• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de ergotherapie

Bachelor in de ergotherapie

Qualification Information

1. Definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context.
2. Formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig.
3. Formuleert ergotherapeutische doelen gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context.
4. Stelt autonoom voor de ergotherapeutische interventie een plan van aanpak op, voert dit
uit, evalueert en stuurt bij, rekening houdend met de cliënt en zijn context.
5. Overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen
gericht op een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag.
6. Neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een multiprofessioneel team.
7. Is verantwoordelijk voor de eigen ergotherapeutische interventies vanuit de principes
van kwaliteitszorg.
8. Toont ondernemerszin en/of initiatief bij het organiseren en uitbouwen van de dienst
en/of het project waarvoor hij (mede)verantwoordelijk is.
9. Volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen
een nationaal en internationaal kader op.
10.Houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en
diversiteitsaspecten.
11.Reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit
een actieve houding voor leven lang leren
12.Redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van
praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op
het participeren aan praktijkgericht onderzoek.
13.Gebruikt creatieve en professionele deskundigheid in functie van innovatie in een
kwaliteitsvolle beroepsuitoefening.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6