• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het sociaal werk

Bachelor in het sociaal werk

Qualification Information

Deze DLR-SW dient voor een goed begrip samen te worden gelezen met het “Vlaams Referentiekader Opleidingen SW (°2009)”
1. De PBa sociaal werk hanteert de mensenrechten en sociale rechtvaardigheid als maatstaven en perspectief voor zijn handelen. Hij kan zijn handelen verantwoorden aan de hand van een (beroeps)ethisch discours. Hij is zich daarbij steeds bewust van zijn positie.

Contact leggen en oriënteren
2. De PBa sociaal werk legt en onderhoudt authentieke contacten en realiseert een professionele relatie met belanghebbenden in hun sociale context.
3. De PBa sociaal werk hanteert verbale en non-verbale communicatie- en interactievormen, aangepast aan de aard van de sociaal-agogische processen.
4. De PBa sociaal werk maakt een inschatting door in dialoog te treden met de belanghebbenden, inzicht te ontwikkelen in hun functioneren (als individu/groep, in relatie tot anderen en in de maatschappelijke context) en een breed geheel van bronnen te consulteren en te interpreteren.

Stimuleren tot zelfontwikkeling
5. De PBa sociaal werk onderzoekt de mogelijkheden van de belanghebbenden (als individu/groep, in relatie tot anderen en in de maatschappelijke interculturele context), met het oog op een systematische en systemische benadering van de situatie.
6. De PBa sociaal werk stimuleert en ondersteunt de belanghebbenden bij het (h)erkennen en aanpakken van noden en verwachtingen en bij het ontwikkelen van talenten, rekening houdend met de draagkracht van alle betrokkenen.

Sociaal-agogische expertise inbrengen
7. De PBa sociaal werk informeert de belanghebbenden over relevante regelgeving en gidst hen naar geschikte organisaties, diensten en initiatieven.
8. De PBa sociaal werk ontwerpt en begeleidt sociaal- agogische processen, ook in niet-vertrouwde, complexe situaties. Hij wendt hiervoor zijn kennis, methodische vaardigheden en relevante onderzoeksresultaten op een effectieve en innovatieve wijze aan. Vermaatschappelijken
9. De PBa sociaal werk neemt een signaalfunctie op en zet stappen om verandering op gang te brengen. Hiertoe analyseert hij kritisch maatschappelijke en internationale ontwikkelingen en uitdagingen en duidt deze aan de hand van relevante kennis, bronnen en onderzoeksresultaten.
10. De PBa sociaal werk helpt de belanghebbenden verbinden met de samenleving en omgekeerd.
11. De PBa sociaal werk gaat actief op zoek naar en stimuleert de vorming van netwerken en krachtige verbanden om duurzaam en inclusief samenleven te bevorderen, met respect voor ecologische grenzen. Professioneel werken en ontwikkelen
12. De PBa sociaal werk handelt autonoom, in dialoog met de belanghebbenden, interdisciplinair en multidisciplinair met andere professionals in een netwerk van organisaties.
13. De PBa sociaal werk werkt op een constructief- kritische manier samen in een team en de organisatie. Hij denkt actief mee na over beleid, doelstellingen en beheer van de organisatie, levert een bijdrage aan de uitvoering ervan en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid op.
14. De PBa sociaal werk reflecteert over zijn functioneren en werkt aan zijn verdere professionalisering in een (inter)nationale beroepscontext, met oog voor zelfzorg.
15. De PBa sociaal werk draagt actief bij tot kennis- en expertise-uitwisseling, praktijkonderzoek en kwaliteitsontwikkeling in het sociaal werk.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6