• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 185 items
 1. Actuarial and Financial Mathematician-Economist

  A képzés célja biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazott tudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a biztosításmatematika és a pénzügyi matematika tudományának fogalmait és módszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit. - Ismeri a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és bizt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó

  Az APEH-ban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával, - a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat, - a hazai jogrendszert, társasági jogot, a munkajogot, az EU vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetét, - a vám és jövedéki szabályozást, - a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását. a társaságok pénzügyeit, - a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit,  - a mérleg- és eredményelemzés módszertanát, - az üzleti tervezés módszertanát, - a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét, - az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket, - a pénzügyi jogrendszert, az államháztartás és alrendszerei összefüggéseit, az államháztartási törvény főbb előírásait, a közbev ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. aktuárius szakközgazdász

  A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémákat alkotó módon megközelíteni, eredeti megoldások adására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma feli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. aktuárius szakértő

   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.           A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma felismerő és megoldó készség; * pontos, alapos, megbízható munkavégzés; * információ rendszerzési és feldolgozási képesség; * érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt; * kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség; * rugalmasság a csoportmunkában; * személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; * a szakmai tová ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. alapszintű közlekedési gazdasági mérnök

  A képzés célja:Elsősorban közlekedésmérnökök, de általában a műszaki képzésben végzett és a közlekedés, szállítás, logisztika, szállítmányozás különböző szakterületein dolgozó mérnökök számára elősegítse a menedzsment szemléletnek és ismereteknek az elsajátítását, amelyek lehetővé teszik mérnöki, alapvető műszaki-gazdasági ismereteik szállítmányozási, üzleti vállalkozási jellegű kiteljesedését és ez által fuvarozási vállalkozásaik eredményes működtetését és továbbfejlesztését, a közlekedési területre történő kiegészítését.A nemzetgazdaság és a közlekedési szakterület igényeit, elvárásait figyelembe véve olyan gazdasági mérnökök képzése a cél, akik:- képesek az alkotó műszaki tevékenységek gazdasági-vállalkozói szemszögből való hasznosítására,- alapozva műszaki ismereteikre, a megszerzendő új ismeretek képessé teszik marketing, pénzügyi, szállítmányozási, számvitel, humánpolitika stb. területeken keletkező problémák megoldására, illetve feladatok ellátására.A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakirányú továbbképzésben résztvevők ismereteiket, képességeiket négy szinten, négy irányban fejleszthetik tovább:- megújíthatják és bővíthetik a műszaki szakmai ismereteiket,- megismerik a vállalkozások költség-hatékony, profitábilis működtetéséhez szükséges gazdasági ismereteket,- elsajátítják a vállalkozások vezetéséhez nélkülözhetetlen vezetői (management) képességeket,- a választott szakterületen továbbfejleszthetik képességeiket, kialakítják a szakmai, vezetői kompetenciá ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Bachelor of Arts (Honours) in Accounting

  Bachelor of Arts (Honours) in Accounting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 7. Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance

  Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance

  Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance

  Bachelor of Arts (Honours) in Accounting and Finance ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Accounting and Finance

  BACHELOR OF ARTS (HONOURS) in Accounting and Finance ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages