• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 93 items
 1. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos Prot: • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē • Īstenot projektu kultūras nozarē • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Vispārējās izglītības skolotājs- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni (studiju forma un ilgums) • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads) - profesionālā maģistra grāds bez kvalifikācijas ieguves. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. • Vispārējās izglītības skolotājs (pilna laika studijas – 2 gadi) - profesionālā maģistra grāds ar kvalifikācijas ieguvi. Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam) Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 1 gads un 8 mēneši) • angļu valodas skolotājs • vācu valodas skolotājs • franču valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) • mājturības un tehnoloģiju skolotājs • psiholoģijas skolotājs • mūzikas skolotājs • pirmsskolas izglītības metodiķis Vispārējās izglītības skolotājs izvēlētajā specialitātē (pilna laika studijas – 2 gadi) • latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • angļu un franču valodas skolotājs • angļu un vācu valodas skolotājs • angļu un krievu valodas skolotājs • vizuālās mākslas skolotājs (ar tiesībām pasniegt dizainu) un kulturoloģijas skolotājs • mājturības un tehnoloģiju skolotājs un kulturoloģijas skolotājs • matemātikas skolotājs • informātikas skolotājs • fizikas skolotājs • bioloģija skolotājs • speciālās izglītības skolotājs • sporta skolotājs • vēstures un sociālo zinību skolotājs • speciālās izg ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Eiropas valodu un kultūru studijas- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni: - Angļu un franču valodas un kultūras studijas - Angļu un latviešu valodas un kultūras studijas - Angļu un krievu valodas un kultūras studijas - Angļu un spāņu valodas un kultūras studijas - Angļu un vācu valodas un kultūras studijas. Iegūstamais grāds (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam): - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un franču valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un latviešu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un spāņu valodas un kultūras studijās - Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un vācu valodas un kultūras studijās Programmas saturs Ievads kultūras studijās; Mūsdienu latviešu valoda; Pasaules literatūra un kultūra; Eiropas vēsturiskais un mūsdienu tēls; Filozofija; Retorika; Zinātniskā pētniecība Angļu valodas un kultūras studijas: moduļa kursi veido zināšanas un attīsta prasmes angļu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas angļu valodā Franču valodas un kultūras studijas; Latviešu valodas un kultūras studijas;Krievu valodas un kultūras studijas; Spāņu valodas un kultūras studijas; Vācu valodas un kultūras studijas: izvēles moduļu kursi veido zināšanas un attīsta prasmes franču vai latviešu, vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā un kultūras studijās, kā arī nodrošina tulkošanas pamatiemaņas franču vai krievu, vai spāņu, vai vācu valodā ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija- Bak. studijas

  Studiju programmas apakšvirzieni - Baltu valodu studijas - Literatūras un kultūras komunikācijas studijas Programmas saturs Obligātā daļa: valodniecības, literatūrzinātnes, kultūras studiju, komunikācijas zinātņu un vadībzinātņu pamatkursi Baltu valodu studijas: studiju kursi, kas veido latviešu valodas lietojuma un pētniecības prasmes; literārā redaktora un tulkotāja (latviešu-lietuviešu, lietuviešu-latviešu) pamatprasmes un attīsta praktiskās iemaņas kultūras komunikācijā Lietuviešu valodas un kultūras, kā arī tulkotāja prasmju apguve pēdējā studiju gadā notiek Klaipēdas Universitātē Literatūras un kultūras komunikācijas studijas: studiju kursi, kas veido pētniecības un kritikas prasmes literatūrzinātnē, teātra zinātnē, folkloristikā un ar tām saistītajās kultūras studiju jomās; nodrošina zināšanas kultūras komunikācijā un vadībā; attīsta publicistikas, īpaši literatūras, teātra un kultūras kritikas, prasmes. Iespējas pēc bakalaura grāda ieguves strādāt zinātniskajā pētniecībā, izdevniecībā, bibliotēkā, izglītības sistēmā, kultūras iestādē strādāt plašsaziņas līdzekļos un jomās, kur nepieciešamas latviešu un lietuviešu valodas zināšanas (apakšvirziena Baltu valodu studijas absolventiem) turpināt studijas Liepājas Universitātes maģistra studiju programmā Rakstniecības studijas, Vispārējās izglītības skolotājs, Vadības zinības vai Klaipēdas Universitātē, vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs. ...

