• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 42 items
 1. Master of Science in de wiskunde

  – Geavanceerde kennis hebben van en inzicht hebben in complexe wiskundige theorieën, modellen, methoden en technieken. – Verdiepende kennis en inzicht hebben in minstens één deelgebied van de wiskunde. – Complexe wiskundige redeneringen kritisch verwerken. Hiermee creatief logische en analytische redeneringen opbouwen. – Zelfstandig complexe wiskundige of wetenschappelijke problemen analyseren, modelleren en oplossingen ontwerpen. Bestaande resultaten en oplossingsmethoden kritisch interpreteren en waar nodig aanpassen. – Wetenschappelijke probleemstellingen of oplossingsstrategieën kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen. – Bij de wiskunde aansluitende gepaste technologische hulpmiddelen zelfstandig selecteren en ze constructief gebruiken. – Zelfstandig wetenschappelijke (zeker ook Engelstalige) bronnen opzoeken, raadplegen en kritisch verwerken. – Zelfstandig wetenschappelijk wiskunde-onderzoek plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnend onderzoeker. – Complexe wiskundige resultaten en conclusies kaderen, interpreteren en beargumenteren. Hierover helder en accuraat schriftelijk rapporteren. Zowel voor een gespecialiseerd als breder publiek een presentatie verzorgen. – In staat zijn wetenschappelijke ontwikkelingen, in de gekozen specialisatie, op te volgen en kritisch te situeren in het bredere kader van de discipline; de relevantie ervan voor de bredere maatschappelijke context desgevallend inschatten en verantwoorden. – Kritisch inzicht verwerven in de internationa ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 2. Bachelor of Science in de wiskunde

  1. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in wiskundige kernbegrippen, basismethoden en technieken en de aanwending ervan op een gepast abstractieniveau. 2. Grondige fundamentele kennis en inzicht hebben in de belangrijkste deelgebieden (analyse, algebra, meetkunde, statistiek, kanstheorie, numerieke wiskunde) en hun onderling verband. 3. Verbredende kennis en inzicht hebben m.b.t. verbanden van wiskunde met één of meerdere wetenschapsgebieden. 4. De taal van de wiskunde beheersen: een tekst opgesteld in termen van definities, stellingen en bewijzen begrijpen; logisch redeneren, correct hanteren van wiskundige taal en symbolen. 5. Zelfstandig een wiskundige redenering volgen, analyseren en hiaten onderkennen. Verschillende technieken beheersen om zelf een correcte wiskundige bewijsvoering op te bouwen. 6. Zelfstandig relatief eenvoudige wiskundige problemen analyseren en oplossen door het toepassen van theorieën en standaardmethoden. Kritisch reflecteren over het oplossingsproces en het eindresultaat. 7. Gevorderde wiskundige rekenvaardigheid bezitten. 8. De ICT-vaardigheden bezitten die aansluiten bij de wiskunde, zoals programmeren, werken met computeralgebra- en texgebaseerde pakketten en statistische dataverwerking. 9. Wiskundige literatuur (zeker ook Engelstalige) begrijpen. Zelfstandig wetenschappelijke bronnen opzoeken en raadplegen. 10. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en een wiskundeproject plannen en uitwerken. 11. Schriftelijk en mondeling rapporteren over onderzoek en ...

  Category: Qualifications Location: Belgium, Flemish Community
 3. Mathematical-technical software developer

  Type of qualification This qualification is a dual vocational education and training (3-year and 3½-year training course). The vocational education and training system is highly significant in Germany. Central importance in this regard is attached to training within the dual system, which facilitates access to many areas of occupational activity for which in other countries training at an institute of higher education is required. The system is described as “dual” because training is conducted at two independent training venues, the company and the vocational school. Training combines the acquisition of theoretical knowledge and practically related competences with company practice. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a state recognised training occupation. It also leads to the subsequent opportunity to access a wide range of upgrading training. Those completing training hold the professional skills, knowledge and competences (employability skills) necessary for the exercising of a qualified occupational activity. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. Description of the qualification (learning outcomes) Apply mathematical models to solve problems in the areas of computing, technology, natural sciences and trade and industry , Analyse problems ...

  Awarding bodyChamber of Commerce and Industry

  Category: Qualifications Location: Germany
 4. Mathematisch-technischer Assistent (Staatlich geprüfter)/Mathematisch-technische Assistentin (Staatlich geprüfte)

  Type of qualification This qualification is a vocational education and training at a vocational school governed by federal state law. Attendance at full-time vocational school for a period of two years imparts the necessary qualifications for the exercising of a state recognised training occupation under federal state law. This is a full-time school-based training course with a minimum duration of two years. Teaching encompasses a cross-occupational, an occupationally related and possibly also a practical area of learning. Courses are aligned towards occupational work processes and company business processes. A practical placement is integrated into training. Successful completion of training confers the right directly to exercise the occupation in question as a qualified skilled worker in a training occupation governed by federal state law. Those completing the qualification acquire the necessary employability skills for the exercising of a qualified occupational activity. These bring together professional competence, autonomy and social competence to form overall occupational competence. Methodological competence, communicative competence and learning competence are also intrinsic components of employability skills. They are in possession of competences for the autonomous planning and processing of professional tasks assigned within a comprehensive area of learning or field of occupational activity which is subject to change. ...

