• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid

Bachelor in de internationale samenwerking Noord-Zuid

Qualification Information

1. Kritische reflecties formuleren over het eigen groeiproces en zich daarbij bewust zijn van de eigen waarden in relatie tot de normen, waarden en gedragscodes van anderen.
2. Voldoende vlot communiceren in het Engels, en/of in de meest gebruikelijke taal van het stage bestemmingsland, met aandacht voor lokale aspecten van verbale en non-verbale communicatie.
3. Formuleren van specifieke aandachtspunten op het vlak van communicatie tussen individuen, groepen en organisaties.
4. Proactief aan persoonlijk risicobeheer doen binnen de context van een vreemde of minder bekende omgeving.
5. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten bij projecten en samenwerkingsverbanden waar empowerment en capaciteitsopbouw centraal staan, dit binnen specifieke sectorale toepassingen (gezondheidszorg, onderwijs, buurtontwikkeling, sociaal ondernemen en andere) met aandacht voor wederkerigheid en duurzaamheid.
6. Via een respectvolle basishouding doorgroeien naar deskundig en participatief samenwerken en ‘tailor made’ interveniëren met doelgroepen en professionals in een multiculturele context.
7. Een actieve bijdrage leveren op handelingsniveau, bij het omgaan met complexe vraagstukken in professionele contexten, met aandacht voor historische en socio-economische realiteiten en interculturele verschillen.
8. Projectmanagement leren begrijpen en hanteren vanuit het principe van ‘duurzaam voortbouwen op bestaande resultaten en/of bestaande partnerschappen’, met aandacht voor de lokale, historische en maatschappelijke context, weloverwogen interventies op lange termijn te ontwikkelen.
9. Gebruik maken van internationale bronnen enerzijds en actief verzamelen, analyseren en interpreteren van primair bronnenmateriaal ten behoeve van praktijkonderzoek, in het Engels en/of in de meest gebruikelijke taal van het stage bestemmingsland anderzijds.
10. Kritische inzichten aanwenden in het kader van praktijkgebaseerd onderzoek, omtrent de economische en politieke aspecten van globalisering en dit voor het duiden van Noord - Zuidvraagstukken op micro, meso en macro niveau.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6