• EQF Home Page Icon

Qualification: Master of Laws in het sociaal recht

Master of Laws in het sociaal recht

Qualification Information

1. Gespecialiseerde en grensoverschrijdende kennis van en inzicht hebben in één of meer rechtsdomeinen van het sociaal recht, de totstandkoming van de desbetreffende regelgeving en de betrokken actoren.
2. Gespecialiseerde kennis bezitten met betrekking tot de sociaalrechtelijke positie van arbeid verrichtende personen en de juridische organisatie van de onderliggende arbeidsverhoudingen.
3. Zelfstandig een binnen het domein van het sociaal recht relevante onderzoeksvraag formuleren, kaderen in de bestaande regelgeving, een onderzoeksplan opzetten en uitvoeren en de onderzoeksresultaten kritisch evalueren met het oog op het leveren van een eigen bijdrage aan het vakgebied of de ontwikkeling van nieuwe sociaalrechtelijke regels.
4. Complexe sociaalrechtelijke problemen situeren in een bredere maatschappelijke context en, met inachtneming van een mogelijke dimensie van onzekerheid, oplossingen- en toekomstgerichte voorstellen formuleren en de beperkingen hiervan aangeven.
5. Een analyse en synthese van eigen onderzoeksresultaten helder en gevat rapporteren en presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, aan een publiek van vakgenoten en niet-vakgenoten.
6. Verwerven van een attitude tot permanente kennisontwikkeling door het opvolgen van nieuwe wetgeving, rechtspraak en wetenschappelijke bevindingen in het domein van het sociaal recht.
7. Sociaalrechtelijke problemen situeren in het algemene rechtsbestel en in de brede maatschappelijke discussie over sociaalrechtelijke thema’s.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7