgősségét, képesek a műtők optimális kihasználtságát és időbeosztását, tehát minden műtői munkaszervezési feladatokat biztosítani. Ezen túl megismerik a műtői gép- és műszerek alapelveit, a karbantartáshoz szükséges műveletek sorrendjét, fontosságát. Ezáltal biztosítani tudják, hogy a műtőben lévő gépek és gépi műszerek mindig üzemképes állapotban legyenek, amelyhez megfelelő szakszemélyzetet is biztosítani tudnak. Képesek a műtétekhez szükséges kézi műszerek biztonságos előkészítéséről gondoskodni, önállóan összeállítják a műszertálcákat és végzik a sterilitással kapcsolatos minden műtői munkát, ezen keresztül hathatós segítséget nyújtanak az eszköz- és műszerbeszerzések tervezésében, igénylésében. A képzés célja, hogy a hallgatók minden műtéti területen ismerjék az alapvető műszerelési szempontokat és ezekben megfelelő gyakorlatra tegyenek szert, valamint képesek legyenek arra, hogy kövessék a legújabb és legmodernebb ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökIsmerje a nem szakrendszerű oktatás törvényi hátterét, a kompetencia alapú oktatás pedagógiai követelményeit, a NAT-ban szereplő kulcskompetenciákat, a 10-12 éves kor általános pedagógiai és pszichológiai jellemzőit, az 5-6.osztályosok életkori sajátosságait, az ilyen korú gyermekek csoportjainak csoportjellemzőit, a konstruktív pedagógia elméletét, az interaktív módszerek tanórai alkalmazásának törvényszerűségeit, a hatékony tanulásszervezés módjait, eljárásait. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökLegyen képes tanulók közötti egyéni különbségeket messzemenően figyelembe vevő képességfejlesztésre és kompetenciafejlesztésre, valamint az adott tanulói korosztály számára hatékony tanulásszervezési módokat és komplex programokat kialakítani és alkalmazni. Kezelni tudják a 6–12 éves korosztályra jellemző egyéni reakciókat és az esetleges konfliktusokat.  A 10-12 éves korosztályhoz adekvát kommunikációs technikákat alkalma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. szakközgazdász nemzetközi infokommunikációs szakon

  A továbbképzés célja olyan médiaszakemberek kibocsátása, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű, magas színvonalon elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag birtokában képesek a különféle médiatevékenységek komplex fejlesztési és megvalósítási feladatainak stratégiai szintű megoldására. Ugyanakkor a magas szintű infokommunikációs elméleti és módszertani ismeretanyag, a hozzá tartozó általános és gyakorlatorientált médiaismeretek, a tudatosan fejlesztett kommunikációs készségek és képességek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi sajtó különböző területein önálló szóvivői, PR-menedzseri, akár közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. A hallgatók olyan speciális szakmai ismereteket és tapasztalatokat is szereznek, amelyek nem csupán önálló, hanem hatékony team-munkát is tesznek lehetővé. A szakon végzett hallgató ismeri:* A hazai és nemzetközi média aktuális pozíciójának szakmailag megalapozott elemzéseken nyugvó értékelési módszereit a belső adottságok és külső környezeti sajátosságok figyelembevételével,* a hagyományos és elektronikus sajtó versenyelőnyön nyugvó fejlődési (változási) pályájának meghatározását,* a fejlesztési megvalósításhoz szükséges finanszírozási források értékelését és pénzügyi megtérülési elemzések elkészítési módjait,* a fejlesztés megvalósítása érdekében szükséges önálló retorikai, szervezői és projektvezetési ismeretanyagot,* a kapcsolódó területekkel történő szakszerű kommunikációs technikákat.      A szakon végzett hallgató alkalmas:* hatékony ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. szakközgazdász nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzési szakon

  Olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, diplomáciai, az EU döntéshozatali és dokumentációs, az NGO-k és magánszervezetek nemzetközi kapcsolataiban szerezhetnek jártasságot. Nemzetközi konfliktus-kezelésben és biztonságpolitikában szerezett kompetenciáik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági szakmai értékelő tevékenységre, önálló munka végzésére a döntéselőkészítő, -elemző és -hozó feladatok megoldásában. Megfelelő készséggel és tudással rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához. A szakon végzett hallgató ismeri:–    a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezőket lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken;–    a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési elméleteket és elemzési módszereket;–    a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati munkához szükséges problémamegoldó technikákat;–    a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit;– a hazai és nemzetközi szakirodalmat, a kutatások eredményeit. A szakon végzett hallgató alkalmas:* e képzettség birtokában a Nemzetközi kapcsolatok szakközgazdász szakirányú továbbképzésben oklevelet szerző képes mind az Európai Uniós, mind a globális szakmai híranyag megértésére és megítélésére;* képes az ezekkel kapcsolatos kérdésekben eligazodn ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. szakvizsgázott pedagógus, pedagógiai terapeuta területen

  Tudáselemek, megszerezhető ismeretekKötelező ismeretkörökA pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a gyakorlati tevékenység tapasztalataira építve a képzés során a továbbképzés hallgatói felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.Ismereteket szerzenek a közoktatás rendszerének, intézményrendszerének működéséről, hatékony irányításáról, az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről. Választható ismeretkörökA képzésben elsajátítható ismeretek a pedagógiai terápia elméletére és gyakorlatára vonatkoznak, mint komplex személyiségfejlesztő eljárások egyikére. A képzésben résztvevő felsőfokú végzettségű szakember megtanulja az egyéni és csoportmunka irányítását és szervezését, a terápiás technikák alkalmazását, pedagógiai kontrolljának szabályozását és a pedagógiai hatások tudatos alkalmazását. Személyes adottságok, készségekKötelező ismeretkörökKépessé válnak a fenti ismeretek alkalmazására az oktatásban-nevelésben. Választható ismeretkörökAlkalmasság a pedagógiai terápiás attitűd kialakítására, képesség önmaga és mások személyiségének alakítására. A szakképzettség alkalmazása, felhasználhatóságaKötelező ismeretkörökSzakképzettségüket felhasználják a nevelő-oktató munkájuk során, adott pedagógus munkakörök, valamint adott intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátása kapcsán. Választható ismeretkörökA pedagógiai terapeuta a közoktatás, az egészségügy és a szociális ágazat bármely területén felhatalmazott tanórai és tanórán k ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages