• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 129 items
 1. Slovenistika (Slovene Studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. V študijskem programu, ki poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev, študentje pridobijo splošno slovenistično izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje slovenskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi. Poleg splošnih kompetenc, študentje razvijajo tudi specifična znanja, kot so: leksikologija, leksikografija in druga znanja s področja slovarskega dela, lektoriranje, prevajanje, pisanje književne kritike in druge spretnostni, povezane z založniškim in publicističnim delom, poučevanje, zlasti poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, spoznavanje jezika oglaševanja in jezika v turizmu, spoznavanje sodobne literature itd. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Italijanistika (Italian Studies)

  Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. Študentje razvijejo visoko raven sporazumevalne zmožnosti v italijanščini, poglobijo in pridobijo nova znanja s področja italijanskega jezika ter književnosti. Seznanijo se z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in razvijajo veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se naučijo uporabiti v praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Primerjalna književnost in literarna teorija (Comparative literature and literary theory (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Prvostopenjski študijski program posreduje študentom znanja z najširšega področja literarne vede ter jih vpeljuje v osnove komparativistike, literarne zgodovine in literarne teorije. Posebno pozornost namenja razmerju literature skupaj z drugimi umetnostmi, pa tudi problematiki slovenske literature na ozadju evropske oziroma svetovne literature. Eno izmed osrednjih težišč študija je prav preučevanje slovenske literature v mednarodnem kontekstu. Študij usposablja študentke in študente za delo z literarnimi besedili, za katero sta potrebni literarna razgledanost in široko kulturno obzorje. Konkretno jih na osnovni ravni usposablja za literarno ali kulturno novinarstvo, uredniško delo (založbe, časopisi, radio, televizija), dramaturško delo (gledališče, radio), literarno kritiko in publicistiko. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Splošno jezikoslovje (General linguistics (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Slušatelji usvojijo kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki jim odpirajo pot do razumevanja splošnih in posebnih vprašanj teoretičnega in uporabnega jezikoslovja. Na teoretični ravni so seznanjeni z zgodovino jezikoslovja, s prevladujočimi jezikoslovnimi šolami in s slovenskim prispevkom k jezikoslovni teoriji. Na uporabni ravni so zmožni zavzemati stališče do vprašanj jezikovne politike večinske in manjšinskih jezikovnih skupnosti kakor tudi do vprašanj naših manjšin na tujem; zmožni so razumeti razmerja in probleme, ki se pojavljajo na relaciji človek – jezik, ter morebitne konfliktne položaje odpravljati oziroma gladiti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Anglistika (English studies (Combined programme))

  Dvodisciplinarni magistrski študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Diplomanti študijskega programa pridobijo znanja o angleškem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Diplomanti svoja znanja in zmožnosti uporabljajo kritično in skladno v povezavi z drugim področjem ali drugimi področji študija. Za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejemajo etično odgovornost. S svojim delom se trudijo prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogatijo znanja na vseh področjih svojega delovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Sinologija (Chinese studies)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilji programa so nuditi študentom sposobnost razumevanja in aktivne uporabe kitajskega jezika in pisave, ter splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanim s kitajskim kulturno-civilizacijskim prostorom. Splošne kompetence obsegajo tako specifiko tradicionalnih razvojev, kot tudi strukture aktualnih družbenih stvarnosti navedenega kulturno-civilizacijskega kompleksa. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Slovenski jezik in književnost (Slovene Language and Literature)

  Študij traja 3 leta in kot enopredmetni univerzitetni študijski program obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Predmetnospecifične kompetence izhajajo iz celotnega programa, ki na podlagi obveznih vsebin nudi temeljno ogrodje slovenističnih znanj, z izbirnimi vsebinami pa je omogočeno pridobivanje specialnih znanj in širjenje nabora specifičnih kompetenc. Predmetnospecifične kompetence, ki jih razvija program univerzitetni enopredmetni študijski program so: poznavanje in razumevanje zgodovine slovenistične stroke; poznavanje in obvladovanje raziskovalne metodologije v slovenistiki; poznavanje umeščenosti slovenistike v okviru slavistike; poglobljeno poznavanje in obvladovanje sodobne jezikovne norme v govorjenih in pisanih besedilih; intenzivno oblikovanje komunikacijskih sposobnosti za uspešno javno nastopanje; poglobljeno poznavanje jezikovne politike in aktualnih vprašanj jezikovnega načrtovanja; funkcionalno obvladovanje mnogoterih pojavnih oblik jezika v umetnostnih in neumetnostnih besedilih na ravni temeljne dihotomije knjižno in narečno; funkcionalno obvladovanje pomenske in oblikovne ravni jezikovnega sistema; poznavanje sodobnih raziskovalnih teoretičnih in metodoloških pristopov v lingvistiki in literaturi ter njihove aplikacije v slovenistiki; sposobnost primerjalnega povezovanja slovenske literarne zgodovine s svetovno; obvladovanje in prepoznavanje literarnih zvrsti in vrst; poglobljeno poznavanje morfologije literarnega dela; funkcionalno obvladovanje literarnoteoretičnih pojmov in sposobnost njihove ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Francistika (French studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je pridobivanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja s področja francoskega jezika in književnosti ter frankofonske kulture nasploh, ob tem pa spodbuja intelektualno rast in samoizobraževanje. Diplomant pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji B2 z elementi C1. Prav tako pridobi temeljna jezikoslovna, literarnoteoretska in literarnozgodovinska znanja. Pridobljena znanja in veščine diplomantu omogočajo uspešno vključevanje tako v poklicno življenje kot napredovanje v programe drugostopenjskega študija. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Japonologija (Japanese studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove aktivnega in pasivnega, tako pisnega kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin povezanih z Japonsko. Pridobljeno znanje jim bo omogočilo neposreden dostop do relevantnih informacij v zvezi z Japonsko. Študenti pridobijo: poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh; poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih; zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah; poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo; odprtost v stikih z drugimi kulturami; kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur; zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Japonologija (Japaneses Studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvodisciplinarni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj programa je, da študentje pridobijo trdne osnove japonskega jezika, ki jim omogoča vpogled v japonsko stvarnost delno tudi skozi primarne vire v japonščini, posebej še na področju druge izbrane discipline, in sposobnost kritičnega soočanja z drugimi kulturami. Temeljni cilj programa je nuditi študentom trdne osnove pasivnega in delno aktivnega tako pisnega kot ustnega komuniciranja v japonskem jeziku in splošno poznavanje kulturoloških vsebin, povezanih z Japonsko. Med pridobljenimi znanji in sposobnostmi velja omeniti predvsem naslednja: poznavanje temeljnih značilnosti japonskega jezika na vseh ravneh, poznavanje temeljnih načel rabe japonskega jezika v različnih družbenih kontekstih, zmožnost ustnega in pisnega sporazumevanja v japonskem jeziku o nezahtevnih vsebinah, poznavanje temeljnih zgodovinskih in družbenih determinant, ki sooblikujejo današnjo japonsko družbo, odprtost v stikih z drugimi kulturami, kritično razumevanje lastne kulture v kontekstu drugih kultur, zavedanje o omejenosti svojega znanja in sposobnost, da svoje znanje po potrebi tudi samostojno nadgrajujejo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mar ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages