• EQF Home Page Icon

Qualification: Dispatcher terminal (pleinplanner)

Dispatcher terminal (pleinplanner)

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

Plannen en organiseren van het transport
● De behandeling van de goederen/personeelsinzet/routes organiseren/plannen/programmeren volgens de daartoe geëigende methoden (bv. lastenboeken, opdrachten,…) (N320101 Id16780-c, N420301 Id27555-c, N420401 Id27346-c)
- Volgt procedures en werkmethodes
- Leest en begrijpt orders/opdrachten
- Sorteert en groepeert orders/opdrachten
- Bepaalt, bij drukte, prioriteiten
- Past, indien nodig, de planning aan
- Wisselt informatie uit met collega’s, verantwoordelijken en/of klant
- Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Elektronic Data Interchange)
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Zorgt continu voor een afstemming tussen de te vervoeren goederen/gevraagde diensten en het beschikbare materieel

● De toewijzing van (rollend) materieel plannen en organiseren (N320101 Id16343)
- Gebruikt bedrijfseigen software (vb. Terminal Operating Systems - TOS)
- Gebruikt planningsinstrumenten

Opvolgen van het transport
● De uitvoering van het transport opvolgen, controleren, gebreken identificeren en bijsturen (N320101 Id17561, N420301 Id17561, N420401 Id17561)
- Gebruikt elektronische applicaties om de goederen/voertuigen te allen tijde te lokaliseren en op te volgen
- Verschaft de klant/de chauffeur indien gewenst informatie over de stand van zaken
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten
- Schat de aard en de omvang van problemen in
- Doet de klant/de chauffeur een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures

● De opvolgdocumenten (operationele en administratieve documenten) van de activiteiten invullen, afwijkingen vaststellen en verbeteringen voorstellen (N220401 Id17312-c, N320101 Id18131-c, N420301 Id17299-c/26107-c, N420401 Id17299-c, N440101 Id18130-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Gebruikt domeinspecifieke software
- Rapporteert intern en extern
- Geeft de documenten door aan de administratie

● Toezien op de toepassing van procedures en regels op vlak van veiligheid, kwaliteit, milieu, en hygiëne (N220401 Id17997-c)
- Ziet (proactief) toe op de correcte uitvoering van de opdrachten
- Zet, indien nodig, noodprocedures in werking
- Contacteert, indien nodig, de technische dienst
- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers
- Volgt, coördineert en registreert bijkomende dienstverlening

● Technische informatie over het verloop van de werkzaamheden bijhouden en aan internen en externen bezorgen (N220401 Id17785)
- Gebruikt domeinspecifieke software
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Gebruikt instrumenten voor radioverkeer
- Gebruikt vakterminologie
- Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (doorsturen gegevens om bij te sturen, systematisch informeren en rapporteren)

● De evoluties en de uitbating van het eigen werkterrein bepalen en de toepassing opvolgen (N320101 Id19665)
- Ziet toe op de productiviteit, rendabiliteit
- Zorgt voor een goede voortgang van de werkzaamheden

● De activiteiten van medewerkers operationeel opvolgen binnen de geldende wetgeving/regelgeving/procedures (N220401 Id18000, N320101 Id18148, N420301 Id17593-c, N420401 Id17594-c, N440101 Id18000)
- Gebruikt domeinspecifieke software
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Gebruikt kantoorsoftware
- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
- Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers
- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten

Specifieke Activiteiten

● Technische gegevens verzamelen en de verdeling van de lading berekenen en organiseren (N220401 Id24392-c)
- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
- Gebruikt domeinspecifieke software
- Heeft inzicht in het laadvermogen van de verschillende transportmodi en kan het laadvermogen optimaal benutten
- Berekent de lading en controleert de berekeningen over de lading, rekening houdend met de eigenschappen van de goederen, de kenmerken van de transportmodi, de afmetingen van goederen, wijze van stapelen, stabiliteit, …
- Ziet er op toe dat de lading de stabiliteit tijdens de reis niet in gevaar kan brengen

● Het dagelijks inspecteren van de terminal (plein) i.f.v. het werk door middel van informatica (co 00565)
- Voorziet onder tijdsdruk en rekening houdende met voortdurend wijzigende omstandigheden in een optimale plaatsing, aan- en afvoer van containers, auto’s, hoge en zware goederen (high & heavy-goederen), …
- Controleert/Volgt de bewegingen van containers, auto’s, hoge en zware goederen (high & heavy goederen), …. op respectievelijk spoor, weg en binnenvaart volgens te volgen instructies en procedures
- Voert pleinbeheer uit aan de hand van een bedrijfsspecifiek computerprogramma en overlegt o.a. via radioverbinding
- Volgt dagelijks de evolutie van de stock (bv. nieuwe auto’s) op
- Overlegt met de collega’s aan water- en landzijde (scheeps-, spoor en wegtransportplanners)
- Volgt de taken van de kwaliteitsinspecteurs (Quality Inspectors) op

● Het verloop van de landzijdige operaties op de kade organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen (beheer van de containers, auto’s, hoge en zware goederen (High & Heavy-voertuigen)…) (co 00566)
- Bereidt scheeps-, spoor- en vrachtwagenlossingen, ladingen en het inschepen (transhipment) administratief voor
- Controleert de scanning van de vrachtwagens en scheepslossingen, ladingen en het inschepen (transhipment)

● Houdt gegevens over de werkzaamheden bij en rapporteert (co 00567)
- Gebruikt planningsinstrumenten
- Rapporteert, op basis van statistische opvolging van de gegevens, aan de verantwoordelijke van bezettingsgraad van de terminal, aantal volle en lege containers, aantal voertuigen, e.a. ….

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van sociale wetgeving (basiskennis regelgeving en cao’s m.b.t. planning, uurroosters,…)
● Basiskennis van de reglementering voor het goederentransport
● Basiskennis van de organisatie van de nationale en internationale transportketen en de tussenpersonen
● Basiskennis van ladingszekering en -beveiliging
● Basiskennis van een optimaal gebruik van ruimte
● Basiskennis van meetkundige principes (gewicht, oppervlakte, volume)
● Basiskennis van drie vreemde talen (Engels, Frans, Duits). De beroepsbeoefenaar beheerst de vaktechnische terminologie. Daarnaast kan de beroepsbeoefenaar zich verstaanbaar maken ten aanzien van een native speaker
● Kennis van rapporteringstechnieken en -procedures
● Kennis van doelgerichte (digitale en analoge) communicatie
● Kennis van courante software (tekstverwerking, rekenblad, ...)
● Kennis van het gebruik van de informatie- en communicatietechnologieën (internet, e-mail, ...)
● Kennis van technieken voor het leiden van een team (functioneel aansturen)
● Kennis van (nationale en internationale) normen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en milieu
● Kennis van principes voor crisisinterventie
● Kennis van principes van klantvriendelijkheid
● Kennis van veiligheidsregels voor samenladingsvoorschriften voor (gevaarlijke) goederen/producten
● Kennis van verschillende types van lading en vervoerseenheden
● Kennis van technieken voor de uitwerking van de belading van toestellen (gewicht, balans, ...)
● Kennis van buitengewone vervoeren
● Kennis van internationale documenten (transport- en douanedocumenten, vergunningen,…)
● Grondige kennis van planningsmethodieken
● Grondige kennis en toepassing van navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, VHF, radar, wegenkaarten, internet, ...)
● Grondige kennis en toepassing van professionele software voor transport (Transport Management Systeem) voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Electronic Data Interchange)

Cognitieve vaardigheden

● Volgt procedures en werkmethodes
● Leest en begrijpt orders/opdrachten
● Sorteert en groepeert orders/opdrachten
● Gebruikt software voor de uitwisseling van computergegenereerde gegevens (EDI - Elektronic Data Interchange)
● Gebruikt bedrijfseigen software (vb. Terminal Operating Systems - TOS)
● Gebruikt domeinspecifieke software
● Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)
● Gebruikt planningsinstrumenten
● Gebruikt elektronische applicaties om de goederen/voertuigen te allen tijde te lokaliseren en op te volgen
● Wisselt informatie uit met interne en externe diensten (doorsturen gegevens om bij te sturen, systematisch informeren en rapporteren)
● Verschaft de klant/de chauffeur indien gewenst informatie over de stand van zaken
● Geeft de documenten door aan de administratie
● Ziet (proactief) toe op de correcte uitvoering van de opdrachten
● Contacteert, indien nodig, de technische dienst
● Volgt, coördineert en registreert bijkomende dienstverlening
● Gebruikt instrumenten voor radioverkeer
● Gebruikt vakterminologie
● Ziet toe op de productiviteit, rendabiliteit
● Zorgt voor een goede voortgang van de werkzaamheden
● Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten
● Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers
● Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten

Probleemoplossende vaardigheden

● Bepaalt, bij drukte, prioriteiten
● Past, indien nodig, de planning aan
● Zorgt continu voor een afstemming tussen de te vervoeren goederen/gevraagde diensten en het beschikbare materieel
● Schat de aard en de omvang van problemen in
● Doet de klant/de chauffeur een voorstel voor oplossing volgens de gangbare procedures
● Zet, indien nodig, noodprocedures in werking
● Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers

Motorische vaardigheden

● Geen louter motorische vaardigheden

Omgevingscontext

● De dispatcher werkt vaak een computer, wat belastend kan zijn voor de ogen.
● Er wordt in een wisselend ploegenstelsel (shiften) gewerkt. Het is mogelijk dat de dispatcher

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5