• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 7 items
 1. Master's degree in geotechnology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate broad general knowledge and knowledge of academic fields and scientific methods of work, define, research, understand and creatively address problems, principles and theories, critically read and understand texts, acquire knowledge and find sources autonomously, think critically, analytically and synthetically, transfer and apply theoretical knowledge into practice, resolve technical and work-related problems and make interdisciplinary connections,  show a sense of professional and ethical responsibility towards superiors and subordinates in work processes, demonstrate scientific and research literacy, speak in public and communicate with customers, communicate, present and interpret knowledge and results, use foreign technical language in written and oral communication, communication in international and national scientific circles, in professional circles and in general in everyday life, use information and communications technology, transfer information taking into account ethical principles and values within the profession, take into account safety-related, functional, economic, environmental protection and ecological aspects in their work and in work in research groups and working groups, develop moral and ethical criteria with an emphasis on a correct attitude towards work with customers, offering impartial advice, taking into account technical arguments, independence and professionalism in accordance with applicable legislation, create an object ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Master's Degree in "Oil & Gas Technology". Department of Petroleum and Natural Gas Engineering of Technological Education. Faculty of Technological Applications. Technological Educational Institute of Eastern Macedonia & Thrace.

  Knowledge and Understanding Upon successful completion of the program students will be able to:• Demonstrate broad knowledge in the field of Hydrocarbons Engineering;• Become familiar with the content and philosophy of the legal framework of the industry of hydrocarbons, and understand the processes and factors that lead to its development;• Understand the modern global, regional and local issues of Hydrocarbons Engineering;• Acquire the skills and experience necessary for engineers who will lead in the areas of hydrocarbons extraction, processing, storage and exploitation, in efficient and clean energy technologies and rational use of energy;• Develop a balanced perspective on safety and environmental concerns surrounding the industry of Hydrocarbons, offering students a wide range of understanding that will help in making managerial decisions;• Possess the necessary knowledge and insight to be able to engage in decision-making roles in the industry of hydrocarbons;• Have the ability to use cutting-edge software tools for technologies in the fields of Hydrocarbons and Petroleum Engineering;• Are familiar with the procedures followed in the creation of energy, environmental and sustainable policies;• Possess the knowledge base necessary so that they can be approved in professional chambers and associations;• Have the ability to use research results in education, in their professional environment and society. Skills• recognize all stages and classify processes in oil value chain. • estimate reserves based on PRM ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Eastern Macedonia and Thrace

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. geotechnikai szakmérnök

  A szakirányú továbbképzés célja az okleveles építőmérnöki oklevéllel rendelkező és a mélyépítésben dolgozó szakemberek tudásának fejlesztése, ismereteik elvi alapjainak felfrissítése. A geotechnika új területeinek megismerésével lehetővé válik az e területen működő vállalkozások fejlesztése. Megszerezhető ismeretek, kompetenciák:A szakirányú továbbképzésben résztvevők elsajátítják a geotechnika és kapcsolódó rokon szakmák legújabb ismereteit:* alapos elméleti ismeretek a geotechnika minden területén, * korszerű számítógépes módszereket támogató ismeretek,* talaj és szerkezet egymásra hatása alapozási kérdésekben földrengés esetén,  * mérnökgeológia és geofizika ismeretei,   * mélymunkagödrök és mélyalapozások ismeretei, * földmunkák legújabb ismeretei.       Készségek, a szakképzettség alkalmazása:A felsorolt témakörök elsajátítását követően a mérnökök képesek lesznek az adott szakterületen felmerülő feladatok ellátására, a szükséges vizsgálatok elvégzésére többek között:* talajvizsgálati jelentések készítésére, * komplex feltárási tervek készítésére, feltárások irányítására, * alapozások és mélymunkagödrök tervezésére, kivitelezésére, * geotechnikai számítógépes szoftverek elmélyült alkalmazására,  * felszínmozgások, földművek károsodásának elemzésére, * a szerkezetek vízzel kapcsolatos problémáinak jobb megítélésére, * megoldások alkalmazására a környezeti geotechnika problémáira.  Személyes adottságok, készségek:* elemző, problémamegoldó készség, képesség.  * áttekintő-képesség,  * szakmai elhivatottság, * ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Petroleum Industry Logistic Engineer

    Az elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek   A végzett ismeri   a főbb logisztikai tevékenységeket, a kőolaj és kőolajtermékek különböző szállítási módjait és ezek jellemzőit, a szénhidrogének tárolására vonatkozó alapismereteket, a szállítási és tárolási feladatokat, a különböző szállítási módokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat, a fuvarszervezési és karbantartási tevékenységeket, a szabványos termékminőségeket és a bio-üzemanyagokat, a termékminőség ellenőrzési feladatait, a logisztika EBK vonatkozásait, az ellátási lánc menedzsment fóliáit, felépítését és módszereit, a logisztika szerepét az ellátási láncban, a logisztikai ütemezést és a készletmenedzsmentet, a fuvareszközök optimálását, a projekt menedzsment alapismereteit. Személyes adottságok és készségek: A végzett logikus gondolkodással rendelkezik, folyékonyan használja a szaknyelvet anyanyelvén és idegen nyelven, érzékeny a gazdasági folyamatokra, fogékony az újdonságokra, jó kompromisszumos képességekkel rendelkezik, minőségtudatos magatartása párosul a környezet iránt érzett felelősséggel. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett képes a gyakorlatban is alkalmazni: - a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságossági számításokat (NPV, IIR), - a szénhidrogén logisztikában alkalmazott benchmarking technikákat, - a kulcs teljesítménymutatókat, - a hatékonyságjavítás gyakorlati megvalósítását, - a gyakorlatban használt fontosabb mérőeszközöket ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Oil and Natural Gas Engineer

  A képzés célja olaj- és gázmérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására. Szakmai gyakorlat után alkalmasak jogszabályban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által meghatározott tervezői, vezető tervezői jogosultságra, szakértői jogosultságra a megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olaj- és gázmérnök a) tudása - Ismeri a komplex gáztároló, földgázszállító rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgázelosztó rendszerek tervezéséhez és üzemeltetéséhez szükséges módszereket, eszközöket és folyamatokat. - Ismeri a földgáz-kereskedelemmel és energiagazdálkodással kapcsolatos folyamatokat, törvényeket, szabályokat. - Ismeri a komplex szénhidrogénipari létesítmények tervezéséhez és irányításához alkalmazható módszereket, folyamatokat, berendezéseket. - Ismeri a fluidumtermelő (kőolaj, földgáz és víz) kutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Petroleum Engineer

  A képzés célja olajmérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez és szállításához szükséges technológiai és infrastrukturális rendszerek tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati ismereteivel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen készségekkel, képességekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület feladatainak végzésére és irányítására. Képesek a jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az olajmérnök a) tudása - Ismeri a szénhidrogéniparral kapcsolatos gazdasági folyamatokat. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket és rendelkezik a fúrások megtervezéséhez szükséges ismeretekkel. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésekor tipikusan előforduló üzemzavarokat és elhárításának módszereit. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és vízkutakban termelés során lejátszódó folyamatokat, jelenségeket. - Ismeri a (felszálló, mechanikus) termelés során használatos berendezéseket, a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket. - Ismeri a kőolaj-, földgáz- és hévíztelepekben található fluidumok, va ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Mining and Geotechnical Engineer

  A képzés célja bánya és geotechnikai mérnökök képzése, akik korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági, menedzsment és jogi (bányajog) ismeretekkel rendelkeznek és képesek az ásványi nyersanyag kitermelése és feldolgozása során jelentkező műszaki és gazdasági feladatok megoldására. Célja továbbá ezen műveletekből következő természeti veszélyek és környezeti problémák felismerése, kezelése. A szakon végzettek alkalmasak a bányászati tevékenység, speciális felszín közeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során jelentkező geotechnikai feladatok ellátására. Szakmai gyakorlat után jogosultságot szerezhetnek a szilárdásvány bányákban és ásvány- előkészítő üzemekben felelős műszaki vezetői, vezető helyettesi feladatkör, továbbá hites bányamérői feladatok ellátására, a robbantástechnikai tanulmányokra alapozva és a jogszabályban előírt továbbképzést sikeresen elvégezve robbantómesteri, illetve robbantás vezetői feladatok ellátására, bányászati létesítmények tervezésére, valamint a létesítményekkel és a műveletekkel kapcsolatos eljárásokban való részvételre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A bánya- és geotechnikai mérnök a) tudása - Ismeri a bányászat természetes közegét, a földkéregben lévő ásványi nyersanyag lelőhelyek főbb típusait és jellemzőit. - Készségszinten ismeri a bányászatban előforduló természeti eredetű elemi bányaveszélyeket és az ellenük való védekezés módjait. - Is ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary