• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 7 items
 1. Komunikācijas vadība- Doktora studijas

  Programmas mērķis ir apgūt teorētiskas zināšanas, pētnieciskas un pedagoģiskas prasmes un iemaņas, lai veiksmīgi izstrādātu patstāvīgu zinātnisko pētījumu komunikācijas zinātnē un vadībā. KARJERA: iegūsi iespēju kļūt par starptautiski atzītu ekspertu, studējot visaugstāk novērtētajā Latvijas informācijas un komunikācijas zinātņu studiju programmā pie profesoriem Aināra Dimanta, Jako Lehtonena (Jaakko Lehtonen), docenta Gregorija Saimonsa (Gregory Simons) un citiem; pēc Tevis būs liels pieprasījums – Tevi algos un Tevī ieklausīsies zinātnes, uzņēmumu un valstu vadītāji; varēsi brīvi izvēlēties pētījuma tēmu, iekļauties starptautiskos komunikācijas pētījumu tīklos un projektos, īstenot zinātniski praktisku petījumu un to pārdot. ...

  Provider NameBiznesa augstskola Turība

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Komunikācijas zinātne- Doktora studijas

  LU doktora studiju programmas komunikācijas zinātnē mērķis ir sagatavot komunikācijas zinātnes doktorus (Dr. com. sc.) – augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus komunikācijas zinātnē, kā arī augsti kvalificētus komunikācijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci komunikācijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu. Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi: •komunikācijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) komunikācijas un informācijas procesu teorētisko izpratni sociālo zinātņu un sabiedrības attīstības kontekstā; (b) pastiprinātām komunikācijas zinātnes un tās apakšnozaru (bibliotēkzinātnes, komunikācijas teorijas, komunikācijas psiholoģijas un ētikas) teoriju studijām; •jaunāko teorētisko pieeju un metožu komunikācijas zinātnē apguve un to pielietošana praksē; •augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija); •promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē; •pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana recenzējamos zinātniskos izdevumos un savas zinātnes nozares zinātniskos izdevumos; •piedalīšanās ar referātiem starptautiskās konferencēs, semināros, skolās u.c.; •informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču pilnveide; •radošās un krit ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Komunikācijas kultūra un multimediji- Doktora studijas

  Mērķis Doktora studiju programmas Komunikācijas kultūra un multimediji mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus komunikācijas zinātnē – mācībspēkus, zinātniskos darbiniekus un komunikācijas nozares profesionāļus. Programmas mērķis ir iespējot multimediju pētījumus Latvijā un iekļauties starptautiskajos akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos šajā jomā, kā arī attīstīt metodoloģiski pamatotu bāzi komunikācijas kultūras pētniecības jomā, atbalstot Austrumeiropas sabiedrību sociālās komunikācijas izpēti. Programma sekmēs kultūras jēdziena plašāku izpratni Letonikas pētījumu ietvaros, analizējot komunikācijas vēstījumu veidošanas, izplatīšanas un interpretācijas prakses. Uzdevumi Doktora studiju programmas uzdevums ir nodrošināt doktorantiem iespēju studiju laikā apgūt studiju programmu un iegūt doktora grādu komunikācijas zinātnē ar grādam atbilstošām profesionālajām, akadēmiskajām un praktiskajām prasmēm. Studiju laikā doktorantiem attīstīt šādas prasmes: īstenot nozīmīgus oriģinālus zinātniskus pētījumus, pielietojot mūsdienīgās empīrisko datu vākšanas un apstrādes metodoloģijas; apkopot un interpretēt iegūtos rezultātus klasiskajās un modernajās teorētiskajās paradigmās; prezentēt tos konferenču referātos un zinātniskajās publikācijās. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Communication Management- Doctoral studies

  The programme has been designed with the aim of acquiring theoretical knowledge in the mandatory study courses, and acquiring the research and pedagogy skills and abilities necessary for conducting one’s independent scientific research in Communication sciences and management. The optional part of the programme offers the opportunity for wide and in-depth studies in the fields chosen by the doctoral student. Program includes courses such as Contemporary Communication Theories, Scientific Research Methodology and Research methods, Strategic Issues Management and Communication Management Models, Business Communication Cultures, Knowledge and Innovation Management, Management and Communication Psychology, State Administration and Government Communication. Program offers as well several optional courses such as Risk and Crisis Communication, Contemporary Social Processes and Social Management, Communication Sciences and Journalism, Economic Analysis of Interaction of Public Relations and Journalism, Commercial Law and Communication Rights, International Politics and Communication and Advertising and Brand Management. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Meedia ja kommunikatsioon

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80329 ...

  Provider NameTartu Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 6. Info- ja kommunikatsiooniteadused

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=80895 ...

  Provider NameTallinna Ülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Museum Studies, Doctorate

  Knowledge, Ability and SkillsAt the conclusion of the doctoral program, the student shall be able to meet the guidelines listed below, in addition to what has been reached at the previous level: 1. Knowledge and Understanding1.1 The student has an extensive and detailed understanding of the main theories, basics, concepts and most recent knowledge within a specific field of museology. The knowledge is significantly more substantial than that achieved during the previous level of study.1.2 The student has adopted an original and critical way of thinking in relation to his/her research field and can put forth and develop scholarly ideas.1.3 The student has an understanding of the nature of scientific research and knows the rights and obligations of scientists, including issues relating to confidentiality, copyright, ownership of results and data.1.4 The student has taken the initiative to in creating new knowledge and interpreting it through research which has passed review and critique from scholars in the field.1.5 The student possesses knowledge and understanding acquired through own research, which can be considered an important contribution to the field of research.1.6 The student knows the systems for financing and evaluating research and has an understanding of how research is used for academic and practical purposes. 2. Practical Skills and Ability2.1 The student can execute a research project by setting research objectives and milestones, and prioritizing project factors.2.2 The student can design and us ...

  Provider NameHI

  Category: Learning Opportunities Location: Iceland