• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 11 items
 1. Degree of a Medical Doctor (Medicine) (RSU)

  Upon gaining of knowledge in clinical disciplines, graduates will be able to carry out the analysis of processes related to human health. Upon gaining of skills graduates will be able to carry out the following activities: - use advanced methods of diagnosis and treatment and modern medical technologies for the improvement of human health; - participate in grounded discussions with other medical and health care professionals; - act following state legal provisions; - apply scientific approach in analysis and development of own work; - organise professional work in the form of internationally competitive business. Upon successful acquisition of the programme graduates will gain skills to be able to carry out the following activities: - analyse complex and urgent medical issues; - put forward priorities; develop specific action plans for the implementation of therapeutic activities; - make well-reasoned decisions concerning public and individual health; - integrate knowledge acquired in different medical fields into a vision for health care opportunities; - act to improve public and individual health complying with the requirements of general and professional ethics. ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Degree of a Medical Doctor (Pediatrics) (RSU)

  Upon gaining of knowledge in clinical disciplines, graduates will be able to carry out the analysis of processes related to human health. Upon gaining of skills graduates will be able to carry out the following activities: - use advanced methods of diagnosis and treatment and modern medical technologies for the improvement of human health; - participate in grounded discussions with other medical and health care professionals; - act following state legal provisions; - apply scientific approach in analysis and development of own work; - organise professional work in the form of internationally competitive business. Upon successful acquisition of the programme graduates will gain skills to be able to carry out the following activities: - analyse complex and urgent medical issues; - put forward priorities; - develop specific action plans for the implementation of therapeutic activities; - make well-reasoned decisions concerning public and individual health; - integrate knowledge acquired in different medical fields into a vision for health care opportunities; - act to improve public and individual health complying with the requirements of general and professional ethics. ...

  Awarding body- Rīga Stradiņš University

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Doctor's Degree (LU)

  - to understand the normal structure and functions of the human body; - to know the scientific substantiation for manifestations of diseases; - to choose examinations appropriate for cases of diseases; - to have knowledge of the operational principles of investigation technologies; - to choose appropriate methods of care for respective diseases; - to know the mechanism of the impact of drugs action, pharmacokinetics, side effects, interaction and effects for the population. - to apply principles, methods and knowledge of psychology and social medicine in medical practice. Ability to consult a patient: - to take and record medical case history; to perform full physical and mental state examination; - to perform clinical assessments and to take decisions; to provide explanation and advice; to provide support and consolation. Assessment of clinical manifestations, prescription of examinations and tests, formulation of the differential diagnosis, discussion of the management plan: - to detect and assess the severity of clinical manifestations; - to prescribe respective examinations and to interpret findings; - to undertake the differential diagnosis; - to discuss the appropriate management plan with the patient and carers; - to provide care to terminally – ill patients and their families; - to provide care in cases of chronic diseases. Immediate care in cases of medical emergency conditions including first aid and resuscitation: - to detect, assess and treat acute emergency conditions; to provide ba ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. egészségfejlesztési szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:     Az egészségfejlesztő szakember legyen képes: - a lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezők felismerésére és elemzésére, a lakosság egészségi állapotának monitorozására; - a közösségeknek az egészség megőrzéséhez és fejlesztéséhez nélkülözhetetlen szükségleteinek és igényeinek feltárására és azok priorizálására a közösségek bevonásával; - a meghatározott szükségletek kielégítésére alkalmas, tudományos bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztő és betegségmegelőző szolgáltatások és közösségi programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére; - e szolgáltatások és programok eredményeinek közérthető formában való terjesztésére a szakmai és közvélemény számára egyaránt; - szakmai tevékenységének kritikus értékelésére; - tudásának és készségeinek szinten tartására és fejlesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az egészségfejlesztő szakember ismerje: - az egészség és az azt meghatározó tényezők különböző modelljeit; - a népesség egészségi állapotának jellemzésére szolgáló módszereket; - az egészségi állapottal kapcsolatos szükséglet- és erőforrás-elemzés módszertanát; - a népegészségügyi és egészségfejlesztési adatbázisokat; - az egészségfejlesztés szakmai és etikai alapelveit és módszertanát; - a projekttervezés alapelveit, módszereit és segédeszközeit;  - a projektek lebonyolításának és értékelésének módszertanát; - a szakmai fórumokkal és közvéleménnyel történő kommunikáció módszereit.   Személyes adottságok: Csoportmunkára való képesség; elektronikus, írott ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. epidemiológus szakember

  Elsajátítandó kompetenciák: Az epidemiológus legyen képes: - epidemiológiai vizsgálatokat igénylő problémák meghatározására; - különböző típusú epidemiológiai vizsgálatok tervezésére; - az epidemiológiai kutatáshoz szükséges adatok és információk beszerzésére; - epidemiológiai vizsgálatok megszervezésére és lebonyolítására; - epidemiológiai adatbázisok kezelésére; - epidemiológiai vizsgálatok eredményeinek elemzésére és értelmezésére; - tudományos bizonyítékok kritikus és szisztematikus összegzésére; - nemzetközi standardoknak megfelelő közlemények megírására; - eredményeik és következtetéseik közérthető formában történő terjesztésére.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az epidemiológus ismerje: - az epidemiológia kialakulását, fejlődését; - az epidemiológiai mutatókat; - az epidemiológiai vizsgálatok formáit, hitelességük biztosításának módszereit; - nemzetközi, elsősorban európai összehasonlításban a hazai népegészségügyi helyzetet; - a legjelentősebb epidemiológiai és irodalmi adatbázisokat; - az alap és a modern statisztikai módszereket; - a legfontosabb fertőző és nem-fertőző betegségek epidemiológiáját; - a kutatási projektek tervezésének és lebonyolításának módját.   Személyes adottságok: Az epidemiológus rendelkezzen: - jó problémafeltáró, megfigyelő, rendszerező és elemző készséggel; - kapcsolatteremtő és kommunikációs képességekkel. Legyen képes csoportmunkára. Legyen igénye a további szakmai életpályára kiterjedő továbbképzés és önképzés iránt.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. klinikai epidemiológus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A végzett hallgató legyen képes munkacsoport keretében epidemiológiai ismeretekre alapozott intézményi infekciókontroll stratégia kidolgozására, valamint megvalósítására.   A képzés során elsajátítandó tudáselemek: -        a járványügy szervezeti felépítésének és jogszabályi környezetének ismerete; -        hazai és a nemzetközi egészségügyi ellátórendszerek összehasonlítása; -        az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések tünettanának, kialakulási mechanizmusainak, hajlamosító tényezőinek, epidemiológiájának és a fertőzések mikrobiológiai hátterének ismerete; -        az egészségügyi ellátás terén kialakuló fertőzéseknek leginkább kitett orvosi szakterületek legfőbb szakmai jellemzői; -        speciális fertőzéstípusok kialakulása és megelőzésének lehetőségei; -        a fertőzések megelőzésének lehetséges módjai, az antibiotikum-kezelés alapelvei és aktuális problémái, a járványelemzésben használatos epidemiológiai módszerek alkalmazása; -        a betegellátás, a diagnosztika és a hatósági kapcsolatrendszerek elválaszthatatlan egymásra épülése.   A képzés során megszerezhető ismeretek: -        az intézményi infekciókontroll stratégia tervezésén keresztül, az egészségügyi dolgozók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek, és azok kockázatának minimálisra csökkentése; -        nozokomiális fertőzések számának csökkentése adatgyűjtéssel, és azok epidemiológiai feldolgozásával; -        a multirezisztens kórokozók előfordulásának, a leggyakoribb kóro ...

  Awarding bodySemmelweis Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. diplomás nyirokterapeuta

  A képzés célja olyan speciális ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő elhivatottsággal, a beteg vagy egészségkárosodott emberekkel foglalkozóktól elvárható emberi és etikai magatartással, nagyfokú hivatás- és felelősségtudattal rendelkeznek.    Megszerezhető ismeretek, tudáselemek:* anatómiai, élettani, patológiai ismeretek a vér- és nyirokkeringés területéről;* nyirokkeringési zavarok típusainak, ezek kezelési lehetőségeinek, eredményeinek megismerése, az élethosszig tartó kezelés taktikájának elsajátítása;* az onkológiai ellátó rendszer felépítése, helyzete, az egyes daganatos betegségek előfordulásának gyakorisága, kezelésének lehetőségei;* speciális ápolási, gondozási feladatok az onkológiában;* a leggyakrabban előforduló onkológiai sebészeti beavatkozások ismertetése;* az onkológiai sebészet szerv- és szövetkímélő megoldásai;* a sugár- és kemoterápiás kezelések hatása a szervezetre;* a hallgatók azon empátiás készségének fejlesztése, amely munkájuk során segíti őket abban, hogy a daganatos betegség miatt megoperált, sugár- vagy kemoterápiás kezelésen átesett, panaszmentes vagy ismételt daganat-megjelenés miatt visszaesett betegekkel, a társszakmák képviselőivel megfelelő kommunikációs és konzultatív stratégiát tudjon kialakítani, mely segít az alapbetegséget kísérő, életminőséget rontó állapot megszüntetésében, vagy a kialakult állapot javításában;* olyan speciális, nyirokkeringést érintő elváltozások felismerése és speciális kezelése, melyek elsősorban daganatok műtétei után alakulnak ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. etnikai kisebbségi egészségfejlesztő referens

  A képzés célja olyan etnikai egészségfejlesztő kisebbségi referens képzése, aki korszerű ismeretei segítségével hatékonyan képes közvetíteni a problémák megoldása során a többségi társadalom és a roma kisebbség között, illetve tevékenységével az adott szakterületen mindenkor elősegíti a célpopuláció egészségmagatartásának fejlesztését, hozzájárul betegségeinek megelőzéséhez, egészségkárosodásainak megszüntetéséhez.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a) Társadalomismeretei alapján képes: * a magyar társadalomban megjelenő legjellemzőbb szociokulturális eltéréseket munkája során figyelembe venni;* eligazodni az egészségügyi ellátórendszer, államigazgatási, önkormányzati rendszerek, az iskolarendszer, a nagyrizikójú intézmények felépítésében, működésében, és elősegíteni ezen a területen a többségi és kisebbségi csoporthoz tartozók kapcsolatát;* jellemezni a kisebbségi létben élők mai társadalmi helyzetét és annak problematikáját;* az egészségügyi és a szociális jogi szabályozás alapelveit munkája során alkalmazni. b) Roma népismeretei alapján az általa gondozott közösség problémáit felismeri, azokat elemzi, ismeretanyaga birtokában a jelenségeket többirányúan közelíti meg, egzakt ítéleteket fogalmaz meg, véleményét kulturált vita során kifejti, szakterületének sajátos körülményei között a gyakorlati élet etikai dilemmáit felismeri, azokra megoldást talál. c) A kisebbség egészségmegőrzésének, betegségmegelőzésének vonatkozásában az egészséget mint értéket közvetíti ön ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember

  Elsajátítandó kompetenciák:  A kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember legyen képes, epidemiológiai ismeretekre alapozott intézményi infekciókontroll stratégia kidolgozására és megvalósítására, amellyel a kórházi fertőzések aránya az egészségügyi intézményekben csökkenthető.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A kórházhigiénikus és infekciókontroll szakember ismerje meg  - a népegészségügyben alkalmazott tudományos elemző módszereket és azok gyakorlati alkalmazását - a fertőző betegségek epidemiológiájában alkalmazott módszereket - a kórházi fertőzések epidemiológiáját és annak népegészségügyi jelentőségét - a hazai egészségügyi ellátórendszert nemzetközi összehasonlításban - a kórházi fertőzések megelőzésének módszertanát nemzetközi tapasztalatok felhasználásával   Személyes adottságok: - jó kommunikációs készség - önálló, határozott véleményalkotás - önálló döntéshozatali képesség - konfliktuskezelési képesség  - elemző, rendszerező készség - kreativitás - elkötelezettség a minőségi munka iránt   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:   A kórházhigiéne és infekciókontroll diplomával rendelkező szakemberek az egészségügyi ellátórendszerben tudnak majd elhelyezkedni. A 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről előírja a szolgáltatók szakmáktól független feladatai között a kórházhigiénés szolgáltatások és az infekciókontroll biztosítását minden egészségügyi szolgáltató számára.   A kórházhigié ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. klinikai kutatási munkatárs (CRA)

  Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják:   – a gyakoribb humán megbetegedések biomedicinális alapjait;   – kísérletes munka tervezésének és kivitelezésének metodikáját (hypotesis megalkotása, laboratóriumi és klinikai kutatási módszerek, megfelelősségi vizsgálatok, kutatási auditok és bizonyítékon alapuló tervezés, hibatényezők szerepe, közlemények szerkesztése, projekttervezés);   – kiterjesztett tervezési és analitikai módszereket (különböző típusú klinikai vizsgálatok – Cohort, kettős vak, stb. – tervezése, esetszám kalkuláció, statisztikai módszerek);   – üzleti menedzsment és egészségügyi közgazdaságtan alapjait (gyógyszeripari üzletág, egészségpiac, menedzsment szisztémák, egészségügyi közgazdaságtan);   – preklinikai vizsgálatok szervezését, jelentőségét (állatkísérletek, in vitro modellek szerepe, in silico bioinformatikai ismeretek, toxicologia, preklinikai vizsgálatok kapcsolata a klinikai kísérletekkel);   – kutatásfinanszírozási és a vonatkozó etikai, jogi alapokat (kutatásfinanszírozás, felhasználó szerepe a kutatásban, kutatásetika, kutatásjog);   – klinikai vizsgálatok jelentőségét (in vitro eredmények humán alkalmazása – „translational medicine” – fázis I–IV klinikai próbák, minőségbiztosítás, szövődmények jelentése, megfelelősség, hatékonyság jelentése).      A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:   – jó szervező és adminisztratív készség;   – széleskörű informatikai ismeretek;   – kiváló kommunikációs képesség;   – nagyfokú s ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages