• EQF Home Page Icon

Qualification: Master in International Management and Strategy

Master in International Management and Strategy

Qualification Information

Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014:
1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert.
2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes.
3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven.
4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen.
5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type organisaties.
6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector, productie, groothandel, consultancy, enz.

De voor de Master in International Management and Strategy specifieke eindtermen zijn:

1. Een doorgedreven inzicht verwerven in analytische technieken die het strategisch beslissingsproces van diverse type organisaties kunnen ondersteunen en dit in het bijzonder voor organisaties die opereren binnen een complexe, multinationale context.
2. Inzicht verwerven in de maatschappelijke en leidinggevende verantwoordelijkheid van internationale bedrijven, teneinde ethische beslissingen te nemen die zowel korte- als langetermijneffecten in rekening nemen en dit voor ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden.
3. Kennis verwerven in macro-economische en institutionele uitdagingen waar internationale ondernemingen mee geconfronteerd worden.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7