  Awarding bodyPublic or state recognised vocational school

  Category: Qualifications Location: Germany
 5. Bachelor's Degree in Mathematics. Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  The graduates of the Department of Mathematics: - Have knowledge of core mathematical tools of Algebra, Analysis and Differential Equations.- Have knowledge of the core principles of Programming and Computer Software. - Understand mathematical problems and are capable of designing models for the solution thereof. - Have basic Physics knowledge. - Have basic knowledge of Pedagogics, History, and Didactics for Mathematics. - Have the opportunity of acquiring professional experience either in Secondary Education, or in Businesses through Practical Training. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Master’s Degree in "Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. Univeristy of the Aegean.

  - Competence in understanding advanced mathematical tools.- Acquisition of ability for robust study and of basic competences for the conduct of research.- Competence in resolving mathematical problems that stem from the modelling of theoretical and applied problems. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Doctorate in "Mathematics". Department of Mathematics. Faculty of Sciences. University of the Aegean.

  - Competence for conducting autonomous research in Mathematics. - Competence for understanding mathematical problems and developing original tools for resolving them. - Competence of participating in research teams and research contribution to them. - Competence of presenting research results to a specialized audience. - Participation in conferences, one-day conferences and summer schools. - Development of teaching competence at a higher education level ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Master's Degree in " Didactics of mathematics" with directions: 1. Didactics of Mathematics of first age cycle (5-12 years old) 2. Didactics of Mathematics of second age cycle (13-18 years old).

  The graduates:Knowledge: - Have very specialized knowledge on the following sectors: Teaching and learning mathematics, Using technology for teaching mathematics, Research Methodology in Mathematical Teaching, History and Epistemology of Mathematics and Mathematical Teaching of Mathematics. - Are critically aware of the issues of knowledge for mathematics, of teaching and learning them, and of the interconnection between the teaching and learning of mathematics with the fields of Mathematics, Psychology, History, and Epistemology of Mathematics and Technology. - Have heightened critical awareness of the evolutionary dynamics and of the latest issues of Teaching and Learning Mathematics. Skills:- Hold specialized skills for resolving problems, which are required for the research and/or innovation of Mathematics Didactics, with the purpose of developing new knowledge and procedures, and integrating knowledge from different fields of Mathematics, Psychology, History, Epistemology, and Technology. - Apply with originality the acquired knowledge in the research of Mathematics Didactics, the analysis and development of innovative solutions to complex, interdisciplinary and innovative issues regarding the teaching and learning of Mathematics. - Are capable of evaluating, interpreting, and advancing modern scientific research and studies in the field of Mathematics Didactics. - Articulate inductively in a scientifically documented way, solutions to complex and new issues and make valid judgements taking into account ...

  Awarding bodyUniversity of Western Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Applied Mathematician

  A képzés célja alkalmazott matematikusok képzése, akik tudományos kutatási szintet elérő szakmai felkészültségükkel magas szintű matematikai ismereteik és modellezési tapasztalataik birtokában képesek alkotó módon a gyakorlatban felmerülő matematikai problémák megoldására. Nyitottak szakterületük és a rokon területek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Felkészültségük alapján képesek a gyakorlati problémák modellezésére, megoldására és a megoldások gyakorlati kivitelezésének irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az alkalmazott matematikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika tudományának módszereit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Összefüggéseiben ismeri az alkalmazott matematika eredményeit az algoritmuselmélet, az alkalmazott analízis, a diszkrét matematika, az operációkutatás, a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika területén. Ismeri az alkalmazott matematika különböző részdiszciplínái közötti mélyebb, átfogóbb kapcsolatokat, egymásra épülésüket. Ismeri az absztrakt matematikai gondolkodást, az absztrakt matematikai fogalmakat. Ismeri az alkalmazott matematikai modellek megalkotásához és szimulálásához szükséges informatikai, számítástechnikai ismeretanyagot. Specializáció választása nélkül továbbá Ismeri a differenciálegyenletek, a közelítő szám ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Mathematician

  A képzés célja tudományos kutatásra szakmai felkészültséggel rendelkező matematikusok képzése, akik megszerzett matematikai szaktudásukat képesek alkotó módon a gyakorlatban is felhasználni. Nyitottak szakterületük és a rokon szakterületek új tudományos eredményeinek kritikus befogadására. Egyaránt alkalmasak elméleti és gyakorlati matematikai problémák modellezésére, megoldási eljárások kidolgozására és ezen eljárások tényleges folyamatának irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A matematikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a matematika tudományának módszereit az analízis, algebra, számelmélet, geometria, diszkrét matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (matematikai statisztika) területén. Összefüggéseiben ismeri az elméleti matematika eredményeit az analízis, algebra, számelmélet, geometria, diszkrét matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (matematikai statisztika) területén. Jártas a matematika különböző részdiszciplínái közötti mélyebb, átfogóbb kapcsolatokban. Jártas az absztrakt matematikai gondolkodásban, a matematikai fogalomalkotásban. Alkotó módon ismeri a matematikai bizonyítás alapelveit, módszereit. Ismeri az új matematikai eredmények eléréséhez vezető kutatások speciális módszereit, problémamegoldó technikáit. b) képességei Képes az analízis, algebra, számelmélet, geometria, diszkrét matematika, operációkutatás és valószínűségszámítás (matematikai statisztika) terü ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages