• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie

Qualification Information

Algemene opmerking: De DLR's hebben betrekking op het professioneel handelen in teamverband en onder supervisie voor een beginnende beroepsbeoefenaar.

Gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen
1. De PBA BLT plant zelfstandig zijn laboratoriumwerkzaamheden en organiseert zijn analyses en experimenten systematisch en efficiënt binnen een afgesproken tijdsbestek.
2. De PBA BLT voert autonoom, nauwkeurig, betrouwbaar en kritisch biomedische laboratoriumwerkzaamheden uit op een onderbouwde manier. Hij stelt problemen vast, signaleert ze en draagt bij tot een aanvaardbare oplossing.
3. De PBA BLT heeft kennis en inzicht in de gepaste methoden en technologieën van het biomedisch werkveld. Hij gaat de beperkingen en mogelijkheden hiervan na in wisselende contexten.
4. De PBA BLT werkt actief mee binnen een georganiseerd kwaliteitszorgsysteem in een laboratorium.
5. De PBA BLT past de deontologische principes van het biomedisch werkveld toe.
6. De PBA BLT werkt veilig en milieubewust volgens de wettelijke reglementeringen binnen een laboratoriumcontext.
7. De PBA BLT verwerkt en interpreteert verkregen data op een statistisch correcte manier en maakt een inschatting van hun betrouwbaarheid en biomedische relevantie.
8. De PBA BLT rapporteert helder en correct over experimentele data en analyseresultaten , gebruik makend van de gepaste biomedische vakterminologie.
9. De PBA BLT werkt constructief, respectvol en team-gericht samen binnen een intra- en interprofessionele context. Hij communiceert adequaat en doelgroepgericht.
10. De PBA BLT levert een actieve bijdrage tot het praktisch realiseren van biomedisch wetenschappelijk onderzoek op basis van wetenschappelijke bronnen en actuele ontwikkelingen.

Specifiek voor afstudeerrichting farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
1. De PBA FBT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het farmaceutisch en bio(techno)logisch werkveld in wisselende contexten.
2. (Optioneel) De PBA FBT bereidt farmaceutische preparaten in industrie, officina en ziekenhuisapotheek.

Specifiek voor afstudeerrichting medische laboratoriumtechnologie
1. De PBA MLT hanteert de gepaste methoden en technologieën van het medisch- diagnostisch werkveld in wisselende contexten.
2. De PBA MLT voert klinisch-chemische, microbiologische en hematologische analyses uit op patiëntenstalen (pre-analytisch, analytisch en post-analytisch) en maakt preparaten voor anatomo-pathologisch onderzoek klaar.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6