• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 17 items
 1. Māszinības (viena gada bakalaura programma koledžu absolventiem ar medicīnas māsas kvalifikāciju)- Prof. studijas pēc koledžas

  Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības. Reflektanti tiek uzņemti 4. studiju gadā, lai padziļināti apgūtu kādu no māsu pamatspecialitātēm: 1. ambulatorās aprūpes māsa; 2. ķirurģiskās aprūpes māsa; 3. operāciju māsa; 4. garīgās veselības aprūpes māsa; 5. internās aprūpes māsa; 6. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa; 7. bērnu aprūpes māsa. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes. Programmas mērķis RSU Liepājas filiāles īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām. Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos a ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Māszinības (pēc vidusskolas)- Prof. bak. studijas

  Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes. Programmas mērķis RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām. Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū. Studiju formas Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, individuālais darbs, mazo grupu darbs, patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Programmas saturs 1. un 2. studiju gadā studenti apgūst bāzes un preklīniskos priekšmetus – gūst priekšstatu par cilvēku un tā organismu, apgūst teorētiskās zin ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Nursing- Professional bachelor studies

  Programme goals: The aim of the professional programme is to prepare qualified specialists in the field of nursing who are able to organise, coordinate and manage the care of patients at all health care levels. Main objectives of the Study Programme: - Prepare students for practical work in the field of health care and help them master the basic medical subjects as well as nursing. - Provide students with knowledge that would allow them to successfully pass the State Examination, which also includes the presentation of a Bachelor’s Thesis in addition to the State Integrated Examination. - Provide students with the knowledge that would allow them to continue their studies in the Master's degree programme. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Māszinības (ar vidējo profesionālo izglītību)- 1. līm. prof. studijas

  Mācību forma: Pilna laika studijas, ko iespējams apvienot ar darbu. Programmu beidzot, iegūst vienu no kvalifikācijām. Studijas paredzētas praktizējošiem veselības aprūpes speciālistiem. Iekļautie studiju kursi specializācijai: Internās aprūpes māsa Pacientu aprūpe internā medicīnā I – 2KP; Pacientu aprūpe internā medicīnā II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP Bērnu aprūpes māsa Bērna attīstības un aprūpes pamatprincipi - 2 KP; Bērna aprūpe hronisku un akūtu saslimšanu gadījumā 2 – KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai bērniem - 2 KP Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa Anestezioloģija un pacientu aprūpe - 2 KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP; Intensīvās terapijas pacientu aprūpe - 2KP Ambulatorās aprūpes māsa Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos I - 2KP; Pacientu aprūpe ambulatorās iestādēs un mājas apstākļos II - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP Ķirurģiskās aprūpes māsa Vispārējā ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Speciālā jeb nozaru ķirurģija un pacientu aprūpe - 2KP; Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanai - 2KP. ...

  Provider NameLatvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Māszinības- Mag. studijas

  Studijas dod iespēju attīstīt ne tikai māsas profesionālo kompetenci, bet arī veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanas un vadīšanas prasmes, pētnieciskās un analītiskās, kā arī pedagoģiskās un komunikācijas prasmes. Studiju programmas mērķis Sagatavot māsas maģistra grāda līmenī, dodot iespēju turpināt studijas doktorantūrā Sniegt padziļinātas zināšanas veselības saglabāšanā, pedagoģijā, zinātniskā materiāla iegūšanā un apstrādē. Iegūtās zināšanas Studiju procesā tiek padziļinātas zināšanas veselības saglabāšanā un veicināšanā, pedagoģijā, vadības un organizāciju psiholoģijā, veselības aprūpes iestāžu darba organizēšanā un tiesību aspektos. Iegūtās prasmes Programmas absolvents spēj patstāvīgi izmantot māszinību teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību. Ar augsti kvalificētām profesionālām zināšanām māsas profesijā speciālisti spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par māszinību nozares un profesionālās jomas aspektiem. Studiju programmas absolventiem ir iespēja studēt doktorantūrā, vadīt mācību procesu specialitātē augstskolās, medicīnas koledžās un citās iestādēs. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir speciālists, kas profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi, piedalās ārstniecībā, rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu. RSU Liepājas filiālē ir iespēja apgūt kādu no septiņām māsu pamatspecialitātēm: ambulatorās aprūpes māsa, garīgās veselības aprūpes māsa, ķirurģiskās aprūpes māsa, operāciju māsa, internās aprūpes māsa, anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa. Māsas strādā diennakts stacionāros, valsts vai privātajās klīnikās, poliklīnikās, slimnīcās, ārstu privātpraksēs, rehabilitācijas centros, sociālajos un veco ļaužu aprūpes centros, skolās, medicīnas koledžās, augstskolās un profesionālās izglītības centros. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimības, aprūpēt pacientu un palīdzēt tam atgūt veselību, bet, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Māszinības- Mag. studijas

  Mērķi: Nodrošināt akadēmiskas izglītības iegūšanu Veselības zinātņu nozarē māszinībās un ar tām saistītajās humanitārās un sociālās zinātnēs. Attīstīt studentos aktīvu informācijas iegūšanas veidu, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu. Veicināt profesionālo izaugsmi un intelektuālo potenciālu, attīstot pētniecību māszinībās. Uzdevumi: 1. Nodrošināt iespēju apgūt akadēmisku izglītību māszinībās 2. Attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem. 3. Analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot akadēmiskās izglītības māsas darbam atšķirīgās veselības aprūpes sfērās. 4. Sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā. māsu darba organizēšanu un vadīšanu. 5. Sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības , ģimenes un indivīda veselības veicināšanu , uzturēšanu. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Māszinības- Prof. bak. studijas

  Iegūstamā kvalifikācija: - bērnu aprūpes māsa vai - internās aprūpes māsa vai - anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa vai - operāciju māsa vai - ambulatorās aprūpes māsa vai - ķirurģiskās aprūpes māsa vai - garīgās aprūpes māsa. Darba iespējas: ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes jomā. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Māszinības- 1. līm. prof. studijas

  Māsa ir vispusīgi attīstīta persona, kura rūpējas par indivīda, ģimenes un sabiedrības veselību, tās saglabāšanu un veicināšanu, profesionāli un patstāvīgi veic aprūpi un ir atbildīga par to. Māsa darbojas veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Māsa savā darbā pielieto elementāras vadības spējas un prot strādāt ar informāciju. ...

  Provider NameDaugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Māszinības (viena gada bakalaura programma koledžu absolventiem ar medicīnas māsas kvalifikāciju)- Prof. studijas pēc koledžas

  Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības. Reflektanti tiek uzņemti 4. studiju gadā, lai padziļināti apgūtu kādu no māsu pamatspecialitātēm: 1. ambulatorās aprūpes māsa; 2. ķirurģiskās aprūpes māsa; 3. operāciju māsa; 4. garīgās veselības aprūpes māsa; 5. internās aprūpes māsa; 6. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa; 7. bērnu aprūpes māsa. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages