• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Physicist

  A képzés célja fizikusok képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a képzés második ciklusában folytatni, egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. Alapszintű fizikai ismereteik, általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, szervező részfeladatokat lássanak el. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására A fizikus a) tudása - Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó matematikai, informatikai eljárásokat. - Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. - Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. - Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. - Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. - Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati problémáinak megoldásához. - Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. - Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel teszt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. doktor (PhD)- physical sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. lézerfizikus

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  A végzettek magas színvonalon kell tudják kezelni a lézeres és optikai elveken működő csúcstechnológiás berendezéseket. Tisztában vannak az azok működését meghatározó fizikai alapokkal, valamint a fény- és anyagkölcsönhatás különböző szintjein történő folyamatok elméleti hátterével.  A készségek elsajátítása a rendszeres tantermi órák látogatása és a vizsgákra való készülés révén a képzés elején választandó témából teamben vagy önállóan végzendő kutatói jellegű munkavégzés során történik. A képzés során a kutatási téma kidolgozásához szükséges, valamint azt kiegészítő műszaki és informatikai ismereteket is meg kell megszerezni.  A felvettek kutatási tevékenységét témavezető irányítja, arra törekedve, hogy a hallgatók egyéni képességeik és adottságaik figyelembevételével, közvetlen, intenzív irányítás és a témához szorosan kapcsolódó tárgyi ismeretek elsajátítása révén, a területet alaposan ismerő, kutató-fejlesztő tevékenység önálló végzésére alkalmas szakemberekké váljanak.   Személyes adottságok, készségek:  Az elsősorban elvárt és fejlesztendő készségek:  * megbízhatóság, pontosság, elkötelezettség, rendszerező képesség, gyakorlatias feladatértelmezés; * analizáló és szintetizáló képesség, az újdonságokra való fogékonyság és az eredményorientáltság fejlesztése.    Társas kompetenciák: kezdeményezőkészség, irányíthatóság, motiválhatóság, kapcsolatfenntartó készség.   Módszerkompetenciák: problémaelemzés, ismeretek helyénvaló alk ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. mesterszintű operációkutatási szakember

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik saját szakterületükön (közgazdaságtan, műszaki tudományok, informatika stb.) magas szinten képesek széleskörű operációkutatási feladatok megoldására. A széleskörűség két értelemben is megvalósul: egyrészt a képzés az operációkutatás mindhárom fő területére hangsúlyt fektet (folytonos, diszkrét és sztochasztikus optimalizálás). Másrészt cél, hogy a végzettek először is felismerjék azokat a gyakorlatban előforduló helyzeteket, amikor érdemes optimalizálási módszereket alkalmazni. Képesek legyenek felírni a gyakorlati probléma operációkutatási modelljét és ismerjék azok megoldási módszereit, végül a megoldási módszerek számítógépes implementációjában is jártasak legyenek.        A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:  A cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú operációkutatási feladatok megoldására és kutatás-fejlesztési munka elvégzésére alkalmasak. A szükséges tudáselemek, ismeretek a következők:   * matematikai alapismeretek (operációkutatás matematikai alapjai, valószínűségszámítás és matematikai statisztika),   * optimalizálás (lineáris programozás, nemlineáris programozás, kombinatorikus optimalizálás, globális optimalizálás, sztochasztikus programozás),   * alkalmazási lehetőségek (játékelmélet, ökonometria, irányítási rendszerek),   * programozási ismeretek (programozási ismeretek, operációkutatási programrendszerek).      Személyes adottságok, készségek:   * modellezési készség,   * problémamegoldó készség,   * ügyfelekkel való tárg ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Astronomer

  A képzés célja csillagászok képzése, akik átfogó csillagászati ismeretekkel és a csillagászattal érintkező interdiszciplináris területeken, továbbá a tágabb körben használható, a tudományos kutatáshoz, a tudományos szaknyelv használatához, a csapatmunkához, a tudományos kutatási eredmények kommunikációjához szükséges készségekkel rendelkeznek, képesek multidiszciplináris összefüggésekben felmerülő új vagy szokatlan problémák megoldására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A csillagász a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri és tudja alkalmazni a csillagászat és az űrtan (műszertechnikai és spektroszkópiai ismeretanyag; a legkorszerűbb hazai észlelőeszközök használata; a megfigyelések feldolgozásának standard számítógépes módszerei; és a csillagászat valamennyi főbb területének elméleti ismeretanyaga) főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Összefüggéseiben ismeri a csillagászat elméleti, megfigyelési, számítógépes módszereit, valamint a fizika, matematika és az informatika csillagászatot és űrtant érintő területeit. Jártas a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció alapvető módszereiben. Tisztában van a modern csillagászat lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Magas szinten rendelkezik természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. Ismeri azokat a csillagászattal, asztrofizikával és űrtannal kapcsolatos terepi, labor ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Geophyisicist

