• EQF Home Page Icon

Qualification: Productiemedewerker hout

Productiemedewerker hout

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (E130101 Id17516-c, E130401 Id24083-c, H240401 Id12827-c, H320201 Id32967-c, H330301 Id13096-c)
- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over
- Raadpleegt de productieplanning
- Houdt zich aan productieorder en technische fiche

● Controleert de voorraad grondstoffen en materialen voor de eigen productie (tekorten, hoeveelheid, dosering, mengeling, kwaliteitsafwijkingen,…) (E130101 Id16707-c/18152-c, E130401 Id21981-c, H210201 Id17701-c, H220201 Id18152-c, H220501 Id21894-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320201 Id17846-c, H330101 Id21981-c, H330201 Id4645-c)
- Onderneemt actie bij afwijkingen of tekorten van de te verwerken grondstoffen
- Gebruikt toestellen voor goederentransport
- Stemt de hoeveelheid grondstoffen en materialen af op de opdracht
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens volgens procedure
- Houdt rekening met de interne codering
- Past hef- en tiltechnieken toe

● Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de machine(straat), -lijn (E130101 Id1453-c, H210201 Id17729-c, H220201 Id17924-c, H240401 Id12827-c/21960-c, H240501 Id23247-c, H320101 Id2006-c, H330101 Id2017-c, H330301 Id17940-c)
- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Merkt afwijkingen, storingen aan de machine(straat), -lijn op
- Meldt problemen en veiligheidsrisico’s aan de verantwoordelijke
- Legt de productie stil in noodgevallen

● Start, bedient en stopt de machine(straat), -lijn volgens de instructies (E130101 Id15850-c, E130401 Id24083-c/26123-c, H220201 Id15603-c, H240401 Id438-c, H240801 Id17203-c, H320201 Id1720-c, H330101 Id25644-c)
- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches
- Merkt afwijkingen, storingen op
- Start de machine(straat), -lijn op
- Voert grondstoffen en hulpproducten aan/in
- Bedient de machine(straat), -lijn
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Interpreteert gegevens en reageert passend
- Voert de geproduceerde goederen af
- Doet controles/controlerondes
- Stopt de machine(straat), -lijn

● Bewaakt de continuïteit van zijn eigen productie (E130101 Id16707-c/26134-c, E130401 Id17106-c, H210201 Id333-c, H220201 Id12951-c, H220501 Id7832-c, H240401 Id438-c, H240601 Id17706-c, H240801 Id17736-c, H320101 Id17305-c/17745-c, H320201 Id17937-c, H330101 Id17305-c/4601-c)
- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches
- Doet controles/controlerondes
- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen
- Merkt afwijkingen, storingen op en neemt op passende wijze actie
- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke
- Stopt de productie indien nodig

● Registreert en rapporteert het verloop van de eigen productie (E130101 Id17306-c, E130401 Id18130-c, H210201 Id17306-c, H220201 Id17306-c, H240401 Id17306-c, H240501 Id18139-c, H320201 Id17306-c)
- Houdt gegevens bij over het productieverloop
- Houdt gegevens bij over het gebruik van grondstoffen en materiaal
- Rapporteert mondeling en/of schriftelijk aan collega’s en leidinggevenden

● Voert kwaliteitscontroles uit op de eigen productie volgens de instructies (E130101 Id17038-c/1880-c, E130401 Id17106-c, H210201 Id18088-c, H220201 Id483-c, H240401 Id381-c, H240501 Id1209-c, H240601 Id731-c, H240801 Id17736-c/17910-c/2214-c, H320101 Id17994-c, H320201 Id17846-c, H330301 Id472-c)
- Volgt informatie van beeldschermen op
- Gebruikt instrumenten voor de productcontrole
- Voert productcontroles uit op basis van voorschriften
- Merkt afwijkingen aan producten op
- Verwijdert producten die niet voldoen aan de voorschriften
- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke
- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, …)
- Stopt de productie indien nodig

● Organiseert de eigen werkplek, veilig, ordelijk en milieubewust (E130101 Id18000-c/7014-c, E130401 Id16281-c, H210201 Id17813-c, H220201 Id18000-c, H240501 Id19183-c, H240601 Id17999-c, H330101 Id29375-c, H330201 Id16281-c)
- Sorteert afval volgens de richtlijnen
- Houdt de werkplek schoon
- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op
- Past de voorgeschreven veiligheids- en milieuvoorschriften toe

● Werkt in teamverband (E130101 Id18000-c, H220201 Id18000-c, H240501 Id19183-c)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg
- Werkt efficiënt samen met collega’s
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

Specifieke Activiteiten

● Voert bewerkings- en afwerkingshandelingen uit op werkstukken in hout en houtderivaten (H220201 Id24926-c/24927-c/24929-c/24936-c/24937-c/24938-c/24939-c/24940-c/24942-c/24943-c)
- Verspaant

● Voert productie- en repetitieve verwerkingshandelingen uit aan of met (H220201 Id21621-c)
- Gebruikt bewerkingsinstallaties
- Gebruikt CNC-Houtbewerkingsmachines
- Gebruikt geautomatiseerde individuele installaties
- Gebruikt gestuurde houtbewerkingsmachines
- Gebruikt transportband, transportsystemen
- Gebruikt werktuigen met meerdere draaiassen

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van ICT
● Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken
● Basiskennis van registratie- en informatiesystemen
● Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk
● Basiskennis van milieuzorgsystemen
● Basiskennis van materialen
● Basiskennis van grondstoffen in functie van de eigen productie
● Basiskennis van het productieproces
● Basiskennis van kwaliteitsnormen en -systemen
● Kennis van interne productieprocedure en kwaliteitscontroles
● Kennis van de gebruikte productieapparatuur en gereedschappen
● Kennis van de werking van een machine(straat), -lijn
● Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties
● Kennis van milieuvoorschriften
● Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften
● Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken
● Kennis van regels van persoonlijke hygiëne
● Kennis van regels m.b.t. afvalsortering
● Kennis van nood- en evacuatieprocedures
● Kennis van etikettering en productidentificatie
● Kennis van opstartprocedures
● Kennis van stopprocedures
● Kennis van procedures om de automatische machine(straat), -lijn te bedienen

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg en het overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg
● Het kunnen mondeling en/of schriftelijk rapporteren aan leidinggevenden en efficiënt communiceren met collega’s en onderhoudstechnici
● Het kunnen uitvoeren van de productieorder volgens de planning, de voorschriften en productfiches
● Het kunnen verzorgen van de toevoer van grondstoffen en het afvoeren van geproduceerde goederen in overeenstemming met de productieorder
● Het kunnen registreren van de eigen productiegegevens
● Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machine(straat), -lijn
● Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles en controlerondes
● Het kunnen naleven van veiligheids- en milieuvoorschriften
● Het kunnen schoonhouden van de werkplek volgens de richtlijnen
● Het kunnen uitvoeren van productcontroles op basis van de voorschriften
● Het kunnen vergelijken van de resultaten van controles met richtwaarden

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen gepast reageren op kwaliteitsafwijkingen (aan de eigen grondstoffen, tussenproducten en eindproducten)
● Het kunnen gepast reageren op technische storingen rekening houdend met de voorschriften/procedures
● Het kunnen stoppen van de eigen productie indien nodig
● Het kunnen ondernemen van actie bij problemen met de grondstoftoevoer en bij de afvoer van geproduceerde goederen
● Het kunnen verlenen van hulp aan onderhoudstechnici en verantwoordelijken

Motorische vaardigheden

● Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn en het hanteren van meettoestellen teneinde te voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften
● Het kunnen bedienen van de machine(straat), -lijn rekening houdend met de tijdsplanning eigen aan het productieproces
● Het kunnen op gepaste wijze gebruiken van toestellen voor goederentransport
● Het kunnen gebruiken van ergonomische hulpmiddelen
● Het kunnen toepassen van de juiste hef- en tiltechnieken

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven
● Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts
● De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming
● Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte
● Het werk vindt plaats aan een machine(straat), -lijn, eventueel met beeldschermen en/of controlepanelen
● Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde handelingen
● In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften
● Dit beroep wordt in teamverband uitgeoefend

Handelingscontext

● Werkt steeds onder toezicht/leiding van een verantwoordelijke
● Werkt aan de hand van instructies
● Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe
● Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften in omgang met grondstoffen en producten
● Gaat economische en ecologische om met grondstoffen en producten
● Houdt zich aan voorschriften en procedures
● Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek
● Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2