• EQF Home Page Icon

Exchange Programmes & Erasmus+ and other Grants

Exchange Programmes & Erasmus+ and other Grants

Erasmus+ Learning Opportunities financed by EU grants

Erasmus+ is the EU programme for education, training, youth and sport for 2014-2020.The Erasmus+ programme aims to boost skills and employability, as well as modernising Education, Training, and Youth work. The seven year programme will have a budget of €14.7 billion; a 40% increase compared to current spending levels, reflecting the EU's commitment to investing in these areas.

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm

Information on Exchange and Grants per country


Please select a country to see the relevant information

The International Visegrad Fund is an inter­na­tional orga­ni­za­tion based in Bratislava founded by the gov­ern­ments of the Visegrad Group (V4) countries: the Czech Republic, Hungary, the Republic of Poland, and the Slovak Republic.

The pur­pose of the fund is to facil­i­tate and pro­mote the devel­op­ment of closer coop­er­a­tion among cit­i­zens and insti­tu­tions in the region as well as between the V4 region and other coun­tries, espe­cially the Western Balkans and coun­tries of the Eastern Partnership. The fund does so through grant sup­port of com­mon cul­tural, sci­en­tific and edu­ca­tional projects, youth exchanges, cross-border projects and tourism pro­mo­tion, and through indi­vid­ual mobil­ity pro­grams (schol­ar­ships, residencies).

Category:Exchange and Grants

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená inštitúcia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. 

IUVENTA plní tiež funkciu Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Informácie o celom programe Erasmus+ sú dostupné na stránke: http://erasmusplus.sk/.

 

IUVENTA - Slovak Youth Institute is directly managed by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic. Main activities are focused on work with youth outside of school and family and also youth policy in Slovakia and beyond. The aim of the activities is the implementation of the state policy towards children and youth. 

IUVENTA is also National Agency of programme Erasmus+ for Youth and Sport. Information on the entire programme Erasmus+ is available at: http://erasmusplus.sk/.

Category:Exchange and Grants

Komisia J. W. Fulbrighta sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými. Aktivity Komisie zahrňujú grantové programy a poradenské a informačné služby.

J. W. Fulbright Commission is engaged in educational exchanges between the Slovak Republic and the United States of America. Commission's activities include grant programmes and counselling and information services.

Category:Exchange and Grants

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) obrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorej cieľom je podporovať a koordinovať programy medzinárodnej spolupráce slovenských vysokých škôl a iných inštitúcií, najmä s krajinami Európskeho spoločenstva v rámci vzdelávacích a iných programov. SAAIC je tiež Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Informácie o celom programe Erasmus+ sú dostupné na stránke: http://erasmusplus.sk/.

Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) is non-governmental, non-profit organisation and its objective is to support and coordinate international co-operation of Slovak universities and other educational institutions, especially with the EU Member countries within the framework of education, training and research programmes. SAAIC is also National Agency for Erasmus+ Programme for Education and Training Sectors. Information on the entire programme Erasmus+ is available at: http://erasmusplus.sk/.

Category:Exchange and Grants

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá svojimi programami a službami napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku. Spravuje napríklad nasledovné programy: Akademické mobility, CEEPUS, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond). Taktiež v rámci SAIA pôsobí aj slovenské zastúpenie siete EURAXESS a SAIA zastrešuje aj niekoľko servisných centier EURAXESS v rámci celého Slovenska.

Category:Exchange and Grants