• EQF Home Page Icon

Qualification: Master in Innovation and Entrepreneurship

Master in Innovation and Entrepreneurship

Qualification Information

Gemeenschappelijke eindtermen masteropleidingen Vlerick, gevalideerd door de internationale accreditatieorganisatie AACSB in 2014:
1. Sterke interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen, met als doel samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel te kunnen werken op een manier die motiveert en inspireert.
2. Zelf-managementvaardigheden ontwikkelen en reflecteren over je persoonlijke sterktes en zwaktes, in een levenslang streven jezelf verder te ontplooien. In staat zijn te reflecteren en ageren op basis van zelfreflectiemethodes.
3. Analytische en creatieve probleemoplossende vaardigheden verwerven door probleemidentificatie, professioneel onderzoek, gestructureerde analyse en synthese van data, in combinatie met een kritische, resultaatsgerichte afweging van alternatieven.
4. In staat zijn om de tijdens de opleiding verworven kennis toe te passen in de managementpraktijk door inzicht te verwerven in mogelijke implementatieproblemen.
5. Blijk geven van een flexibele en creatieve ingesteldheid door proactief
marktopportuniteiten te identificeren en ontwikkelen, binnen diverse type
organisaties.
6. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht op managementproblemen door
het oplossen van casestudies uit diverse industrieën zoals de financiële sector,
productie, groothandel, consultancy, enz.

De voor de Master in Innovation and Entrepreneurship specifieke eindtermen zijn:

1. In staat zijn om zowel kwalitatieve als kwantitatieve methodieken te gebruiken om
opportuniteiten te identificeren en te exploiteren voor 1) nieuwe diensten en
producten, 2) vernieuwende bedrijfsmodellen en 3) grotere systeeminnovaties en
dit binnen diverse type organisaties zoals bv. multinationale ondernemingen,
familiale bedrijven, overheidsorganisaties en start-ups.
2. Een doorgedreven kennis verwerven van de uitdagingen die gepaard gaan met
het starten en (internationaal) groeien van een bedrijf en dit zowel voor profit als
non-profit organisaties.
3. Blijk geven van een industrie-overstijgend inzicht m.b.t. het ecosysteem voor
innovatie en ondernemerschap door het oplossen van casestudies uit diverse
industrieën zoals de financiële sector, gezondheidszorg, telecommunicatie,
productie, groothandel, consultancy, enz.
4. Een globaal perspectief verwerven op de rol van innovatie en ondernemerschap
teneinde de groei en ontwikkeling van diverse bedrijven op een ethisch
verantwoorde manier te ondersteunen en dit zowel binnen ontwikkelde landen
als ontwikkelingslanden.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7