  A képzés célja geofizikusok képzése, akik megfelelő szakmai tudással, a szakma műveléséhez, a nemzetközi kapcsolattartáshoz vagy külföldi munkavállaláshoz szükséges idegennyelv-ismerettel, korszerű műszaki-gazdasági szemléletmóddal, továbbá a választott specializációnak megfelelő szakismeretekkel rendelkeznek. Képesek nemzetközi kutatási kooperációban, illetve szakmai pályázatokon való részvételre résztvevőként és irányítóként. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A geofizikus a) tudása Ismeri az általános természettudományi és globális földtudományi ismeretanyagot. Birtokában van a geofizikai és távérzékelési ismeretrendszernek. Ismeri a kutatáshoz, illetve a tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat. Ismeri a számítógépes adatfelvétel, adatfeldolgozás és -megjelenítés megfelelő eszközeit. Ismeri a geofizika aktuális kutatási témaköreit. Birtokában van a magyar nyelvnek és a geofizikus szaknyelv helyes használatának élőbeszédben és írásban. b) képességei Képes a geofizikai törvényszerűségek és összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására, gyakorlati hasznosítására és fejlesztésére, a problémamegoldó technikák felhasználására. Képes a geofizika tudományában felmerülő feladatok és problémák tanulmányozására és megoldására a kutatás, műszaki fejlesztés és az ipari alkalmazások területén. Képes a Föld és tágabb környezete fizikai tereinek, a Föld összetételének, belső szerkezet ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Phyisicist

  A képzés célja fizikusok képzése, akik tudományos szakemberekként alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek elméleti értelmezésére és kísérleti tanulmányozására, komplex folyamatok modellezésére, modern technológiákat alkalmazó berendezések és mérőeszközök fejlesztésére és magas színvonalú üzemeltetésére, valamint jártasak az informatika és numerikus módszerek fizikai alkalmazásában. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A fizikus a) tudása Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát. Ismeri a fizika elméleti, kísérleti, és számítógépes módszereit, valamint a matematika és az informatika fizikát érintő területeit. Ismeri a tudományos kutatás, az önképzés és a kommunikáció magas szintű módszereit. Tisztában van a modern fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. Magas szinten rendelkezik természettudományos ismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. Ismeri azokat a fizikával kapcsolatos terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, melyekkel a szakmáját haladó szinten gyakorolni tudja. Elmélyült és alapos szakmai tudással rendelkezik, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó gyakorlati problémáinak megoldásához. Összefüggéseiben átlátja szakterül ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. műszeres szakanalitikus

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja olyan korszerű analitikai ismeretekkel rendelkező szakanalitikusok képzése, akik a napi analitikai gyakorlat minden területén, a vegyiparban, szerves szintetikus iparban, a gyógyszeriparban, a szénhidrogén iparban, a környezetvédelemben, az élelmiszeriparban, a klinikai laboratóriumokban, tudományos intézetekben stb. képesek a kémiai elemzési feladatok megoldására, új módszerek kidolgozására, a meglévő módszerek adaptálására, analitikai laboratóriumok működésének szervezésére, irányítására.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A szakképzettség birtokában a műszeres szakanalitikus * ismeri a legkorszerűbb műszeres analitikai módszerek (atomspektrometria, elektroanalitika, radiokémia, gázkromatográfia, tömegspektrometria, folyadékkromatográfia, immunanalitika, elektroforetikus technikák, lab-on-a-chip, királis elemzések, környezeti analitika) elméletét, a berendezések alapvető felépítését, alkalmazhatóságát, * képes új ismeretek önálló megszerzésére és az elsajátított analitikai ismeretek alkalmazására, nagy jártassága kell legyen az analitikai mérőrendszerek tervezésében és alkalmazásában, * adott analitikai feladatokhoz részletes mérlegelést követően megfelelő műszeres analitikai módszert képes kiválasztani, * új módszereket, eljárásokat tud kidolgozni, illetve ismert módszereket adaptálni, * képes a módszerek minősítését (validálását) elvégezni, a laboratórium minőségbiztosítási feladatait megszervezni és irányítani, * a műszeres analitikai elemzések eredményeinek ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary