• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Science in het zee- en vervoerrecht

Master of Science in het zee- en vervoerrecht

Qualification Information

1. Verbredende en verdiepende kennis van en inzicht hebben in het domein van de maritieme advocatuur.
2. De verworven wetenschappelijke kennis en vaardigheden betreffende de vervoers-en havensector aanwenden om haalbare en wetsconforme oplossingen voor relevante juridische problemen uit te werken en op te volgen.
3. De verworven juridische kennis en vaardigheden aanwenden om bedrijfseconomische beleidsbeslissingen inzake haven en vervoer in samenspraak voor te bereiden en op te volgen in de brede maritieme, haven- en transportsector.
4. De verworven kennis en vaardigheden implementeren met het oog op het opnemen van een verantwoordelijke functie binnen de maritieme advocatuur.
5. Vraagstukken uit het zee-en vervoerrecht in een dynamisch maatschappelijk en wetenschappelijk perspectief plaatsen, geïnspireerd door een context van duurzame ontwikkeling.
6. Zelfstandig een binnen het domein van de maritieme advocatuur relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen binnen de bestaande wetgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren op het niveau van een beginnend onderzoeker in de maritieme wetenschappen.
7. Aan permanente kennisontwikkeling doen door het opvolgen van nieuwe ontwikkelingen
in het vakgebied, op nationaal en internationaal vlak.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7