  Provider NameLiepājas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tulkošana angļu – latviešu – krievu vai vācu valodā- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura programmas "Tulkošana" specializācija „Tulkošana angļu – latviešu – krievu/vācu valodā”. Studiju programmas mērķis Studiju programmas stratēģiskie mērķi ir: - sagatavot kvalificētus mutiskās un rakstiskās tulkošanas speciālistus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēm; privātām tautsaimnieciskām struktūrām darbam Latvijā, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārvalstīs ārpus ES; darbam Eiropas Savienības institūcijās pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas; - nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas; - nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, profesijas standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas profesionālās studijas. Studiju programmas specifiskais mērķis ir sagatavot speciālistus, kuri spēj: - profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos; balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto profesionālo prasmju un iemaņu kompleksu; - konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā; - sekmīgi apgūt tālāku izglītību citās mācību iestādēs. Studiju programmas uzdevumi: - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskās un rakstiskās tulkošanas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs (uzņēmējdarbība, mārketings, komercdarbības likumdošana); - sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un s ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tehniskā tulkošana- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķi: • sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus tulkošanas speciālistus, kas spēj strādāt Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimnieciskās struktūrās Latvijā un citās valstīs; • uzturēt tādu studiju līmeni, kas atbilstu starptautiskajām prasībām un standartiem tehnisko tulku un referentu sagatavošanā un nodrošinātu programmas absolventu konkurētspēju un labas izredzes darba tirgū; • realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informāciju tehnoloģiju integrēšanos un izvēlētās zinātniski tehniskās nozares teorētiskās bāzes apgūšanu; • sniegt tādu profesionālo izglītību, kas dotu iespēju turpināt akadēmisko vai profesionālo izglītību kā Latvijā, tā arī ārvalstīs, attīstītu studējošo patstāvību un iniciatīvu, prasmi elastīgi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: • sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa mutiskai un rakstiskai tulkošanai; • pilnveidot studentu svešvalodu prasmi un apgūt noteiktas tehniskās nozares terminoloģiju angļu / vācu – latviešu/ krievu vai pēc izvēles citās valodās, kā arī tekstu tulkošanas un anotāciju / tēžu / rezumē sagatavošanas tehniku, izkopt dažādās situācijās nepieciešamās mutvārdu un rakstītu tekstu tulkošanas un anotēšanas prasmes un iemaņas; • piedāvāt studentiem iespēju pilnveidot un padziļināt zināšanas par jaunākajām tendencē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Tulkošana vācu – latviešu – krievu vai angļu valodā- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura programmas "Tulkošana" specializācija „Tulkošana vācu – latviešu – krievu/angļu valodā”. Studiju programmas mērķis Sagatavot Latvijas un ES darba tirgus prasībām atbilstošus augstas kvalifikācijas tulkotājus un tulkus tulkošanai ne tikai no vācu valodas (1. svešv.) latviešu valodā un otrādi, bet arī no angļu valodas (2. svešv.) latviešu valodā, sniedzot padziļinātas, uz jaunākajām tulkojumzinātnes atziņām balstītas zināšanas un apgūstot profesionālajā darbības jomā nepieciešamās prasmes un iemaņas. Studiju programmas uzdevumi - izglītot augsta līmeņa tulkus un tulkotājus tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs; - sekmēt to konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t.sk. Eiropas Savienības institūcijās; - īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs. ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tradicionālā kultūra un latviešu folklora (Uzņemšanas gads tiks precizēts)- Bak. studijas

  Programmas "Māksla" apakšprogramma. Apakšprogrammas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par tradicionālo kultūru un latviešu folkloru, orientējoties ne tikai uz folkloristiku, bet arī citām ar nemateriālo kultūras mantojumu saistītām nozarēm – etnogrāfiju, arheoloģiju, etnomuzikoloģiju, novadpētniecību, mitoloģiju u.c. Paralēli tradicionālās kultūras studijām tiek apgūtas zināšanas literatūras, mākslas, mūzikas, filozofijas vēsturē un teorijā, loģikā, kultūras antropoloģijā, svešvalodās u.c. Studiju procesā iegūtās zināšanas tiek nostiprinātas praksē, piedaloties lauka pētījumos un ekspedīcijās Studējošie iesaistās dažādos ar tradicionālās kultūras izpēti saistītos projektos – folkloras liecību apzināšanā, kultūrvides dokumentēšanā, arheoloģiskajos izrakumos u.c. Apakšprogrammas absolventu kvalifikācija, prasmes un zināšanas nodrošina iespēju strādāt dažādās kultūras organizācijās, muzejos, medijos, izdevniecībās u.c. Absolventi studijas var turpināt humanitāro un sociālo zinātņu maģistrantūras programmās gan Akadēmijā, gan citās augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Skolotājs- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Programmas "Skolotājs" apakšprogramma. Iegūstamā profesionālā kvalifikācija: “Svešvalodas (krievu/ angļu/ latviešu) skolotājs 1. -12. klasē” Profesionālais statuss: dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 1. - 12.klasēs. Specializācijas: - Svešvalodas (angļu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (krievu) skolotājs 1.-12. klasē; - Svešvalodas (latviešu) skolotājs 1.-12. klasē. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Alūksnes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages