• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 725 items
 1. Āzijas studijas- Bak. studijas

  2017. gada uzņemšanā noteiktas šādas apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studiju (arābu vai turku valoda); Sinoloģijas (ķīniešu valoda vai korejiešu valoda); Japānas studiju. Budžeta un maksas vietas studiju programmā tiek noteiktas katrā apakšprogrammā. Minimālais studējošo skaits ir noteikts programmā kopā. Āzija, kā pasaules kultūru un valodu kontinents, ietver sevī 21. gadsimta sākumā dominējošo civilizāciju pamatus: Rietumu un Austrumu civilizācijas. Mūsdienās studēt vienu no Āzijas kultūrām un valodām nozīmē intelektuāli iesaistīties pasaules daudzšķautņainajā attīstībā. Apgūstamās prasmes ļauj plašāk uztvert kultūru atšķirības nozīmi laikmetā, kurā mūsu pasaules redzējums nevar aprobežoties ar vienu kultūru. Jēdziens „kultūra” izprotams ļoti plaši. Tas ietver gan literārās, reliģiskās un mākslu tradīcijas no aizsākumiem līdz mūsdienām, gan arī sabiedriskās, ekonomiskās un politiskās dzīves pamatus. Bakalaura programmā liels uzsvars ir valodas mācībai un ar izvēlēto valodu saistītās kultūras izpētei. Valodas apguvi sekmē programmā iesaistītie ārzemju mācību spēki, kuri māca savu dzimto valodu. Āzijas studiju bakalaura programmā pastāv apakšprogrammas – Japānas studiju (līdzās teorētiskajām studijām apgūst japāņu valodu un hieroglifiku), Sinoloģijas (ķīniešu un senķīniešu valodu; no 2013./2014.ak.g. – korejiešu valodu) un Tuvo Austrumu studijas (arābu vai turku valodu). Sinoloģijas apakšprogrammā minēto valodu vietā ir iespēja izvēlēties korejiešu valodu (ja studējošo interese nodrošina grupas izveidi). Apakš ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Østeuropastudier

  Du lærer om flere af de østeuropæiske landes historie og kultur. En del af undervisningen tager udgangspunkt i den kommunistiske styreform, som i mange år har præget Østeuropa.Du kan efter bacheloruddannelsen læse videre på en kandidatuddannelse. Der vil være jobmuligheder inden for kommunikation, formidling og oversættelse. Det kan fx være i virksomheder, der har afdelinger eller samarbejdspartnere i Østeuropa. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Ægyptologi

  Du læser tekster om Ægypten og studerer primære kilder, det vil sige originale ting og indskrifter fra den ægyptiske oldtid. Ligeledes får du viden om kunst og videnskab i tiden under de ægyptiske faroer.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have mulighed for at arbejde på museer eller inden for undervisning og forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Vācu filoloģija- Bak. studijas

  Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma ir piemērota tiem, kas: •interesējas par vācu valodu un literatūru – ne tikai Vācijā, bet arī citās Eiropas „vāciskajās” valstīs un reģionos; •savus nākotnes nodomus saista ar padziļinātām vācu valodas un literatūras studijām, kā arī ar Latvijas kultūrvēstures izzināšanu, jo vācu valodai ir ļoti liela nozīme visas Baltijas vēsturē un kultūrā; •uzskata, ka profesionālajā dzīvē noderēs valodu zināšanas, kultūrzinātnes pamati, tulkošanas iemaņas un vispusīgs priekšstats par vācu literatūras attīstību un Vācijas vēsturi. Galvenā uzmanība ģermānistikas studijās tiek pievērsta šādiem aspektiem: •izpratnei par teksta struktūru un valodas sistēmu; •dažādiem literāriem tekstiem un to analīzei; •nozaru valodai un terminoloģijai; •zinātniskā darba pamatprincipiem; •valstsmācībai: Vācija, Austrija, Šveice; •vispārizglītojošiem humanitāro zinātņu priekšmetiem; •tulkošanas teorijai un praksei. Studiju programmā ir iekļauti 2 moduļi, kas paredz specializāciju valodniecībā un tulkošanā vai kultūrā un literatūrā. Moduļu kursus studē 3.-6. semestrī. Visi studenti, kas apgūst ģermānistikas priekšmetus, studē arī vēl otru svešvalodu: angļu, spāņu, franču u.c. valodas. Studējot Vācu filoloģijas bakalaura studiju programmā, studenti dodas apmaiņas braucienos uz citu valstu universitātēm. Viens no ciešākajiem sadarbības partneriem ir Freiburgas Universitāte Vācijā. Darba iespējas: var strādāt jomās, kurās nepieciešama humanitārā izglītība. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Visuel kommunikation

  Du lærer at bruge visuel kommunikation ved planlægning af kommunikationsopgaver på tværs af medier. Du kan bl.a. beskæftige dig med kommunikation og kampagner til annoncer eller med radio og events. Du kan også lave brochurer og magasiner til fx hjemmesider.Med en uddannelse i visuel kommunikation kan du bl.a. blive ansat som konceptudvikler, web-redaktør eller web-designer. Du vil typisk finde job i kreative virksomheder, hos kommunikationsbureauer eller på tegnestuer. ...

  Provider NameDanmarks Medie- og journalisthøjskole, København (DMJX Kbh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Vene ja slaavi filoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2427 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Vene filoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=1577 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Valodas un starpkultūras komunikācija- Bak. studijas

  Studiju programmas mērķis • sagatavot kvalificētus starpkultūru komunikācijas speciālistus Latvijas valsts un starptautiskām iestādēm; • nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas, • nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas. Studiju programmas uzdevumi • sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, profesionāli augsta līmeņa starpkultūru komunikācijas pakalpojumu sniegšanai tautsaimniecībai nepieciešamās nozarēs; • sekmēt absolventu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū; • īstenot padziļinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt pētījumu metodiku un veikt pētījumu metodikas pielietojumu aizvien jaunās nozarēs, kā arī ļauj turpināt studijas augstākas kvalifikācijas līmeņa sasniegšanai; • nodrošināt studiju kvalitātes atbilstību Eiropas u.c. ekonomiski attīstīto pasaules valstu līmenim, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām; • savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē; • veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo praksi multikulturālos uzņēmumos. ...

  Provider NameVentspils Augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Undergrduate Studies Programme of the Department of Greek Literature. Directions: a) Classical Literature, b) Byzantine and Modern Greek Literature. Faculty of Classics & Humanities Studies. Democritus University of Thrace

  The Department’s mission is: a) to cultivate and promote the study of Classical (both Greek and Latin), Byzantine, Modern Greek Philology, and Linguistics by means of academic teaching and scholarly research. b) to study and carry out research the various cultural and intellectual manifestations of Hellenism diachronically c) to provide its students the essential knowledge and skills that will advance their scientific and professional career. ...

  Provider NameDepartment of Greek Literature. Faculty of Classics & Humanities Studies. Democritus University...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece
 10. Undergrduate Studies Programme of the Department of Greek Literature. Directions: a) Classical Literature, b) Byzantine and Modern Greek Literature. Faculty of Classics & Humanities Studies. Democritus University of Thrace

  The Department’s mission is: a) to cultivate and promote the study of Classical (both Greek and Latin), Byzantine, Modern Greek Philology, and Linguistics by means of academic teaching and scholarly research. b) to study and carry out research the various cultural and intellectual manifestations of Hellenism diachronically c) to provide its students the essential knowledge and skills that will advance their scientific and professional career. ...

  Provider NameDepartment of Greek Literature. Faculty of Classics & Humanities Studies. Democritus University...

  Category: Learning Opportunities Location: Greece

Pages