• EQF Home Page Icon

Qualification: Asbestverwijderaar

Asbestverwijderaar

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00693)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00694)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00695)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt
- Gebruikt energiestromen duurzaam
- Beperkt geluidshinder

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00696)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00697)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde

● Werkt op hoogte (co 00698)
- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname
- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon
- Voert de gepaste verankeringen uit
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Bouwt goederenliften op en zekert die
- Bedient de goederenlift
- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

Specifieke Activiteiten

● Houdt rekening met de risico’s bij het werken met asbest (co 00699)
- Herkent asbesthoudende materialen
- Is zich bewust van de risico’s
- Gebruikt ademhalingsbescherming
- Gebruikt andere PBM’s specifiek voor asbestwerken
- Volgt de veiligheidsvoorschriften en -procedures nauwgezet op

● Bouwt de hermetisch afgesloten zone op (co 00700)
- Timmert een raamwerk
- Bevestigt de lagen plastiekfolie en kleefband die de werkzone hermetisch scheiden van de aangrenzende zones
- Plaatst een personeel- en materiaalsas
- Voorziet een veilige afvoer en verwerking van het afvalwater
- Voorziet een nooduitgang en een inspectievenster
- Maakt niet verplaatsbare objecten, wanden, plafonds en vloeren schoon indien ze gecontamineerd zijn
- Pakt niet verplaatsbare objecten, wanden, plafonds en vloeren in

● Verzekert luchtdichtheid en afzuiging van de hermetisch afgesloten zone (co 00701)
- Stopt alle mogelijke uitgangen van lucht toe
- Controleert de luchtdichtheid door middel van een rooktest
- Plaatst extractoren en stelt ze in werking

● Gaat binnen en verlaat de hermetisch afgesloten zone volgens de procedures (co 00702)
- Gaat de werkzone binnen volgens de procedure
- Verlaat de werkzone volgens de procedure

● Verwijdert asbest volgens de methode van de hermetisch afgesloten zone (co 00703)
- Bevochtigt asbesthoudende materialen
- Maakt het asbesthoudend materiaal los
- Schuurt de ondergrond af
- Voert de fijnreiniging van de werkzone uit

● Bouwt de hermetisch gesloten zone af (co 00704)
- Controleert visueel de eigen werkzone
- Fixeert resterende losse asbestvezels
- Maakt de lagen plastiek folie, kleefbanden,… los
- Demonteert de zone (sassen, extractoren en raamwerk)

● Verwijdert asbestisolatie rond leidingen volgens de couveusezak-methode (co 00705)
- Installeert de couveusezak
- Bevochtigt de asbestisolatie
- Verwijdert de asbestisolatie
- Schuurt de leidingen af
- Fixeert resterende losse asbestvezels
- Verwijdert de couveusezak

● Verwijdert asbest volgens de methode van de eenvoudige handelingen (co 00706)
- Fixeert losse asbestvezels
- Demonteert asbesthoudende objecten

● Kapselt asbesthoudend materiaal in (co 00707)
- Fixeert door te herbekleden

● Verpakt en ontsmet asbestafval (co 00708)
- Maakt onderscheidt tussen ontsmetbaar en niet-ontsmetbaar afval
- Verpakt en etiketteert niet-ontsmetbaar afval
- Ontsmet ontsmetbaar afval door stofzuigen of een natte reiniging

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis elektriciteit
● Basiskennis van EHBO
● Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van de bouwplaatsorganisatie
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten
● Kennis van materialen, gereedschappen en machines
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van het belang van een facefit test
● Kennis van montage- en aansluitingstechnieken en het belang van een goede aansluiting van het raamkader bij de hermetische zone
● Kennis van de verplichting tot gebruik van een dubbele folie
● Kennis van constructiewijze en -elementen van prefab sassen
● Kennis van criteria waaraan nooduitgang en/of inspectievenster dienen te voldoen zoals bereikbaarheid, grootte, signalisatie en afsluitbaarheid
● Kennis van de toegestane schoonmaaktechnieken en de gereedschappen en grondstoffen voor het schoonmaken
● Kennis van de technieken, gereedschappen en grondstoffen voor het afdekken niet-verplaatsbare installaties en het toestoppen van openingen
● Kennis van de bediening van het rookapparaat
● Kennis van de criteria waaraan een goede plaatsing dient te voldoen zoals stabiliteit, positionering van de extractietoestellen ten opzicht van de sassen en volledige uitblaas in de buitenomgeving
● Kennis van verplichtingen bij het werken in besloten ruimtes
● Kennis van bevochtigingstechnieken en de gereedschappen en grondstoffen voor het bevochtigen van asbesthoudend materiaal.
● Kennis van de technieken en de gereedschappen voor het afschuren van de leidingen
● Kennis van de fijnreinigingstechnieken en de gereedschappen en de grondstoffen voor de fijne reiniging
● Kennis van de eisen waaraan een goede verwijdering dient te voldoen
● Kennis van wanneer fixatie toegepast moet worden, de fixatietechnieken en de gereedschappen en de grondstoffen voor het fixeren
● Kennis van het doel van een vrijgavemeting
● Kennis van demontagetechnieken van hermetisch gesloten zones
● Kennis van hoe een couveusezak hermetisch te bevestigen
● Kennis van procedure bij het scheuren van de couveusezak
● Kennis van het verschil tussen ontsmetbaar en niet-ontsmetbaar afval en de specifieke procedures voor verpakking en evacuering
● Kennis van waar en hoe niet-ontsmetbaar afval op te slaan
● Kennis van de toegestane ontsmettingstechnieken
● Kennis van verpakkingsmaterialen en etikettering van niet-ontsmetbaar afval
● Kennis van de procedure voor het losmaken van een couveusezak
● Kennis van de procedures voor het verwijderen en ontsmetten van gereedschappen
● Kennis van de mogelijke bronnen van gevaar op het werk (contaminatie, stresserende effecten van werken met een masker, hitte, ..)
● Kennis van de geldende noodprocedures (evacuatie uit een zone…)
● Kennis van de opgelegde metingen van de concentraties van asbestvezels in de lucht, voor en tijdens de werkzaamheden en bij de vrijgave
● Grondige kennis van de verschillende types ademhalingsbescherming en hun functie
● Grondige kennis van de risico’s van asbest en de ziektes die kunnen resulteren uit besmettingen met asbest
● Grondige kennis van de verschillende methodes van verwijdering (hermetische zone, couveusezak, eenvoudige handelingen) en de gevallen waarin elke methode mag toegepast worden
● Grondige kennis van de procedure voor het binnengaan en verlaten van de werkzone
● Grondige kennis van het doel van en het correct gebruik van de individuele beschermingsmiddelen en de hygiënische maatregelen
● Grondige kennis van verwijderingstechnieken en de gereedschappen en grondstoffen voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal
* PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

● H

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4