• EQF Home Page Icon

Qualification: Productieoperator hout

Productieoperator hout

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (H240401 Id12827-c, H330301 Id13096-c)
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Neemt de planning door
- Controleert en houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen,…) (H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id19090-c/29427-c, H330101 Id21981-c)
- Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens
- Houdt rekening met de interne codering
- Past hef- en tiltechnieken toe

● Stelt de machine-(straat), -lijn in door het instellen, selecteren van een basisprogramma (H210201 Id17471-c, H220201 Id15839-c, H240401 Id25654-c, H240501 Id17417-c, H240601 Id17195-c, H240801 Id17181-c, H320201 Id12414-c, H330301 Id16543-c)
- Houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Stelt de machine(onderdelen) manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
- Stelt de parameters en coördinaten manueel of computergestuurd in en volgt ze op, onder andere via beeldschermen
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine-(straat), -lijn (H210201 Id17729-c, H220201 Id17924-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id1720-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Doet veiligheidscontroles/controlerondes
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de machine-(straat), -lijn op
- Evalueert veiligheidsrisico’s en neemt gepaste maatregelen
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

● Start, bedient en stopt de machine- (straat), -lijn (H220201 Id15603-c, H240401 Id438-c, H240801 Id17203-c, H320201 Id1720-c, H330101 Id25644-c)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op
- Start de machine-(straat), -lijn op
- Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten
- Draait proef
- Bedient de machine-(straat), -lijn
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Stelt parameters manueel of computergestuurd af
- Realiseert een zo efficiënt mogelijk procesverloop
- Regelt de afvoer van geproduceerde goederen
- Doet controles/controlerondes
- Stopt de machine-(straat), -lijn

● Bewaakt het (geautomatiseerde) productieproces en stuurt bij indien nodig (H210201 Id333-c, H220201 Id12951-c, H220501 Id7832-c, H240401 Id438-c, H240601 Id17706-c, H240801 Id17736-c, H320201 Id17846-c/17937-c, H330101 Id17305-c/4601-c)
- Doet controles/controlerondes
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Verzamelt, controleert en analyseert gegevens van beeldschermen, controlepanelen, ...
- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie
- Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking
- Regelt machineonderdelen bij volgens de analyse
- Regelt parameters/coördinaten bij volgens de analyse
- Legt de productie stil indien nodig
- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen

● Voert preventief of correctief basisonderhoud uit aan de machine-(straat), -lijn (H220201 Id18027-c, H240401 Id20035-c, H240501 Id20801-c, H240601 Id17999-c, H320201 Id18027-c/32969-c, H330301 Id18027-c)
- Merkt de noodzaak aan technisch onderhoud op
- Plaatst de machine-(straat), -lijn in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud
- Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen
- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit
- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke
- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici
- Registreert basisonderhoud

● Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces (H210201 Id17306-c, H220201 Id17306-c, H240401 Id17306-c, H240501 Id18139-c, H320201 Id17306-c)
- Houdt gegevens bij over het productieverloop
- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal
- Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevende

● Voert kwaliteitscontroles uit (H210201 Id18088-c, H220201 Id483-c, H240401 Id381-c, H240501 Id1209-c, H240601 Id731-c, H240801 Id17736-c/17910-c/2214-c, H320201 Id17846-c, H330301 Id472-c)
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
- Voert productcontroles uit op basis van de voorschriften
- Vergelijkt resultaten van controles met richtwaarden
- Merkt afwijkingen aan producten op
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Interpreteert controlegegevens
- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil indien nodig
- Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)

● Stelt de machine-(straat), -lijn om (H320201 Id12414-c/32968-c)
- Houdt zich aan productieorder en technische fiche
- Stelt machineonderdelen manueel of computergestuurd om
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie
- Volgt informatie op beeldschermen op
- Interpreteert gegevens en reageert passend

● Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (H210201 Id17813-c, H220501 Id18000-c, H240501 Id19183-c, H240601 Id17999-c, H320101 Id29375-c, H330101 Id29375-c)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

● Werk in teamverband (H220201 Id18000-c, H240501 Id19183-c)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

Specifieke Activiteiten

● Leidt uit een aangereikte (werk)tekening, de noodzakelijke parameters, afmetingen,… af (H220201 Id12908-c)
- Leest werktekeningen
- Voert berekeningen uit
- Leidt productiegegevens af uit de werktekening

● Past een vooraf bepaald programma aan (coderen - decoderen) of werkt met een basisprogramma voor productie (H220201 Id23468-c)
- Houdt zich aan de productieorder en technische fiche
- Zet de coördinaten uit een werktekening/plan om
- Stelt de parameters en coördinaten computergestuurd of manueel in
- Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma
- Kiest een programma uit een keuzemenu voor de productie

● Voert bewerking- en afwerkingshandelingen uit op werkstukken in hout en houtderivaten (H220201 Id24926-c/24927-c/24929-c/24932-c/24934-c/24936-c/24937-c/24938-c/24939-c/24940-c/24942-c/24943-c/24944-c)
- Verspaant
- Werkt af (lakken, vernissen)

● Voert productie-, opvolging- en verwerkingshandelingen uit aan of met (H220201 Id21621-c/24627-c/24629-c/24630-c/24633-c/24634-c/24635-c)
- Gebruikt bewerkingsinstallaties
- Gebruikt CNC -Houtbewerkingsmachines
- Gebruikt geautomatiseerde individuele installaties
- Gebruikt gestuurde houtbewerkingsmachines
- Gebruikt transportband, transportsystemen
- Gebruikt werktuigen met meerdere draaiassen
- Gebruikt Computer-aided Manufacturing (CAM Computer-aided manufacturing) (toevoeging door arbeidsmarktactoren)

● Controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de machine-(straat), - lijn (H220201 Id416-c)
- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, …)
- Houdt zich aan procedures en voorschriften
- Controleert de standtijd van het (snij)gereedschap
- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan
- Kalibreert meet- en controle-instrumenten
- Bevestigt de verspanende gereedschappen in de machine of installatie en stelt ze af
- Spant een werkstuk op de machine en voorziet indien nodig bijkomende ondersteuning
- Stelt parameters manueel of computergestuurd in
- Bergt (snij)gereedschappen veilig op
- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen
- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van ICT
● Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
● Basiskennis van meet- en regeltechnieken
● Basiskennis van statistiek
● Basiskennis van storingsanalyse
● Basiskennis van registratiesystemen
● Basiskennis PLC (Programmable Logic Controller)
● Basiskennis van voorraadbeheer
● Basiskennis van productieplanning
● Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
● Basiskennis van milieuzorgsystemen
● Basiskennis van kwaliteitszorgsystemen
● Kennis van het productieproces
● Kennis van interne productieprocedures
● Kennis van productieapparatuur en gereedschappen
● Kennis van de werking van een machine-(straat), -lijn
● Kennis van procedures v

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4