• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 67 items
 1. Modern Language and Business Studies- Bachelor studies

  Aims of the programme Modern Language and Business Studies programme combines language studies with business studies and aims at preparing students for international careers in enterprises and institutions operating in the modern economic and political environment. Upon graduation from the programme, students are awarded a Bachelor’s degree in Humanities. Main study courses The language studies in the programme offer a choice between three language modules: English-French, English-Spanish and English-German. All three modules comprise studying Business English, Financial English, English for Law, as well as studying general and business aspects of the other modern language (e.g. French Language in the Modern Discourse, Business French, Business Spanish, etc.). A third language can be also chosen.The programme provides cultural studies through such study courses as Intercultural Communication, Intercultural Business Relations, a.o. The business studies comprise the basic management studies as well as EU and international market specific study courses (e.g. Management, Marketing, Business in the European Union, International Economic Relations). Career opportunities and further studies Advanced competence in two modern languages, a working knowledge of a third modern language and a thorough grounding in business prove attractive to domestic and international employers. Graduates will be able to work as senior specialists, project managers and assistants to directors or to heads of units. They will be able to c ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Kultūras menedžments un radošās industrijas (uzņemšana 2019./20. gadā)- Mag. studijas

  Apakšprogrammas mērķis ir sniegt starpdisciplināras zināšanas par kultūras menedžmenta, radošo industriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Programma nodrošina izpratni par kultūrpolitiku, kultūrekonomiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju un sekmē tās beidzēju spēju uzsākt radošu uzņēmējdarbību. Sekojot līdzi attīstības tendencēm pasaulē, arvien lielāka uzmanība programmas ietvaros tiek pievērsta radošās uzņēmējdarbības kompetenču stiprināšanai un radošo industriju aktuālo attīstības tendenču izzināšanai. Nozīmīga loma ir arī valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora darbības pamatprinipu izpratnei kultūras jomā. Programmas ietvaros tiek nodrošināta arī iespēja padziļināt kultūras procesu izpratnes līmeni, piedāvājot sabalansētu akadēmisku un praktisku zināšanu klāstu. Programmas pasniedzēji ir gan nozarē prakstiski strādājoši profesionāļi, gan akadēmiski spēcīgas personības, kuri studiju laikā studējošos iesaista gan radošu, gan pētniecisku projektu realizācijā. Humanitāro zinātņu teorētiskie kursi – „Interdisciplinārisma teorija”, „Postmodernisms”, „Kultūras antropoloģija”, „Kultūras socioloģija” nodrošina programmas akadēmisko pamatu un sagatavo studentus maģistra darba izstrādei. Profesionālu menedžera un radošo industriju uzņēmēja iemaņu attīstīšanai tiek piedāvāti lekciju kursi – „Kultūras menedžments”, „Kultūras un pieredzes ekonomika”, „Uzņēmējdarbība un attīstība”, „Kultūras projektu vadība”, „Kultūras mārketings”, „Mārketinga pētījumi”, “Zīmolvedība” „Kultūr ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Kultūras vadība- Prof. bak. studijas

  Programmas mērķis: Sagatavot radošus, patstāvīgi domājošus ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām un kuri varētu kvalitatīvi veikt savus profesionālos pienākumus, būtu konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū. Kur var strādāt? Studiju programma sniedz praktiskas zināšanas un prasmes, lai vadītu kultūras iestādi, izstrādātu un realizētu projektus kultūras nozarē, producētu kultūras pasākumus un TV raidījumus, var darboties reklāmas, sabiedrisko attiecību un pasākumu rīkošanas aģentūrās, organizēt izstādes un prezentācijas, vadīt svētkus un sarīkojumus. Studijas sagatavo Latvijas un ES darba tirgū konkurētspējīgus, zinošus speciālistus. Pēc sekmīgas studiju programmas apguves absolvents: Zina: • Kultūras teorijas un antropoloģijas pamatnostādnes • Pasaules un Latvijas kultūras un mākslas vēstures aspektus un mūsdienu tendences • Pētniecības metodes un iespējas kultūras un vadības jautājumos Prot: • Producēt pasākumu, izveidot tā scenāriju un režiju • Sagatavot projekta pieteikumu par projektu kultūras nozarē • Īstenot projektu kultūras nozarē • Izstrādāt pasākumu programmas, attīstības stratēģijas un sociālo mediju aktivitāšu plānus kultūras organizācijām. ...

  Provider NameEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. DAP- Agent de voyages / Reisebüroagent

  L'agent de voyages vend et organise des voyages et conseille les clients. Il les aide notamment à choisir parmi différents voyages à l'aide des outils informatiques usuels, de catalogues, grilles tarifaires et horaires actuels. Le régime concomitant de cette formation permet à l’élève de travailler dès la première année de son apprentissage dans une agence de voyages. L’intégration progressive dans les activités quotidiennes de l’agence de voyages permet à l’apprenti de mieux connaître son futur métier. Au début de l’apprentissage, le candidat effectue des travaux de bureau comme le classement de dossiers et de catalogues, l’envoi de courrier et il assure l’accueil des clients. Selon la progression personnelle de l’apprenti, le patron lui confie des tâches supplémentaires à responsabilités croissantes ce qui permet à l’élève de travailler de façon de plus en plus autonome. La partie théorique de cette formation met l’accent sur les connaissances géographiques et linguistiques ainsi que sur le calcul. En fin d’apprentissage, le futur agent de voyages – conseille les clients dans le choix de leur destination de voyage, informe le client au sujet des différents hôtels (localisation, prix, services offerts), gère les réservations de vols et d’hôtels, s’occupe des documents relatifs au voyage, prend en charge les réclamations des clients. ...

  Provider NameChambre de Commerce (Luxembourg)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 6. DAP- Agent administratif et commercial / Büroangestellter

  L'agent administratif et commercial se charge des travaux administratifs en utilisant les outils bureautiques usuels dans des domaines très divers comme la comptabilité, le service achat/vente, les ressources humaines, la logistique ainsi que le secrétariat. Tâches de l'agent administratif et commercial : Remplir les fonctions d'assistance et de secrétariat utiliser les différents moyens de communication coordonner et assurer le suivi des rendez-vous, entretien et réunions maîtriser les outils bureautiques gérer les stocks effectuer des opérations de paiement et des enregistrements de caisse effectuer des travaux relatifs à la comptabilité, la gestion du personnel et autres opérations administratives L’agent administratif et commercial a la possibilité de  travailler dans différents secteurs, entre autres: hôtel, hôpital, banque, industrie, fiduciaire, cabinet médical, cabinet d’avocats, société d’assurances, secteur des services aux entreprises. ...

  Provider NameChambre de Commerce (Luxembourg)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. Bachelor of Arts Business Administration

  Das berufsbegleitende Bachelor-Studium Business Administration qualifiziert Sie praxisnah für alle Aufgabenbereiche eines Unternehmens. Als Absolvent des Bachelor-Studiengangs Business Administration sind Sie mit Ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Gesamtverständnis gefragt. Ziel des Studiums ist die Vermittlung von betriebs- und volkswirtschaftlichen Kenntnissen und die Aneigung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden. Der Aufbau des Studiums gliedert sich in ein Grundstudium, in dem Sie wesentliche Begriffe und Theorien der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre erlernen. Eine Teilweise Anerkennung von Studienmodulen kann gemäss VAE (Validation des acquis de l'expérience, Anerkennung beruflicher Erfahrungen) beantragt werden.  ...

  Provider NameISEC (Institut Supérieur de l'Economie) Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Technicien/ne division logistique

  Le technicien organise le transport d’une marchandise définie et garantie que les impératifs documentaires nécessaires au transport soient respectés. Il planifie le transport d’une marchandise avec un ou plusieurs moyens de transport et effectue le dédouanement des marchandises en provenance ou à destination des pays hors U.E. Dans cette perspective il doit également appliquer les réglementations spécifiques applicables à la marchandise transportée. En outre, le technicien en logistique organise les procès logistiques internes au dépôt ainsi que la gestion du stock. Un autre volet du métier est de garantir l’amélioration permanente de la qualité, de la sécurité des opérations logistiques et de l’impact environnemental des opérations logistiques. Finalement, il devra être capable d’établir des devis et des propositions commerciales et de suivre les demandes logistiques des clients. La classe de 10e technicien en logistique est identique à celle du technicien en administration et commerce. Les classes de 11e, 12e et 13e sont organisées en filière concomitante avec 2 jours de cours de formation par semaine au lycée et 3 jours de formation en entreprise chez un patron-formateur. ...

  Provider NamePlusieurs établissements d'enseignement secondaire

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 9. Bachelier/ière technique division administrative et commerciale (13°CG)

  Le bachelier technique de la division administrative et commerciale effectue de manière autonome tous les travaux administratifs d'une entreprise tels que la correspondance, la facturation, la comptabilité, la gestion du personnel, etc. Suivant le cas, il est spécialisé dans le domaine des assurances, des fiduciaires, des banques, du transport, du commerce, etc. Le bachelier peut également s'occuper de travaux de recrutement, de gestion de salaires, d'approvisionnement, d'inventaire... Il prépare des rapports, complète, vérifie et approuve des formulaires administratifs, établit des statistiques sur les ressources financières et matérielles et assure la logistique des diverses activités propres à son secteur. Le bachelier spécialisé en commerce s'occupe de la gestion et du développement d'activités commerciales de l'entreprise. D'un côté, il se charge de traiter des commandes, d'organiser le transport des marchandises, de négocier les prix de vente et de transport, de facturer les clients, de fournir les services après-vente, de promouvoir les produits et les services de l'entreprise et de prospecter de nouveaux clients. D'un autre côté, il reçoit et traite les demandes d'approvisionnement de son entreprise, recherche sur le marché international les fournisseurs offrant les prix et les services de livraison les plus avantageux, et s'occupe des formalités entourant la réception des marchandises, ainsi que du paiement des factures et de l'inventaire des marchandises reçues. Dans le secteur bancaire, il peut se sp ...

  Provider NamePlusieurs établissements d'enseignement secondaire

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. BA (Hons.) Business Studies

  Students receive a strong foundation of basic concepts and analytical techniques in accounting, finance, management, marketing, and communication. Students learn to understand business situations within a broad context and to use this knowledge to design rational and creative solutions. Problems, cases, and simulations expose students to actual situations in which the student has to make managerial decisions. Although the BA Program prepares students for employment after graduation, the primary goal of a UNITED BUSINESS INSTITUTES education is to prepare the graduate to deal with a lifetime of intellectual and professional evolution. A continuing effort is made to stimulate the students in reaching their full potential, and the positive values of ambition and leadership are constantly stressed. ...

  Provider NameUnited Business Institutes

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg

Pages