• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 44 items
 1. wellness manager

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben: A képzés célja olyan korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező wellness szakmenedzserek képzése, akik: -         az egyetemi vagy főiskolai végzettségük birtokában, egyetemi vagy főiskolai végzettséget igénylő munkakörben, de különösképpen a wellness, fitness vagy a gyógyturizmushoz kapcsolódó területen folytatott, eredményes szakmai tevékenységük során szerzett tapasztalatokra támaszkodva, a képzés eredményeként képesek a rendszer és a szervezetek menedzselésére, a szakterület fejlődésének önálló követésére, alkotó művelésére, továbbfejlesztésre, valamint az eredmények közlésére, -         alkalmassá válnak a wellness, fitness szolgáltató, tervező (szervező, felügyelő) vagy finanszírozó intézményekben felső- és középszintű vezetői vagy tanácsadói munkakörök betöltésére, -         munkaszocializációs képességeik, kommunikációs készségük birtokában képesek a szakmájukkal összefüggő társadalmi elvárások szintézisére, az ennek megfelelő magatartás és tevékenységformák gyakorlására, a szakma fejlődésével járó igények felismerésére, marketing és reklámtevékenység tervezésére, szervezésére és annak gyakorlati megvalósítására, -         egészségügyi ismeretek, egészségügyi szemléletük birtokában, a szolgáltatást igénybe vevők számára képesek biztonságos, egészségmegőrző, betegséget megelőző életmódprogramok szervezésére, I. A wel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. sport fizioterapeuta

  Kompetenciák: -     a testkultúra, egészségkultúra kérdéseinek ismerete és alkalmazási képességei; -     önálló tevékenység és döntések meghozatala a kulcs munkafolyamatokban: tervezés, diagnózis felhasználása, és/vagy funkcionális diagnózis felállítása szakemberek bevonásával, fizioterápiás beavatkozás elvégzése, elérhető szakmai asszisztencia esetén sport fizioterápiás tevékenység felügyelete, irányítása; -     a fizioterápiás módszerek magas szintű ismerete, alkalmazása és annak indoklása, hogy milyen célokat tudnak elérni azok alkalmazásával; -     a szakmai dokumentáció (edzéstervek, fizioterápia programok, mérési protokollok) típusainak pontos ismerete; -     inklúzió iskolában, sportegyesületben, valamint a fitnesz, wellness és szabadidősport területén; -     a prevenciós szemlélet alkalmazása minden helyzetben; -     az élethosszig tartó tanulás megerősítése.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Tudáselemek: -     a fizioterápia valamennyi szakterületének ismerete, a speciális területek tevékenységei, a sport fizioterápia elmélete és gyakorlata; -     a sport fizioterápia és a környezet tárgyi feltételei, a gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alapvető műszaki leírásai; -     a fizikoterápia elmélete és gyakorlata, modern eszközök használata; -     a sport fizioterápia munka során alkalmazott dokumentáció, adatrögzítés, az arra szolgáló technikai eszközök használata; -     a szakma etikai normái, az egészségügyi, szociális, munkaügyi jogszabályok és az egészségbiztosítási támogatási rendszer; ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Fitness-wellness instruktor

  A képesítéssel rendelkező képes: a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíteni változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást adekvát módon szabályozni életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni, levezetni a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni a pénzforgalmat lebonyolítani adminisztratív feladatokat ellátni a részleg által forgalmazott termékeket árusítani a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Physical Trainer

  A képzés célja edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Rendelkeznek olyan megfelelő koordináló, szintetizáló képességekkel, mellyel a sportszervezetek sportszakmai munkájának irányítását, szervezését, ellenőrzését képesek ellátni. Kompetenciáik birtokában alkalmasak a különböző korosztályok munkájának összehangolására, a korosztályos vagy a felnőtt válogatottak magas szintű sportági szakmai felkészítésére és versenyeztetésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A szakedző a) tudása - Ismeri a sportban, illetve a sportágban jellemző baleset-megelőzési és elsősegély-nyújtási alapvető szabályokat és eljárásokat. - Ismeri a testnevelés és sportmozgalom célkitűzéseit, szervezeti és kapcsolatrendszerét. - Ismeri az egészséges munkavégzés, munkakultúra, ergonómiai, mentálhigiénés és szervezeti kultúrával való összefüggéseit, fejlesztési módszereit. - Magas szintű tudással rendelkezik a gyakorlati edzői tevékenység ellátásához szükséges alapvető, anatómiai és élettani, sporttudományi, gazdasági, vezetéselméleti ismeretekről. - Magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik a sportolók felkészítéséhez, versenyeztetéséhez szükséges pedagógiai, pszichológiai, szociológiai törvényszerűségekről. - Ismeri a versenysport gyakorlata által megkövetelt magas szi ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Tánc instruktor

  A képesítéssel rendelkező képes: a táncot hatékony rekreációs eszközként népszerűsíteni a stílusra jellemző mozgásanyag és a fittségi edzéstan elveit összekapcsolni a táncot örömforrásként, önkifejezésként megélni, és ezt közvetíteni a vendégekkel, tanítványokkal közvetlen, empatikus kapcsolatot kialakítani a tanfolyami résztvevők tudásszintjét, rekreációs igényeit felmérni a táncstílus adta kompetenciahatárokat tiszteletben tartani a foglalkozások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat megvalósítani a trendváltozásokhoz történő rugalmas alkalmazkodásra a táncirányzat és az adott foglalkozás jellegének megfelelő zenét használni a táncstílus alapmozdulatait, kombinációs lehetőségeit bemutatni és megtanítani koreográfiákat összeállítani és betanítani a technikai és tartáshibákat felismerni és javítani a sérüléseket lehetőség szerint megelőzni és az ízületeket védeni bemutatókat, színpadi produkciókat szervezni, összeállítani és lebonyolítani a tehetséget kiválasztani, és versenyekre felkészíteni a tánc közösségteremtő és fejlesztő funkcióját megvalósítani a csoportdinamikai j elenségeket hatékonyan kezelni a stílusra jellemző bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatokat összeállítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. inclusive sports instructor

  A képzés célja az integrált/inkluzív testnevelésben, inkluzív sportoktatásban, rehabilitációban vagy inkluzív szabadidősport-szervezésben dolgozó vagy dolgozni kívánó szakemberek továbbképzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti, gyakorlati tudással rendelkező inkluzív sportoktatók kinevelése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában a végzett szakemberek képesek az integrált/inkluzív testnevelés és sport különböző területein (oktatás/nevelés, menedzsment, edzéstervezés és -vezetés, szakértői és szaktanácsadói tevékenységek, egyéb szolgáltatások) állami, civil szervezeti, és magán szektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni. Az inkluzív sportoktató egyfajta katalizátorként vesz részt az oktatási és nevelési folyamat során a testnevelésben és sporttevékenységekben. Átfogó társadalomtudományi, neveléstudományi, egészség- és sporttudományi, valamint pszicho-kommunikációs ismereteikkel az új szemléletű sportszakemberek a társadalom értelmiségi alappilléreivé válhatnak. A képzésben résztvevők az integrált/inkluzív testnevelés, inkluzív szabadidősport és parasport korszerű ismereteinek birtokában hozzájárulnak: új szemléletű testkultúra fejlesztéshez; az inkluzív szabadidősport, versenyszintű parasport pozitív megítéléséhez, ezáltal a fogyatékossággal élők életminőségének javításához; az integrált/inkluzív testnevelés, szabadidősport értékeit felismerő és képviselő fiatal nemzedék neveléséhez; az integrált/i ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. sport media expert

  A képzés célja olyan, modern tudásanyaggal felvértezett felsőfokú végzettségű sportriporterek, sporthír-szerkesztők, sportújságírók és mediaofficerek képzése, akik a hagyományos és az "új-média" területén a magas szintű elméleti ismeretek mellett a gyakorlati munkához szükséges képességekkel és készségekkel rendelkeznek, illetve folyamatosan ezek fejlesztésre törekszenek. A sport és a média napjainkra összefonódó világa olyan médiamunkásokat igényel, akik átfogó, specifikus tudásuk révén szakmai közösségben, illetve önállóan is képesek feladatokat ellátni, hivatásukat nívós szinten ellátni. A képzést sikeresen teljesítő szakemberek a tömegkommunikáció intézményeinél (rádió, televízió, sajtó), illetve sportszervezeteknél tudják sportújságíró-szerkesztő, sportriporter, sportkommentátor, illetve sportsajtós munkakörökben hasznosítani a megszerzett ismereteket. A modern sport és média napjainkra teljesen összefonódó világa egyre több, a sport világában is jártas médiamunkást igényel. A felkészült szakembereknek ma már nem naprakész, hanem percrekész tudással kell rendelkezniük, hogy hitelesek legyenek a sportfogyasztó közönség szemében. A hatalmas volumenű, sporttal kapcsolatos híranyag és információ szakszerű, gyors feldolgozása és közlése alapvető elvárás a sportújságírókkal, szerkesztőkkel, sportriporterekkel és kommentátorokkal szemben, munkájuk színvonala pedig intézményük társadalmi megítélését is nagymértékben befolyásolja. Maga a híranyag-feldolgozás nagyságrendjének növekedése indokolja a szakmában történ ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. international sports relations- sports diplomacy specialist

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a sport ügyét és képviselni hazájuk érdekeit. A nemzetközi sportkapcsolatok - sportdiplomáciai szakember: Tudása: Ismeri - a legfontosabb nemzetközi - politikai és gazdasági - szervezetek működését; - a döntéshozatali mechanizmusokat; - a sport társadalmi funkcióit; - a sportszakpolitikákat és sportkoncepciókat; - és érti az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatát, intézményrendszerének működési mechanizmusát; - a sport globális rendszerét meghatározó jogalanyokat, és elsajátítja működésüket, szabályozásukat; - a nemzetközi sportszervezetek felépítését, működését; - az interkulturális tárgyalástechnikákat alkalmazásuk szintjén;  - a sportdiplomáciai tevékenység adekvát konfliktuskezelési módszereit és kommunikációs stratégiáit;  - a retorikai alapvetéseket; - és elsajátítja a médiaszereplés gyakorlatát; - a nemzetközi protokollt és a (sport-) rendezvényszervezés ismereteit. Képességei: - nemzetközi diplomáciai összefüggések átlátása; - külpolitikai, diplomáciai elemzőkészség; - külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítási képessége; - szakdiplomáciai feladatok pozícionálása a nemzetközi kapcsolatok rendszerében;  - a globalizáció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése; - asszertív szóbeli kommunikációs készség, valamint hatékony és igényes íráskészség; - interkulturális tárgyalástechnikák elsajátítása és alkalmazása; ...

  Awarding bodyTestnevelési Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. sportdietetikus

  A képzés célja olyan korszerű elméleti, szakmai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező sportdietetikusok képzése, akik naprakész, specifikus tudásuk birtokában képesek  a legjobb, leghatékonyabb edzések mellé felsorakoztatni a táplálkozástudomány aktualitásain alapuló, korszerű táplálkozási ajánlásokat annak érdekében, hogy mind  az amatőr, mind a profi sportoló teljesítménye maximumát tudja nyújtani, egészségének megtartása mellett. A sporttáplálkozás a dietetika és a táplálkozástudomány azon metszéspontjában áll, ahol  az elméleti ismeretek jól megalapozzák, illetve kiegészítik a gyakorlati tudást.  Minden sporttevékenység – különös tekintettel a versenysportra – igényli, hogy  a legkiemelkedőbb edzésekhez optimális táplálkozási ajánlások is társuljanak. Ezek hiányában sem az amatőr, sem a profi sport nem érheti el a kívánt célját, sikerét, így nem is lehet teljes. Mindemellett fontos és hangsúlyos, hogy a táplálkozás területén – ahogyan az már bevett gyakorlat az edzések esetén – is alapos elméleti és gyakorlati ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező szakemberek dolgozzanak. Ezen irányelvek mentén szerveződik egységes, gyakorlatorientált formába a sportdietetikus. &#336 az a felelős személy, aki a legjobb, leghatékonyabb edzések mellé képes felsorakoztatni a táplálkozástudomány aktualitásain alapuló, korszerű táplálkozási ajánlásokat annak érdekében, hogy mind az amatőr, mind a profi sportoló teljesítménye maximumát tudja nyújtani, egészségének megtartása mellett.   Elsajátítandó kompetenciák, tu ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere

  A képzés célja olyan sportszakemberek képzése, akik a legfontosabb hazai és nemzetközi sportpolitikai, gazdasági, sportjogi ismereteik birtokában a klasszikus protokoll előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük, szakági sportszövetségük nemzetközi sportkapcsolatait, mind az állami, mind a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek a sportszervezés világában.   Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:              A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes: – a hazai és nemzetközi sportesemények protokollfeladatainak magas színvonalú elvégzésére; – nemzetközi sportesemények, Európa- és világbajnokságok előkészítésére, szervezésére és lebonyolítására; – sportági szakszövetségben nemzetközi kapcsolatok ápolására; – a nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatok elősegítésére; – magas szintű sportdelegációs programok szervezésére; – olimpiai protokollfeladatok ellátására; – nemzetközi sportkonferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására; – sportvezetői meetingek, szakmai értekezletek megszervezésére és lebonyolítására; – sportrendezvényeket kísérő díszétkezések, turisztikai és kulturális programok szervezésére; – az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokollismeretek helyes alkalmazására; – a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikáció alkalmazására, a szervezet/szövetség egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel tör ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages