• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 72 items
 1. aktuárius szakközgazdász

  A szakirányú továbbképzés célja magas szintű statisztikai, pénzügyi és biztosítás-matematikai műveltségű, az európai és világpiacon versenyképes tudással rendelkező szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémákat alkotó módon megközelíteni, eredeti megoldások adására.        A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma feli ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. aktuárius szakértő

   A szakirányú továbbképzésben végzettek ismerik:  * a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérését; * a matematikai, statisztikai modellezést; * a fontosabb számítógépes programcsomagok alkalmazását; * a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás gyakorlatában előforduló fontosabb jelenségek működési mechanizmusait, azok jogi szabályozását.   A szakirányú továbbképzésben végzettek alkalmasak: * az életbiztosítás és az általános (vagyon-) biztosítások gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, a tartalékolási számítások elvégzésére; * a biztosítási termékfejlesztésre, a piaci kockázatok és hatások felmérésére; * magas szintű matematikai elméleti tudásuk és a gyakorlati ismeretek kombinációja révén biztosítási folyamatok tervezésére, előrejelzésére és irányítására; * elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére; * önálló és csoportmunka végzésére; * biztosítási problémák alkotó módon történő megközelítésére, eredeti megoldások adására.           A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:  * elemző és szintetizáló készség; * probléma felismerő és megoldó készség; * pontos, alapos, megbízható munkavégzés; * információ rendszerzési és feldolgozási képesség; * érdeklődés a társadalmi kérdések (pl. nyugdíjrendszer, egészségbiztosítás) iránt; * kritikai elemző készség, javaslattevő, kezdeményező képesség; * rugalmasság a csoportmunkában; * személyes felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; * a szakmai tová ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. szakközgazdász pénzügy, adó és adóeljárás szakon

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   e képzettség birtokában a pénzügy, adó és adóeljárás szakértő szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy képes felismerni és értelmezni a makro- és mikrogazdasági fogalmakat és összefüggéseket; önállóan tevékenykedni az üzleti vállalkozások gazdálkodásában, pénzügyi irányításában és tervezésében, különös tekintettel a gazdasági vállalkozások adózással összefüggő feladataira; megismerni és átlátni a vállalatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek sajátosságait, e szervezetek adózási rendszerét és rendjét, vagyoni helyzetének változásaira ható okokat, e szervezetek tevékenységét szabályozó folyamatokat, belső irányítási és működési rendszerüket; alkalmazni a pénzügyi és adózási ellenőrzési tevékenységet szabályozó legfontosabb hazai és nemzetközi jogszabályokat, felismerni a vagyon elleni, gazdasági és pénzügyi szabálysértések és bűncselekmények tényállási elemeit; eligazodni az államháztartás és a számviteli szabályozás törvények által meghatározott rendszerében, feladataiban és működésében; megszervezni az ellenőrzésre, helyszíni vizsgálatra történő felkészülést, a vizsgálat lebonyolítását, írásba foglalásának módozatait, a megállapítások és javaslatok nyomon követésének rendszerét; írásban és szóban kommunikálni a pénzügyi revízió és az adóellenőrzés eredményeit.   A képzés során elsajátítható tudáselemek:   szakmai alapozó ismeretek szakhoz kapcsolódó ismeretek A képzés során megszerezhető ismeretek, adottságok, készségek:   a szakma ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. bank- és pénzinformatika szakközgazdász

     A képzés során elsajátítandó kompetenciák: A képzés célja az üzleti szféra szervezetei számára olyan szakemberek képzése, akik egyszerre rendelkeznek megfelelő banki, pénzügyi és átfogó informatikai ismeretekkel, és az ismeretek birtokában képesek  - a szakterületi és a gyakorlati elvárásoknak megfelelő követelmények teljesítésére, az elvárásoknak történő megfelelésre; - a felmerülő problémák felismerésére, a kínálkozó lehetőségek kihasználására; - a partnerekkel és minden érintettel történő harmonikus kapcsolat kialakítására; - az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.   A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a pénzintézeti szektor üzleti folyamatait, informatikai rendszereinek felépítését, együttműködési rendszerét, technológiai hátterüket, valamint információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekkel felkészíteni őket a pénzintézeti szektorban felmerülő informatikai fejlesztési, beruházási, üzemeltetési, tanácsadási, vezetői feladatok ellátására, az általánosan elfogadott értékek magas szintű megjelenítésére, közvetítésére.      A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: A képzés során olyan átfogó tudással rendelkező, komplex szemléletű szakemberek képzése a cél, akik ismerik a pénzintézeti szektor, valamint a vállalati pénzügyi alrendszerek  - üzleti folyamatait; - informatikai rendszereinek felépítését; - együttműködési rendszerüket; - technológiai hátterüket. A végzettek képesek információ-, tudás-, projekt- és egyéb menedzsment ismeretekk ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. pénzügy-vállalkozási tanácsadó

  - A pénzügy-vállalkozási szakirányú továbbképzési szak célja a pénzügyi, gazdasági területen dolgozók és vezetők képzése, illetve továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, így szélesíteni a különböző pénzügyi szakterületeken (vállalkozások, költségvetési szervezetek, pénzintézetek, önkormányzatok) tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.   - Az alapozó elméleti tantárgyak keretében átfogóan tárgyaljuk azokat a sajátosságokat, tulajdonságokat, amelyek a munkáltató szervezet tevékenységét érintő jogi feladatok átlátását, valamint a későbbi szaktárgyak jogi fogalomrendszerének az elsajátítását szolgálják. A szakmai alapozó és módszertani tárgyak a közgazdász képzéshez elengedhetetlen közgazdaságtani, vállalkozás gazdaságtani, statisztikai és informatikai ismeretek, készségek és képességek kialakítására irányulnak.    - A szakhoz kapcsolódó speciális ismeretek birtokában a hallgatók képessé válnak a pénzügyi szakképzésre vonatkozó számviteli, elemzési, ellenőrzési, illetve a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi ismeretek befogadására és azok gyakorlati alkalmazására. A pénzügy-vállalkozási szaknak megfelelő pénzügyi és számviteli tantárgyak szakmai kapcsolódása és egymásra épülése egyaránt biztosított. A pénzügyi tantárgycsoporton belül a pénzügyi alapismereteket követően társaságok pénzügyeihez, illetve a vállalkozásfinanszírozáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati i ...

  Awarding bodyGál Ferenc Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Economist in Finance and Accounting

  A képzési célja pénzügyi és számviteli szakemberek képzése, akik korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséggel, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz elméleti ténybeli és módszertani ismeretekkel rendelkeznek, képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére, fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Pénzügy és számvitel alapképzési szakon a közgazdász a) tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. - Elsajátította a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek alapvető elméleteit és jellemzőit, birtokában van az alapvető információ-gyűjtési, matematikai és statisztikai elemzési módszereknek. Ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit. - Ismeri a pénzügy és a számvitel ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Pénzügyi ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: közreműködni a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában, elvégezni a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, ellátni a házipénztárral kapcsolatos feladatokat, ellátni az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat, közreműködni a vállalkozásfinanszírozási feladatokban, részt venni a befektetési döntések előkészítésében, összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végezni, irodai szoftvereket használni, ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Pénztárkezelő és valutapénztáros

  A képesítéssel rendelkező képes: a valuta és csekk beváltását, eladását, konverzióját elvégezni árfolyamot, jutalékot alkalmazni az árfolyamok meghatározásában, meghirdetésében közreműködni a természetes személy, vállalkozás, szervezet okmányai alapján devizajogi státuszt megállapítani az ügyfél okmányait felismerni, azok alapján személyazonosítást végrehajtani a különféle okmányok hatályosságát, érvényességét megállapítani ügyfél-átvilágítási intézkedést végrehajtani az egyszerűsített és fokozott ügyfél-átvilágítást megkülönböztetni a különféle ügyfél-nyilatkozatok kitöltésében az ügyfélnek segítséget nyújtani a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúját felismerni a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanúja felmerülésekor bejelentést tenni a bejelentéshez alkalmazandó számítógépes programot használni a különféle pénznemeket és csekk típusokat felismerni, megkülönböztetni a forint és valuta forgalomképességét és valódiságát megvizsgálni a csekk érvényességét, valódiságát megállapítani a hamisgyanús forintot, valutát, csekket felismerni a hamisgyanús fizetőeszközök bevonásával kapcsolatos feladatokat végrehajtani a forgalomképtelen bankjegy, érme kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátni a pénzváltási műveletet és készletmozgást bizonylatolni a pénzváltási bizonylaton, az azonosító adatbázisban ügyféladatokat rögzíteni a pénztárkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátni értéktári teendőket elvégezni a szükséges napi készletállomány megállapításában közreműködni pénztárnaplót, értéktári nyilvántart ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Társadalombiztosítási ügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: Śellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat Śvezetni az egészségés társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat Śösszegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából Śmunkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni, Śfeladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. expert in public finance

  A képzés célja olyan államháztartási, pénzügyi, gazdálkodási szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az államháztartási gazdálkodásról, az államháztartáson belül működő szervezetek pénzügyeiről, számviteléről, adózásáról és menedzsmentjéről. A szakirányú továbbképzési szak elsősorban gazdasági diplomával nem rendelkező, az államigazgatásban, költségvetési szervek, önkormányzatok különféle adminisztratív területein dolgozó, gyakorló munkatársakat céloz, akiknek a feladataik ellátásához szükséges az államháztartási, gazdálkodási folyamatok ismerete.    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató ismeri – az alapvető kötelmi jogi fogalmakat, típusokat és a főbb szerződéstípusokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket;– az államháztartás szervezeteire vonatkozó alapvető jogszabályi előírásokat;– a kincstári rendszer működését, a Magyar Államkincstár számlavezetési, hitelezési, finanszírozási, ellenőrzési, információszolgáltatási és egyéb feladatait, a kincstári fizetési módokat;– a legfontosabb államháztartási alapfogalmakat, továbbá a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások típusait és főbb formáit;– az államháztartás alrendszereinek és alapegységeinek féléves és éves beszámolási feladatait;– az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatokat;– az információfeldolgozáshoz rendelkezésre álló informatikai elemeket, tisztában van az integrált rendszerek előnyeivel;– a költségvetési polit ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages