• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. Māszinības (pēc vidusskolas)- Prof. bak. studijas

  Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes. Programmas mērķis RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām. Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū. Studiju formas Lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi, individuālais darbs, mazo grupu darbs, patstāvīgas speciālās literatūras studijas. Programmas saturs 1. un 2. studiju gadā studenti apgūst bāzes un preklīniskos priekšmetus – gūst priekšstatu par cilvēku un tā organismu, apgūst teorētiskās zin ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Māszinības (viena gada bakalaura programma koledžu absolventiem ar medicīnas māsas kvalifikāciju)- Prof. studijas pēc koledžas

  Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības. Reflektanti tiek uzņemti 4. studiju gadā, lai padziļināti apgūtu kādu no māsu pamatspecialitātēm: 1. ambulatorās aprūpes māsa; 2. ķirurģiskās aprūpes māsa; 3. operāciju māsa; 4. garīgās veselības aprūpes māsa; 5. internās aprūpes māsa; 6. anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa; 7. bērnu aprūpes māsa. Māsas uzdevums sabiedrībā ir veicināt veselību, novērst slimību, aprūpēt slimnieku un palīdzēt tam atgūt veselību, un, ja tas nav iespējams, palīdzēt sadzīvot ar hroniskām slimībām vai aiziet no dzīves fiziskā un garīgā mierā. Māsa ar augstāko izglītību galvenokārt ir pārmaiņu nesēja savā darba sfērā – vai tā būtu pedagoģija, vadība, eksperta prakse tieši ar pacientiem vai netieši organizācijās, kas iespaido pacientu aprūpi, vai pētniecība. Mūsdienīga augstākā izglītība sagatavo māsu šodienas un rītdienas pasaulei ar stipru pamatu zinātnē, humānajos priekšmetos un māszinībās, lietojot problēmu risināšanas metodes. Programmas mērķis RSU Liepājas filiāles īstenotās bakalaura studiju programmas Māszinības mērķis ir veicināt Latvijā valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām atbilstošas pacientu aprūpes sistēmas izveidošanu, nodrošinot to ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem — māsām. Programmas uzdevumi Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi māszinībās, sagatavot studentus vadības, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam nozarē, sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos a ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Nursing- Professional bachelor studies

  Programme goals: The aim of the professional programme is to prepare qualified specialists in the field of nursing who are able to organise, coordinate and manage the care of patients at all health care levels. Main objectives of the Study Programme: - Prepare students for practical work in the field of health care and help them master the basic medical subjects as well as nursing. - Provide students with knowledge that would allow them to successfully pass the State Examination, which also includes the presentation of a Bachelor’s Thesis in addition to the State Integrated Examination. - Provide students with the knowledge that would allow them to continue their studies in the Master's degree programme. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Pharmacy- 2nd level professional studies

  The professional study programme in Pharmacy aims to provide students with knowledge about biochemical processes in the human body, changes to it in the event of diseases, the epidemiology of the most common diseases in Latvia, their aetiology and principles of treatment as well as drug pharmacodynamics, pharmacokinetics, metabolism and interaction. Programme goals: The aim of the professional programme is to prepare knowledgeable specialists who can work in the pharmaceutical care system. Main objectives of the Study Programme: - Convey knowledge about the basic principles of pharmaceutical care and the implementation methods of drug output, analysis and value assessment. - Help learn the principles and methods of drug preparation in pharmacies and drug production enterprises. - Provide students with knowledge about the methods for providing society and health care employees with professionally competent information. - Help students learn how to plan and conduct scientific research, write scientific articles and reviews. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē ar kvalifikāciju „Fizioterapeits” ar specializāciju sporta jomā. Topošie fizioterapeiti studiju laikā apgūst fizioterapijas ārstēšanas metodes, kas ietver: • ārstniecisko vingrošanu; • masāžu; • postizometriskās relaksācijas metodes; • mobilizācijas tehniku; • manuālo terapiju; • fizikālās procedūras u.c. Studiju laikā mācību un stažēšanās prakses studentiem tiek organizētas ārstniecības iestādēs un sporta medicīnas centros. Iegūstot teorētiskās un praktiskās kompetences, fizioterapeiti var strādāt veselības aprūpes, sociālās aprūpes, izglītības un sporta sistēmā, kā arī veikt individuālu profesionālo darbību. ...

  Provider NameLatvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Optometry- Bachelor studies

  This programme is based on studies of natural sciences, biology, medicine and basic principles of primary eye care service. Bachelor programme is the first step in professional optometrist education scheme in Latvia. The program offers extensive profile studies of natural sciences including organic chemistry, biology, calculus, physics for natural sciences, optics, basics of human anatomy, general physiology, ophthalmic optics, microbiology, biochemistry, anatomy and physiology of the eye, physiology of vision, optometric instruments, refractive defects, binocular vision and other. ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Veselības sports- Bak. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (nepilna laika studijās): elektroniskā pieteikšanās no 1. decembra, dokumentu pieņemšana no 10. decembra līdz 10. janvārim. Studiju programmas mērķis: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības sporta (fitnesa) speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties veselības sporta (fitnesa) sfērā, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes klientu veselības nostiprināšanā, uzlabošanā un slimību profilaksē. RSU studiju programmas „Veselības sporta speciālists" absolventi tiek ieskaitīti 3. studiju gadā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Physiotherapy- Professional bachelor studies

  The study programme in Physiotherapy has been designed to promote the development of a rehabilitation system that is consistent with the economic and social needs of the State of Latvia, providing it with qualified and competitive physiotherapists. Programme goals: The aim of the programme is to promote the education of qualified and competitive physiotherapists, developing professional physiotherapeutic studies, based on the scientific theory of the branch, and corresponding to the professional standards of physiotherapy. Main objectives of the Study Programme: - Provide physiotherapeutic studies corresponding to the professional standards of physiotherapy. - Prepare students for creative research and educational work by implementing the acquisition of extended knowledge in physiotherapy. - Promote graduates’ competitiveness in the socioeconomic conditions of the local and international labour markets. ...

  Provider NameRīga Stradiņš University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Medicīna (rezidentūra)- Prof. studijas pēc pamatstudijām

  Studiju programmā ir šādas pamatspecialitātes: anestezioloģija un reanimatoloģija, asinsvadu ķirurģija, dermatoveneroloģija, dzemdniecība un ginekoloģija, ģimenes medicīna, internā medicīna, ķirurģija, krūšu kurvja ķirurģija, kardioloģija, neiroķirurģija, oftalmoloģija, onkoloģija ķīmijterapija, otorinolaringoloģija, patoloģija, pediatrija, diagnostiskā radioloģija, sporta medicīna, terapeitiskā radioloģija, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija; apakšspecialitātes: internā medicīna (endokrinoloģija, ftiziopneimonoloģija, gastroenteroloģija, nefroloģija, reimatoloģija), pediatrija (neonatoloģija); papildspecialitātes: osteopātija, alergoloģija. Studijas tiek īstenotas gan par valsts budžeta, gan personīgiem līdzekļiem. Specialitāšu sarakstu, kurās ir valsts budžeta finansētas vietas, skatīt šeit. Studiju ilgums atkarībā no izvēlētās specialitātes ir no diviem līdz sešiem gadiem. Pēc sekmīga rezidentūras beigu pārbaudījuma nokārtošanas tiek piešķirta ārsta speciālista kvalifikācija kādā pamatspecialitātēm, apakšpecialitātēm vai papildspecialitātēm Ārsts speciālists: - anestezioloģijā un reanimatoloģijā, - asinsvadu ķirurģijā, - dermatoveneroloģijā, - dzemdniecībā vai ginekoloģijā, - endokrinoloģijā, - ftiziopneimonoloģijā, - gastroenteroloģijā, - ģimenes medicīnā, - internā medicīnā, - ķirurģijā, - krūšu kurvja ķirurģijā, - kardioloģijā, - nefroloģijā, - neiroķirurģijā, - neonatoloģijā, - oftalmoloģijā, - onkoloģijā - ķīmijterapijā, - osteopātijā, - otorinolaringoloģijā, - patoloģijā, - pedia ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Farmācija- Bak. studijas

  Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai un sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Bakalaura studiju programmā A daļā kopā paredzēts apgūt kursus 86 kredītpunktu apjomā – Augu un dzīvnieku bioloģija, Anatomija un fizioloģija, Praktiskā farmācija, Profesionālā ētika, Latīņu valoda, Medicīniskā ter­mi­no­loģija, Vispārīgā ķīmija, Medicīnas mikrobioloģija, Imunoloģija, Far­ma­kog­no­zija, Neorganiskā ķīmija, Patfizioloģija, Analītiskā ķīmija, Farmakoloģija un farmakoterapija, Organiskā ķīmija, Far­makokinētika, Zāļu vielu metabolisms, Bioķīmija I, Farmācijas ķīmija, Fizika, Klīniskā farmācija, Zāļu formu tehnoloģija, Toksikoloģija un vides bioķīmija, Informātika, Datu bāzes, Ārstniecisko vielu biosintēze augos, Šūnu bioloģija. B daļā paredzēts apgūt kursus 22 kredītpunktu apjomā. C daļā paredzēts apgūt kursus 12 kredītpunktu apjomā. ERASMUS apmaiņas programmā parasti dodas gan bakalaura, gan maģistra programmas studenti. Populārākās ir Florences universitāte Itālijā, Helsinku Universitāte Somijā, Koimbras Universitāte Portugālē, Utrehtas augstskola Nīderlandē. Kopš 2012. gada notiek bakalaura programmas studentu apmaiņa arī ar Santjago universitāti Spānijā un Neapole ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages