• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 110 items
 1. Architectural Engineer

  A képzés célja építészmérnökök képzése elsősorban a magasépítéshez kapcsolódó - a vonatkozó rendeletek szerint e szakképzettség birtokában közvetlenül végezhető - tevékenységek (szerkesztői, rajzolói, műszaki előkészítői, építéskivitelezési, épületfenntartási, építőanyag vagy épületelem gyártási és forgalmazási, hatósági, bizonyos tervezési és kutatási részfeladatok) területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak irányítás mellett a fentiekben leírt műszaki feladatok megoldására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. Az építészmérnök a) tudása - Rálátása van az építészethez kapcsolódó humán tudományokra, az építészetre ható társadalmi folyamatokra. - Ismeri az építészet történet fontosabb korszakait, alkotásait, a kortárs építészet és társművészetek megjelenési formáit, rálátása van a települések fejlődésének történetére. - Érti az ember, az épített és a természeti környezet közötti alapvető kapcsolatokat és kölcsönhatásokat, ismeri az épületek tervezésének alapelveit, lépéseit. - Ismeri a jellemző épületfajták fontosabb funkcionális, társadalmi és jogszabályi követelményeit. - Ismeri az épületek alapvető konstruálási és méretezési elveit, jellemző megoldásait, az építés anyagainak tulajdonságait, különös tekintettel az épületfizikai, tűzvédelmi és egyéb szabványokban rögzített műszaki követelményekre. - Ismeri az energiahatékony és környezettudatos építés korsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. doktor (DLA)- architecture

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. doktor (PhD)- architectural engineering

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs szakember

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretekA szakon végzettek ismerik:* a történeti épületek tervezési módszereit, szerkezeteit, anyagait, építéstechnológiáját;* a történeti anyagok és szerkezetek károsodásának és tönkremenetelének folyamatait;* az épületdiagnosztika módszereit, legújabb technikáit és technológiai megoldásait, a korszerű dokumentálás módszereit;* az örökségvédelem elméleti alapjait és gyakorlatát, a történeti értékek kutatására, feltárására, tervezésére, kivitelezésére vonatkozó követelményeket, szabályokat;* a történeti épületek fenntarthatóságának eszközrendszerét;* a történeti épületek helyreállításának megvalósítási folyamatát, korszerű eszközeit. A szakon végzettek alkalmasak:* a történeti épületek kutatásának, helyreállításának teljes megvalósítási folyamatában felmerülő műszaki, szakmai problémák felismerésére, dokumentálására és kezelésére – az alaptevékenységüknek megfelelő szakterületen;* épületdiagnosztikai feladatok végzésében való közreműködésre;* a történeti épületek helyreállításának tervezési, kivitelezési feladatainak előkészítésében való közreműködésre, illetve abban való részvételre – alapvégzettségüknek megfelelően (pályázatkészítés, beruházás előkészítése, hasznosítás, turizmus stb.). Személyes adottságok és készségek:* széleskörű általános műveltség és a végzettségnek megfelelő aktív, kiemelkedő szakmai ismeretek;* kreatív gondolkodás;* probléma-felismerési és innovatív megoldási készség;* holisztikus szemlélet;* jó kommunikatív képesség, csapatmunkára való alkalmas ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretekA szakon végzettek ismerik:* a történeti épületek tervezési módszereit, szerkezeteit, anyagait, építéstechnológiáját;* a történeti anyagok és szerkezetek károsodásának és tönkremenetelének folyamatait;* az épületdiagnosztika módszereit, legújabb technikáit és technológiai megoldásait, a korszerű dokumentálás módszereit;* az örökségvédelem elméleti alapjait és gyakorlatát, a történeti értékek kutatására, feltárására, tervezésére, kivitelezésére vonatkozó követelményeket, szabályokat;* a történeti épületek fenntarthatóságának eszközrendszerét;* a történeti épületek helyreállításának megvalósítási folyamatát, korszerű eszközeit. A szakon végzettek alkalmasak:* a történeti épületek kutatásának, helyreállításának teljes megvalósítási folyamatában felmerülő műszaki, szakmai problémák felismerésére, dokumentálására és kezelésére;* épületdiagnosztikai feladatok végzésére és koordinálására;* a történeti épületek helyreállításának tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, illetve abban való részvételre – jogosultságuknak megfelelően (beruházás-előkészítés, felelős műszaki vezetés, tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés). Személyes adottságok és készségek:* széleskörű általános műveltség és a végzettségnek megfelelő aktív, kiemelkedő szakmai ismeretek;* kreatív gondolkodás;* probléma-felismerési és innovatív megoldási készség;* holisztikus szemlélet;* jó kommunikatív képesség, csapatmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevéke ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. belsőépítész tervező

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * átfogó építőművészi és kreatív belsőépítész tervezői szemlélet; * építészeti-belsőépítészeti feladatok rendszerében történő eligazodás; * tér-tárgytervezési anyagismeret; * tér-tárgytervezési formaismeret; * tér-tárgytervezés szakági tervezési ismereteinek feldolgozása és/vagy azok rendszerének létrehozása; * tér-tárgytervezési feladat dokumentálása és kommunikációja, elméleti és gyakorlati kérdések; * környezeti anyaghasználat és annak használati rendszerében történő tevékenységek irányítása; * kapcsolattartás és kommunikáció a tervezői gyakorlat területén; * design-történeti háttér ismertek – a tárgykultúra történeti fejlődése, a jelen idejű környezetalkotás kapcsolatrendszereinek elmélete. Tudáselemek: * kreatív gondolkodás és szemlélet a belsőépítészeti tervezés és formatervezés világában; * a belsőépítészet területén meghatározó tulajdonsággal bíró anyagok megismerése a tárgyalkotási folyamat részeként, figyelve különös tekintettel a tervezési folyamatok alakulására; * a képzési terület különös tekintettel foglakozik az egyedi tárgyépítéssel és a színek tudatos alkalmazásával. Ismeretek:  A végzett hallgató: * rendelkezik szakirányú belsőépítészeti tervezési ismeretekkel; * ismeri a kapcsolódó tervezési területeket és azok által megfogalmazható elvárásokat; * magas szinten ismeri az egyes számítógépes eszközök használatát; * rendelkezik a belsőépítészeti tervezési módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogy a tevékenység hatékonysága milyen kom ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. műszaki és fenntarthatósági stratégiai vezető

  Elsajátítandó kompetenciák:      Önmenedzselés és személyes készségek fejlesztése: * a saját erőforrások és a szakmai fejlődés irányítása; * a személyes hálózatok kialakítása.          A fenntartható szervezeti irányítása:  * műszaki szervezetek vezetése; * társadalmi felelősségvállalás; * a korszerű európai uniós normák alkalmazása; * a szervezet működési környezetének feltérképezése; * a szervezet stratégiai üzleti tervének kialakítása; * jogi, szabályzati, etikai és társadalmi követelményeknek való megfelelés; * kockázatkezelés.      Együttműködés: * produktív munkakapcsolatok kialakítása kollégákkal és más érdekelt felekkel; * csapatépítés.    Erőforrások kezelése: * műszaki szervezetek pénzügyi vezetése; * kiegészítő finanszírozás szervezése.       Eredmény-központúság: * a piac és az ügyfélkör ismerete; * felhasználó-központú szervezet kialakítása; * a szervezeti teljesítmény tökéletesítése      Megszerezhető tudáselemek:  * műszaki szervezetek szervezetvezetési feladatainak megoldása; * vezetői technikák és szemlélet alkalmazása; * társadalmi feladatvállalás stratégiai szinten; * pénzügyi tervezés módszereinek alkalmazása; * stratégiai szintű információ menedzsment és döntéshozatal; * kockázatkezelés.      Megszerezhető ismeretek:  * szervezetvezetési ismeretek; * műszaki szervezetek és vállalkozások fenntartható stratégiai tervezése; * műszaki vezetői ismeretek; * fenntarthatóság eszközei és módszerei; * projekttervezés eszközei és módszerei; * szaknyelvi ismeretek magas szintre fejlesztése.      Személ ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Landscape and Garden Engineer

  A képzés célja tájrendező-kertépítő mérnökök képzése, akik ökológiai, műszaki, építészeti technológiai, gazdasági, környezetegészségügyi és vezetési ismereteik birtokában felkészültek a táj, a települések és a különböző létesítmények környezetének kertépítési, építési-kivitelezési, rendezési, fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A tájrendező-kertépítő mérnök a) tudása - Rendelkezik a tájrendező, a kertépítő és a településüzemeltető szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismeri a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiát. - Ismeri a tájrendező és kertépítő tervező, kivitelező és fenntartó tevékenység egészére vonatkozó ökológiai összefüggéseket, alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket. - Ismeri és érti a szakterületéhez kapcsolódó műszaki alapokat (műszerek, gépek, berendezések, szoftverek működését). - Ismeri a kertépítéshez, tájrendezéshez és településüzemeltetéshez szükséges tervezési alapokat, és megérti a tervek műszaki tartalmát. - Ismeri a kert- és tájépítészetet, a településüzemeltetést, valamint a kapcsolódó szakterületeket működtető intézményhálózatot és jogszabályi hátteret. - Rendelkezik a szakterületen alkalmazható menedzsment-ismeretekkel, a gazdálkodó egység méretétől (családi gazdaság, iparszerű gazdálkodás) függetlenül képes önálló vállalkozást vezetni. - Ismeri a szakterület szakmai szókincsét, annak sajátosságait anyanye ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. diplomás településmarketing szakreferens

  A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  elemző, problémamegoldó készség; döntésképesség; szakmai elhivatottság; elkötelezettség, felelősségtudat, szervezőkészség; precizitás, irányítókészség, gyakorlatias feladatértelmezés; magas szintű kommunikáció; racionalitás, térszemlélet és lokális gondolkodás, komplex feladatmegoldó készség.   A képzés során megszerezhető alapozó tudáselemek: közgazdasági, pénzügyi, számviteli, közigazgatási és adózási ismeretek; gazdasági jogi, vállalkozási, statisztikai, informatikai ismeretek; marketing és menedzsment ismeretek.   A képzés során megszerezhető szakmai és szakma specifikus tudáselemek: marketingmenedzsment, regionális gazdaságtani és településfejlesztési ismeretek; marketing eszközökhöz kapcsolódó ismeretek; településmarketing elemzéséhez és tervezéséhez kapcsolódó speciális ismeretek.   A szakképzettség birtokában a diplomás településmarketing szakreferens legyen képes felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok szerepét és összefüggéseit a települések fejlődésében; felismerni és értelmezni a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes területi szintek, települések működésére; megérteni az alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, marketing ismeretek alapján a térségi gazdasági jelenségeket;  átlátni a települések döntési lehetőségeit a hazai közigazgatásban; részt venni a települési szintű marketingstratégiai fejlesztésekben; megítélni a települések lehetőségeit és ennek alapján fejlesztési célokat megfogalmazni; alkalmazni a pályá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. településmarketing szakközgazdász

  A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  ⦁ elemző, problémamegoldó készség; ⦁ döntésképesség; ⦁ szakmai elhivatottság, elkötelezettség; ⦁ felelősségtudat, szervezőkészség, precizitás, irányítókészség; ⦁ gyakorlatias feladatértelmezés; ⦁ magas szintű kommunikáció; ⦁ racionalitás, térszemlélet és lokális gondolkodás; ⦁ komplex feladatmegoldó készség.   A településmarketing szakközgazdász képes ⦁ felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok szerepét és összefüggéseit a települések fejlődésében; ⦁ felismerni és értelmezni a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes területi szintek, települések működésére; ⦁ megérteni az alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, marketing ismeretek alapján a térségi gazdasági jelenségeket;  ⦁ átlátni a települések döntési lehetőségeit a hazai közigazgatásban; ⦁ részt venni a települési szintű marketingstratégiai fejlesztésekben; ⦁ megítélni a települések lehetőségeit és ennek alapján fejlesztési célokat megfogalmazni; ⦁ alkalmazni a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és felhasználásának elméleti és technikai ismereteit;  ⦁ megítélni a település- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos legújabb híranyagokat; ⦁ a témakörrel kapcsolatos nemzetközi, EU-s és hazai anyagokban eligazodni, a szakmai fórumokon érdemben részt venni; ⦁ az EU-s és hazai fejlesztési politikát megérteni és megítélni.   A képzés során megszerezhető szakmai és szakmaspecifikus tudáselemek: ⦁ marketingmenedzsment, regionális gazdasá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages