• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 221 items
 1. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas pamatmērķi: - Kvalificētu speciālistu sagatavošana darbībai māsas profesijā atbilstoši LR likumdošanai, Latvijas darba tirgus vajadzībām, profesijas standartam un Eiropas Savienības direktīvām. - Izglītības procesa īstenošana, veicinot studējošā un izglītojamā personības pilnveidošanos un attīstību un nodrošinot iespēju iegūt atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju. - Iespēju sniegšana studentiem sagatavoties izglītības turpināšanai citās augstākajās mācību iestādēs Latvijā un ārzemēs, kā arī motivēt studentus mūžizglītības pasākumos uzturēt iegūtajā profesijā augstu profesionālo patstāvību. Studiju programmas uzdevumi: Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi: 1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi; 2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši māsas 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām; 3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā; 4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā; 5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, analizēt māsu zinātnes teorijas un piemērot tās aprūpes darbā; 6. attīstīt studentu radošās spējas un prasmes plānot un veikt pacientu aprūpes darba kvalitatīvo un kvantitatīvo datu savākšanu un analīzi; 7. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes ievākt subjektīvo informāciju un pielietot pacienta objektīvās izmeklēšanas metodes; ...

  Provider NameRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos. Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi:”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, Latvijas Onkoloģijas centrā un primārās un sociālās aprūpes institūcijās IESPĒJAS DARBA TIRGŪ Studiju programmas absolventus gaida darbā slimnīcās, rehabilitācijas centros, privātpraksēs un citās ārstniecības iestādēs. Pamatojoties uz 06.07.2001. likumu „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” m ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, vai arī kā pašnodarbināta persona, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsa veicina savasprofesijas un aprūpes darba attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Studiju programmas mērķi: 1. Nodrošināt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu māsu zinībās 2. Sagatavot profesionālas māsas, kuras spēj apmierināt sabiedrības veselības aprūpes vajadzības 3. Veicināt profesionālo izaugsmi un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Studiju programmas uzdevumi: 1. Pielietot aprūpes procesu, palīdzot indivīdiem, ģimenēm, grupām dažādu veselības problēmu gadījumā sasniegt kopīgi nospraustos mērķus 2. Sintezēt indivīdu, ģimeņu, grupu aprūpē veselības veicināšanu, uzturēšanu un atjaunošanu 3. Izmantojot kritisko domāšanu, pielietot humanitārajās, aprūpes un ar to saistītajās zinātnēs iegūtās zināšanas, nodrošināt aprūpi dažādiem indivīdiem 4. Izmantojot efektīvas saskarsmes iemaņas, praksē sadarboties ar pacientiem un veselības aprūpes komandas locekļiem, lai apmierinātu dažādu pacientu veselības veicināšanas, uzturēšanas un atjaunošanas vajadzības 5. Izveidot, īstenot un izvērtēt pacientu izglītošanas plānu viņu veselības uzturēšanas, atjaunošanas un veicināšanas vajadzību apmierināšanai 6. Integrēt aprūpes teorijas, kas nodrošina pētījumu ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsas profesionālā kompetence ietver sevī komunikācijas spējas, prasmes un zināšanas, kuras nodrošina pacienta veselības aprūpi, nodrošina pacienta pamatvajadzības, spēj risināt ar veselību saistītās problēmas, ievērojot ētisko darbību savā darbā. Māsa ir atbildīga par veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, ārstēšanas norisi, aprūpes veikšanu, kā arī pacienta un piederīgo izglītošanu un savas profesijas attīstību. Māsu izglītība balstās uz zināšanām, prasmju attīstīšanu, atbildības un attieksmes veidošanos. Māsas kvalifikācija tiek raksturota šādi:”māsa ir ārstniecības persona, kura ieguvusi māsu profesionālo izglītību. Māsa veic veselības aprūpi, piedalās ārstniecībā, palīdzot ģimenei, sabiedrībai un indivīdam novērst slimības cēloņus, uzturēt un atgūt veselību, cienot viņa savdabības, atvieglot ciešanas, veic darbus ekstermālās situācijās. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolventiem ir iespējas turpināt izglītību Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē veselības zinātņu bakalaura māszinību studiju programmā, pamatojoties uz kredītpunktu pārnesi Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžai ir noslēgti sadarbības līgumi par praktiskās apmācības realizāciju ar P. Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, Jūrmalas slimnīcu, NRC „Vaivari” un citām Latvijas reģionālajām klīnikām. Pamatojoties uz studiju programmas specifiskumu, praktiskā apmācība tiek realizēta arī Latvijas Infektoloģijas centrā, ...

  Provider NameLatvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir vispusīgi attīstīta persona, kura rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu, profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi un ir atbildīga par to. Māsa darbojas veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Māsa savā darbā pielieto elementāras vadības spējas un prot strādāt ar informāciju. ...

  Provider NameDaugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir speciālists, kas profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu. RSU Liepājas filiālē ir iespēja apgūt kādu no septiņām māsu pamatspecialitātēm: ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa. Māsas strādā diennakts stacionāros, valsts vai privātajās klīnikās, poliklīnikās, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālajos un veco ļaužu aprūpes centros, skolās, medicīnas koledžās, augstskolās un profesionālās izglītības centros. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimības, aprūpēt pacientu un palīdzēt tam atgūt veselību, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Māszinības (ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām. Studijas paredzētas praktizējošiem veselības aprūpes speciālistiem. Iekļautie studiju kursi specializācijai: Internās aprūpes māsa Pacientu aprūpe internā medicīnā I – 2KP; Pacientu aprūpe internā medicīnā II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP Bērnu aprūpes māsa Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi - 2 KP; Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem - 2 KP Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa Anestezioloģija un pacientu aprūpe - 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP; Intensīvās terapijas pacientu aprūpe - 2KP Ambulatorās aprūpes māsa Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I - 2KP; Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP Ķirurģiskās aprūpes māsa Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Māszinības (ar vidējo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot ceturtā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai atbilstošu speciālistu – Māsa, kas strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrības veselības jomā vai kā pašnodarbinātā persona. Programma sagatavo māsas patstāvīgi veikt pacientu aprūpi, piedalīties ārstniecībā, vadīt pacientu aprūpes darbu, izglītot pacientus un viņu ģimenes locekļus kā arī sabiedrību kopumā. Darba iespējas: Absolventi var strādāt diennakts stacionāros, valsts vai privātās klīnikās, poliklīnikās, plaša profila slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālās aprūpes centros, vakcinācijas kabinetos, skolās un uzņēmumos, kur iekārtoti speciāli medicīniskie kabineti. Koledžas atrašanās lielākajā Latvijas slimnīcu kompleksā – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā, nodrošina studiju un prakses iespējas, kā arī ciešu saikni ar potenciālo darba devēju. Tālākās izglītības iespējas: Koledžas absolventiem ir iespēja turpināt studijas LU vai RSU Māszinību profesionālā bakalaura studiju programmās. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. BTS- Sage-Femme

  La sage-femme accompagne la femme enceinte et le futur père pendant la grossesse et lors de l’accouchement. Après la naissance elle prend en charge la mère avec son nouveau-né pendant les premières semaines. La sage-femme travaille de façon autonome dans le domaine physiologique de la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale. Dès que la grossesse, l’accouchement ou la période postnatale se compliquent et se situent dans le domaine pathologique, elle travaille sous la responsabilité du gynécologue. Elle intervient également dans : l’encadrement et la formation des étudiants et/ou de nouveaux collaborateurs la recherche dans le domaine de la grossesse, de l’obstétrique et du postpartum ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. BTS- Infirmier Responsable des Soins Généraux

  L’infirmier est la personne de référence pour le patient pendant tout son séjour dans une institution de soins. Il assure, guide, encadre et entoure le patient. Le travail de l’infirmier est très diversifié: il est la première personne de contact du patient lors de son admission il établit et gère le dossier de soin du patient il travaille en étroite collaboration avec les médecins et les autres professionnels de santé il effectue des soins de façon autonome et sur prescription médicale il planifie et exécute pour chaque patient un programme de soins individuels Le contact humain et la communication sont très importants tant avec le patient qu’avec son entourage familial. ...

  Provider NameLycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg

Pages