• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 259 items
 1. Baltic Sea Region Studies- Master studies

  Aims of the programme: This is a two year programme providing an excellent opportunity to obtain an interdisciplinary Master`s degree in Baltic Sea region issues. The programme offers education in humanities and several social and environmental disciplines, focusing on the Baltic Sea region countries. This is a joint-degree programme set up in cooperation with four partner universities: the University of Turku in Finland, the University of Tartu in Estonia, the University of Latvia and Vytautas Magnus University in Lithuania. The programmes are compatible, and this partnership enables student mobility within the programme: one semester should be taken at a partner university, without paying extra tuition fee. Main study courses: The following courses are offered: General courses, Baltic States and Europe, Policy and human rights, Society and environment, Art and literature studies, Cultural history and education. Besides, students are entitled to choose one of languages (Latvian, Swedish, Finnish, Estonian, or Lithuanian). Career opportunities and further studies: Graduates of the programme of the Baltic Region Studies will have a possibility to work in various state, non-governmental and private institutions such as government institutions, diplomatic structures, representative offices at the international organizations, e. g. the United Nations, UNESCO, NATO, European Council, etc., economy units, international organizations which have interests in the Baltic region e. g. institutions of higher education and ...

  Provider NameUniversity of Latvia

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Moderno valodu un biznesa studijas- Bak. studijas

  Moderno valodu un biznesa studiju programma ir integrēta starpnozaru bakalaura studiju programma, kas ļauj iegūt konkurētspējīgas humanitārās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas mūsdienu mainīgajā starptautiskajā biznesa, ekonomikas un politiskajā vidē. Studiju programma ļauj izvēlēties vienu no valodu moduļiem: angļu-franču, angļu-spāņu vai angļu-vācu, kuros apgūsiet gan kursus lietišķajā angļu un otrajā svešvalodā (Biznesa angļu valoda, Finanšu angļu valoda, Juridiskā angļu valoda, Lietišķā franču/spāņu/vācu valoda), gan starpkultūru studiju kursus (Starpkultūru komunikācija, Starptautiskās ekonomiskās attiecības, Starpkultūru biznesa attiecības, Globalizācijas un integrācijas procesi starptautiskajā ekonomikā, ASV, Lielbritānijas, Francijas u.c. valstu kultūras studijas), gan biznesa studiju pamatkursus (Vadības teorija, Tirgvedība), gan trešo svešvalodu (franču, spāņu, itāļu, vācu u.c.), gan citus kursus. Studiju programma ļauj attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, tulkošanas prasmes, uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā, izrādīt iniciatīvu un citas starptautiskajā darba tirgū nepieciešamās prasmes. Studiju programmas īstenotāji ir Humanitāro zinātņu fakultātes un Ekonomikas un vadības fakultātes docētāji ar starptautisku darba pieredzi. Darba iespējas Absolventi var strādāt valsts un privātajās institūcijās gan Latvijā, gan ārvalstīs par referentiem, vadītāju asistentiem, tulkiem un citos amatos, kur nepieciešamas vairāku valodu un kultūru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Baltijas jūras reģiona studijas- Mag. studijas

  Programma sagatavo kvalificētus analītiķus ar speciālām zināšanām Baltijas jūras reģionā; ekspertus ar dziļām zināšanām par Baltijas jūras reģiona politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras u. c. attīstības procesiem; pētniekus, kas veicinātu un stiprinātu reģionālo sadarbību. Programmu sekmīgi beidzot, ir iespēja studēt doktorantūrā. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai. Programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs, kopumā tās realizācijā vēl piedalās Turku universitāte Somijā, Tartu universitāte Igaunijā un Vītauta Dižā universitāte Lietuvā, studentiem vēlams vismaz vienu semestri studēt kādā no partneruniversitātēm. Tur studijas notiek saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteikumiem, un pēc atgriešanās Latvijas Universitātē visi partneraugstskolā sekmīgi apgūtie studiju kursi un par tiem iegūtie kredītpunkti tiek atzīti. Baltijas studijas notiek internacionālā vidē, līdzās Latvijas studentiem ir pilnu laiku studējošie ārzemnieki, kā arī Erasmus un citu apmaiņas programmu studenti. Regulāri tiek aicināti viesprofesori no parteraugstskolām, kā arī no citām prestižām ārzemju universitātēm. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir starpdisciplināra, pasniedzēji ir attiecīgo nozaru augstākā līmeņa speciālisti. Galvenie studiju moduļi obligātajā (A) daļā ir šādi: Vispārējais modulis, Baltijas valstis un Eiropa, Vēsture, Sabiedrība un vide, Politika un cilvēktiesības, Literatūra un mūzika. Obligātās izvēles (B) daļa piedāvā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Starpkultūru attiecības- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot starptautiskiem un Latvijas valsts kritērijiem atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas spēj organizēt un vadīt darbu starpkultūru attiecību jomā, izmantojot zināšanas mārketingā, politoloģijā, komunikācijās, sabiedrisko attiecību teorijās. Studiju programmas saturs: sabiedriskās attiecības; starpkultūru komunikācija; komunikācijas teorijas; projektu vadīšana; žurnālistikas pamati un tehnikas; plašsaziņas līdzekļu un reklāmas darbību regulējošā likumdošana u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: - turpināt studijas doktorantūrā. - iekļauties ES un Latvijas darba tirgū, piedāvāt savas zināšanas un prasmes sabiedriskajās, tūrisma, menedžmenta un citās iestādēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Bachelor of Arts Business Administration

  Das berufsbegleitende Bachelor-Studium Business Administration qualifiziert Sie praxisnah für alle Aufgabenbereiche eines Unternehmens. Als Absolvent des Bachelor-Studiengangs Business Administration sind Sie mit Ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Gesamtverständnis gefragt. Ziel des Studiums ist die Vermittlung von betriebs- und volkswirtschaftlichen Kenntnissen und die Aneigung wissenschaftlicher Arbeitsmethoden. Der Aufbau des Studiums gliedert sich in ein Grundstudium, in dem Sie wesentliche Begriffe und Theorien der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre erlernen. Eine Teilweise Anerkennung von Studienmodulen kann gemäss VAE (Validation des acquis de l'expérience, Anerkennung beruflicher Erfahrungen) beantragt werden.  ...

  Provider NameISEC (Institut Supérieur de l'Economie) Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 6. Educateur/trice

  Le diplôme de fin d’études secondaires techniques ouvre la voie aux études supérieures et/ou universitaires au Luxembourg et à l’étranger. Le LTPES offre des enseignements généraux et spécialisés (professionnels) dans le cadre de branches relevant de la psychologie, de la pédagogie, des sciences sociales, de l’expression et de l’animation, des langues et des mathématiques. Un accent particulier est mis sur la pratique professionnelle dans le cadre de stages prolongés obligatoires et supervisés dans des institutions socio-éducatives du pays et de l’étranger.   ...

  Provider NameLycée Techniques pour Professions Educatives et Sociales (LTPES)

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. BA (Hons.) Business Studies

  Students receive a strong foundation of basic concepts and analytical techniques in accounting, finance, management, marketing, and communication. Students learn to understand business situations within a broad context and to use this knowledge to design rational and creative solutions. Problems, cases, and simulations expose students to actual situations in which the student has to make managerial decisions. Although the BA Program prepares students for employment after graduation, the primary goal of a UNITED BUSINESS INSTITUTES education is to prepare the graduate to deal with a lifetime of intellectual and professional evolution. A continuing effort is made to stimulate the students in reaching their full potential, and the positive values of ambition and leadership are constantly stressed. ...

  Provider NameUnited Business Institutes

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Françaises (CPGE)- EC

  Dans la continuité directe de l’enseignement secondaire luxembourgeois, la classe préparatoire forme les élèves au passage des concours d’entrée des 39 Grandes Écoles de commerce et de management en France. Les matières enseignées sont les suivantes: économie, sociologie et histoire du monde contemporain; culture générale (français et philosophie); langues vivantes étrangères (allemand et anglais); mathématiques et informatique. Les étudiants qui ne réussiraient pas à intégrer une Grande Ecole ou qui abandonneraient leurs études en classe préparatoire à l’issue de la première année, peuvent bénéficier des crédits universitaires et peuvent ainsi poursuivre leur cursus universitaire, quel que soit le pays européen souhaité, les contenus des deux années de classe préparatoire étant reconnus comme relevant de l’enseignement supérieur. ...

  Provider NameLycée Classique d'Echternach

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 9. Master en Etudes Franco-Allemandes: Communication et Coopération Transfrontalières (professionnel)

  La formation du Master en Communication et Coopération Transfrontalières vise à former des diplômé(e)s capables de communiquer et d’agir avec compétence dans un contexte de coopération transfrontalière et internationale (compétences communicationnelle et interculturelle). Elle se caractérise par son programme d’études interdisciplinaires et l’organisation des cours dans trois pays différents (universités de Sarrebruck, de Metz et de Luxembourg). La première année de master (M1) se déroule à l'Université Paul Verlaine à Metz, la deuxième année (M2) à l'Université de la Sarre avec des périodes de formation groupées à l’Université du Luxembourg au second semestre de chaque année. En plus d’une formation linguistique de haut niveau (français/allemand, niveau C2 du Cadre de référence européen & une autre langue vivante), le programme d’études interdisciplinaires comprend des unités d’enseignement portant sur l’intégration européenne, la coopération transfrontalière, la communication interculturelle, les sciences de l’information et de la communication, les études culturelles, les médias et les projets transfrontaliers, les littératures et linguistiques dans une optique transculturelle, les méthodologies de la recherche appliquée. La formation comporte également un stage et le Master se conclut par la rédaction d’un Mémoire de fin d’années d’étude. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. Licence arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

  Anglais, allemand, espagnol, italien, mais aussi arabe, chinois, japonais, hébreu, polonais, russe, suédois... l'éventail des langues étrangères possible est large. Même variété du côté des langues régionales : basque, breton et celtique, catalan, créole, langue d'Oc, langue et culture corses, langues océaniennes, langues polynésiennes, occitan ou tahitien. Néanmoins, toutes les universités ne proposent pas l'ensemble des langues. ...

  Provider NameUniversité de la Sorbonne Nouvelle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)

Pages